Облік і аудит основних засобів на вагонній дільниці станції

МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

Київський університет економіки і технологій транспорту

   Кафедра Обліку і аудиту

ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                       зав. кафедрою Єлагін Т.В.

Облік і аудит основних засобів на вагонній дільниці станції

 Дипломна робота

О і А – 7.050106.ДР

                                                          Керівник роботи

                                                                                  Герасимова Т.З

                                                                               Консультант доцент

                                                                               Розробив студент гр.VI- ОА’-ІІ

                                                                               Шевченко Є.Г.

2001

ЗМІСТ
Вступ
3
1

Науково-теоретичні та методичні основи обліку основних засобів

на залізниці
5
1.1
Нормативно-законодавче забезпечення обліку на підприємстві
5
1.2
Основи обліку основних засобів
13
2
Фінансово-економічна характеристика Вагонної дільниці станції Київ - Пасажирський
23
2.1
Загальна характеристика підприємства
23
2.2
Аналіз основних техніко-економічні показників господарської  діяльності  Вагонної дільниці станції Київ - Пасажирський
31
3
Облік і аудит основних засобів на залізниці
53
3.1
Документальне оформлення надходження та використання основних засобів
53
3.2
Облік придбання об’єктів основних засобів за кошти
56
3.3
Будівництво основних засобів підрядним способом
60
3.4
Облік поліпшення основних засобів
63
3.5
Облік ремонту основних засобів
65
3.6
Переоцінка основних засобів
67
3.7
Ліквідація основних фондів
69
3.8
Амортизація основних засобів
71
3.8.1
Амортизація основних засобів в податковому обліку
71
3.8.2
Амортизація основних засобів в бухгалтерському обліку
72
3.9
Інвентаризація основних засобів
77
3.10
Особливості аудиту основних засобів
81
4

Використання ЕОМ з застосуванням прикладних програм при

обліку основних засобів на залізниці
84
Висновки
91
Перелік використаних інформаційних джерел
93
Додатки

Вступ

В умовах ринкових відносин залізничний транспорт залишається важливою для економіки країни галуззю. Масивність перевезень, їх відносно низька собівартість, мала енергоємність, висока регулярність і швидкість доставки вантажів та пасажирів, забезпечення своєчасного зв’язку між регіонами і СНД та інші фактори вимагають пристальної уваги до роботи транспорту особливо в сучасних умовах господарювання. Треба створити умови для підвищення якості й надійності роботи залізничних доріг в інтересах вантажовідправників, вантажоодержувачів та населення.

Для рішення цих задач необхідно активне використання бухгалтерського обліку, контролю та аудиту.

Як інформаційна система бухгалтерський облік здійснює збирання, реєстрацію їй систематизацію даних про господарські факти та проявлення. Він формує інформацію про кругообіг засобів, фіксує та контролює їх рух, перехід із однієї форми в іншу, наявність засобів по їх видам на кожній стадії кругообігу. За допомогою бухгалтерського обліку утримують дані про наявність та рух грошових засобів, матеріальних ресурсів, фондів та кредитів, про стан розрахунків з юридичними та фізичними особами, визначають витрати по стадіям кругообігу засобів, собівартості предметів праці, перевезень, виявляють фінансові результати.

Успішне рішення задачі повного задоволення потреб у перевезеннях з найменшими затратами можливе лише при високому рівні експлуатаційної роботи, яке визначає якість використання в процесі перевезень вагонів та локомотивів. Для здійснення перевезень вантажів та пасажирів та забезпеченням нормальної праці підприємства, залізниці повинні розпоряджуватися необхідними основними засобами та обіговими засобами, раціонально їх використовувати, своєчасно поновлювати та замінювати.

Пасажирське господарство залізниці являє собою одну з ведучих галузей залізничного транспорту, зосереджує в собі найбільш активну частину основних засобів залізниці. Вагонний парк – це перевозочні ресурси залізничного  транспорту від того, в якому стані вони знаходяться їй як використовуються залежить об’єм та якість перевезень, доходи та прибуток транспорту.

Основні фонди є одним з головних технічних ресурсів господарської діяльності підприємства. Використання їх вимагає організації нагляду та контролю за їх наявністю й збереженням з моменту придбання до вибуття.  В цей період необхідно щомісячно вимірювати розмір вартості втраченої основними фондами, які повинні включатися в витрати на виробництво. Для ліквідування зношених основні фонди періодично ремонтують. Ефективне використання основних засобів є важливим фактором збільшення випуску продукції з кожної одиниці виробничих фондів. 

Своєчасна і якісна підготовка поїздів і окремих вагонів, культурне обслуговування пасажирів в поїздах та вагонах, надання послуг пасажирам під час рейсу, в тому числі забезпечення пасажирів постільними речами, чайною продукцією, кондитерськими виробами, швидкими сніданками – є основною задачею пасажирського господарства.

Значення основних засобів на залізничному транспорті визначається тим, яке місце займають знаряддя праці в розвитку продуктивних сил і виробничих відносин.

В умовах економічної реформи підвищується роль обліку і контролю за раціональним використанням усіх ресурсів, у тому числі й основних засобів. Ціль написання роботи - розгляд питань обліку основних засобів. У ній дається детальна класифікація і структура основних засобів, представлена оцінка основних засобів, розглянуті особливості організації аналітичного і синтетичного обліку об'єктів основних засобів. Питання придбання, зносу і вибуття основних засобів розглянуті в тісному зв’язку з чинним законодавством.

У роботі приведений ряд цифрових прикладів по найбільш складних питаннях обліку, а також бухгалтерські проводки, що відображають основний набір господарських операцій. У додатку представлені форми первинних документів, необхідних для ведення обліку і звітності основних засобів. У зв'язку із зміною методики обліку основних засобів розглянутий облік їх відповідно до нового законодавства.

Метою даної дипломної роботи є дослідження особливостей бухгалтерського обліку та аудиту основних засобів на прикладі вагонної дільниці станції Київ-Пасажирський.

1    Науково-теоретичні та методичні основи обліку основних засобів

на залізниці

1.1 Нормативно-законодавче забезпечення обліку та господарювання підприємства

Бухгалтерський облік це процес виявлення, вимірювання, реєстрації,  накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про  діяльність  підприємства  зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень. Це визначено Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” N 996-XIV від 16 липня 1999 року. Цей Закон  визначає правові засади регулювання,  організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні. Цей  Закон  поширюється на всіх юридичних осіб, створених відповідно до законодавства України,   незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, а також на представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності (далі-підприємства), які зобов'язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно з законодавством.

Метою ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової  звітності  є надання користувачам для прийняття рішень повної,  правдивої  та неупередженої  інформації  про   фінансове становище,   результати діяльності   та рух грошових  коштів підприємства. Бухгалтерський облік є  обов'язковим  видом  обліку,  який ведеться підприємством.  Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності,  що використовують грошовий вимірник,  ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку. І тому правильне ведення бухгалтерського обліку є гарантом своєчасності нарахування і сплати податків і обов’язкових платежів. Бухгалтерський облік ґрунтується  на таких основних принципах:

     обачність -  застосування  в  бухгалтерському  обліку методів оцінки,  які повинні запобігати заниженню  оцінки  зобов'язань  та витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства;

     повне висвітлення  -  фінансова звітність повинна містити всю інформацію  про  фактичні  та  потенційні  наслідки  господарських операцій та подій,  здатних вплинути на рішення, що приймаються на її основі;

     автономність - кожне підприємство розглядається  як  юридична особа,  відокремлена  від  її власників,  у зв'язку з чим особисте майно  та  зобов'язання  власників  не  повинні  відображатися   у фінансовій звітності підприємства;

     послідовність -   постійне   (із  року  в  рік)  застосування підприємством обраної облікової політики. Зміна облікової політики можлива  лише  у випадках,  передбачених національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку,  і повинна бути обґрунтована та розкрита у фінансовій звітності;

     безперервність -  оцінка  активів та зобов'язань підприємства здійснюється  виходячи  з  припущення,  що  його  діяльність  буде тривати далі;

     нарахування та   відповідність   доходів   і   витрат  -  для визначення  фінансового  результату  звітного  періоду   необхідно порівняти  доходи звітного періоду з витратами,  що були здійснені для  отримання  цих  доходів.   При   цьому   доходи   і   витрати відображаються  в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення,  незалежно від дати надходження  або  сплати грошових коштів;

     превалювання сутності  над  формою  -  операції обліковуються відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми;

     історична (фактична) собівартість  -  пріоритетною  є  оцінка активів  підприємства,  виходячи  з  витрат  на  їх виробництво та придбання;

     єдиний грошовий вимірник - вимірювання та  узагальнення  всіх господарських  операцій  підприємства  у його фінансовій звітності здійснюється в єдиній грошовій одиниці;

     періодичність - можливість розподілу діяльності  підприємства на певні періоди часу з метою складання фінансової звітності.

Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться  безперервно з дня реєстрації підприємства до його ліквідації. Питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві належать до компетенції його власника (власників) або уповноваженого органу    (посадової    особи)   відповідно   до законодавства та установчих документів. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку  та забезпечення   фіксування  фактів  здійснення  всіх  господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років,  несе  власник  (власники)  або  уповноважений  орган (посадова   особа),   який   здійснює   керівництво  підприємством відповідно до законодавства та установчих документів.

Підприємство самостійно обирає форму  бухгалтерського   обліку   як   певну   систему регістрів  обліку,  порядку  і  способу реєстрації та узагальнення інформації в них з  додержанням  єдиних  засад. Розробляє систему    і     форми     внутрішньогосподарського (управлінського)   обліку,   звітності  і  контролю  господарських операцій,  визначає права працівників на підписання бухгалтерських документів. Затверджує правила   документообігу  і  технологію  обробки облікової  інформації,  додаткову  систему  рахунків  і  регістрів аналітичного обліку. Може виділяти   на   окремий  баланс  філії,  представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи,  які зобов'язані вести бухгалтерський  облік,  з  наступним  включенням  їх показників до фінансової звітності підприємства.

Керівник  підприємства  зобов'язаний  створити   необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку,  забезпечити неухильне виконання всіма підрозділами,  службами та працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення та подання до обліку  первинних документів.

Головний  бухгалтер  (далі - бухгалтер):

- забезпечує дотримання  на  підприємстві  встановлених  єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності;

- організує контроль    за    відображенням     на     рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;

- бере участь в оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від  нестачі,  крадіжки  і  псування  активів підприємства;

- забезпечує перевірку  стану  бухгалтерського обліку у філіях, представництвах,  відділеннях та інших  відокремлених  підрозділах підприємства.

Підставою   для   бухгалтерського   обліку   господарських

операцій  є  первинні  документи,  які  фіксують  факти здійснення

господарських операцій.  Первинні документи повинні бути  складені

під  час здійснення господарської операції,  а якщо це неможливо -

безпосередньо після її закінчення.  Для контролю та  впорядкування

оброблення   даних   на   підставі   первинних  документів  можуть

складатися зведені облікові документи. Первинні  та  зведені  облікові  документи   можуть   бути складені  на  паперових  або  машинних  носіях і повинні мати такі обов'язкові реквізити:

     назву документа (форми);

     дату і місце складання;

     назву підприємства, від імені якого складено документ;

     зміст та  обсяг  господарської   операції,   одиницю   виміру господарської операції;

     посади осіб,   відповідальних   за  здійснення  господарської

операції і правильність її оформлення;

     особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати

особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Інформація,  що  міститься у прийнятих до обліку первинних документах,  систематизується на рахунках бухгалтерського обліку в регістрах  синтетичного  та  аналітичного обліку шляхом подвійного запису їх на  взаємопов'язаних  рахунках  бухгалтерського  обліку. Операції   в   іноземній  валюті  відображаються  також  у  валюті розрахунків та платежів по кожній іноземній валюті окремо.

     Дані аналітичних рахунків повинні  бути  тотожні  відповідним рахункам синтетичного обліку на перше число кожного місяця.

Регістри бухгалтерського обліку повинні мати назву, період реєстрації господарських операцій,  прізвища і  підписи  або  інші дані, що дають змогу ідентифікувати осіб,  які брали участь у їх складанні.

Господарські операції повинні бути відображені в облікових регістрах у тому звітному періоді, в якому вони були здійснені.

У  разі  складання  та  зберігання  первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку  на  машинних  носіях  інформації підприємство  зобов'язане  за  свій рахунок виготовити їх копії на паперових носіях на вимогу інших учасників господарських операцій, а  також  правоохоронних органів та відповідних органів у межах їх повноважень, передбачених законами.

Відповідальність   за   несвоєчасне   складання  первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку  та  недостовірність відображених у них даних несуть особи,  які склали та підписали ці документи.

Первинні  документи  та  регістри  бухгалтерського  обліку можуть бути вилучені у підприємства тільки за рішенням відповідних органів,  прийнятим у межах їх повноважень, передбачених законами. Посадова  особа підприємства має право в присутності представників органів,  які здійснюють вилучення,  зняти  копії  документів,  що вилучаються.  Обов'язковим  є  складання  реєстру  документів,  що вилучаються, у порядку, встановленому законодавством.

Для  забезпечення  достовірності   даних   бухгалтерського обліку  та фінансової звітності підприємства зобов'язані проводити інвентаризацію активів і зобов'язань, під час якої перевіряються і документально підтверджуються їх наявність, стан і оцінка.

Об'єкти    і   періодичність   проведення   інвентаризації визначаються власником (керівником) підприємства,  крім  випадків, коли її проведення є обов'язковим згідно з законодавством.

Вагонна дільниця є відособленим структурним підрозділом Державного теріторіально-галузевого об’єднання “Південно-Західна залізниця”, який відноситься до загальнодержавної власності, створений у відповідності з наказом Міністерства транспорту України за №365 від 13.07.99р. “Про реорганізацію державного підприємства “Укрвагонсервіс”, ы тому керується Законом України “Про підприємства в Україні” із змінами і доповненнями N 887-XII 27 березня 1991 року. Майно  підприємства  становлять основні фонди та оборотні кошти, а  також  інші  цінності,  вартість яких  відображається в самостійному балансі підприємства. Майно, що є державною власністю і закріплене за  державним підприємством (крім казенного), належить  йому  на  праві  повного господарського відання.    Здійснюючи  право  повного  господарського  відання, державне підприємство володіє, користується та  розпоряджається  зазначеним майном на свій розсуд, вчиняючи щодо нього будь-які  дії,  які  не суперечать чинному законодавству та статуту підприємства. Майно,  що  є  у державній власності і закріплене за казенним підприємством, належить йому на праві оперативного управління. Здійснюючи право     оперативного     управління,     казенне підприємство володіє та користується зазначеним майном. Казенне підприємство  має право розпоряджатися закріпленим за ним на праві оперативного управління  майном,  що  є  у  державній власності  і  належить  до  основних  фондів підприємства,  лише з дозволу органу,  уповноваженого  управляти  відповідним  державним майном.   Особливості   розпорядження   іншим   майном   казенного підприємства визначаються у його статуті.     Відчуження від держави засобів виробництва,  що  є  державною власністю і закріплені за  державним  підприємством,  здійснюється виключно на конкурентних засадах (через біржі,  за  конкурсом,  на аукціонах) у порядку,  що  визначається  Фондом  державного  майна України. Одержані в результаті відчуження зазначеного майна  кошти направляються виключно на інвестиції. Джерелами формування майна підприємства є:

- грошові та матеріальні внески засновників;

- доходи, одержані від реалізації продукції, а також від  інших

видів господарської діяльності;

- доходи від цінних паперів;

- кредити банків та інших кредиторів;

- капітальні вкладення і дотації з бюджетів;

- надходження від роздержавлення і приватизації власності;

     придбання майна іншого підприємства, організації;

-   безоплатні  або благодійні внески, пожертвування організацій,

підприємств і громадян;

-   інші джерела, не заборонені законодавчими актами  України.

Підприємство,   якщо   інше   не   передбачено   чинним законодавством  та його статутом, має право продавати і передавати іншим   підприємствам,   організаціям  та  установам,  обмінювати, здавати в оренду, надавати безоплатно в тимчасове користування або в  позику належні йому будинки, споруди, устаткування, транспортні засоби,  інвентар,  сировину та інші матеріальні цінності, а також списувати їх  з  балансу. Підприємству  надається право, якщо інше не передбачено чинним законодавством та його статутом, продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду громадянам засоби виробництва та інші матеріальні   цінності,   за   винятком  тих,  які  відповідно  до законодавчих   актів  України  не  можуть  бути  в  їх  власності. Безоплатна   передача   і   надання   підприємствами  матеріальних

цінностей   громадянам   здійснюються   з   дозволу  власника  або уповноваженого    ним    органу,   крім   випадків,   передбачених законодавством  України. Держава гарантує захист майнових прав підприємства. Вилучення державою  у підприємства його основних фондів, оборотних коштів та іншого використовуваного ним майна здійснюється тільки у випадках, передбачених законами України. Збитки, завдані  підприємству  в  результаті  порушення  його майнових   прав   громадянами,  юридичними  особами  і  державними органами,  відшкодовуються  підприємству  за  рішенням  суду   або арбітражного суду. Управління  підприємством  здійснюється   відповідно до статуту  на  основі  поєднання  прав  власника щодо господарського використання свого  майна  і  принципів  самоврядування  трудового колективу. Підприємство   самостійно   визначає   структуру  управління, встановлює штати. Власник  здійснює  свої  права  по  управлінню  підприємством безпосередньо  або  через  уповноважені  ним  органи.  Власник або уповноважені  ним  органи  можуть   делегувати   ці   права   раді підприємства  (правлінню)  чи  іншому  органові, який передбачений статутом підприємства і представляє інтереси власника та трудового колективу. Керівник підприємства наймається (призначається) власником або обирається власниками майна. При   найнятті   (призначенні,   обранні) власником або уповноваженим  ним  органом керівника підприємства на посаду з ним укладається контракт (договір, угода), в якому визначаються права, строки   найняття,   обов'язки   і   відповідальність    керівника підприємства  перед  власником  та трудовим колективом, умови його матеріального забезпечення і звільнення  з  посади  з  урахуванням гарантій,   передбачених   контрактом   (договором,   угодою)   та законодавством України. Керівник   підприємства   самостійно   вирішує   питання діяльності   підприємства,  за  винятком  віднесених  статутом  до

компетенції  інших  органів  управління даного підприємства і якщо інше  не  передбачено законодавством України. Власник майна не має права втручатися в оперативну діяльність  керівника  підприємства. Керівника підприємства може бути  звільнено  з  посади  до закінчення строку контракту на підставах, передбачених у контракті або в законодавстві України. Заступники    керівника    підприємства,   керівники    та спеціалісти   підрозділів   апарату   управління   і   структурних підрозділів  (виробництв,  цехів,  відділів,  відділень, дільниць, ферм  та  інших  аналогічних  підрозділів  підприємств),  а  також майстри  і старші майстри призначаються на посаду і звільняються з посади керівником підприємства. Підприємство здійснює оперативний та бухгалтерський  облік результатів своєї роботи, веде статистичну звітність. Порядок  організації  та  ведення  бухгалтерського  обліку  і подання  фінансової   та   статистичної   звітності   визначається відповідним  законодавством. Забороняється вимагати подання  статистичної  звітності  з порушенням  встановленого  законодавством  порядку.  Відомості, не передбачені державною статистичною звітністю, підприємством можуть бути  подані підприємствам, установам і організаціям на договірній основі,  а  судам, органам прокуратури, служби безпеки, внутрішніх справ,  Антимонопольного  комітету  України,  арбітражному суду та аудиторським  організаціям  і  державним  виконавцям - у випадках,

передбачених законодавством України, на їх письмову вимогу. Підприємства,   їх   об'єднання   та  відособлені  підрозділи зобов'язані безоплатно надавати Рахунковій палаті всі необхідні їй відомості  та  інші  матеріали щодо використання коштів Державного бюджету  України. Службові  особи  підприємств  за  перекручення  державної звітності   несуть   установлену   законодавством   дисциплінарну, матеріальну або кримінальну відповідальність.

1.2 Основи обліку основних засобів

Реалізація вантажів та пасажирських перевезень залізницями неможлива без основних фондів, тому частка основних фондів на залізниці є дуже великою. Обліку основних засобів на залізниці приділяється дуже велике значення. Головні засади бухгалтерського обліку основних засобів визначаються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 304 від 30.11.2000 ), який вступив в дію з 1 липня 2000 року. Це положення (стандарт) визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про  основні засоби  та  інші  необоротні  матеріальні  активи),  а  також  розкриття  інформації  про  них  у  фінансовій звітності. Норми Положення (стандарту) 7 застосовуються підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами (далі - підприємства) усіх форм власності (крім бюджетних установ). Положення (стандарт) 7 не  поширюється  на відтворювані природні ресурси та операції  з  основними  засобами,  особливості обліку   яких   визначаються   іншими   положеннями  (стандартами) бухгалтерського обліку. Положення  (стандарт)  7  не  поширюється  на відтворювані природні ресурси та операції  з  основними  засобами,  особливості обліку   яких   визначаються   іншими   положеннями  (стандартами) бухгалтерського обліку.

Амортизація - систематичний розподіл вартості, яка амортизується,  необоротних активів протягом строку їх корисного використання (експлуатації).

     Вартість, яка  амортизується,  -  первісна  або   переоцінена вартість  необоротних  активів  за  вирахуванням  їх ліквідаційної вартості.

     Група основних  засобів - сукупність однотипних за технічними характеристиками, призначенням та умовами використання необоротних матеріальних активів.

     Зменшення корисності  -  втрата  економічної  вигоди  в  сумі перевищення  залишкової  вартості  активу  над  сумою  очікуваного відшкодування.

     Знос необоротних   активів   -   сума   амортизації   об'єкта необоротних активів з початку їх корисного використання.

     Ліквідаційна вартість   -  сума  коштів  або  вартість  інших активів,  яку  підприємство   очікує   отримати   від   реалізації (ліквідації)   необоротних  активів  після  закінчення  строку  їх корисного використання  (експлуатації),  за  вирахуванням  витрат, пов'язаних з продажем (ліквідацією).

     Основні засоби - матеріальні активи, які підприємство утримує з  метою  використання  їх  у  процесі  виробництва або постачання товарів,  надання послуг,  здавання в оренду іншим особам або  для здійснення   адміністративних   і   соціально-культурних  функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).

     Об'єкт основних  засобів  -  закінчений  пристрій   з   усіма пристосуваннями  і  приладдям  до  нього або окремий конструктивно відокремлений  предмет,  що  призначений  для   виконання   певних самостійних   функцій,  чи  відокремлений  комплекс  конструктивно з'єднаних предметів одного або різного призначення,  що мають  для їх обслуговування загальні пристосування,  приладдя,  керування та єдиний фундамент,  унаслідок чого кожен  предмет  може  виконувати свої функції, а комплекс - певну роботу тільки в складі комплексу, а не самостійно.

     Якщо один  об'єкт основних засобів складається з частин,  які мають різний строк корисного використання (експлуатації), то кожна з  цих частин може визнаватися в бухгалтерському обліку як окремий об'єкт основних засобів.

     Подібні об'єкти  - об'єкти,  які мають однакове функціональне призначення та однакову справедливу вартість.

     Первісна вартість   -   історична   (фактична)   собівартість необоротних  активів  у  сумі  грошових  коштів  або  справедливої вартості  інших  активів,  сплачених  (переданих),  витрачених для придбання (створення) необоротних активів.

     Переоцінена вартість  - вартість необоротних активів після їх переоцінки.

     Строк корисного   використання  (експлуатації)  -  очікуваний період   часу,   протягом   якого   необоротні    активи    будуть використовуватися   підприємством  або  з  їх  використанням  буде виготовлено (виконано) очікуваний  підприємством  обсяг  продукції (робіт, послуг).

     Сума очікуваного  відшкодування  -  сума,  яку   підприємство очікує  до відшкодування вартості необоротного активу під час його майбутнього використання, включаючи його ліквідаційну вартість. Для   цілей   бухгалтерського   обліку   основні    засоби класифікуються за такими групами:

     5.1. Основні засоби

     5.1.1. Земельні ділянки.

     5.1.2. Капітальні витрати на поліпшення земель.

     5.1.3. Будинки, споруди та передавальні пристрої.

     5.1.4. Машини та обладнання.

     5.1.5. Транспортні засоби.

     5.1.6. Інструменти, прилади, інвентар (меблі).

     5.1.7. Робоча і продуктивна худоба.

     5.1.8. Багаторічні насадження.

     5.1.9. Інші основні засоби.

     5.2. Інші необоротні матеріальні активи

     5.2.1. Бібліотечні фонди.

     5.2.2. Малоцінні необоротні матеріальні активи.

     5.2.3. Тимчасові (нетитульні) споруди.

     5.2.4. Природні ресурси.

     5.2.5. Інвентарна тара.

     5.2.6. Предмети прокату.

     5.2.7. Інші необоротні матеріальні активи.

     Підприємства можуть установлювати вартісні ознаки  предметів, що входять до складу малоцінних необоротних матеріальних активів. Об'єкт  основних  засобів  визнається активом, якщо існує імовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди від його використання та вартість його може бути достовірно визначена. Придбані (створені) основні засоби зараховуються на баланс підприємства  за  первісною  вартістю.  Одиницею  обліку  основних засобів є об'єкт основних засобів. Первісна  вартість об'єкта основних засобів складається з таких витрат: суми, що сплачують постачальникам активів та  підрядникам  за виконання будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків);      реєстраційні  збори,  державне мито та аналогічні платежі, що здійснюються  в  зв'язку  з придбанням (отриманням) прав на об'єкт основних засобів; суми ввізного мита; суми непрямих податків у зв'язку  з  придбанням  (створенням) основних засобів (якщо вони не відшкодовуються підприємству); витрати зі страхування ризиків доставки основних засобів; витрати на установку, монтаж, налагодження основних засобів; інші  витрати,  безпосередньо пов'язані з доведенням основних засобів  до  стану,  у  якому  вони  придатні  для використання із запланованою метою.

     Витрати на  сплату  відсотків  за  користування  кредитом  не включаються до  первісної  вартості  основних  засобів,  придбаних (створених) повністю або частково за рахунок позикового капіталу.

Первісна вартість об'єктів основних засобів,  зобов'язання за  які  визначені  загальною сумою,  визначається розподілом цієї суми  пропорційно  до  справедливої  вартості   окремого   об'єкта основних засобів.

Первісна вартість безоплатно отриманих  основних  засобів дорівнює  їх справедливій вартості на дату отримання з урахуванням витрат,  передбачених  пунктом  8 Положення (стандарту) 7.      Первісною вартістю основних засобів, що внесені до статутного капіталу    підприємства,    визнається   погоджена   засновниками (учасниками) підприємства їх справедлива вартість.

Первісна   вартість  об'єктів,  переведених  до  основних засобів з  оборотних  активів,  товарів,  готової  продукції  тощо дорівнює її  собівартості,  яка  визначається згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 9 "Запаси". Первісна вартість об'єкта основних засобів,  отриманого в обмін на подібний об'єкт,  дорівнює залишковій вартості переданого об'єкта  основних  засобів.  Якщо  залишкова  вартість  переданого об'єкта перевищує його справедливу вартість, то первісною вартістю об'єкта основних засобів, отриманого в обмін на подібний об'єкт, є справедлива вартість переданого об'єкта з  включенням  різниці  до витрат звітного періоду.

Первісна вартість об'єкта основних засобів,  придбаного в обмін   (або  частковий  обмін)  на  неподібний  об'єкт,  дорівнює справедливій  вартості  переданого   об'єкта   основних   засобів, збільшеній (зменшеній) на суму грошових коштів чи їх еквівалентів, що була передана (отримана) під час обміну.

Первісна  вартість  основних засобів збільшується на суму витрат,   пов'язаних   з   поліпшенням   об'єкта    (модернізація, модифікація,   добудова,  дообладнання,  реконструкція  тощо),  що призводить до збільшення  майбутніх  економічних  вигод,  первісно очікуваних  від  використання об'єкта.  Первісна вартість основних засобів зменшується у  зв'язку  з  частковою  ліквідацією  об'єкта основних засобів.

Витрати,  що  здійснюються  для  підтримання  об'єкта   в робочому  стані  та  одержання  первісно визначеної суми майбутніх економічних вигод від його  використання,  включаються  до  складу витрат.

Підприємство  переоцінює  об'єкт  основних засобів,  якщо його  залишкова  вартість  значно  (більш  як  на  10   відсотків) відрізняється  від  справедливої вартості на дату балансу.  У разі переоцінки об'єкта основних засобів на ту саму  дату  здійснюється переоцінка всіх об'єктів групи основних засобів,  до якої належить цей об'єкт.

Переоцінена  первісна  вартість  та  сума  зносу  об'єкта основних  засобів  визначається  множенням  відповідно   первісної вартості   і   суми  зносу  об'єкта  основних  засобів  на  індекс переоцінки.  Індекс переоцінки визначається діленням  справедливої вартості об'єкта, який переоцінюється, на його залишкову вартість.

     Якщо  залишкова  вартість  об'єкта  основних засобів дорівнює нулю,   то   його   переоцінена  залишкова  вартість  визначається додаванням  справедливої  вартості цього об'єкта до його первісної (переоціненої)  вартості  без зміни суми зносу об'єкта. Відомості про зміни  первісної  вартості  та  суми  зносу основних засобів заносяться до регістрів їх анал

Подобные работы:

Актуально: