Удосконалення організації перевезень силікатної цегли на об’єкти м. Києва

МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ ТРАНСПОРТНО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ»

Пояснювальна записка до курсового проекту

Удосконалення організації перевезень

Силікатної цегли на об’єкти м.Києва

5.07010102КП0004.307900П

Керівник  проекту Фреюк Т.П.

Студент  гр.  3ОП-1

2010


Зміст

Завдання на курсовий проект

Вступ

1. Загальний розділ

1.1 Організація перевезень силікатної цегли.Пропозиції по вдосконаленню перевезень

2. Технологічний розділ

2.1 Характеристика вантажу, транспортні зв’язки та обсяги перевезень

2.2 Вибір автомобільних транспортних засобів та їх характеристика

2.3 Розробка раціональних маршрутів руху

2.4 Організація навантажувально-розвантажувальних робіт та характеристика механізмів.Правила перевезень силікатної цегли

2.5 Техніко-експлуатаційні показники використання автотранспортних засобів та розрахунок показників їх роботи на маршрутах

3. Організаційний розділ

3.1 Договір та документація на перевезення вантажів

3.2 Управління перевезеннями вантажів в АТП. Графік руху АТЗ

3.3 Режими та графіки роботи водіїв

4. Економічний розділ

4.1 Розрахунки показників до складання виробничої програми. Таблиця  виробничої програми

4.2 Ефективність курсового проекту

Висновки

Перелік використаних джерел


Вступ

Транспортна система – комплекс різних видів транспорту, які знаходяться в взаємозв’язку при виконанні перевезення. Поняття “Єдина транспортна система” вказує на соціально-економічне єдинство всіх видів транспорту цілої країни.

До єдиної транспортної системи належать такі види транспорту: залізничний, водний, автомобільний, повітряний, трубопровідний.

Транспорт забезпечує виробничо-економічні зв’язки різних галузей народного господарства. Він відіграє важливу роль в економічному і культурному розвитку людей, в економічних зв’язках з закордонними країнами. Транспорту належить важлива роль в процесі загального виробництва, так як він займається перевезенням матеріалів, напівготової і готової продукції. Транспорт забезпечує також зв’язок між сільським господарством і промисловістю та окремими підприємствами.

Транспортна промисловість або транспорт., має ряд особливостей які значно відрізняють його від інших галузей матеріального виробництва. Виробничим процесом транспортної промисловості є процес переміщення вантажів і пасажирів в часі і просторі. Транспортна промисловість не потребує виготовлення або перероблення сировини. Матеріальні блага у вигляді визначеної продукції в промисловості і сільському господарстві, транспорт переміщує від місця виробництва до місця споживання не змінюючи продукції.

Продукцією транспортної промисловості являється теж переміщення вантажів і пасажирів в часі і просторі. Таким чином виробничий процес і продукція транспортної промисловості співпадають.

Витрати на переміщення вантажів називаються транспортними витратами. В кінцевому випадку транспортні витрати збільшують вартість продукції. Транспортні витрати є четвертою складовою вартості продукції (після сировини, пального, заробітної плати).

Важливу роль в переміщенні вантажів відіграє швидкість доставки від відправника до одержувача. Підвищення швидкості доставки – важливий фактор для покращення продуктивності.

Автомобільний транспорт являє собою сукупність шляхів сполучень. Засобів перевезення. Технічних пристроїв, механізмів і засобів управління.

Засобами перевезення (рухомим складом) являються автомобілі, автомобілі-тягачі, причепи і напівпричепи транспортного призначення, різні приспосіблення для перевезення вантажів і пасажирів. Шляхами сполучень є автомобільні дороги і магістралі.

До технічних пристроїв в споруд відносять гаражі, авторемонтні заводи, станції технічного обслуговування і інші.

Виробничий процес на автомобільному транспорті, який полягає в переміщенні вантажів і пасажирів рухомим складом називається автомобільними перевезеннями. Є два види автомобільних перевезень вантажні і пасажирські. Вантажні перевезення розрізняють по слідуючи ознаках:

1.      по галузевому принципу перевезення вантажів промисловості, сільського господарства, будівництва, торгівлі і громадського харчування. поштового перевезення, перевезення вантажів населення і комунального господарства.

2.      перевезення за розмірами вантажу масового перевезення. Партійні по розміру партії вантажу, не масові перевезення.

3.      по територіальній ознаці – технологічні, міські, приміські, міжміські, міжнародні перевезення;

а) технологічні – перевезення по території будівельних майданчиків чи по території підприємства;

б) міські – перевезення на невеликі віддалі з різною структурою перевезення;

в) такі ж умови відносяться до приміських перевезень. Які здійснюються за межами міста на віддалі до 50 км включно;

г) міжміські – перевезення, які здійснюються на відстані більше 50 км між різними містами, областями і економічними районами на дорогах великої протяжності, віддаль може бути більше 1000 км;

д) міжнародні – перевезення за межі країни.

4.      По способу виконання – місцеві перевезення і перевезення прямого і змішаного сполучення:

а) місцевими називаються всі перевезення незалежно від їх віддалі, які проводяться одним автотранспортним підприємством;

б) при перевезеннях прямого сполучення в роботі по переміщенню вантажів приймають участь декілька автотранспортних підприємств;

в) перевезення змішаного сполучення виконуються двома або більше видами транспорту. Вони можуть бути: автомобільно-залізничними, автомобільно-водними, автомобільно-залізнично-водними і т.д.

5.      По часу виконання –постійні і сезонні:

а) постійні – перевезення на протязі цілого року;

б) сезонні – періодично повторюються в потріб6ний час року.

6.      По організаційному принципу – централізовані і децентралізовані.


1.      Загальний розділ

1.1 Організація перевезень силікатної цегли. Пропозиції по вдосконаленню перевезень.

В курсовому проекті перевезення силікатної цегли здійснює спеціалізоване АТП яке знаходиться в м.Обухові. Підприємство здійснює перевезення силікатної цегли і будівельних матеріалів та забезпечує необхідними спеціалізованими транспортними засобами.

З метою удосконалення організації перевезень силікатної цегли в курсовому проекті рекомендується:

- впровадити новітні технології в процес перевезень;

- підвищити рівень техніко – економічних показників використання АТЗ;

- вибрати найбільш ефективний тип та марку транспортного засобу;

- розробити раціональні маршрути руху;

- застосувати найбільш ефективні засоби механізації вантажно – розвантажувальних робіт;

- організувати роботу АТЗ за погодинними графіками;

- вдосконалити систему управління транспортним процесом.

- здійснення оперативного планування та ефективного диспетчерського керівництва:

 -  використання найбільш ефективних автотранспортних засобів, і.т.д.

 - підвищення коефіцієнтів технічної готовності та випуску парку за рахунок підвищення ефективності технічного обслуговування і оперативності роботи служби перевезень;

-  розробка погодинних графіків руху;

- скорочення понаднормових простоїв автотранспортних засобів під навантаження – розвантаження.


2. Технологічний розділ

2.1 Характеристика вантажу, транспортні зв’язки та обсяги перевезень

Виробництво силікатної цегли стало можливим після того, як появилися нові принципи виробництва будівельних матеріалів. В основі виробництва цегли закладен принцип автоклавного синтезу: 9 складових кварцового піску, 1 частина повітряного вапна і добавки. Далі все пресується сухим методом (таким чином створюється форма цегли) і проходить автоклавну обробку (дія водяного пару при температурі 170—200°C і при тиску 8-12 атм.). До цієї суміші також можна добавити різні пігменти, з метою отримання силікатної цегли різних кольорів.

Щоб силікатна цегла рахувалася якісною, вона повинна мати деякі технічні характеристики. Наприклад, межа міцності силікатної цегли при стискуванні повинна бути не менша 15-20 МПа. Даний параметр в характеристиках цегли позначається буквою «М» з числом (межа міцності М150-М200). Даний параметр потрібний при будівництві. Наприклад, із цегли М100 можна без хвилювань побудувати двоповерховий будинок, але з несучими конструкціями багатоповерхового будівництва так не вийде, так як дана цегла в якийсь визначений момент просто зруйнується від прикладеної загрузки.

Наступним параметром цегли являється її середня густина. Вона не повинна бути меншою за 1300 кг/м. Також є параметр морозостійкості цегли. Ця цифра представляє з себе кількість заморозок і розмерзань цегли, які гарантовано витримає силікатна цегла. І останнім параметром йде температура використання: вона не повинна бути більшою 550 °C.

Економічні зв’язки господарських і виробничих організацій та підприємств, що знаходяться в районі перевезень утворюють вантажну кореспонденцію між ними, в результаті чого виникають транспортні зв’язки, матеріальним відображенням яких є обсяг перевезень та вантажообіг.

В курсовому проекті визначені транспортні зв’язки між вантажовідправником та будівельними майданчиками.Обсяг перевезень визначений на підставі завдання на курсовий проект і розподілений за трьома маршрутами.

Таблиця 2.1 – План перевезень силікатної цегли

Найменування вантажуПунктВідстань перевезень,кмОбсяг перевезень
навантаженнярозвантаженнявсього

У тому числі по

кварталах, тонн

Q,тP,ткм1234
12345678910
ЦеглаАТ завод «Цегла Трипілля» ТОВ «ІБК «Столиця» вул.Крамського,9562400013440005000700080004000
ТараТОВ «ІБК «Столиця» вул.Крамського,9АТ завод «Цегла Трипілля» 5660003360001500150015001500
ЦеглаАТ завод «Цегла Трипілля» ТОВ «ІБК «Столиця» вул.Обухівська,135572400013680007000700050005000
ТараТОВ «ІБК «Столиця» вул.Обухівська,135АТ завод «Цегла Трипілля» 5760003420001500150015001500
ЦеглаАТ завод «Цегла Трипілля» ТОВ «ІБК «Столиця» пров. Ковальський,20542560013824008400440064006400
ТараТОВ «ІБК «Столиця» пров. Ковальський,20АТ завод «Цегла Трипілля» 5464003456001600160016001600
Всього92000511800025000230002400020000

1)      Середній обсяг перевезень (середній вантажообіг) визначається як відношення всього обсягу перевезень (вантажообігу) до кількості кварталів:

 (2.1)

де  - плановий обсяг перевезень, т;

 - період освоєння, квартали.

2)      Коефіцієнт нерівномірності обсягу перевезень (вантажообігу) визначається як відношення максимального обсягу перевезень до середнього за цей період:

 (2.2)

Рисунок 2.1-Графік нерівномірності обсягу перевезень

2.2 Вибір автомобільних транспортних засобів та їх характеристика

В умовах ринкових відносин всі учасники транспортного процесу зацікавлені у виборі найбільш ефективного типу і марки АТЗ, тому, що від цього залежить своєчасність вантажу та його товарних якостей, собівартість перевезень та рентабельність АТП.

Велике економічне значення для здійснення перевезень вантажу має правильний вибір автомобіля.

При виборі типу АТЗ необхідно враховувати наступні факти:

-        типи автомобілів, що відповідають роду вантажу, що перевозиться;

-        вплив дорожніх умов на роботу АТЗ;

-        максимальну продуктивність автомобіля при роботі в даних умовах.

При виборі автомобіля необхідно враховувати, що доцільніше використовувати автомобілі можливо більшої вантажності, але з тим, щоб відношення часу руху простою під навантаженням та розвантаженням було більше одиниці.

Для перевезення силікатної цегли з  «Обухівського цегельного заводу»(АТ «Цегла Трипілля») використовується автомобіль Урал 44202 з бортовим напівпричепом. В курсовому проекті для порівняння пропонуються сідельні тягачі для перевезення силікатної цегли МАЗ 642205, КАМАЗ 54115, Урал 44202.

 Вибір найоптимальнішого АТЗ проводиться шляхом порівняння результатів експлуатаційних та економічних розрахунків, якими є годинна продуктивність у тонах та питома витрата палива.

Таблиця 2.2 – Вихідні данні до вибору транспортного засобу

ПоказникУмовні позначенняАвтомобіль-сідельний тягач
КАМАЗ 54115МАЗ 642205Урал 44202
12345
Вантажність, т

121215
Коефіцієнт статичного використання вантажності

1,01,01,0
Час простою автомобіля під навантаженням та розвантаженням, год

1,261,261,46
Коефіцієнт використання пробігу

0,50,50,5
Відстань перевезень, км

434343
Технічна швидкість, км/год

242424
Базова лінійна норма витрат палива на 100 км пробігу, л

3033,832
Норма на транспортну роботу,л

1,31,31,3
Сумарний корегуючий коефіцієнт, %

202020

Питома густина палива, г/см3

0,850,850,85

1). Розрахунок годинної продуктивності у тоннах та тонно-кілометрах визначається за формулами:

а). для сідельного тягача з бортовим напівпричепом КАМАЗ 54115:

Uгод = = =2,47 т/год (2.3)

Wгод =   = =106,53 ткм/год   (2.4)

де - вантажність автомобіля, т;

- коефіцієнт статичного використання пробігу;

- коефіцієнт використання пробігу;

- технічна швидкість автомобіля, км/год;

- відстань перевезень з вантажем, км;

- час простою автомобіля  під навантаженням та розвантаженням, год.

б). для сідельного тягача з бортовим напівпричепом МАЗ-642205:


Uгод. =  = =2,43 т/год (2.5)

Wгод =   = =106,53 ткм/год (2.6)

в). для сідельного тягача з бортовим напівпричепом Урал 44202:

Uгод. =  = =2,97 т/год (2.7)

Wгод =   = =127,89 ткм/год   (2.8)

Вибір типу автомобілів за питомою витратою палива є цілком обґрунтованим, тому що в калькуляції собівартості витрати на паливо складають близько 30% загальної собівартості змінних витрат.

2.2.2 Розрахунок нормативних витрат палива

Для бортових вантажних автомобілів і сідельних тягачів у складі автопоїздів, автомобілів-фургонів та вантажопасажирських автомобілів, які виконують роботу, що обліковується в тонно-кілометрах.

нормативні витрати палива розраховуються за формулою:

Qн = 0,01 • (Нs • S + Hw • W) • (1 + 0,01 • Kå),  (5)

де: Qн - нормативна витрата палива, літри, (м3);

S - пробіг автомобіля, км, (lїв  /ї)

Kå - сумарний коригуючий коефіцієнт, %.

Hs - базова лінійна норма витрати палива на пробіг автомобіля, л/100 км

а) Для сідельного тягача КАМАЗ 54115:

Qн = 0,01 • (Нs • S + Hw • W) • (1 + 0,01 • Kå)=0,01 • (30 • 43 + 1,3 • 516) • (1 + 0,01 • 20)=23,52

б) Для сідельного тягача МАЗ 642205:

Qн = 0,01 • (Нs • S + Hw • W) • (1 + 0,01 • Kå)=0,01 • (33,8 • 43 + 1,3 • 516) • (1 + 0,01 • 20å)=25,49

в) Для сідельного тягача Урал 44202:

Qн = 0,01 • (Нs • S + Hw • W) • (1 + 0,01 • Kå)=0,01 • (32 • 43 + 1,3 • 645) • (1 + 0,01 • 20)=26,57

2.2.3 Розрахунок питомої витрати палива

qткм  =  **r* 1000   г/ткм

а) Для сідельного тягача КАМАЗ 54115:

qткм  = **r*  * 1000= *0,85* 1000=38,74 г/ткм

б) Для сідельного тягача МАЗ 642205:

qткм  = **r* 1000=  **0,85* 1000=41,98 г/ткм

в) Для сідельного тягача Урал 44202:


qткм  = **r * 1000=  **0,85* 1000=35,01 г/ткм

Результати розрахунків заносимо до  таблиці 2.3 ”До вибору автотранспортного засобу”

Таблиця 2.3   -  До вибору автотранспортного засобу

Марка

автомобіля

Годинна продуктивність

Питома витрата палива,

г/ткм

т/годткм/год
КАМАЗ 541152,47106,5338,74
МАЗ 6422052,43106,5344,98
Урал 442022,97127,8935,01

Згідно розрахунків робимо висновок, що для перевезення силікатної цегли  потрібно використовувати сідельного тягача Урал 44202  тому, що продуктивність його у порівнянні з іншими сідельними тягачами КАМАЗ 54115, МАЗ 642205, питома витрата палива найменша.В умовах ринкових відносин всі учасники транспортного процесу у виборі  найбільш ефективного типу і марки транспортного засобу. Тому що від нього залежить своєчасність доставки вантажу, збереження вантажу та його товарних якостей, собівартість превезень.

Характеристика сідельного тягача Урал 44202:

Повна маса автомобіля16940 кг
Екологічний стандартEURO II
Повна масса буксируючого причепа24500 кг
Довжина тягача7490 мм
Ширина тягача2500 мм
Висота тягача2740 мм
Дв
Актуально: