Розробка, дослідження системи керування на основі нейронної мережі

Міністерство освіти і науки України

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Факультет XXX Кафедра «Обчислювальна техніка та програмування»

Спеціальність 8.091502 «Системне програмування»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри ОТП

___________/Xxxxx Ф.А./

«_____» ____________2009р.

ДИПЛОМНА РОБОТА

освітньо-кваліфікаційного рівня магістр

Тема роботи «Розробка, дослідження системи керування на основі нейронної мережі»

затверджена наказом по НТУ «ХПІ» від “ 21 ” жовтня 2009 г. № 2725-III

Шифр роботи XXX23.2725-ІІІ.

Виконавець

Керівник

Харків 2009


РЕФЕРАТ

Звіт з дипломної роботи: 141с., 45 рис., 19 табл., 61 джерело.

Об’єкт дослідження – система керування на основі нейронної мережі.

Мета роботи – розробка та моделювання роботи системи керування на основі нейронної мережі, що відповідає сучасним вимогам до систем керування нелінійними об’єктами..

Система керування є важливою частиною електроприводу асинхронного тягового двигуна дизель-потягу. Запропонована структура системи керування на основі нейронної мережі дозволяє вирішити ряд задач оптимізації функціонування електроприводу, які складно вирішити за допомогою застосування інших систем керування.

У роботі проведене моделювання досліджуваних об’єктів засобами пакету Matlab, приведені результати дозволяють оцінити як основні параметри та характеристики системи керування, так і роботу даного об’єкту в цілому, зробити висновки про доцільність використання запропонованої архітектури.

У даному напрямку потребуються подальші дослідження з метою оптимізації функціонування.

Ключові слова: тяговий асинхронний двигун, система керування, система автоматичного регулювання, регулятор, модель, нейрорегулятор, перерегулювання, моделювання.


ПЕРЕЛІК ПОЗНАЧЕНЬ ТА СКОРОЧЕНЬ

П – регулятор – пропорційний регулятор

ПІ- регулятор – пропорційно-інтегральний регулятор

ПІД-регулятор – пропорційно-інтегрально-диференційний регулятор

САК – система автоматичного керування

САР – система автоматичного регулювання

СГ – синхронний генератор

СК – система керування

ТАД – тяговий асинхронний двигун


НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ХПІ»

Факультет XXX Кафедра «Обчислювальна техніка та програмування»

Спеціальність 8.091502 «Системне програмування»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри ОТП

___________/Xxxxx Ф.А./

«_____» ____________2009р.

ЗАВДАННЯ

на виконання дипломної роботи

освітньо-кваліфікаційного рівня магістр

студентці

1 Тема роботи «Розробка, дослідження системи керування на основі нейронної мережі»

2 Зміст завдання Аналіз методів та критеріїв якості; розробка моделей об’єкта керування в середовищі Matlab; розробка системи керування електроприводу з використанням методів нечіткої логіки та нейроконтролерів; розробка регуляторів системи керування з використанням нейронних мереж. Дослідження систем керування.

3 Вихідні дані для виконання роботи Структурна схема електропередачі дизель-потяга; математичні моделі електроприводу та системи регулювання; параметри регуляторів системи керування; пакет моделювання «Matlab»;_величина перерегулювання не більше 25%, час перерегулювання – не більше 20с; число перерегулювань - 4.

4 Скласти звіт і виконати необхідні документи (конструкторські, технологічні, програмні, плакати) відповідно до плану виконання дипломної роботи.

План виконання дипломної роботи

Етап. Найменування

Термін

виконання

Прізвище

консультанта

Огляд джерел14-28.02.09М.Й.Xxxxx
Аналіз методів розробки систем
керування електроприводом дизель-
потягу1-5.03.09М.Й.Xxxxx
Розробка моделі системи керування
електропередачі дизель-потягу6-15.03.09М.Й.Xxxxx
Розробка системи керування за
допомогою методів нечіткої логіки та
нейронних мереж для оптимізації
динамічних процесів електропривода15-25.03.09М.Й.Xxxxx
Дослідження систем керування
дизель-потяга25.03-5.04.09М.Й.Xxxxx
Економічна оцінка й обґрунтування5-9.04.09І.М.Xxxxx
Охорона праці та навколишнього
середовища9-12.04.09xxx
Цивільна оборона13.04.09Рxxxxx
Оформлення документів дипломної
роботи14-22.04.09М.Й.Xxxxx
Оформлення звіту14-19.04.09М.Й.Xxxxx
Оформлення плакатів19-22.04.09М.Й.Xxxxx
Оформлення науково-дослідної
роботи магістра22-24.04.09О.Ф.Даниленко

Керівник роботи          ________________     М.Й.Xxxxx        

Студент-дипломник              _________________             Д.О.Xxxxx

«___» ______________ 2009 р.

Найменування виробу,

об’єкту або теми

Найменування

документу

Формат

Кільк.

арк.

Приміт-

ка

Документи загальні

ЗавданняА41

ЗвітА4

Плакати

Структурна схема системи

управління електропередачі

дизель-потягу. Математична

модель регулятора збудження.схемаА11

Структурна схема моделі

регулятора вихідної напруги.

Результати моделюваннясхемаА11

Вибір функцій приналежності

для нечітких змінних.схемаА11

Результати роботи нечіткого

нейрорегулятора із різними

функціями приналежності.схемаА11

Структурна схема моделі із

системою керування з

використанням нейронних

мереж.схемаА11

Структурні схеми для

визначення вагових коефіцієнтів

нейрорегулятора.схемаА11

Генетичний алгоритм (ГА)схемаА11

Результати моделювання роботи

системи керування з

використанням нейронних

мереж.схемаА11

XXXxxxxx. 03078-002ВД

ПрізвищеПідпДата

Розроб.Xxxxx

«Розробка, дослідження системи керування на основі нейронної мережі»

Відомість документів

Літ.Арк..Аркушів

Перев.Xxxxx11

НТУ «ХПІ»

Кафедра ОТП

Н.контрXxxxx

Затв.XxxxxРоль грузового автотранспорта


Роль и значение рынка лизинга в деятельности авиапредприятий


Российская железная дорога РЖД


Русские современные строительные машины


Сервис на транспорте


Актуально: