Виробничо-фінансова характеристика господарства ТОВ "Маяк" села Чаньків

Виробничо-фінансова характеристика господарства ТОВ "Маяк" села Чаньків


1 Характеристика господарства

ТОВ "Маяк" знаходиться в селі Чаньків, Дунаєвецького району, Хмельницької області. Господарство розташоване в зоні Південно-Західного Лісостепу України.

До складу ТОВ "Маяк" входить три населених пункти: село Чаньків, село Степок, село Заставля. Центральна садиба знаходиться в селі Чаньків.

Відстань від центральної садиби до:

− районного центра м. Дунаївці – 6 кілометрів;

− до обласного центра м. Хмельницький – 85 кілометрів;

− до залізничної станції – 18 кілометрів.

Ґрунти в господарстві в основному чорноземи опідзолені середньо-суглинисті. Агроекономічна оцінка ґрунтів в середньому по господарстві 50 балів. Земельні угіддя переважно рівнинного типу. Клімат теплий, помірно-континентальний. Це сприяє для вирощування таких сільськогосподарських культур як пшениця, ячмінь, овес, горох, гречка, кукурудза, цукрові буряки, картопля, кормові культури.

ТОВ "Маяк" – багатогалузеве господарство, але основний виробничий напрямок – зерново-буряковий, а також тваринництво.

ТОВ "Маяк" складається із наступних виробничих підрозділів:

1) Рільнича бригада по вирощуванні сільськогосподарських культур;

2) Транспортна бригада;

3) Автопарк;

4) Ремонтна майстерня для тракторів на сім місць.

Економічні та соціальні умови виробництва.

Серед матеріальних умов, необхідних для життя і виробничої діяльності, особливе місце належить землі з її ґрунтами, водними ресурсами, лісами і надрами.

Земля є незмінним засобом виробництва матеріальних благ, найважливішою складовою частиною національного багатства. Вона є основною сільськогосподарського виробництва.

Земля – це продукт природи і лише у процесі виробничої діяльності людей стає засобом виробництва. Як засіб виробництва земля має специфічні особливості: земля просторово обмежена і не може бути за волею людини збільшена або новостворена; земля не може бути замінена ніякими іншими засобами виробництва.

Земельний фонд – це вся територія землі включаючи площі під водою незалежно від призначення та господарського використання.

Структура земельних угідь – це співвідношення площ різних угідь у складі загальної площі, або площа сільськогосподарських угідь.

Розрізняють сiльськогосподарськi i не сiльськогосподарськi угіддя. Сiльськогосподарськi угіддя використовуються для виробництва продукції рослинництва i тваринництва. До них належить: рілля, пасовища, сіножаті, багаторiчнi насадження. Найбільш інтенсивно у сільськогосподарському виробництві використовується рiлля, яка відноситься до орних земель.

До не сільськогосподарських угідь належать землі під будинками та спорудами; землі під дорогами та інші.

Ефективність використання землі у сільськогосподарському виробництві характеризують такі показники: виробництво валової продукції розрахунку на

1 га сільськогосподарських угідь: урожайність сільськогосподарських культур: виробництва на 1 га земельної площі.

Склад і структура земельних угідь по ТОВ "Маяк" села Чаньків наведені у таблиці 1.


Таблиця 1.

Склад і структура земельних угідь у ТОВ "Маяк" села Чаньків, Дунаєвецького району, Хмельницької області.

Види угідь

1

2006 рік2007 рік2008 рік
Площа, гаСтруктура, %Площа, гаСтруктура, %Площа, гаСтруктура, %
Земельні угіддя

С-г

угіддя

Земельні угіддя

С-г

угіддя

Земельні угіддя

С-г

угіддя

2345678910

1.Загальна земельна площа,

Всього:

1592
2.Всього с-г угідь:

З них:

А) рілля

1421
Б) багаторічні насадження134
3. Будівлі і споруди
4. Ліси22
5. Водоймища15

З даної таблиці ми бачимо, як змінювалися землі протягом 2009-2010 років.

Загальна земельна площа у 2010 році зменшилась в порівнянні з 2009 роком у зв’язку з тим, що багато земель роздали на паї. У ТОВ "Маяк" в структурі земельних угідь не має будівель і споруд.

Склад і структура основних засобів по ТОВ "Маяк" села Чаньків, Дунаєвецького району, Хмельницької області. Наведені у таблиці 2.


Таблиця 2

Склад і структура основних засобів у ТОВ "Маяк" села Чаньків, Дунаєвецького району, Хмельницької області.

Види

основних засобів

2008 рік2009 рік2010 рікВідхилення 2008р. до 2006р., %
Вартість, тис. грн..Структура, %Вартість, тис. грн..Структура, %Вартість, тис. грн..Структура, %
12345678
1. Всього основних засобів5300.51005284.71004735.7100
2. Земельні ділянки
3. Будинки та споруди4635.687.54647.887.94181.888.30.8
4. Машини та обладнання140.72.7140.72.7140.72.90.2
5. Транспортні засоби43.00.843.00.843.00.90.1
6. Інструменти, прилади та інвентар14.20.314.20.314.20.3
7. Робоча і продуктивна худоба171.73.2143.72.760.71.3-1.9
8. Багаторічні насадження278.25.2278.25.3278.25.90.7
9. Інші основні засоби17.10.317.10.317.10.40.1

З таблиці 2 "Склад і структура основних засобів" ми бачимо як змінюються основні засоби. Вартість основного фонду у 2010 році становить 4735,7 тис. грн.., а в 2008 році становила 5300,5 тис. грн. Відхилення склали 564,8 тис. грн.. у зв’язку з тим, що засоби зношуються, а нові через високі ціни підприємство не має змоги закупити. Робоча і продуктивна худоба зменшилася у порівнянні 2010−2008 років на 111 тис. грн.. Вартість будинків і споруд зменшилась на 453,8 тис. грн.. у зв’язку з непрацездатністю їх використання.

Для здійснення виробничої діяльності підприємству потрібні трудові ресурси.

Трудові ресурси − це основна продуктивна сила суспільства, яка складається з трудящих міста і села.

 Трудові ресурси сільського господарства – це наявне працездатне населення, яке проживає на селі і працює в сільському господарстві.

Ефективність виробництва сільськогосподарської продукції залежить від рівня забезпеченості його трудовими ресурсами.

Головним показником використання трудових ресурсів є продуктивність праці – здатність суспільної конкретної праці за одиницю часу виробляти певну кількість споживчих вартостей.

У таблиці 3 наведено як використовуються трудові ресурси у ТОВ "Маяк".

Таблиця 3

Використання трудових ресурсів у ТОВ "Маяк" села Чаньків, Дунаєвецького району, Хмельницької області.

Показники2008 рік2009 рік2010 рік
Всього працювало чоловікВідпрацьовано люд/год.Всього працювало чоловікВідпрацьовано люд/год.Всього працювало чоловікВідпрацьовано люд/год.
1234567
Дорослі працездатні89145304103155480106109120
Чоловіки віком від 16 до 60 років5290890681056507480205
Жінки віком від 16 до 55 років375441435498303228915
Всього89145304103155480106109120

З таблиці 3 " Використання трудових ресурсів " у ТОВ "Маяк" ми бачимо, що в господарстві трудові ресурси використовуються не ефективно. В 2008 році одним працівником було відпрацьовано 1581 люд. год. А у 2010 році 1085 люд. год. Керівництво не дбає про раціональне використання праці. При середній тривалості робочого місяця 160 годин, дорослі працездатні в господарстві працюють 6,4 місяця.

Спеціалізація господарства і результати її виробничо-фінансової діяльності.

Спеціалізація – це процес вироблення підприємств і галузей з виробництва однорідних продуктів або здійснення окремих стадій технологічного циклу.

ТОВ "Маяк", залежно від характеру виробництва, використовує частину сільськогосподарської продукції в самому господарстві на виробничі потреби і особисте споживання працівників сільського господарства, а друга, причому набагато більша частина, реалізується. Так, частина виробленої продукції, яка реалізується називається товарною продукцією. До неї включають також продукцію власного присадибного господарства, яку продають колгоспники, робітники і службовці.

На рівень товарності впливають спеціалізація і концентрація виробництва, попит на продукцію, внутрішня потреба в цій продукції, продуктивність тварин і врожайність сільськогосподарських культур. Зростання товарної продукції – основне джерело збільшення грошових надходжень колгоспів.

Структура товарної продукції по ТОВ "Маяк" розглянемо у таблиці 4.

виробництво трудовий ресурс продукція

Таблиця 4

Структура товарної продукції у ТОВ "Маяк" села Чаньків, Дунаєвецького району, Хмельницької області.

Галузі господарства та основні види продукції

Товарна продукція,

тис. грн..

Структура у % в середньому за 3 роки
2008 рік2009 рік2010 рікРазом
123456
1. Всього рослинництва595,4961,4387,11943,970,9

В тому числі:

- зернові і зернобобові

367,0515,7258,91141,641,6
- овочі14,99,54,629,01,1
- картопляВплив температури на життя лісових тварин


Державне управління у сільському господарстві


Дослідження динаміки чисельності жуків-короїдів хвойних дерев Плужнянського лісництва


Значение овцеводства в народном хозяйстве


Оптимизация кормовой базы в ОАО ПТФ "Васильевская"


Актуально: