Стратегічний аналіз та визначення пріоритетних напрямків розвитку підприємства ВАТ Інтерпайп НМТЗ

Міністерство освіти і науки України

Національний гірничий університет

Кафедра прикладної економіки

Контрольна робота

з дисципліни «Стратегічне управління підприємством»

на тему: «Стратегічний аналіз та визначення пріоритетних напрямків розвитку підприємства ВАТ Інтерпайп НМТЗ»

Виконала: студентка групи М-ЕД-09

Тараненко В.В.

Перевірив: Шаполов В.А

Дніпропетровськ

2010


Зміст

Вступ

1. Загальні відомості про підприємство ВАТ Інтерпайп НМТЗ

2. Аналіз ринку трубної продукції України.

3. Аналіз внутрішнього середовища ВАТ Інтерпайп НМТЗ

4. PEST-аналіз ВАТ Інтерпайп НМТЗ

5. Розробка концепції нового товару підприємства ВАТ Інтерпайп НМТЗ

Висновок

Використана література


Вступ

Для кожного підприємства відіграє важливе значення обрана стратегія існування, особливо в наш час в умовах перехідного періоду й економічної кризи, коли в Україні головною метою переважної більшості підприємств є адаптація до умов підвищеної динамічності зовнішнього та внутрішнього середовища. Відтак кожній організації необхідна відповідна стратегія розвитку, яка стала б основою прийняття ефективних управлінських рішень.

При розробці стратегії необхідно мати чітке уявлення про сильні та слабкі сторони діяльності підприємства, а також розуміти структуру національної економіки в цілому та структуру галузі, в котрій працює підприємство.


1. Загальні відомості про підприємство ВАТ Інтерпайп НМТЗ

ВАТ Інтерпайп НМТЗ розташоване у м. Новомосковську Дніпропетровської області. Основна спеціалізація виготовлення та постачання металургійної продукції (труби, швелери тощо...). Для початку треба сказати, що цьому підприємству вже більше 70 років, у радянські часи воно мало не таке велике значення для держави як зараз, тому, що у наші дні не на всіх підприємствах – конкурентах виготовляється така продукція як на ВАТ Інтерпайп НМТЗ, а на деяких цехи, які раніше виготовляли подібну продукцію зовсім ліквідовано. Отже, це не просто велике підприємство а великий потужний завод. На його балансі знаходяться: два дитячих садки, дві туристичні бази відпочинку, курортно-санаторний комплекс, спортивно – тренажерний комплекс, басейн, будинок культури, два дитячих табори відпочинку та ін. Загалом на заводі працює 3500 чоловік. Сьогодні цей завод твердо займає третє місце серед трубних підприємств України. Це - результат постійного вдосконалення виробництва. Сьогодні ми будемо говорити про нову маркетингову стратегію підприємства, яка дасть змогу визначитися з якістю продукції – конкурентоздатної, затребуваної на ринках. Ми говоримо не про кількість, а про якість, необхідну на сучасному ринку. На заводі працює цілий ряд інвестиційних програм, які сприятимуть подальшому поліпшенню якості продукції, що випускається, яка сьогодні має попит споживача, збільшенню об'ємів виробництва . Впевнено і з чітким розумінням кінцевої мети керівництво заводу займається проектом по реструктуризації роботи обладнання заводу. У наш час воно повинно бути реально готовим до виготовлення продукції нового покоління; яке дасть змогу виготовлення продукції за новітніми європейськими стандартами а значить буде направлене на просування реклами стосовно якості продукції та знаходженню нових ринків збуту готової продукції досліджуваного підприємства.

У наш час кожне велике підприємство бореться за участь у міжнародній торгівлі, виробничих відносинах за нові інвестиційні проекти. Все це тісно пов’язано і взагалі залежить від одного найважнішого фактору – якості товару, який виробляється. Для металургів – це питання є співпрацею з постачальниками металу, з якого виготовляються труби. Адже, якщо метал невисокої якості, то й виробництву кінцевого продукту загрожує збільшення браку. ВАТ Інтерпайп НМТЗ працює з трьома основними і надійними постачальниками металу: Запоріжсталь, Маріупольський МК, Криворіжсталь.

2. Аналіз ринку трубної продукції України

Історично склалося так, що гірничо-металургійний комплекс становить основу економіки України, а металургійна продукція є одним з найважливіших стратегічних ресурсів, котрі визначають промисловий потенціал і економічну безпеку держави. Про це красномовно свідчить те, що в 2009 році з 66,8 млрд. грн. виробленої промислової продукції в країні 17,2 млрд. грн. або 25,7% - це частка товарної продукції металургійного комплексу.

В структурі гірничо-металургійного комплексу країни найбільшим динамізмом на даний час відзначається трубна підгалузь. Трубне виробництво є завершальним у чорній металургії. Це одне з перспективніших виробництв в Україні з таких причин:

1. Зосереджений на території України виробничий потенціал ставить її в п'ятірку найбільших країн-виробників трубної продукції з чорних металів.

2. Україна посідає четверту позицію в цьому рейтингу після США, Японії та Росії.

3. Сумарна виробнича потужність України складає близько 6,5 млн. тонн сталевих і 0,4 млн. тонн чавунних труб на рік.

4. Виробництво труб у чорній металургії в Україні є головною экспортоорієнтованою галуззю.

5. Україна є країною нафтового і газового транзиту світового масштабу, тому для підтримки у належному стані мережі трубопроводів необхідні в значних обсягах труби.

6. Транспорт газу по внутрішній транспортній мережі країни займає головну позицію і має найбільше навантаження.

7. Україна зможе розвивати свої нафтові й газові родовища.

8. Значне комунальне господарство потребує водо-, тепло- і газопровідних труб.

9. Труби є важливим елементом конструкцій у машинобудуванні.

10. Україна має широкий зовнішній ринок труб, перш за все, в Росії та країнах СНД - до 3 млн. тонн на рік.

11. Україна буде постійно брати участь у тендерах на будівництво трубопроводів.

В сучасних умовах ринкової економіки країни кожне підприємство повинно періодично аналізувати свою діяльність.

Щоб мати загальну картину стану ринку на якому позиціонує підприємство воно має знати свою позицію, щоб заздалегідь вжити заходів для реалізації певних змін у виробництві продукції для подальшого успішного існування. Ринок потребує особливого підходу до прогнозування обсягів виробництва та збуту, в основі якого, незалежно від виду продукції, перебуває попит кінцевого споживача. До того ж, в умовах невизначеності оточуючого (маркетингового) середовища, нестабільності основних ринків збуту продукції національних виробників, застосування традиційних методів прогнозування ринкового попиту не завжди є коректним. Необхідно розробити такі підходи, за допомогою яких, можливо було б враховувати невизначеність та нестабільність, що є можливими лише за умов використання комплексу різних методичних підходів і розробки на цій основі вірогідного прогнозу. Особливо це важливо для галузей виробництва, з яких країна має спеціалізацію, а підтримка їх – загальна потреба життєздатності національної економіки (24, c. 52).

Однією з таких сфер є металургійна, і в її складі трубна галузь, як одна з небагатьох галузей промисловості, котра завдяки наявності великих сировинних ресурсів і замкнених технологічних циклів зберегла виробничі потужності щодо випуску кінцевої продукції. Важливість гірничо-металургійного комплексу для економіки України виявляється, насамперед, у зовнішньоекономічній сфері діяльності, так як експорт металопродукції перевищує третину загального експорту країни, а частка експорту труб у ньому становить 25%. Водночас, чинники зовнішнього і внутрішнього ринку впливають на структуру виробництва та експорту металопродукції в напрямку підвищення долі продукції більш високого ступеню обробки, а саме: готових виробів з чорних металів таких, наприклад, як сталева трубна продукція.

В той же час внутрішній та стратегічні зовнішні ринки збуту сталевих труб мають значний рівень невизначеності щодо української продукції. Ясно одне – споживач потребує якісно нового продукту. Тому вивчення особливостей формування попиту та його структури і застосування модифікованого інструментарію до аналізу й прогнозування ринку трубної продукції, виходячи з потреб ринку, сприятиме цілеспрямованій та ефективній структурній перебудові металургійного комплексу України. Особливо актуальними в цьому контексті виглядають проблеми визначення основних характеристик ринку металопродукції і, зокрема, сталевої трубної продукції, його чіткої сегментації, системного аналізу методів визначення потреб і прогнозування споживання сталевих труб.

Для приклада наведемо кількість випущеної продукції нашими прямими конкурентами за останні 5 років (див. рис. 2.2). Конкурентами нашого підприємства є такі акціонерні товариства як ВАТ „НТЗ, ЗАТ „Niko Tube” та ЗАТ „НТК”.

Також ( рис 1.1) показує певні переваги щодо випуску металевих труб в періоди з 2005 року по 2009 рік.

Рис.1.1 Виробництво трубної продукції заводами конкурентами у 2005-2009рр. (%)

3. Аналіз внутрішнього середовища ВАТ Інтерпайп НМТЗ

Внутрішнім середовищем ВАТ Інтерпайп НМТЗ насамперед є показники, які характеризують роботу підприємства в цілому.

Таким чином, ми маємо показати яку діяльність вело підприємство до впровадження нової стратегії виробництва. Ми покажемо показники за попередні роки, але у значенні + та - , що означатиме зростання чи занепад виробництва трубної продукції ВАТ Інтерпайп НМТЗ за наступними роками (див. табл. 2.1).

Таблиця 2.1 Аналіз якості прибутку за 2006-2009рр.

Вид зміни прибуткуЗвітний період
2006рр2007рр2008рр2009рр
Загальна зміна прибутку – зростання (+), зниження (-)32120,0174889,1174387,7144974,3
У результаті зросту (+), чи зниження (-) об’єму реалізації22292,82181712,2228763,3135908,6
У зв’язку зі зниженням (+), зростанням (-) собівартості одиниці продукції-9431,93-1546,93-14875,2-8252,02

У нормальній ситуації поточна діяльність підприємства повинна забезпечувати приток грошових коштів, який повністю покриває їх інвестиційний відтік. Платоспроможність підприємства можна розрахувати за такою формулою (2.1):

Кпл = ВК / Пасиви,                        (2.1)

де Кпл – коефіцієнт платоспроможності підприємства;

ВК – власний капітал підприємства;

Сальдо доходу та витрат операційних та позареалізаційних витрат збільшує або зменшує прибуток від продажу та формує прибуток до оподаткування.(17, c. 15-19)

У процесі виробництва основні фонди (ОФ), які експлуатуються, зношуються фізично та старіють морально. Для визначення вікового составу ОФ розраховують коефіцієнти зносу та придатності, які характеризують відповідно долю зношеної та долю придатної до експлуатації частини ОФ. Ці коефіцієнти ми розрахуємо за формулами (2.2, 2.3):

Кзн = И / Фпв,                                (2.2)

де Кзн – коефіцієнт зносу ОФ;

И – сума зносу ОФ;

Фпв – первинна вартість ОФ на відповідну дату.

Кпр = (Фпв – И) / Фпв

або Кпр = 1 – Кзн,                         (2.3)

де Кпр – коефіцієнт придатності ОФ.

Розрахуємо ці коефіцієнти за показниками 2005-2009рр. (див табл.2.2).


Таблиця 2.2 Таблиця розрахунку коефіцієнтів зносу та придатності основних фондів за 2005-2009рр.

РокиПервинна вартість ОФ на 01.01Сума зносу ОФКоефіцієнт зносу ОФКоефіцієнт придатності ОФ
2005466363,49146904,50,3150,685
2006399785,6158315,10,3960,604
2007311471,51162899,60,5230,477
2008290250,43168635,50,5810,419
2009297206,46179215,50,6030,397

За даними таблиці 2.2 ми можемо на графіку показати динаміку зміни коефіцієнтів зносу та придатності основних фондів (див. рис. 1.2).

Рис. 1.2.. Динаміка зміни коефіцієнтів зносу та придатності основних фондів за 2005-2009рр.

Як бачимо, обладнання, на якому вироблялася продукція підприємства до 2009 р. перейшло у незадовільний стан. Його зношеність перекриває його придатність, а отже на такому обладнанні працювати не можна.

Щоб підприємство мало достатньо впевнені позиції на ринку конкурентів воно повинно бути впевненим у своїх можливостях. По-перше це задача управлінського персоналу, який стежить за об'ємами вироблення та збитковості продукції.

Якісно новий підхід до управління виробництвом, обумовлений сукупністю видів діяльності в рамках маркетингу, полягає в тому, що аналіз платоспроможного ринкового попиту на продукцію, потреб споживачів стає основою для виявлення можливостей виробництва, шляхів його інтенсифікації і підвищення ефективності.

Поставимо перед собою декілька питань, які б проаналізували наше підприємство. По-перше: яка рентабельність нашого підприємства? (24, c. 115-120) Рентабельність власного капіталу (Rвк) представляє собою відношення чистого прибутку (Пч) до власного капіталу організації (ВК). Вона розраховується за формулою (2.4):

Rвк = Пч / ВК.                                (2.4)

Помноживши та розділивши дріб на величину активів Ак та виручки від реалізації (N), отримаємо:

Rвк = Пч / ВК х Ак / Ак х N / N = Пч / N х N / Ак х Ак / ВК

де Пч / N – відношення чистого прибутку до об’єму продукції або рентабельність продукції Rп;

N / Ак – відношення об’єму продукції до активів організації або виробничість (обертаємість) активів Каоб;

Ак / ВК – коефіцієнт, який відображає структуру капіталу, а саме, величину зворотну долі власного капіталу у його загальній величині.

Рентабельність виробничих фондів ми можемо розрахувати за формулою (2.5):

Rвф = (1 – Sод) / fємк + еємк,                           (2.5)

Перемножимо чисельник і знаменник дробу на об’єм продукції та зробимо необхідні перетворення:


Rвф = (1 – Sод) / fємк + еємк = (1 – Sод) / fємк + еємк х N / N =

= (N – Sод x N) / F /N x N + E / N x N = Пб / (F + E) = Пб / Ак,

де Sод – собівартість одиниці продукції;

Пб – прибуток, який дорівнює різниці між об’ємом продукції та витратами на виробництво та реалізацію продукції;

Ак – виробничі фонди підприємства або сума його активів.

Отже, тепер за цими формулами ми можемо розрахувати деякі потрібні нам для аналізу показники за 2005-2009рр.та вставити для наглядності у таблицю (2.3):

Таблиця 2.3 Показники рентабельності підприємства за 2005 – 2009рр.

Показники20052006200720082009
Капіталоємкість по основному капіталу0,0300,0370,0410,0390,035
Капіталоємкість по оборотному капіталу0,0260,0290,0260,0340,030
Рентабельність власного капіталу1,101,462,473,122,11
Рентабельність виробничих фондів17,815,115,013,615,4

На основі балансових статистичних даних зробимо аналіз показників 2008-2009рр. (табл.2.4):

Таблиця 2.4 Показники діяльності підприємства за 2008-2009рр.

Показники періодуБазовий період, грн.Звітний період, грн.
Прибуток від реалізації247903280023
Собівартість одиниці продукції0,2460,283
Виручка313373293230
Дебіторська заборгованість600000490000
Кредиторська заборгованість215056529350

Аналіз зміни часу обороту ресурсів організації, вкладених у запаси і розрахунки, дає можливість визначити резерви зменшення потреби в оборотних коштах шляхом оптимізації запасів, їх відносного зниження в порівнянні із зростанням виробництва. Перш за все розраховують коефіцієнт оборотності запасів, який характеризує кількість оборотів, які можуть здійснити запаси під час періоду, який аналізується. Він опреділяється за наступною формулою (2.6):

Коб.зап = А / Зс;                                      (2.6)

Зс = (Зп + Зк ) / 2,                                     (2.7)

де А - виручка від реалізації продукції;

Зс - середня величина запасів;

Зп - запаси на початок року;

Зк - запаси на кінець року.

звідси Коб. зап = А / 0,5 (Зп + Зк)

Розрахуємо ці коефіцієнти за 2005-2009 роки та покажемо їх у динаміці (див. рис. 1.3):

Рис. 1.3. Динаміка росту коефіцієнтів фінансової стійкості підприємства за 2005-2009рр.

ринок товар конкурент

Заставою виживання та основою стабільності організації слугує її фінансова стійкість, як сказано у роботах (3.с.123;10-12), або такий стан фінансів, який гарантує організації постійну платіжоспроможність.

Як бачимо з малюнка наше підприємство досить твердо займає свої позиції але в його роботі було відзначено й деякі мінуси. Як було сказано вище підприємству вже більше 70 років. Підприємством проводилися планові ремонти але за весь цей час не було здійснено переоснащення чи впровадження нових ланок обладнання, що сильно відображалося на якості продукції, яка випускається. Отже, підприємство мало багато разів оплачувати штрафи за несвоєчасне постачання або неякісну продукцію. Також через більшість браку підприємство було змушене здебільшого залишати продукцію на складі для задоволення потреб внутрішнього ринку та купувати більше сировини для виготовлення продукції на замовлення за кордон. Так до кінця 2009 р. матеріальні витрати ВАТ „Інтерпайп НМТЗ” зросли більш ніж у 3 рази порівняно з 2005р., наглядно представлено на Рис. 1.4 .

Рис. 1.4. Графік витрат на виробництво та реалізацію продукції ВАТ Інтерпайп НМТЗ за 2005-2009рр. (тис грн)

Згідно такого негативного фактору керівництвом підприємства було вирішено питання щодо переоснащення лінії електрозварювальних труб, що дасть змогу виготовляти продукцію якісно у короткі терміни та великій кількості. Але ще стало питання щодо впровадження нового асортименту трубної продукції, а саме – труби металеві з полімерним внутрішнім та зовнішнім покриттям. Чи буде ця продукція потрібна споживачеві у такій чи більшій кількості як просто металічна труба? У нового товару багато плюсів. Така труба має подовжений термін експлуатації може використовуватися у різних галузях виходячи з технічних даних, маючи в основі металічний стержень вона є стійкішою до зовнішніх руйнівників і т. ін. На основі впровадження нового «стратегічного» продукту було прийнято рішення про здійснення маркетингового аналізу ринку споживачів майбутньої продукції.

Насамперед щодо покращення якості та збільшення обсягів випуску продукції ВАТ Інтерпайп НМТЗ з період с 2000 року по теперішній рік впровадились новітні технології совершенствования та переобладнані, наприклад в трубоелектрозварювальному цехі № 2 в якому випускають труби для нафто газо транспортування впроваджена нова система покриття труб полімерним покриттям.

Також ВАТ Інтерпайп НМТЗ має широкий вибір товарного ассортимента від труб малого діаметру, квадратного і прямовугольного профелю до труб великого діаметру, чітко налагоджений випуск якісного посуду згідно нормам та стандартам.

Постачання сировини для виготовлення даної продукції відбувається вчасно навіть зараз в період тяжких часів металургійного виробництва.

Складскі приміщення знаходяться в цехах що покращує фінансове становище, та скорочує витрати ВАТ Інтерпайп НМТЗ.

Транспортування здійснюеться завдяки потягів та вантажівок з великою грузопідємністю.

В цілому замовники продукції підприємства надають свої послуги з транспортування продукції.

Постачальниками сировини є Азовссаль та Криворіжсталь. Основними споживачами продукції заводу є замовники близького та далекого зарубіжя (Росія, Казахстан, Польша, Германия, Африка і.т.д.).


4. PEST-аналіз ВАТ Інтерпайп НМТЗ

PEST-аналіз — це інструмент, призначений для виявлення політичних (Policy), економічних (Economy),соціальних (Society) і технологічних (Technology) аспектів зовнішнього середовища, що можуть уплинути на стратегію розвитку металургійної промисловості (табл. 2.6.).

Політику вивчають тому, що вона регулює владу, яка визначає ділове середовище металургійної промисловості та одержання ключових ресурсів для її діяльності. Основна причина вивчення економіки — це створення картини розподілу ресурсів на рівні держави, що є найважливішою умовою діяльності галузей металургії. Науковий і виробничий потенціал металургії та громадський інтерес до неї визначають за допомогою соціального компонента. Важливим фактором є технологічний компонент, що виявляє тенденції у технологічному розвитку, які найчастіше є причинами змін і втрат ринку, а також появи нових продуктів. (7, c. 456-458)

Таблиця 2.5. PEST- аналіз металургійної промисловості України

Політичні факториЕкономічні факториСоціальні факториТехнологічні фактори

1.Чергові вибори Президента України з відповідним відволіканням центрів впливу та бюджетних коштів

2.Необхідність додержання норм СОТ в законодавчій і нормативній діяльності щодо імпорту-експорту

3.Понад 90 % металургійних підприємств є приватизованими, що практично виключає державне регулювання

4.У зв’язку з вступом до СОТ можливості державного регулювання в питаннях стосовно конкуренції значно обмежені

5.Надмірна політизація суспільства

6. Недовіра суспільства до влади та її органів

1.Позитивна динаміка ВВП

2.Загрозливо висока інфляція

3. Нестабільний курс гривні

4. Висока облікова ставка НБУ, високі ставки кредитування комерційних банків

5.Низький платіжноспроможний попит внутрішнього ринку

6.Криза у світовій фінансовій системі

7. Нестача обігових коштів у підприємств

8.Неконтрольоване зростання цін на товари та послуги природних монополій (сировина, енергоресурси)

9. Недостатній обсяг інвестицій у металургійній промисловості

10. Високий рівень матеріало- і енергоємності продукції, що випускається

11. Низька рентабельність виробництва

12. Фактична відсутність конкуренції як стимулювального чинника

1.Скорочення працездатного населення

2. Зменшення чисельності фахівців і робітників у найбільш промислових регіонах

3. Недооцінка ролі трубної промисловості як основи економічної та соціальної захищеності значної частини населення

4. Зниження привабливості праці на металургійних підприємствах.

5.ЗМІ не приділяють належну увагу проблемам металургії і сучасних прогресивних принципів діяльності підприємств.

6. Немає чітко вираженої орієнтації на якість як основу конкурентоспроможності

7. Значний розрив між рівнем заробітної плати і рівнем потреб працівника

8.Низька престижність праці у виробничій сфері

1.Незначна інноваційна активність підприємств

2.Продукція, що випускається, у більшості є морально застарілою, з низьким рівнем автоматизації та інтелекту технології виробництва

3.Значне зношування активної частини основних фондів

За результатами PEST-аналізу можна зробити такі висновки щодо дій з реалізації Стратегії.

З політичних факторів маємо: бюджетні засоби на реалізацію Стратегії буде обмежено; можливості законодавчого, нормативного,митного та іншого регулювання обмежено рамками норм СОТ; можливості держрегулювання лежать лише у площині розроблення і впровадження заходів підтримки чи стримування.

З економічних факторів: бачимо, що для розвитку внутрішнього ринку і збільшення експорту потрібні енергійні дійові заходи з формування платіжноспроможного ринку збуту і приборкуванню цінового хаосу на монопольному сировинному ринку.

З соціальних факторів робимо висновок, що потрібно підняти статус вітчизняної металургійної промисловості в очах суспільства, і тим самим сформувати умови для забезпечення машинобудування кадрами фахівців і робітників.

Реалізація поставленої мети забезпечується шляхом вирішення наступних задач дослідження:

- визначення і прогнозування попиту на даний вид продукції;

- аналіз сучасних методів і моделей прогнозування рівня споживання продукції трубного виробництва та їх адаптація до умов економіки України;

- формування кон’юнктури на стратегічних ринках збуту сталевих труб;

- визначення ролі, місця та основних напрямів розвитку трубної підгалузі в структурі металургійного комплексу країни;

- сегментування ринку трубної продукції та аналіз структури споживання сталевих труб на основних ринках їх збуту;

- оцінка та визначення головних факторів, залежностей, методів та моделей прогнозування попиту на сталеві труби з внутрішнім та зовнішнім полімерним покриттям, розробка методичних положень комплексного прогнозування рівня та структури споживання сталевої трубної продукції, обґрунтування основних підходів до інформаційного забезпечення прогнозних розрахунків. З технологічних факторів випливає, що потрібно модернізувати всю промисловість України, що значно розширить внутрішній ринок; оцінити наявний науково-виробничий потенціал у передових напрямках науки і техніки та визначити інноваційні шляхи розвитку.

5. Розробка концепції нового товару підприємства ВАТ Інтерпайп НМТЗ

Стратегія зростання рекомендована для виведення на ринок України нового товару підприємства ВАТ Інтерпайп НМТЗ дає можливість збільшити обсяги виробництва металевих труб та стійко триматися на українських ринках за допомогою виведення нової продукції, а саме металевих труб з полімерним покриттям.

Пуск нової лінії виробництва заплановано на 1 вересня поточного року. Після впровадження нової лінії виробництва ми очікуємо наступні показники (табл. 3.1; 3.2.):

Таблиця 3.1. Витрати на впровадження нового товару

Вересень-грудень 2010р., тис. грн.
Витрати на переоснащення обладнанняВитрати на просування товару на ринкуВитрати на оплату праціВитрати на закупівлю сировини
300170105380

Таблиця 3.2. Ліквідність нової стратегії підприємства

Вересень-грудень 2010р., тис. грн
Загальні витратиВиручка від реалізаціїЧистий прибутокКоефіцієнт ліквідності, %
95510551001,3

Звідси ми бачимо, що впровадження такої стратегії даст

Подобные работы:

Актуально: