Ідентифікація водо-дисперсійних фарб

Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України

Київський національний торговельно-економічний університет

Кафедра товарознавства та експертизи продовольчих товарів

Індивідуальне завдання

з дисципліни: «Фальсифікація непродовольчих товарів»

на тему: «Ідентифікація водо-дисперсійних фарб»

Київ 2011


Ідентифікація - процедура, внаслідок якої встановлюється відповідність продукції вимогам, які пред’являються до неї (до даного виду чи типу) в нормативних чи інформаційних документах.

Залежно від призначення розрізняють такі види ідентифікації - асортиментна, якісна і партійна.

Асортиментна ідентифікація - встановлення відповідності найменування товару його асортиментній характеристиці, яка обумовлює пред’явлені до нього вимоги. Цей вид ідентифікації застосовується для підтвердження відповідності товару при усіх видах оцінної діяльності, але особливе значення вона має при товарознавчій експертизі та сертифікації товарів. Виявлення невідповідності визначається як асортиментна фальсифікація товару.

Якісна ідентифікація - встановлення відповідності вимогам якості, які передбачені нормативною документацією. Цей вид ідентифікації дозволяє виявити відповідність товарному сорту чи іншим градаціям якості, які вказані на маркуванні та/чи в супровідних документах.

Партійна ідентифікація - визначення належності представленої частини товару (середнього зразка, одиничних екземплярів) конкретній товарній партії. Складність полягає у тому, що в більшості випадків відсутні чи не досить надійні критерії для ідентифікації.

Процедура ідентифікації продукції складається з таких етапів:

· Відбір зразків;

· Реєстрація зразків у «Журналі обліку зразків»;

· Ідентифікація інформації на упакуванні;

· Проведення органолептичної ідентифікації;

· Проведення фізико-хімічних випробувань;

· Повернення частини зразків заявнику або списання зразків;

· Забезпечення умов та зберігання зразків-свідків протягом терміну-зберігання.

Спочатку проводять відбір проб згідно відповідної нормативної документації, узгодженої між заявником та органом з сертифікації. Для водо-дисперсійних фарб відбір проб регулюється у ГОСТ 9980.2-86 «Матеріали лакофарбові. Відбір проб для випробувань».

Під час ідентифікації інформації на упакуванні застосовується метод аналізу інформації на етикетці чи маркування, візуальний огляд продукції та звіряють результати, отримані під час цієї ідентифікації, з нормативними документами, товаро-супровідними документами та маркуванням, які є засобами ідентифікації. Відповідно до ГОСТ 9980.4-2002 «Матеріали лакофарбові. Маркування» на кожну одиницю споживчої і транспортної тари з лакофарбовим матеріалом, на транспортні пакети, на засоби пакетування, на спеціалізовані контейнери, на автоцистерни та залізничні цистерни наносять маркування містить наступні дані:

а) що характеризують продукцію:

1) найменування підприємства (фірми)-виготовлювача (найменування фірми-виробника може бути додатково позначено літерами латинського алфавіту),

2) товарний знак підприємства (фірми)-виготовлювача (за наявності),

3) найменування країни-виробника,

4) юридична адреса виготовлювача і (або) продавця,

5) найменування, марка і сорт матеріалу,

6) найменування кольору (для пігментованих матеріалів),

7) маса нетто,

8) маса брутто,

9) кількість одиниць споживчої тари і маса нетто одиниці споживчої тари,

10) номер партії,

11) дата виготовлення (місяць, рік),

12) позначення нормативного документа (НД) або технічного документа (ТД) на матеріал,

13) інформація про обов'язкову сертифікацію (за матеріалами, що підлягають обов'язковій сертифікації),

14) інформація про добровільну сертифікацію (за наявності),

15) інформація про знак відповідності товару державними стандартами (на добровільній основі),

16) символ штрихового коду для товарів роздрібної торгівлі відповідно до правил Європейської асоціації товарної нумерації і Ради по уніфікованому коду (EAN / UCC) і національної організації нумерації EAN (на добровільній основі),

17) призначення та спосіб застосування,

18) правила та умови безпечного зберігання, транспортування, використання та утилізації матеріалу,

19) заходи безпеки при поводженні з матеріалом,

20) основні споживчі властивості або характеристики матеріалу,

21) строк придатності або гарантійний термін матеріалу,

22) напис «Берегти від вогню» для легкозаймистих матеріалів,

23) склад (розчинник);

б) характеризують небезпеку вантажу (для матеріалів, що відносяться до небезпечних вантажів по ГОСТ 19433):

1) знак небезпеки,

2) транспортний найменування вантажу,

3) номер ООН,

4) класифікаційний шифр,

5) номер аварійної картки (при транспортуванні вантажу залізничним транспортом);

в) що характеризують транспортне маркування за ГОСТ 14192:

Маніпуляційні знаки

1) «Крихке. Обережно»,

2) «Берегти від вологи»,

3) «Герметична упаковка»,

4) «Верх»,

5) «Берегти від сонячних променів»,

Основні і додаткові написи

6) повне найменування вантажоодержувача,

7) найменування пункту призначення (повне найменування станції (порту) та скорочене найменування дороги (пароплавства) призначення),

8) номер вантажного місця в партії - вказується дробом: у чисельнику - порядковий номер місця в партії, в знаменнику - кількість місць в партії,

9) кількість пакетів у партії - у чисельнику; кількість вантажних місць у пакеті - у знаменнику; в дужках порядковий номер пакету, наприклад: (2),

10) повне або умовне зареєстроване у встановленому порядку найменування вантажовідправника,

11) найменування пункту відправлення із зазначенням залізничної станції відправлення і скорочене найменування дороги відправлення,

12) написи транспортних організацій (відповідно до правил перевезень вантажів на відповідному виді транспорту),

13) кількість одиниць тари у штуках;

г) що характеризують додаткове маркування продукції:

1) рекламна інформація, що характеризує особливі властивості чи переваги даного матеріалу в порівнянні з аналогами (встановлюється виробником або продавцем),

2) додаткові знаки, зареєстровані і затверджені в установленому порядку,

3) міжнародна унікальна ідентифікація транспортуються одиниць у вигляді символу штрихового коду (для транспортуються одиниць) (за наявності);

д) що характеризують продукцію, що поставляється на експорт:

1) номер контракту і (або) замовлення іноземного покупця,

2) номер вантажного місця - вказується дробом: у чисельнику - порядковий номер місця в партії; в знаменнику - кількість місць в партії,

3) повне найменування або умовне позначення іноземного вантажоодержувача,

4) найменування пункту призначення з зазначенням станції або порту перевантаження (при транспортуванні залізничним і водним видами транспорту) у повній відповідності з нормативними документами на матеріали,

5) країна призначення вантажу,

6) станція і дорога призначення вантажу (при транспортуванні залізничним транспортом),

7) товарні знаки і марки вантажовідправника,

8) найменування експортера організації (фірми, підприємства) - повне або умовне,

9) пункт відправлення вантажу,

10) станція і дорога відправлення (при транспортуванні залізничним транспортом),

11) габаритні розміри вантажного місця в сантиметрах,

12) маси брутто та нетто в кілограмах,

13) обсяг вантажного місця в кубічних метрах,

14) написи «Експорт», «Країна-виробник і (або) постачальник»,

15) додаткові вимоги контракту в частині маркування продукції.

Текст етикетки на одиниці продукції повинен відповідати вимогам ГОСТ 28196-89 і містити таку інформацію:

Фарби водно-дисперсійні

__________________________________

(Марка)

Призначення

Фарба ..................... (Марка) призначена для .............. (З вступної частини та п. 1.1 цього стандарту).

Спосіб застосування

Спосіб підготовки поверхні - відповідно до розд. 6 цього стандарту і залежно від призначення фарби.

Перед застосуванням фарбу ретельно перемішують і при необхідності розбавляють водою, фільтрують через два шари марлі.

Фарбу наносять на підготовлену поверхню кистю, валиком, фарборозпилювачем в два шари з проміжною сушкою 1 год. при температурі 18 - 22 ° С.

Витрата фарби на одношарове покриття складає ................. (Розділ 6 цього стандарту).

Допускається подколеровка фарби водними пігментними пастами.

Інструмент, тару, плями відмити теплою водою з милом до висихання фарби.

Фарбу зберігати в щільно закритій тарі при температурі вище 0 ° С. Допускається зберігання фарби при температурі до мінус 40 ° С протягом не більше 1 міс. У разі замороження фарбу слід розморозити при кімнатою температурі і перемішати до отримання однорідної маси.

Гарантійний термін зберігання - 12 міс.

За проведеною ідентифікацією заявнику видається відповідний сертифікат:


Та додаток до нього:


Потім проводять органолептичну та фізико-хімічну ідентифікацію.

Органолептичну ідентифікацію проводять за різними критеріями і, оскільки водо-дисперсійні фарби відносяться до продукції, яка необов‘язкова до сертифікації, ці показники визначає заявник, у погоджені з органом з сертифікації. Засоби, з якими звіряють результати ідентифікаціє є товаросупровідні документи, ГОСТ та маркування. Методами, яким визначають критерії є органолептичні. Основними критеріями для водо дисперсійних фарб є колір покриття та зовнішній вигляд плівки. Їх визначають органолептичним методом і засобом при їх визначенні є ГОСТ 28196-89 «Фарби водо-дисперсійні. Технічні умови» п. 4.3.

Фізико-хімічні критерії теж визначає виробник за погодженням з органом сертифікації. Основними критеріями для водо-дисперсійних фарб, відповідно до ГОСТ 28196-89 «Фарби водо-дисперсійні. Технічні умови», є: масова частка нелетких речовин, ph фарби, покривістисть висушеної плівки, час висихання, стійкість плівки покриття до статичної дії води, умовна в‘язкість по віскозиметру, ступінь перетру, умовна світлостійкість. Основними засобами ідентифікації є ГОСТ, ТУ виробника, товаросупровідні документи, маркування. Методи, які використовуються відносяться до вимірювальних, реєстраційних та розрахункових і визначаються заявником у погодженні з органом сертифікації.

Після проведення органолептичної та фізико-хімічної ідентифікації і визначення відповідності випробувальної продукції (водо дисперсійної фарби), заявнику видається сертифікат відповідності даного зразка:

ідентифікація товар якісна асортиментна


Таблиця 3.1. Критерії, методи та засоби ідентифікація водо-дисперсійних фарб

КритерійЗасібМетод
Назва і марка товаруГОСТ 28196-89 «Фарби водо-дисперсійні. Технічні умови»Експертний, Органолептичний
УпаковкаГОСТ 9980.3-86 «Матеріали лакофарбові. Упаковка»Органолептичний, Експертний
Маркування, Товаросупровідні документиГОСТ 9980.4-2002 «Матеріали лакофарбові. Маркування», ГОСТ 28196-89 «Фарби водо-дисперсійні. Технічні умови»Органолептичний
Показники якості:
Колір плівки фарбиГОСТ 28196-89 «Фарби водо-дисперсійні. Технічні умови», п.4.3.Органолептичний
Зовнішній вигляд плівкиГОСТ 28196-89 «Фарби водо-дисперсійні. Технічні умови», п.4.3.Органолептичний
Масова частка нелетких речовинГОСТ 28196-89 «Фарби водо-дисперсійні. Технічні умови», п.4.4., ГОСТ 17537-72 «Матеріали лакофарбові. Методи визначення масової частки летких і нелетких, твердих і плівкоутворюючих речовин»Вимірювальний, розрахунковий
рН фарбиГОСТ 28196-89 «Фарби водо-дисперсійні. Технічні умови», п.4.5.Вимірювальний, розрахунковий
Покриваність висушеної плівкиГОСТ 28196-89 «Фарби водо-дисперсійні. Технічні умови», п.4.6., «ГОСТ 8784-75 Матеріали лакофарбові. Методи визначення покриваності»Вимірювальний, розрахунковий, реєстраційний
Стійкість плівки до статичного впливу водиГОСТ 28196-89 «Фарби водо-дисперсійні. Технічні умови», п.4.7., ГОСТ 9.403-80 «Єдина система захисту від корозії і старіння. Покриття лакофарбові. Методи випробувань на стійкість до статичного впливу рідин», метод АВимірювальний, розрахунковий
Морозостійкість фарбиГОСТ 28196-89 «Фарби водо-дисперсійні. Технічні умови», п.4.8.Вимірювальний
Умовна світлостійкістьГОСТ 28196-89 «Фарби водо-дисперсійні. Технічні умови», п.4.9., ГОСТ 21903-76 «Матеріали лакофарбові. Методи визначення умовної світлостійкості», метод 2Вимірювальний, розрахунковий
Ступінь перетиранняГОСТ 6589-74 «Матеріали лакофарбові. Метод визначення ступеня перетиру приладом»Вимірювальний
Час висихання до ступеня 3ГОСТ 19007-73 «Матеріали лакофарбові. Метод визначення часу і ступеня висихання»Реєстраційний

Подобные работы:

Актуально: