Комплексна механізація технологічних процесів на свинотоварній фермі із закінченим циклом виробництва

Міністерство аграрної політики України

Житомирський національний агроекологічний університет

Факультет механізації сільського господарства

Кафедра механізації землеробства

"ДОПУСТИТИ ДО ЗАХИСТУ"

Завідуючий кафедрою Водяницький Г.П.

ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ

"Комплексна механізація технологічних процесів на свинотоварній фермі із закінченим циклом виробництва"

Спеціальність 7.091.902 „Механізація сільського господарства”

ОКР “Бакалавр”

Дипломник Коробчук Оксана Леонідівна

Керівник ас. Бушма Сергій Валерійович

Консультант доц. Кравець Леонід Григорович

нормо-контроль доц. Кравець Леонід Григорович

Житомир 2011


Зміст

Вступ

1. Аналіз виробничої діяльності підсобного сільського господарства

1.1 Коротка характеристика господарства

1.2 Аналіз галузі рослинництва

1.3 Аналіз галузі тваринництва

1.4 Аналіз цеху механізації

1.5 Аналіз ефективності роботи господарства

1.6 Висновки

2. Комплексна механізація технологічних процесів на свинотоварній фермі із закінченим циклом виробництва

2.1 Зоотехнічні вимоги до технології виробництва на фермі

2.2 Обґрунтування, розрахунок структури стада

2.3 Обґрунтування способу утримання тварин

2.4 Розробка режиму роботи ферми

2.5 Обґрунтування і вибір раціонів годівлі тварин. Розрахунок добової та річної потреби в кормах

2.6 Обґрунтування і вибір типових проектів основних і допоміжних приміщень, сховищ кормів, гною і розрахунок їх необхідної кількості

2.7 Розробка генерального плану і визначення його основних техніко - економічних показників

2.8 Проектування потокових технологічних ліній ферми

2.8.1 Розрахунок ліній приготування кормів (кормоцеху)

2.8.2 Розрахунок лінії роздавання кормів

2.9 Технічне обслуговування машин і обладнання на фермі

3. Конструкторська частина проекту. розробка повітряного водопідйомника (ерліфта)

3.1 Зоотехнічні вимоги до водопідйомників

3.2 Аналіз існуючих водопідйомників і вибір об'єкта розробки

3.3 Розробка технологічної схеми ерліфтної установки і опис процесу її роботи

3.4 Розрахунок ерліфта

4. Охорона праці

4.1 Аналіз стану охорони праці в господарстві

4.2 Основні заходи покращення охорони праці і протипожежної безпеки

4.2.1 Вимоги безпеки та виробнича санітарія

5. Екологічна частина проекту

6. Техніко-економічне обгрунтування проекту

Висновки та пропозиції

Список використаної літератури


Реферат

Основна частина дипломного проекту (без списку використаної літератури і додатків) викладена на 48сторінках пояснювальної записки і 8 аркушах формату А1 графічної частини, відображена у 20 таблицях та ілюстрована 4 рисунками.

Пояснювальна записка складається із вступу, 6 глав, висновків і пропозицій, списку використаної літератури і додатків.

Мета роботи - нарощування виробництва свинини та зниження затрат праці й матеріальних засобів на кожну тонну приросту живої маси свиней у господарстві.

У дипломному проекті розроблено генеральний план ферми; вибрано і визначено необхідну кількість машин для механізації виробничих процесів на фермі; розроблено заходи по охороні праці та навколишнього середовища; розроблено аварійний засіб водопостачання - повітряний водопідйомник; виконано техніко-економічне обґрунтування проекту.

В результаті впровадження розробленої технології виробництва свинини у господарстві очікується зниження собівартості приросту 1 т живої маси свиней на 15%. Результати роботи можуть бути використані інженерно-технічними працівниками проектних і будівельних організацій, а також аграрних підприємств.

Ключові слова: ФЕРМА, ТВАРИНИ, РАЦІОН, КОРМ, ГОДІВНИЦЯ, НАПУВАЛКА, СХОВИЩЕ, ТРАНСПОРТЕР.


Вступ

Свинарство для України поряд з молочно-м'ясним скотарством - традиційна галузь тваринництва. У загальній структурі виробництва м'яса свинина займає друге місце після яловичини і телятини.

Перевага виробництва свинини полягає у цінних якостях свиней - біологічних і господарських; високих приростах, зумовлених скоростиглістю тварин; короткому періоді поросності та великому приплоді за кожний опорос; добрій окупності кормів, яка в деякому відношенні вигідніша, ніж при виробництві інших видів м'яса, зокрема можливістю в певних умовах використовувати харчові відходи; високому забійному виході. Але на превеликий жаль свинарство нині, як і все тваринництво, в занедбаному стані і переживає найважчий кризовий період.

З метою виходу з кризового стану і подальшого забезпечення розвитку свинарства вченими при підтримці уряду розроблені нині такі найважливіші заходи:

- удосконалення способів утримання свиней та впровадження високоефективних типів годівлі і структури кормових раціонів;

- перехід від механізації окремих операцій і процесів до комплексної механізації та автоматизації всіх робіт на основі потокових технологічних ліній;

- широке застосування електричної енергії безпосередньо в технологічних’процесах (електротехнологій);

створення принципово нових високоефективних машин та обладнання.

Частково вищевикладені питання вирішуються в дипломному проекті.

Особливу увагу на проектній фермі приділено сталому забезпеченню

тварин водою. З цією метою розроблено повітряний водопідйомник (ерліфт), який планується вводити в дію як аварійний засіб водопостачання.


1. Аналіз виробничої діяльності підсобного сільського господарства1.1 Коротка характеристика господарства

Підсобне сільське господарство охоплює один населений пункт, який знаходиться на відстані 38 км від обласного центру та 5 км від районного центру.

У населеному пункті дороги асфальтовані і знаходяться в задовільному стані. Польові дороги - ґрунтові.

Загальна земельна площа господарства складає 1668,3 га, у тому числі: орної землі 1407,13 га; пасовищ - 42,26 га; сінокосів - 124,9 га; багаторічних плодонасаджень - 8 га.

Територія господарства відноситься до центральної лісостепової грунтово-кліматичної зони. Рельєф плоско-рівнинний з незначною кількістю мікровпадин, але на окремих землях зустрічається хвиляста сітка розгалужених балок.

Клімат району - помірно-континентальний. Середнє число днів з температурою понад +5°С складає 200, понад +10°С - 165 і понад +15°С - 120 днів.

Середньорічна кількість опадів становить 502.512 мм. Найбільша кількість опадів випадає в червні - 166 мм, а найменша в лютому - 23 мм.

Відносна вологість повітря влітку - 50.60 %. Сніг випадає в другій або третій декаді листопада. Товщина снігового покриву в лютому сягає 120.150 мм.

Пануючі вітри західні та східні, але часто взимку спостерігаються вітри південно-західного напряму.

На території господарства основну площу займають чорнозем глибокий середньогумусний (структурний), чорнозем глибокий середньогумусний (структурний) вилугуваний та чорнозем глибокий або неглибокий слабозмитий з вмістом гумусу відповідно 4,49; 5,06 і 4,83 %.

Виробничий напрямок господарства зерново-тваринницький.

На території господарства розміщені дві молочнотоварні, одна свинотоварна та одна птахівницька ферми. Середньорічна кількість працівників у господарстві становить 390 чоловік, з них зайнято у тваринництві - 42.

Загальна кількість спеціалістів - 52 чоловіки, з них інженерів - 3, агрономів - 3, зооінженерів - 2, ветлікарів - 3.

1.2 Аналіз галузі рослинництва

Аналізуючи дані таблиці 1.1 бачимо, що посівні площі займають більшу частку в структурі посівів і з року в рік постійно зростають. Так у 2008 році посіви зернових і кукурудзи на силос зросли відповідно на 73 і 13 % порівняно з 2006 роком. Поряд з цим слід відзначити значне зростання посівних площ під соняшником та багаторічними травами. Перші зросли за розглядуваний період майже в 3,2 рази, а другі - в 1,7.

Практично залишились незмінними на протязі всього періоду посіви цукрових буряків.

Площа посіву кукурудзи на зерно у 2008 році скоротилася на 63 % порівняно з 2005 роком, а в 2007 році дану культуру зовсім не вирощували. У 2008 році посіви були відновлені на 78 % порівняно з 2007 роком.

Таблиця 1.1 - Характеристика посівних площ

КультураПлоща, га
2005 р.2006 р.2007 р.2008 р.
Зернові85,790103148
Цукрові буряки12065120120
Соняшник160223460505
Кукурудза на силос615652600707
Кукурудза на зерно25570-200
Однорічні трави435230320500
Багаторічні трави300300254500
Актуально: