Зменшення витрат палива та збільшення продуктивності агрегатів для вирощування та збирання озимої пшениці

Міністерство аграрної політики України

Таврійський державний агротехнологічний університет

Кафедра “МЕЗ”

01 МЕД. ХХХ. 000 000. ПЗ

ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ

Розрахунково-пояснювальна записка

Зменшення витрат палива та збільшення продуктивності агрегатів для вирощування та збирання озимої пшениці

Дипломник: студент О.Ю. Дрога

Керівник: ас. О.Д. Желуденко

Мелітополь, 2011 р.


РЕФЕРАТ

Дипломний проект: 66 сторінок машинопису, 5 розділів, 13 таблиць, 10 посилань, 5 додатків.

Графічна частина проекту – 6 аркушів формату А1.

Об’єкт розробки – комплекс машин для вирощування та збирання озимої пшениці, жатка ЖВР-10.

Мета роботи: зменшення витрат палива та збільшення продуктивності агрегатів для вирощування та збирання озимої пшениці.

Наведено аналіз стану машинно-тракторного парку у ДП „Ера-1” та виробничо-технічна характеристика господарства, показники господарської діяльності. Відкриті резерви для покращення показників використання МПТ при виробництві озимої пшениці.

Проведена порівняльна оцінка варіантів агрегатів виконувалась на чотирьох технологічних операціях: оранка, суцільна культивація, пряме комбайнування, посів з внесенням мінеральних добрив.

Розроблена технологічна карта на вирощування та збирання озимої пшениці. Розраховані основні експлуатаційні та економічні показники при вирощуванні та збирання озимої пшениці.

Запропоновано пристрій жниварки ЖВР-10 дозволяє отримати більшу продуктивність, а також використовувати її на полях з великою врожайністю. Також наведені розрахунки які підтверджують працездатність жниварки її надійність, роботоспроможність довговічність.

Наведені основні положення з безпеки життєдіяльності під час виконання технологічного процесу вирощування та збирання вівса. Розроблені заходи по безпечному ведені механізованих робіт.

Наведено техніко-економічну оцінку впровадженої технології вирощування озимої пшениці.

Ключеві слова:

озима пшениця, технологічна карта, операційна карта, собівартість, витрати палива, витрати праці.


ЗМІСТ

Вступ

1. Аналіз виробничої діяльності у дочірньому підприємстві «Ера-1» Нікопольського району Дніпропетровської області

1.1 Природно - господарчі умови та напрямки господарської діяльності ДП «Ера-1»

1.2 Виробничо-технічна характеристика господарства

1.3 Технічна експлуатація МТП

1.4 Зберігання МТП

1.5 Нафтогосподарство

1.6 Показники господарської діяльності та їх аналіз

1.7 Аналіз техніко-економічних показників вирощування та збирання озимої пшениці

Висновок по розділу

2. Аналіз і обґрунтування технології вирощування та збирання озимої пшениці

2.1 Коротка характеристика й особливості технології вирощування та збирання озимої пшениці

2.2 Порівняльна оцінка сільськогосподарських агрегатів на заданих операціях

2.3 Розробка технологічної карти на вирощування та збирання озимої пшениці

Висновок по розділу

3. Розробка конструкції модернізованої жниварки ЖВР-10

3.1 Призначення машини й область застосування, вимоги, пропоновані до конструкції

3.2 Обґрунтування пропонованої модернізації й опис пристрою конструкції

3.3 Організація робіт із застосування розроблювальної конструкції

3.4 Технологічні розрахунки модернізованих вузлів жниварки

3.5 Розрахунки на міцність

3.6 Розрахунок шпонкового з'єднання

Висновки по розділу

4. Охорона праці та довкілля

4.1 Організація охорони праці у дочірньому підприємстві «Ера-1» Нікопольського району Дніпропетровської області

4.2 Нормативне посилання

4.3 Вимоги безпеки праці при виконанні технологічних операцій   

4.4 Аналіз потенціальних небезпек і шкідливостей при роботі механізатора

4.5 Проектні рішення по забезпеченню рівний безпеки та екологічності виробництва до нормативних значень

4.6 Висновки по розділу

5. Розрахунок і аналіз техніко-економічних показників вирощування та збирання озимої пшениці

5.1 Показники виробництва озимої пшениці

5.2 Річна економія

5.3 Термін окупності додаткових вкладень

5.4 Приведенні капіталовкладення

5.5 Річний економічний ефект

5.6 Висновки по розділу

Висновки

Список літератури

Додатки


ВСТУП

Повне задоволення населення України сільськогосподарською продукцією власного виробництва – найважливіша стратегічна задача на шляху до її економічної незалежності. В умовах переходу до ринкової економіки, що супроводжується розвалом старих виробничих структур, кризовими процесами у всій галузі виробництва, зниженням рівня технічної забезпеченості господарств, вказана задача може вирішитися лише за умов оптимізації складу машино-тракторного парку (МТП) виробничих підрозділів незалежно від їх організаційних форм та форм власності. Поряд з оптимізацією складу необхідно вирішувати питання забезпечення високої ефективності використання МТП шляхом забезпечення високого рівня технічної готовності, впровадження прогресивних технологій та використання нових форм організації праці. В сучасному реформованому сільському господарстві бакалавр часто постає у ролі одноосібного організатора виробництва. В таких умовах впровадження бізнесу неможливе без відповідного проектування, де бізнесмен має показати всі етапи виробництва і довести його доцільність і економічну ефективність.

Бакалаврський дипломний проект має наближатись до бізнес-плану, тобто відбивати не тільки суто технічні питання, а й усі інші аспекти, що виникають у виробництві, а саме – технологічні (агротехнологічні в землеробстві) і організаційно - управлінські (бізнесові).

На перший план виходить реальність і ефективність спроектованого виробництва, а інженерні рішення – це тільки засіб досягнення цієї мети. Тобто в таких умовах не завжди доцільно передбачати і впроваджувати найефективніші інженерні рішення, що вимагають великих капітальних вкладень, повну заміну наявних технічних і трудових ресурсів. Тут, як і завжди у житті, треба знати розумний компроміс. Саме в такому аспекті і виконаний наявний дипломний проект.


1.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДОЧІРНЬОМУ ПІДПРИЄМСТВІ „ЕРА-1” НІКОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

1.1 Природно-господарські умови та напрямки господарської діяльності ДП «Ера-1»

Дочірне підприємство «Ера-1» розташована в с. Шевченково Нікопольського району Дніпропетровської області в південній частині степної зони України.

Підприємство створено на базі КСП «ім. Шевченко».

Знаходиться на відстані від районного центру м. Нікополь – 55 км, 110 км – від обласного центру м. Дніпропетровськ. До найближча залізнична станція Лошкарівка – 17 км.

Негативними особливостями клімату є сухість повітря та наявність вітрів-суховіїв. Середня річна відносна вологість повітря о 13 годині за багаторічними даними становлять 70 %, а в вегетаційний період вона знижується до 50 %. особисто в червні.

Рельєф території господарства в основному рівний.

Ґрунти темно-каштанові, за фізико – механічним складом переважають середні суглинисті. Товщина гумусного горизонту цих ґрунтів складає в середньому 30-31 см. Запас вологих форм фосфору, азоту і калія в цих ґрунтах значна. Так в орних ґрунтах фосфору – 0,07%, азоту – 0,188%, калія – 2,40%.

Середній розмір поля складає 70 га, питомий тяговий опір ґрунту – 0,85 кг/см2.

ДП „Ера–1 ” має напрямок діяльності – зернового виробництва.

В господарстві є 2 тракторних бригади.

За станом 01.01.2008 року у господарстві 3590 га.

1.2 Виробничо-технічна характеристика господарства

Для розробки інтенсивної технології виробництва любої сільськогосподарської культури необхідно раціональне з’єднання природних, технологічних, та людських факторів.

Один з основних технологічних факторів являється забезпеченість господарства технікою таблиця 1.1.

Таблиця 1.1

Кількість сільськогосподарських машин

МаркаКількість, шт.
200520062007
1234
Трактори
Т-150111
Т-150К111
ДТ-75222
МТЗ-80 (82)999
ЮМЗ-6222
Всього тракторів445
Комбайни
СК-5 “Нива”122
Всього комбайнів122
Плуги
ПЛН-5-35111
Всього плугів111
Сівалки
СЗП-3,6222
СЗС-2,13
СПЧ-61
СУПН-811
Всього сівалок
Борони
БДТ-7111
Всього борін111
Культиватори
КПС-4222
КПЄ-3,8111
КРН-5,6111
Всього культиваторів444
Причепи тракторні
2ПТС-4111

2ПТС-4/45м3

222
Всього причепів тракторних333
Жниварки
ЖРБ-4,2111
ПСП-1,5М111
ЖВП-4,911
Всього жниварок233
Катки
ЗККШ-63
Розкидачі мінеральних добрив
МВУ-6111
Зчіпки
С-11У111
СГ-21111
Всього зчіпок222
Оприскувачі
ОП-2000111
Всього вантажних автомобілів223
Автомобілі
КАМАЗ 5320333
МАЗ - 5555222

Аналізуючи склад та стан МТП господарства необхідно відмітити, що за останні роки парк практично не обновлювався, що привело к його моральному та фізичному старінню.

Затрачуються великі кошти на відновлення існуючої техніки, які в структурі собівартості основних культур займають від 30 до 45 %.

1.3 Технічна експлуатація МТП

Технічне обслуговування МТП здійснюється механізаторами під контролем керівника господарства. В господарстві ТО проводиться по старій системі: видаються лімітні книжки, заправник ПММ відмічає забір палива та виходячи з цього відірваного талону проводяться ТО-1, ТО-2, та інше. Для оперативного ремонту під час польових робіт використовується “Техдопомога» на базі автомобіля ГАЗ-52 та перевозимий зварний апарат (електро-газозварки). Для поточних та капітальних ремонтів використовується графік затверджений головним інженером.

Для поточних та аварійних ремонтів є склад запасних частин, електроцех та акумуляторна.

Після виходу з ПР або КР трактори та інші машини випробуються, складається акт прийому з ремонту, де вказані замітки та інші дефекти. Акт підписують: інженер по ЕМТП, завідуючий ЦРМ та механізатори.

1.4 Зберігання МТП

Після закінчення польових робіт уся сільгосптехніка ставиться на зимове зберігання. Розвантажується гума, білиться крейдою з казеїном, демонтується ремені, ланцюги усі різьби, ріжучі апарати покриваються бітумним розчином. Для виробництва цих робіт робиться приказ, а після постановки техніки на зберігання робиться акт про зберігання, де відповідальними особами вказуються керівники та механіки дільниць.

У актах вказуються недоліки та строки їх усунення. Акт затверджується головним інженером.

1.5 Нафтагосподарство

Від правильної організації та відповідного технічного оснащення нафтагосподрства в значній мірі залежить надійність довговічність та економічність роботи машини.

У ДП знаходяться один заправний пункт.

Технічний стан нафтагосподарства задовільний.

Заправні колонки є тільки на бензин та дизельне паливо, масло відпускається шляхом наливу з бочок у каністри. Облік масла ведеться по міткам у каністрах, облік бензину та дизельного палива ведеться згідно лічильників на паливо заправних колонках. Територія нафтагосподарства огороджена. Для покращення роботи нафтагосподарства необхідно ввести строгий контроль за відпуском нафтопродуктів, встановити колонки для заправки тракторів мастилами, а також поставити на підвищені бак з водою для системи охолодження.

1.6 Показники господарчою діяльності та їх аналіз

Показники господарчої діяльності в рослинництві в ДП «Ера-1» зведені у таблиці 1.2, 1.3, 1.4.

Таблиця 1.2

Структура земельних угідь

НазваПлоща, га.
200520062007
Всього землі, га.400040004000
с.г. угідь, га359035903590
Оранка, га359035903590

Таблиця 1.3

Посівні площі основних сільськогосподарських культур

КультураВиділена площа, га.Середнє за три роки
200520062007
Соняшник140138400226
Ячмінь202235200212,3
Озима пшениця649750496631,7
Кукурудза на зерно200130100143,3

Таблиця 1.4

Врожайність основних культур

КультураВрожайність, ц/га.Середнє за 3 роки
200520062007
Соняшник20222121
Ячмінь28302828,7
Озима пшениця20,525,5Значение зернобобовых культур в создании кормовой базы


Значение зернобобовых культур в создании кормовой базы, районы возделывания, урожайность


Использование разнокачественности семян в селекции и семеноводстве


История развития кормопроизводства


Качественная оценка и характеристика и почвенного покрова


Актуально: