Організація будівництва нової залізниці

МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Кафедра "Проектування і будівництво доріг"

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

По дисципліні: Планування та організація виробництва

На тему: "Організація будівництва нової залізниці"

Виконав:

Студент 5 курса

Групи 5БЗтв-1 Зеленов Д.О.

Науковий керівник: Потапов А.І.

Дніпропетровськ 2011


Зміст

Вступ

1. Формування основної задачі

2. Визначення об'ємів основних робіт

3. Принципові організаційні схеми будівництва

3.1 Методика розробки схем

3.2 Варіанти організаційних схем будівництва

3.3 Порівняння схем та вибір кращої

4. Проект організації будівництва

4.1 Планування будівельного виробництва

4.2 Основні види робіт підготовчого періоду

4.3 Основний період

4.3.1 Будівництво штучних споруд

4.3.2 Організація робіт по спорудженню верхньої будови колії

4.3.3 Організація робіт по спорудженню земляного полотна

4.3.3.1 Розрахунок необхідної виробності ланко-збиральної бази

4.3.3.2 Технологія укладання рейко-шпальної решітки

4.3.3.3 Організація робіт по баластуванню колії

4.3.4 Організація будівництва будівель

4.3.5 Організація робіт по спорудженню зв'язку та СЦБ

4.3.6 Електрифікація залізниць

5. Роботи заключного періоду

6. Побудова графіку руху робочої сили

7. Охорона навколишнього середовища

8. Техніка безпеки при будівництві нової залізничної лінії

Список використаної літератури


Вступ

Залізничному транспорту належить провідна роль у перевізних процесах здійснюваних транспортною системою України. Його питома вага в загальному вантажообігу всіх видів транспорту України становить 89,1 %. Вантажообіг в 2002 р. досяг 193,1 млрд т-км, що на 8,8 % більше в порівнянні з 2001 р. За сім місяців 2003 р, обсяги перевезень залізницями збільшилися на 13,4 %, відправлення вантажів - на 9,4 %, перевезення пасажирів - на 1,4 %, заробітна плата персоналу за основною діяльністю - на 23 %, продуктивність праці - на 11,4 %.

Залізниця - це комплекс різних по призначенню, але взаємозалежних споруд, необхідних для нормальної експлуатації. Будівництво залізниці - складний процес, при якому створюються залізничні лінії для забезпечення перевезень вантажів і пасажирів, спорудження для технічного обслуговування доріг і культурно-побутові об'єкти для працівників залізничного транспорту.

В основі організації й керування залізничним будівництвом лежать загальні для будівництва принципи: плановість, індустріалізація, комплексна механізація, потоковість; здійснюється воно цілий рік під відкритим небом, причому фронт робіт має значну лінійну довжину. Тому важливим є складання проекту організації будівництва.

Основне призначення складання проекту організації будівництва: визначення доцільної послідовності виконання робіт, встановлення оптимальної тривалості будівництва в цілому, тривалості підготовчого періоду й видів основних будівельно-монтажних робіт, строків постачання будівельних матеріалів, конструкцій, технологічного устаткування. Крім того, у проекті встановлюють порядок розгортання будівництва, місця розміщення матеріальних і ланко-збиральних баз, послідовність здачі залізниці в постійну експлуатацію.

будівництво залізнична лінія

Проект організації будівництва служить основою для планування капітальних вкладень, фінансування будівництва й забезпечення його кадрами, матеріально-технічними ресурсами, а також для організації довгострокових потоків (комплексних і об'єктних по видах основних робіт). Ухвалені рішення становлять основу для розробки генеральним підрядником виробничих проектів організації будівництва й робіт здачі залізниці, пусковим комплексам і проектів провадження робіт по окремих спорудженнях, видам основних робіт. Дані по організації будівництва використовують для визначення будівельної вартості й складання об'єктних кошторисів.


1. Формування основної задачі

Курсовий проект представляє собою організацію будівництва нової залізничної лінії. Довжина її приблизно 80 км. Вона складається з трьох перегонів, двох станцій А та Б, та двох роз'їздів.

В курсовому проекті необхідно розробити календарний графік будівництва за вказівкою на ньому усіх необхідних робіт. Необхідно розробити організаційні схеми та визначити термін будівництва залізничної лінії. Організувати роботи по спорудженню земляного полотна, верхньої будови колії. Після розробити календарний графік будівництва лінії та графік руху робочої сили.

Також необхідно освітити питання по охороні навколишнього середовища і по техніці безпеки при будівництві.


2. Визначення об'ємів основних робіт

Дана ділянка бере свій початок на станції А та продовжується на протязі трьох перегонів до станції Б. Перегони розділені між собою роз'їздами довжиною 2,5 км. Станційні площадки мають довжину 2,9 км. Довжина першого перегону l1 = 24 км, другого l2 = 26 км, третього l3 = 25 км.

Кількість колій на станціях-3, на роз'їздах-2. Визначимо довжину головної колії

Lгол = 1ек + 1ст (2.1)

Lек = l1 + l2 + l3 (2.2)

Lек = 24 + 26 + 25 = 75 км

Lгол = 75 + 2,9 = 77,9 км

В вихідних даних заданий об'єм земляних робіт, чисельно рівний робочій кубатурі на 1 км лінії.

Vзр = 30,3 тис. м. куб. на км;

Vзр =30,3 × 77,9 = 2360,37 тис. м. куб.

Категорія складності будівництва - 3. Вважаємо, що землі придатні для відсипки з виїмки в насип.


3. Принципові організаційні схеми будівництва3.1 Методика розробки схем

Основне призначення організаційної схеми-обумовити загальний термін будівництва, виявити всі фактори, які впливають на термін. При цьому враховують наявність опорних пунктів, кількість будівельних підрозділів, директивний термін будівництва та інші.

Необхідно розробити такі організаційні схеми, щоб директивний термін будівництва був більшим або рівним розрахунковому.

Розрахунковий термін включає три періоди:

Тр = Тп + Тосн + Тз (3.1)

де: Тп - підготовчий період;

Тосн - основний період;

Тз - заключний період

Термін підготовчого періоду залежить від складності підготовки будівництва. У цей період обов'язково організовується мережа зв'язку між будівельними підрозділами.

На основний період потрібно планувати якомога більше часу. В організаційних схемах достатньо розглянути дві основні роботи, термін виконання яких у послідовності триває майже увесь період:

спорудження земляного полотна;

укладання верхньої будови колії.

Також необхідно виділити резерви часу:

∆1 - на прийняття-передачу готового земляного полотна під укладку;

∆2 - технологічний резерв між комплектами машин з укладання решітки та баластування колії;

∆3 - для закінчення будівельних робіт, які залежать від повної готовності верхньої будови колії.

У заключному періоді виконуються роботи завершального циклу:

будівництво постійних переїздів;

встановлення постійних колійних знаків;

формування по кілометрових запасів матеріалів ВБК;

перевірка робочою комісією готовності об'єктів;

ліквідація недоліків;

підготовка виконавчої документації на всі об'єкти комплексу.

3.2 Варіанти організаційних схем будівництва

Перевіримо можливість виконання робіт силами МК та БМП у відведений термін:

ТВБК - тривалість виконання робіт по верхній будові колії.

 (3.2)

де: НВБК - норма витрат праці на будівництво одного кілометра верхньої будови колії, залежить від виду баласту, НВБК = 880 чол. дні / км;

L - довжина ділянки в кілометрах, L = 77,9 км;

N - кількість робітників, N = 320 чол.

Твбк = (880 × 77,9) / 320 = 214 роб. дні = 9,75міс

Визначаємо темп робіт:

tу = (Твбк - 22) / 3 (3.3)

де: 3 - кількість шарів баластування.

tу = (214 - 22) / 3 = 64 роб. дні = 2,9 міс.

Визначаємо тривалість спорудження земляного полотна:

Тзр = (Нзр × L) / N (3.4)

Тзр = (2640 × 77,9) / 240 = 857 роб. дні = 38.95 міс

Темп монтажу колії Пу = Lгол / tу = 77,9/64 = 1,2 км/зм

Приймаємо Тп = 2 міс, Тз = 2 міс, ∆1 = ∆2 = 1 міс, ∆3 = 2 міс.

Тр = 9,75 + 38,95 + 2 + 2 + 1 + 1 + 2 = 56,7 міс > Тд = 30 міс

Схема 1. Організаційна схема однопроменева.

Приймаємо

Тр = Тд = 30міс;

Пу = 0,7 км/зм;

tу = 111 роб. дні = 5міс;

Твбк = 5 × 3 + 22 = 352 роб. дні = 16 міс;

Тп = Тз = 2 міс;

∆1 = ∆2 = 1 міс, ∆3 = 2 міс;

Тзр = 12 міс.

Схема 2. Схема двопроменева.

Приймаємо: Тп = Тз = 2 міс;

Тзр1 = (2640 × 52,7) / 2 × 240 = 290 роб. дні = 13,2міс;

Тзр2 = (2640 × 25,2) / 240 = 277 роб. дні = 12,6 міс;

Пу = 0,7 км/зм;

tу1 = 52,7/0,7 = 75 роб. дні = 3,4 міс;

Пу2 = 0,5 км/зм;

tу2 = 25,2/0,5 = 50 роб. дні = 2, З міс;

∆1 = ∆2 = 1 міс, ∆3 = 2 міс;

Тр = 28 міс.

Схема 3. Схема однопроменева поетапна.

Приймаємо:

Тзр = 19,7 міс;

Твбк = 16,15 міс;

Пу = 0,7 км/зм;

∆1 = ∆2 = ∆3 = 1 міс;

Тз = Тп = 2 міс;

Тр = 30 міс.

3.3 Порівняння схем та вибір кращої

Були складенні 3 схеми. Необхідно з них вибрати найкращу. Порівняння проводимо в табличній формі.

Таблиця 3.1. Порівняння схем

Параметри порівнянняСхема 1Схема 2Схема 3
Директивний термін, міс.303030
Кількість променів121
Розрахунковий термін, міс302830
Скорочення терміну, міс2; 4,84,8; 9,9
Термін земляних робіт, міс1213,2; 12,619,7
Клас механізованих колон222
Термін ВБК, міс1611,2; 7,916,15
Темп монтажу колії, км/зм0,70,7; 0,50,7
Кількість БМ організацій232
Актуально: