Фінансова діяльність комерційних банків

Вступ

Банківська система – одна з найважливіших і невід’ємних структур ринкової економіки. Розвиток банків, товарного виробництва і звернення йшло паралельно і тісно перепліталося. При цьому банки, проводячи грошові розрахунки, кредитуючи господарство, виступаючи посередниками в перерозподілі капіталів, істотно підвищують загальну ефективність виробництва, сприяють зростанню продуктивності суспільної праці.

Сучасна банківська система – це найважливіша сфера національного господарства будь-якої розвиненої держави. Її практична роль визначається тим, що вона управляє в державі системою платежів і розрахунків; велику частину своїх комерційних операцій здійснює через внески, інвестиції і кредитні операції; разом з іншими фінансовими посередниками банки направляють заощадження населення до фірм і виробничих структур. Комерційні банки, діючи відповідно до грошово-кредитної політики держави, регулюють рух грошових потоків, впливаючи на швидкість їх обороту, емісію, загальну масу, включаючи кількість готівки, що знаходиться в обігу. Стабілізація ж зростання грошової маси – це застава зниження темпів інфляції, забезпечення постійності рівня цін, досягши якого ринкові відносини впливають на економіку народного господарства найефективнішим чином.

Сучасна банківська система – це сфера багатообразних послуг своїм клієнтам – від традиційних депозитний-позикових і розрахунковий-касових операцій, що визначають основу банківської справи, до новітніх форм грошово-кредитних і фінансових інструментів, використовуваних банківськими структурами (лізинг, факторинг, траст і т.д.).

Сьогодні, в умовах розвинених товарних і фінансових ринків, структура банківської системи різко ускладнюється. З’являються новий вигляд фінансових установ, нові кредитні установи, інструменти і методи обслуговування клієнтури. Саме тому дослідження фінансової діяльності комерційних банків є досить актуальним.

Об’єктом даної курсової роботи є фінансова діяльність комерційних банків.

Предметом роботи є безпосередньо різні види операцій, що проводять комерційні банки, а також фінансовий стан останніх.

Метою курсової роботи є визначення місця комерційних банків в банківській системі України та значення їх фінансової діяльності в умовах становлення ринкової економіки.

В ході написання даної роботи відповідно до мети ми намагалися вирішити слідуючи:

─ дослідити поняття “комерційний банк” як економічну одиницю;

─ визначити та дати характеристику основним банківським операціям;

─ проаналізувати теоретичний аспект фінансового стану комерційного банку.

Наша курсова робота складається з трьох розділів.

Перший розділ визначає суть комерційного банку, його характерні ознаки, принципи, функції та організаційний устрій.

В другому розділі практично розглянуто фінансову діяльність банку на прикладі Державного Ощадного банку України.

В третьому розділі дається характеристика пасивним, активним та комісійним банківським операціям.

Розділ четвертий розкриває шляхи оцінки фінансового стану комерційного банку, а також визначає основні характеристики, що формують капітал банку.

При написанні курсової роботи ми використали наступні джерела: підручники В.М. Гринькової, А.Г. Загороднія, Т.М. Журавель, Г.О. Партина, А.Г. Голуб, Сачка М.І. – науковців, які зробили великий внесок у розбудову національної науки як теорії фінансів загалом, так і фінансів підприємств, а також виданням своїх праць сприяють вдосконаленню знань банківської справи.


Розділ 1. Загальнотеоретична характеристика комерційних банків

1.1 Поняття комерційного банку

Банк – це організація, створена для залучення грошових коштів і розміщення їх від свого імені на умовах поворотності, платності і терміновості.

Основне призначення банку – посередництво в переміщенні грошових коштів від кредиторів до позичальників і від продавців до покупців. Разом з банками переміщення грошових коштів на ринках здійснюють і інші фінансові і кредитно-фінансові установи: інвестиційні фонди, страхові компанії, брокерські, дилерські фірми і т.д. Але банки як суб’єкти фінансового ринку мають дві істотні ознаки, що відрізняють їх від всіх інших суб’єктів.

По-перше, для банків характерний подвійний обмін борговими зобов’язаннями: вони розміщують свої власні боргові зобов’язання (депозити, ощадні сертифікати і ін.), а мобілізовані таким чином засоби розміщують в боргові зобов’язання і цінні папери, випущені іншими. Це відрізняє банки від фінансових брокерів і дилерів, які не випускають своїх власних боргових зобов’язань.

По-друге, банки відрізняє ухвалення на себе безумовних зобов’язань з фіксованою сумою довга перед юридичними і фізичними особами. Цим банки відрізняються від різних інвестиційних фондів, які всі ризики, пов’язані із зміною вартості її активів і пасивів, розподіляє серед своїх акціонерів.

В Україні створення і функціонування комерційних банків ґрунтується на Законі України “Про банки і банківську діяльність”. Відповідно до цього закону банки України діють як універсальні кредитні установи, що здійснюють широкий круг операцій на фінансовому ринку: надання різних по видах і термінах кредитів, покупка-продаж і зберігання цінних паперів, іноземної валюти, залучення засобів у внески, здійснення розрахунків, видача гарантій, порук і інших зобов’язань, посередницькі і довірчі операції і т.п.

В Україні банки можуть створюватися на основі будь-якої форми власності – приватною, колективною, акціонерною, змішаною. Не виключається можливість створення банків, заснованих виключно на державній формі власності, які відповідно до чинного законодавства можуть здійснювати свою діяльність на комерційній основі. Для формування статутних капіталів українських банків допускається залучення іноземних інвестицій. Під банками за участю іноземних інвестицій розуміються:

- сумісні банки, тобто банки, статутної капітал яких формується за рахунок засобів резидентів і нерезидентів;

- іноземні банки – банки, статутної капітал яких формується за рахунок нерезидентів;

- філії банків-нерезидентів.

Рішення про відкриття кожного окремого банку за участю іноземних інвестицій ухвалюється Радою директорів Національного Банку України. НБУ встановлює ліміт участі іноземного капіталу в банківській системі країни. Обмеження на участь іноземного капіталу переслідують мету створити найбільш сприятливі умови для становлення вітчизняних комерційних банків і захисту від експансії зарубіжних банків.

За способом формування статутного капіталу банки підрозділяються на акціонерні (відкритого і закритого типу) і пайові. Можливість створення банків, що належать одній особі (юридичному або фізичному) виключається чинним законодавством, згідно якому статутний капітал банку формується із засобів не менші три учасники.

Якщо на початковому етапі реформування кредитної системи комерційні банки створювалися головним чином на пайовій основі, то для нинішнього етапу характерне перетворення пайових банків в акціонерні і створення нових банків у формі акціонерних суспільств. Для акціонерного суспільства характерний, що власником його капіталу виступає саме суспільство, тобто банк. А пайові комерційні банки власниками свого капіталу не є, оскільки кожен з пайовиків зберігає право власності на свою частку капіталу. Пайові комерційні банки організовані на принципах суспільства з обмеженою відповідальністю, тобто суспільства відповідальність кожного пайовика обмежена межами його внеску в загальний капітал банку. Розширення статутного фонду може здійснюватися як за рахунок внесення учасниками додаткових внесків, так і за рахунок вступу до банку нових учасників. Питання про вступ нових учасників і розміри їх внеску до статутного фонду банку вирішується на загальних зборах учасників.

У банків, що функціонують як акціонерне суспільство, статутний капітал роздільний на певне число акцій рівної номінальної вартості, що розміщуються серед юридичних і фізичних осіб. Акціонери не мають права вимагати від банку повернення цього внеску, що підвищує стійкість і надійність банку і створює для банку міцні основи для управління його ліквідністю. Акціонерні банки бувають закритого і відкритого типів. Акції закритих банків можуть переходити з рук в руки тільки з відома більшості акціонерів. Акції банків відкритого типу можуть переходити з рук в руки без згоди інших акціонерів і розповсюдяться в порядку відкритої підписки. Підписка на цінні папери вважається відкритою, якщо список покупців цінних паперів не затверджується заздалегідь засновниками або керівними органами банку-емітента, і в результаті ці папери може придбати будь-яка особа. Відкрита підписка вимагає від банку широкої інформації про свою діяльність.

1.2 Принципи діяльності та функції комерційних банків

Першим і основоположним принципом діяльності комерційного банку є робота в межах реальних наявних ресурсів.

Робота в межах реальних наявних ресурсів означає, що комерційний банк повинен забезпечувати не тільки кількісну відповідність між своїми ресурсами і кредитними вкладеннями, але і добиватися відповідності характеру банківських активів специфіці мобілізованих ним ресурсів. Перш за все, це відноситься до термінів тих і інших. Так якщо банк привертає засоби головним чином на короткі терміни, а вкладає їх переважно в довгострокові позики, то його ліквідність виявляється під загрозою. Наявність в активах банку великої кількості позик з підвищеним ризиком вимагає від банку збільшення питомої ваги власних засобів в загальному об’ємі його ресурсів.

Другим найважливішим принципом, на якому базується діяльність комерційних банків, є економічна самостійність, тобто економічна відповідальність банку за результати своєї діяльності. Економічна самостійність припускає свободу розпорядження власними засобами банку і привернутими ресурсами, вільний вибір клієнтів і вкладників, розпорядження доходами банку.

Чинне законодавство надає всім комерційним банкам економічну свободу в розпорядженні своїми фондами і доходами. Прибуток банка, що залишається в його розпорядженні після сплати податків, розподіляється відповідно до рішення загальних зборів акціонерів. Воно встановлює норми і розміри відрахувань до різних фондів банку, а також розміри дивідендів по акціях.

За своїми зобов’язаннями комерційний банк відповідає всіма засобами, що належать йому, і майном, на які може бути накладене стягнення. Всі ризики від своїх від своїх операцій комерційний банк бере на себе.

Третій принцип полягає в тому, що взаємини комерційного банку з своїми клієнтами будуються як звичайні ринкові відносини. Надаючи позики, комерційний банк виходить перш за все з ринкових критеріїв прибутковості, риски і ліквідності.

Четвертий принцип роботи комерційного банку полягає в тому, що регулювання його діяльності може здійснюватися тільки непрямими економічними (а не адміністративними) методами. Держава визначає лише “правила гри” для комерційних банків, але не може давати їм наказів.

Однією з важливих функцій комерційного банку є посередництво в кредиті, яке вони здійснюють шляхом перерозподілу грошових коштів, підприємств, що тимчасово вивільняються в процесі кругообігу фондів, і грошових доходів приватних осіб. Особливість посередницької функції комерційних банків полягає в тому, що головним критерієм перерозподілу ресурсів виступає прибутковість їх використання позичальником. Перерозподіл ресурсів здійснюється по горизонталі господарських зв’язків від кредитора до позичальника, за допомогою банків без участі проміжних ланок в особі вищестоящих банківських структур, на умовах платності і поворотності. Плата за віддані і отримані у позику засоби формується під впливом попиту і пропозиції позикових засобів. В результаті досягається вільне переміщення фінансових ресурсів в господарстві, відповідне ринковому типу відносин.

Значення посередницької функції комерційних банків для успішного розвитку ринкової економіки полягає в тому, що вони своєю діяльністю зменшують ступінь риски і невизначеності в економічній системі. Грошові кошти можуть переміщатися від кредиторів до позичальників і без посередництва банків. Проте при цьому різко зростають ризики втрати грошових коштів, що віддаються в позику, і зростають загальні витрати по їх переміщенню, оскільки кредитори і позичальники не обізнані про платоспроможність один одного, а розмір і терміни пропозиції грошових коштів не співпадає з розмірами і термінами потреби в них. Комерційні банки привертають засоби, які можуть бути віддані в позику, відповідно до потреб позичальників і на основі широкої диверсифікації своїх активів знижують сукупні ризики власників грошей, розміщених в банці.

Друга найважливіша функція комерційних банків – стимулювання накопичень в господарстві. Комерційні банки, виступаючи на фінансовому ринку з попитом на кредитні ресурси, винні не тільки максимально мобілізувати наявні в господарстві заощадження, але і формувати достатньо ефективні стимули до накопичення засобів. Стимули до накопичення і заощадження грошових коштів формуються на основі гнучкої депозитної політики комерційних банків. Крім високих відсотків, що виплачуються по внесках, кредиторам банку необхідні високі гарантії надійності приміщення накопичених ресурсів в банк. Створенню гарантій служить формування фонду страхування активів банківських установ, депозитів в комерційних банках.

Разом із страхуванням депозитів важливе значення для вкладників має доступність інформації про діяльність комерційних банків і про ті гарантії, які вони можуть дати. Вирішуючи питання про використання засобів, що є у кредитора, він повинен мати достатню інформацію про фінансовий стан банку, щоб самому оцінити ризик майбутніх вкладень.

Третя функція банків – посередництво в платежах між окремими самостійними суб’єктами.

У зв’язку з формуванням фондового ринку отримує розвиток і така функція банків, як посередництво в операціях з цінними паперами. Банки мають право виступати як інвестиційні інститути, які можуть здійснювати діяльність на ринку цінних паперів як посередник; інвестиційного консультанта; інвестиційної компанії і інвестиційного фонду. Виступаючи як фінансовий брокер, банки виконують посередницькі функції при купівлі-продажі цінних паперів за рахунок і за дорученням клієнта на підставі договору комісії або доручення.

Як інвестиційний консультант банк надає консультаційні послуги своїм клієнтам з приводу випуску і звернення цінних паперів. Якщо банк бере на себе роль інвестиційної компанії, то він займається організацією випуску цінних паперів і видачею гарантій по їх розміщенню на користь третьої особи; купівлею-продажем цінних паперів від свого імені і за свій рахунок, зокрема шляхом котирування цінних паперів, тобто оголошуючи на певні цінні папери “ціни продавця” і “ціни покупця”, по яких він зобов’язується їх продавати і купувати. Коли банк розміщує свої ресурси в цінні папери від свого імені і всі ризики, пов’язані з таким розміщенням, всі доходи і збитки від зміни ринкової оцінки придбаних цінних паперів відносяться за рахунок акціонерів банку, то він виступає як інвестиційний фонд. Необхідною умовою виконання ролі інвестиційного фонду є наявність в штаті банку фахівців з роботи з цінними паперами, що мають кваліфікаційний атестат Міністерства фінансів України, що дає право на здійснення операцій із залученням засобів громадян.


Розділ 2. Особливості фінансової діяльності банків на прикладі Державного ощадного банку України

2.1 Залучення коштів населення та юридичних осіб. Кредитна політика

комерційний банк інкасація кредитний

Відкрите акціонерне товариство “Державний ощадний банк України” працює на українському фінансовому ринку понад десять років, надаючи повний спектр банківських послуг своїм клієнтам. У минулому році банк зберіг ефективну динаміку розвитку, набувши додаткового досвіду та відкривши нові перспективи.

За підсумками минулого року прибуток Ощадбанку склав 1,8 млн. грн., активи збільшились практично на 50%. У 2009 році 45 млн. грн. було спрямовано на формування резервів під активні операції, обсяг кредитних вкладень збільшився на 15% і склав 1,4 млрд. грн.

Стратегія розвитку банку базується на розумінні того, що лідерами на ринку послуг можуть бути тільки універсальні банки. Саме тому Ощадбанк працює над поліпшенням якості послуг, що надаються клієнтам, впровадженням нової корпоративної культури, орієнтованої на потреби клієнтів. Ощадбанк продовжував розвивати комплекс банківських послуг та розширювати спектр надаваних послуг, що сприяло збільшенню клієнтської бази.

Сьогодні Ощадбанк входить до групи провідних банків України і залишається лідером за обсягом вкладів населення. Державний ощадний банк України – єдиний у країні банк, що має закріплену законом державну гарантію збереження вкладів та їх видачу за першою вимогою.

Стабільність – основна риса, яка вигідно вирізняє Ощадбанк з-поміж інших українських банків і дає змогу займати провідні позиції. Нам довіряють і приватні підприємці, і пересічні громадяни, і корпоративні клієнти – підтвердженням цього є переведення на обслуговування до Ощадбанку рахунків Пенсійного фонду України, Укрпошти.

Ощадбанк залишається відкритим і доступним, прозорим для всіх своїх клієнтів та партнерів.

Сподіваємось, що взаємна довіра та розуміння сприятимуть успіхам як банку, так і його клієнтів.

Ощадна справа – діяльність, безпосередньо пов’язана із заощадженням, накопиченням і використанням грошей. Розвиток Ощадбанку в нових умовах вимагав, і вимагає досі, першочергового вирішення складних проблем, що склалися історично, та підтримання традиційного іміджу його роботи як державного банку в умовах зростаючої конкуренції з комерційними банками.

Сьогодні послугами банку користуються всі категорії населення, що зумовлює провідну позицію банку на ринку роздрібних послуг України та є орієнтиром Ощадбанку на обслуговування фізичних осіб.

Ощадбанк підтвердив свою репутацію бездоганного ділового партнера, здатного виконувати взяті на себе зобов’язання, незалежно від впливу зовнішніх чи внутрішніх факторів. За час свого існування Ощадбанк не проводив агресивної ринкової політики та, керуючись принципами здорового консерватизму, поступово повертає свою лідируючу позицію на фінансовому ринку України. Нині Ощадбанк – єдиний серед українських банків, який має закріплену законом державну гарантію збереження вкладів громадян та їх видачі за першою вимогою.

Серед пріоритетів банку – зміцнення позицій на ринку залучення заощаджень громадян, стимулювання ощадної активності. Традиційно займаючи лідируючу позицію на ринку вкладів населення, Ощадбанк продовжує залучати тимчасово вільні кошти клієнтів і забезпечує вигідні умови зберігання. Свідченням довіри та зацікавленості клієнтів є постійне зростання коштів на вкладних рахунках.

Так, минулого року залишки по вкладах фізичних осіб в установах банку зросли на 33,4% і на 1 січня 2010 року становили 2 814,3 млн. грн., у т.ч. в національній валюті - на 33,5% і досягли 2 520,7 млн. грн., в іноземній валюті – на 32,3% і 293,6 млн. грн. відповідно. Залишки вкладів до запитання збільшились на 35,6% і на 01.01.2010 р. становили 1843,2 млн. грн., а строкових – на 29,4% і становили 971,1 млн. грн. Ощадбанк піклується про своїх клієнтів і пропонує різноманітні ефективні форми заощаджень. До того ж ми намагаємось зберегти пріоритетні цінові умови для найменш соціально захищених верств. Сьогодні банк пропонує своїм вкладникам-фізичним особам можливість відкриття одинадцяти видів строкових вкладів. В національній валюті це: “Депозитний”, “Строковий пенсійний”, “Авансовий”, “Накопичувальний ощадний”, “Туристичний”, “Преміальний”, “Шкільний” В іноземній валюті: “Депозитний”, “Накопичувальний ощадний”, “Накопичувальний-євро”, “Авансовий-15”.

Кошти вкладників залучались та залучаються також на поточні рахунки в національній та іноземній валютах, на поточні пенсійні рахунки. Клієнти можуть вибрати найбільш зручну для себе форму вкладення вільних коштів, скориставшись при цьому додатковими можливостями, які пропонує банк.

Маючи на меті розвиток довготривалих партнерських взаємовідносин, Ощадбанк пропонує вигідні умови співробітництва з юридичними особами. Свідченням зацікавленості клієнтів нашого банку є те, що кошти юридичних осіб на рахунках, відкритих в його установах, зросли в минулому році більш як у два рази, або на 487,4 млн. грн. їх обсяг на 01.01.2010 р. становив 815,5 млн. грн.

Кошти бюджету та позабюджетних фондів України в Ощадному банку протягом 2009 року зросли у 8 разів (на 324,9 млн. грн.) і на кінець року становили 370,5 млн. грн.

Цей приріст відбувся за рахунок переходу на обслуговування до Ощадбанку Пенсійного фонду України та УДППЗ “Укрпошта”, що стало ще одним доказом довіри до державного банку. Ощадбанк і надалі піклуватиметься про своїх клієнтів-вкладників, постійно пропонуючи зручні умови співробітництва.

Кредитна політика. Минулий рік підтвердив, що в умовах стабілізації економіки та зростання ділової активності підприємства та приватні особи дедалі частіше звертаються до такої актуальної банківської послуги, як кредитування.

Ощадбанк докладає максимум зусиль, щоб задовольнити зростаючі потреби клієнтів, і тому постійно розвиває спектр кредитних послуг. Намагаючись зацікавити клієнтів, фахівці Ощадбанку розробили та запровадили нові види кредитних продуктів. Це – “Кредит фізичним особам на придбання нового автомобіля”, “Кредит на придбання нового транспортного засобу з використанням банківської платіжної картки”, “Заощаджуй – та відпочивай в кредит”. Про зацікавленість клієнтів, популярність продуктів свідчить той факт, що за шість місяців 2009 року обсяги кредитів, наданих в рамках цих продуктів, зросли майже в 19 разів.

Кредитна політика Ощадбанку спрямована на забезпечення високої надійності та дохідності кредитних операцій, мінімізацію ризиків, диверсифікацію кредитного портфеля за секторами та галузями економіки.

У минулому році кредитна стратегія банку, як і раніше, будувалась за принципом раціонального поєднання прибутковості та безпечності використання активів. Дотримуючись саме цього принципу, кредитний комітет банку визначав конкретні напрями розміщення власних та залучених коштів. У традиціях банку – дотримання балансу між надійністю та ефективністю використання ресурсів.

Загальна сума кредитного портфеля станом на 01.01.2010 складала понад 1,8 млрд. грн., що на 15%, більше, ніж на той же проміжок часу в попередньому році.

За підсумками року від кредитування отримано дохід у розмірі 341,5 млн. грн., або 52,7% від загальної суми доходів банку. Таким чином, ефективність кредитних вкладень порівняно з попереднім роком збільшилась.

Незважаючи на те, що за звітний рік Ощадбанк видав на 30,4% кредитів менше, ніж у 2008 році, якість їх значно покращилась. Це свідчить про високопрофесійний підхід до видачі кредитів, а також про здійснення постійного моніторингу за діючими кредитами.

Постійному зменшенню частки неповернутих кредитів сприяє, зокрема, те, що працівники банку успішно опанували методологію аналізу кон’юнктури товарних ринків. Такий підхід дозволяє отримувати надійні експертні оцінки щодо можливості прибуткової реалізації товарів, під закупівлю яких дається кредит.

Зважаючи на перспективність такого виду банківських послуг, як кредитування, Ощадбанк має на меті й надалі розвивати цей перспективний напрям.

2.2 Організація грошового обігу, безготівкових розрахунків, касових операцій та інкасацій

Ощадбанк здійснює розрахункове і касове обслуговування своїх клієнтів, керуючись такими головними принципами, як оперативність та надійність, забезпечуючи якісні умови обслуговування. Клієнтам банку гарантується не лише надійне збереження та ефективне використання коштів, а й оперативність та чіткість у проведенні операцій за рахунками. Оплата платіжних документів завдяки електронному забезпеченню здійснюється за один операційний день.

На обслуговуванні в Ощадбанку станом на 01.01.2010 р. перебувало 113789 підприємств і організацій.

Слід зазначити, що за звітний рік кількість господарських організацій, що обслуговуються в установах Ощадбанку, зросла на 6%, суб’єктів підприємницької діяльності – на 19%, орендарів і фермерів – на 23%. Загальна кількість підприємств та організацій, які обслуговуються в установах Ощадбанку, зросла на 2,8%.

Як соціально спрямований банк Ощадбанк продовжує обслуговування установ та організацій, які фінансуються з державного та місцевих бюджетів. Станом на 01.01.2010 більш як 160 філій Ощадбанку обслуговують органи Держказначейства по видатках, близько 140 філій банку здійснюють розрахунково-касове обслуговування місцевих бюджетів. Також забезпечується касове обслуговування 1,8 тис. установ та організацій, які фінансуються з державного бюджету, та 6,8 тис. організацій, що фінансуються з місцевих бюджетів.

Ощадбанк превалює серед інших за обсягами переказів готівки. Ось і минулого року надання послуги з переказу готівки у національній валюті в межах України значно активізувалось. Протягом року нею скористались 62 тис. клієнтів (майже на 7% більше порівняно з 2008 роком), переказавши 16,8 млн. грн. Сума комісійної винагороди, отриманої установами банку від здійснення переказів готівки, склала понад 263,1 тис. грн. Проведені в минулому році маркетингові дослідження підтвердили, що більшість клієнтів знають Ощадбанк як місце оплати комунальних платежів і продовжують їх сплачувати у найближчій до помешкання установі банку. Отож, приймання готівкових платежів клієнтів, як і в попередні роки, залишається важливим джерелом надходження готівки до кас банку. Загальна сума платежів, прийнятих установами банку в 2009 році, становить 8 105 011 тис. грн., що на 487 549 тис. грн. більше, ніж у 2008 році. Питома вага таких надходжень у загальній сумі надходжень готівки становить 62,3%. Ощадбанк, залишаючись соціально спрямованим банком із розгалуженою філійною мережею, докладає максимум зусиль до створення якісних умов обслуговування пенсіонерів.

Станом на 01.01.2010 через установи банку одержують пенсії понад 1,7 млн. пенсіонерів. Це на 9,7% більше, ніж у попередньому році. Крім того, понад 500 тис. громадян отримують в установах банку грошові допомоги та інші соціальні виплати.

Ощадбанк реалізовує зарплатні проекти. Заробітну плату через поточні рахунки в установах банку безготівковим шляхом отримують майже 915 тис. працівників, у т.ч. 301 тис. працівників бюджетної сфери. Виплата заробітної плати через вкладні рахунки в установах банку здійснюється працівникам 10 456 підприємств та організацій, з них 4 061 бюджетних установ.

Продовжується робота з Державним центром зайнятості з виплати через поточні рахунки в установах банку допомоги по безробіттю. Протягом 2009 року суми цих виплат становили 767 908 тис. грн., що на 221 517тис. грн. більше, ніж у 2008 році.

По системі банку укладено 42 306 угод (проти 38 533 у 2008 р.) на приймання різних видів платежів на користь підприємств, установ та організацій за надані послуги, виконані роботи та реалізовані товари.

В установах банку діє 611 угод з надання послуг щодо відповідального зберігання цінностей та документів клієнтів банку в індивідуальних сейфах.

Протягом звітного року установи банку активно працювали на ринку розповсюдження лотерейних білетів з операторами лотерей “Українська національна лотерея”, “М.С.Л.”, “Телефортуна”. Серед населення розповсюджено білетів лотерей на 49077 тис. грн. Реалізовано 183,7 тис. білетів благодійної грошової миттєвої лотереї “Ощадбанк – дітям України” на суму 74 тис. грн. За рахунок коштів від проведення благодійної лотереї в минулому році надано матеріальну допомогу Таращанській школі-інтернату Київської області.

На сьогоднішній день у системі Ощадбанку функціонують 434 підрозділи інкасації та перевезення цінностей. Вони обслуговують 5314 філій підвідомчої мережі та майже 3000 підприємств різних форм власності. Кількість маршрутів служби інкасації – понад 3200. Розширюється спектр послуг, які надають клієнтам підрозділи інкасації Ощадбанку. У структурі цих послуг 52% займає інкасація готівки, 37% – перевезення готівки та цінностей і 11% - інші послуги.

Що стосується банківських операцій, то виважена та обґрунтована політика Державного ощадного банку України при здійсненні операцій на ринку державних цінних паперів не тільки сприяла формуванню і підтриманню достатнього обсягу вкладень в державні цінні папери з урахуванням вимог, визначених внутрішніми положеннями банку, ринкових ставок дохідності і стану ліквідності, але й дала можливість зміцнити позиції банку та підтвердити статус найбільшого оператора ринку державних цінних паперів. Зокрема, в минулому році Ощадбанк забезпечив реалізацію двох випусків державних казначейських зобов’язань.

Оптимізація структури портфеля державних цінних паперів здійснювалась у напрямі забезпечення адекватного співвідношення між ставкою дохідності та строками погашення з урахуванням особливостей випуску та обігу інструменту, а також особливостей регулювання та діяльності банку.

Станом на 01.01.2010 загальний обсяг вкладень у державні цінні папери становив 1 280 млн. грн., середньозважена дохідність портфеля – 10,68%.

Розміщення коштів на міжбанківському ринку розглядається банком головним чином як інструмент управління поточною ліквідністю та здійснення операцій з метою отримання додаткового прибутку.

Протягом 2009 року Ощадбанк здійснював проведення операцій на міжбанківському кредитному ринку з банками-резидентами та банками-не-резидентами з урахуванням діючих нормативних документів.

У 2009 році Ощадбанк залишався також активним учасником ринку FOREX.

У 2009 році Ощадбанк виступав активним учасником грошового та валютного ринків України. Щоб задовольняти всім вимогам до сучасного банку, фахівці Ощадбанку протягом року розробляли, запроваджували та здійснювали контроль операцій неторгового характеру. Весь спектр таких послуг - грошові перекази по міжнародних платіжних системах, банківські перекази, компенсаційні виплати, валютнообмінні операції та операції з чеками - надавався з дотриманням критеріїв якості, швидкості, прозорості.

Великою популярністю у населення користувались грошові перекази. У 2009 році Ощадбанк продовжував здійснення переказів коштів фізичних осіб-резидентів і нерезидентів через систему коррахунків та за допомогою міжнародних платіжних систем. Також обслуговувались виплати соціального характеру. Загальний обсяг переказів у 2009 р. становив 878,18 млн. грн.

З метою удосконалення послуг по системі Western Union у минулому році було розроблено технологію надання звітності, введено в експлуатацію нове програмне забезпечення по формуванню консолідованої звітності. Відкрито близько 250 нових пунктів з приймання/видачі грошових переказів.

Із серпня 2009 року введено в експлуатацію міжбанківський продукт по здійсненню швидких переказів неторгового характеру на базі системи “MIGOM” у доларах США та російських рублях. До кінця року до системи було підключено 385 агентських пунктів у всіх регіонах України.

Укладено Угоду про здійснення прискорення переказів у межах кореспондентських відносин з Армагробанком (Вірменія) між Вірменією та Україною. Відкрито 453 пункти приймання/видачі грошових переказів за цією Угодою.

З метою розширення спектра послуг та збільшення дохідності проводиться робота з підписання угод з Науризбанком (Казахстан) та компанією Express Money LTD (країни Південно-Східної Азії) по здійсненню прискорених міжнародних переказів.

Банк продовжував компенсаційні виплати Австрійського фонду “Примирення, миру та співробітництва” відповідно до угоди з УНФ “Взаєморозуміння та примирення” колишнім в’язням гетто і нацистських концтаборів: більше 85% одержувачів в Україні є клієнтами Ощадбанку.

Установи банку здійснювали валютнообмінні операції через власну мережу операційних кас та пунктів обміну іноземної валюти, задовольняючи потреби клієнтів у всіх регіонах України. Обсяги операцій за 2009 рік склали майже 1,3 млрд. грн.

Банк є одним з найбільших операторів по операціях з дорожніми чеками ТНОМАS СООК та АМЕRIСАN ЕХРRESS, здійснює операції приймання та інкасо комерційних та іменних чеків від фізичних та юридичних осіб.

Банк також реалізовує населенню пластикові дорожні чеки VISA TRAVEL-МОNЕY CASH РАSSРОRТ, що дає змогу клієнтам спростити отримання готівки в місцевій валюті в будь-якій країні світу через систему банкоматів компанії VISA.

У 2006 році інтенсивно розвивався ринок платіжних карток міжнародних платіжних систем. Ощадбанк залишався його активним учасником як член міжнародних платіжних систем VISA International та MaterCard.

Банком емітовано більше 178 тис. карток та відкрито понад 171 тис. карткових рахунків. Залишок коштів на картрахунках становив понад 41 млн. грн., розмір відкритих кредитних ліній – понад 18 млн. грн. Ощадбанк продовжував цілеспрямовану роботу з впровадження зарплатних карткових проектів. Протягом 2009 року впроваджено 1044 зарплатних проекти, кількість виданих карток сягнула майже 100 тис, за пенсійними проектами видано більше 12,5 тис. карток.

Понад 1700 установ Ощадбанку здійснюють операції видачі готівки (cash-advance) за картками міжнародних платіжних систем МasterCard та VISA, встановлено 63 банкомати, 918 РОS-терміналів та 817 імпринтерів. Це істотно розширює можливості користувачів пластикових карток, створює реальні передумови для розвитку клієнтської бази. Банк високо цінує своїх клієнтів і тому постійно підвищує якість обслуговування, розробляє та впроваджує маркетингові акції для різних цільових аудиторій. Дбаючи про своїх майбутніх потенційних клієнтів, банк щорічно проводить акції “Молодь” та “Випускник”.

У минулому році найкращі учні шкіл та студенти-випускники як стимулюючий приз отримали безкоштовно картку Ощадбанку. Безкоштовно одержали картки понад 2700 випускників - володарів дипломів з відзнакою або атестату з медаллю. Безкоштовно переоформлено понад 340 карток учасникам ощадбанківських акцій “Випускник – 2007-2008” Звичайно, такі акції проводяться у тому числі з метою стимулювання емісії.

Восени 2009 року більш як 5 тисяч клієнтів залучено Ощадбанком під час проведення маркетингової акції MasterCard Europe S.A.

Участь в акціях, які проводяться MasterCard, здійснення власних акцій для клієнтів, розвиток мережі банкоматів у столиці та обласних центрах, реалізація зарплатних проектів та інші заходи дозволяють збільшувати емісію і відповідно отримувати доходи, залучаючи нових клієнтів та отримуючи додаткове ресурсне джерело.

Швидкий розвиток цього сегмента ринку банківських послуг залишається дуже привабливим для банків і свідчить про великий попит на нього. Тому Ощадбанк докладає зусиль щодо якісного обслуговування клієнтів, розробляє та впроваджує продукти для різних цільових аудиторій. Зокрема, в планах банку - введення в дію власного процесингового центру, створення карткового продукту для пенсіонерів, проведення стимулюючих маркетингових акцій, збільшення мережі обслуговування банківських пластикових карток міжнародних платіжних систем.

Започаткувавши цей вид діяльності у 2008 році, Ощадбанк у звітному році продовжував розширювати коло установ, які здійснюють операції з банківськими та дорогоцінними металами.

Торгівля банківськими металами передбачає продаж клієнтам та зворотний викуп у них банківських металів. Ощадбанк пропонує клієнтам зливки та монети із золота 999.9 проби та зливки із срібла 999.0 проби, які виготовлені найвідомішими європейськ

Подобные работы:

Актуально: