Кредити банків: порядок оформлення та відображення в обліку

Вступ

У процесі функціонування підприємства, можуть виникнути ситуації коли власних фінансових ресурсів стає недостатньо для фінансового забезпечення операційної, фінансової та інвестиційної діяльності, що зумовлює необхідність залучення зовнішніх фінансових ресурсів. Основною формою залучення фінансових ресурсів із зовнішніх джерел є кредитування. Підприємства можуть тимчасово поповнювати свої фінансові ресурси оформляючи банківські кредити. Від форми та умов кредитування підприємницької діяльності залежить швидкість обертання обігових коштів підприємства, його витрати та прибуток. Слід обирати такі способи кредитування, які могли б забезпечувати найефективнішу його господарську діяльність, тому тема курсової роботи «Кредити банків: порядок оформлення та відображення в обліку» є досить актуальною в даний час.

Мета курсової роботи дослідити порядок оформлення кредитів банків, їх значення, роль і місце в діяльності підприємства запропонувати шляхи вдосконалення обліку кредитів банків.

Задачі курсової роботи:

- розглянути сутність обліку кредитів банків та його методику;

- проаналізувати нормативно-правову базу, яка регламентує порядок організації обліку кредитів банків;

- проаналізувати організацію бухгалтерського обліку на базовому підприємстві;

- оцінити господарську діяльність підприємства її результати;

- зробити аналіз фінансового стану підприємства, розглянути методику формування облікової інформації в первинних документах;

- дослідити діючі на підприємстві інформаційні системи і технології обліку.

Дослідженням курсової роботи є порядок оформлення і облік кредитів банків.

Предметом дослідження є порядок оформлення і облік кредитів банків на ТОВ «Астор ЛТД».

Курсова робота складається з трьох розділів. У першому розділі даної курсової роботи розглядається економічна сутність кредитів банків, дається характеристика нормативно-правової бази, яка регламентує порядок організації обліку кредитів банків. Другий розділ роботи присвячено аналізу та оцінці діяльності ТОВ «Астор ЛТД», що дозволяє відповісти на запитання: наскільки правильно підприємство здійснювало управління фінансовими ресурсами протягом досліджуваного періоду. У третьому розділі розкривається методика формування облікової інформації в первинних бухгалтерських документах; дається характеристика аналітичного і синтетичного обліку; звітності і порядок її складання, а також проводиться дослідження діючих на підприємстві інформаційних систем і технологій обліку.

Джерелами для написання даної курсової роботи стали Закони України та інші нормативно-правові акти, навчальні посібники, звітність підприємства.


1. Теоретико-методологічні основи банківських кредитів та їх законодавче регулювання

1.1 Економічна сутність кредитів, їх значення, роль і місце в діяльності підприємства

кредит облік банк

Кредит – це позичка в грошовій або товарній формі, що надається банком чи юридичною або фізичною особою (кредитором), іншій особі (позичальникові) на умовах терміновості, повернення, платності, цільового характеру і забезпечення. Кредит є формою вияву кредитних відносин між тим хто надає кредит і тим, хто його отримує і водночас є формою позичкового капіталу (у грошовій або товарній формі) (9, стор. 320). За користування кредитом позичальники сплачують процент, суму якого не включають до собівартості продукції (робіт, послуг), а відносять до витрат фінансової діяльності підприємства. У податковому обліку витрати підприємства на сплату відсотків за користування кредитними ресурсами відносять до складу валових витрат підприємства, унаслідок чого зменшується сума об’єкту оподаткування податку на прибуток.

Кредити, що їх можуть отримати підприємства, класифікуються за такими ознаками:

- за кредиторами;

- за формами та видами;

- за метою використання;

- за терміном надання;

- за забезпеченням;

- за порядком надання.

Кредиторами підприємств можуть бути:

- банки та спеціалізовані фінансово-кредитні Інститути (банківський, лізинговий кредити);

- підприємства (комерційний кредит);

- держава (державний кредит, який надається через уповноважені банки);

- міжнародні фінансово-кредитні установи (відкриття кредитних ліній через уповноважені банки).

До видів кредитів належать (13, стор. 387):

- банківський;

- комерційний;

- державний;

- лізинговий.

Банківський кредит – це економічні відносини між кредитором та позичальником з приводу надання коштів банком підприємству на умовах терміновості, платності, повернення, матеріального забезпечення. Банківський кредит надається суб'єктам господарювання всіх форм власності на умовах, передбачених кредитним договором.

Комерційний кредит – це економічні, кредитні відносини, які виникають між окремими підприємствами.

Державний кредит – це економічні, кредитні відносини між державою та суб'єктами господарювання.

Лізинговий кредит – це стосунки між суб'єктами господарювання, які виникають за орендування майна (майновий кредит або лізинг-кредит) (13, стор. 387).

Банківський та державний кредити надаються підприємствам у грошовій формі, лізинговий та комерційний – у товарній. Банківський та державний кредити погашаються у грошовій формі Комерційний кредит також повертається переважно в грошовій формі. У період становлення ринкових відносин можлива його сплата як у товарній, так і у змішаній формах (товарній і грошовій одночасно). Лізинговий кредит може погашатися в грошовій, товарній та змішаній формах.

Слід зазначити, що традиційно в країнах з розвинутою ринковою економікою факторингові та лізингові кредитні послуги підприємствам надаються переважно спеціалізованими фінансово-кредитними інститутами – факторинговими та лізинговими компаніями.

В Україні кредитні послуги у вигляді факторингу надають тільки комерційні банки. Лізингові послуги надають переважно лізингові компанії. У зв'язку з цим лізинговий кредит умовно віднесений до групи небанківських кредитів (9, стор. 319).

Залежно від мети використання розрізняють кредити, що спрямовані на фінансування:

- оборотних коштів;

- основних засобів.

Підприємство має можливість отримувати кредити на придбання товарно-матеріальних запасів, обладнання, інших активів, розширення та модернізацію виробничих потужностей, викуп окремих виробничих комплексів або цілих підприємств.

За терміном надання розрізняють короткострокові, середньо-строкові, довгострокові кредити.

Короткострокові кредити підприємства можуть отримувати у разі фінансових труднощів, які виникають у зв'язку з витратами виробництва та обороту. Термін короткострокового кредиту не перевищує одного року.

Середньострокові кредити (від одного до трьох років) надаються на поточні витрати, оплату обладнання та фінансування капітальних вкладень.

Довгострокові кредити (понад З роки) можуть надаватися для формування основних фондів. Об'єктами кредитування є капітальні витрати на реконструкцію, модернізацію, розширення вже діючих основних фондів, нове будівництво, приватизацію та корпоратизацію підприємств тощо.

В Україні кредити за терміном надання можна поділити на дві групи: короткострокові та довгострокові. Кредити, термін надання яких перевищує один рік, уважаються довгостроковими.

Сьогодні в Україні перевагу віддають короткостроковим кредитам.

Залежно від забезпечення кредити поділяють на 2 групи:

- забезпечені;

- бланкові.

Забезпечені кредити гарантуються певними видами активів, зокрема:

- нерухомістю;

- цінними паперами;

- товарно-матеріальними цінностями;

- дебіторською заборгованістю тощо.

Забезпечення кредитів може також здійснюватись: правами підприємств на інтелектуальну власність, землю гарантіями (банків, коштами чи майном третьої особи); іншим забезпеченням (поручительство, поліс страхової компанії) (14, стор. 295).

В Україні як забезпечення кредиту використовують, головним чином, товарно-матеріальні цінності та нерухомість.

Кредити, які надаються банками підприємствам під заставу державних цінних паперів називаються ломбардними. У міру розвитку, ринку державних цінних паперів значення цього кредиту в діяльності українських підприємств зростатиме.

Бланкові кредити отримують тільки фінансове стійкі підприємства на короткий термін (1–10 днів). У вітчизняній практиці бланкові кредити практично не використовуються.

Порядок надання кредиту передбачає такі види позик:

- прямі;

- консорціальні;

- позики участі.

Надання прямих позик передбачає кредитування підприємства безпосередньо одним кредитором.

Консорціальні позики надаються тоді, коли підприємству-пози-чальнику потрібні кошти в обсязі, який не може бути забезпечений одним кредитором. У цьому разі кілька кредиторів об'єднуються, і кожен з них надає частину загального кредиту.

У консорціальній угоді можуть брати участь не тільки кілька банків, а й кілька підприємств-позичальників, яких стосується конкретний кредитний проект.

Підприємство-позичальник, що бажає отримати кредит у великому розмірі, може самостійно визначити банк, який бере на себе зобов'язання з організації банківського консорціуму та виконання функцій головного банку у кредитній угоді. Як правило, головним банком визначають один із великих банків, який має досвід проведення великомасштабних кредитних операцій (12, стор. 307).

Для отримання консорціумного кредиту підприємство-позичальник готує і надає головному банку, як правило, таку інформацію:

1) клопотання на отримання кредиту, із зазначенням характеру діяльності, фінансового стану підприємства;

2) дані про мету та направленість кредиту, термін надання, періоди його погашення;

3) техніко-економічне обґрунтування проекту;

4) інші документи, що потрібні для прийняття рішення про кредитування.

Кредитні взаємовідносини між консорціумом та підприємством-позичальником регулюються кредитною угодою, яку підписують усі учасники.

Головний банк акумулює кошти банків-учасників і кредитує підприємство відповідно до кредитної угоди.

За настання строків погашення зобов'язань підприємство повертає кредиторам не тільки позичені кошти та відсотки за кредит, а й відшкодовує всі витрати, пов'язані з організацією та здійсненням кредитної операції у тій сумі та строках, які обумовлені в кредитному договорі.

У зв'язку із низькою кредитоспроможністю більшості українських підприємств у вітчизняній практиці позики участі не практикуються.

Отже, кредит – це позичка в грошовій або товарній формі, що надається банком чи юридичною або фізичною особою (кредитором), іншій особі (позичальникові) на умовах терміновості, повернення, платності, цільового характеру і забезпечення. Банківський кредит – це економічні відносини між кредитором та позичальником з приводу надання коштів банком підприємству на умовах терміновості, платності, повернення, матеріального забезпечення. Кредити, що їх можуть отримати підприємства, класифікуються за такими ознаками: за кредиторами, за формами та видами, за метою використання, за терміном надання, за забезпеченням, за порядком надання. В Україні як забезпечення кредиту використовують, головним чином, товарно-матеріальні цінності та нерухомість.

1.2 Огляд нормативно-правової бази, яка регламентує порядок організації обліку кредитів банків

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» визначає правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку витрат за елементами та складання фінансової звітності в Україні. Цей Закон встановлює, що підприємство самостійно визначає облікову політику підприємства; обирає форму бухгалтерського обліку як певну систему регістрів обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення інформації в них з додержанням єдиних засад, встановлених цим Законом, та з урахуванням особливостей своєї діяльності і технології обробки облікових даних; розробляє систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності і контролю господарських операцій, визначає права працівників на підписання бухгалтерських документів; затверджує правила документообороту і технологію обробки облікової інформації, додаткову систему рахунків і регістрів аналітичного обліку (2).

Методологічні вимоги до формування в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності інформації про зобов’язання, а також принципи відображення зобов’язань у фінансовій звітності визначає П(С) БО 11 «Зобов’язання» (7).

Відповідно до нього зобов’язання – це заборгованість підприємства, що виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди.

З метою правильної організації бухгалтерського обліку слід чітко розрізняти зобов’язання, групи яких виділені в П(С) БО 11:

- поточні зобов’язання – короткострокові фінансові зобов’язання, які мають бути погашені протягом поточного операційного циклу підприємства чи протягом 12 місяців з дати складання бухгалтерського балансу (короткострокові кредити банків, поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями, короткострокові векселі видані та інші поточні зобов’язання);

- довгострокові зобов’язання – зобов’язання, які не виникають в ході нормального операційного циклу та будуть погашені після 12 місяців з дати балансу (довгострокові кредити банків, інші довгострокові фінансові зобов’язання, та інші);

- забезпечення – зобов’язання з невизначеною сумою або часом погашення на дату балансу;

- непередбачені зобов’язання (7).

Порядок реалізації застави обумовлюється договором про заставу між банком і позичальником, який складається відповідно до Закону України «Про заставу» та інструкції НБУ «Про методичні рекомендації по використанню банками Закону України «Про заставу»» від 08.10.93 №23015/11.

Статтею 136 Податкового кодексу України визначається, що основна сума отриманих кредитів, позик не враховується для визначення об'єкта оподаткування при розрахунку податку на прибуток, а стаття 139 – що витрати на погашення основної суми отриманих позик, кредитів не враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку (1).

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс» (п. 50) визначає, що у статті Балансу (форма 1) «Короткострокові кредити банків» відображається сума поточних зобов'язань підприємства перед банками за отриманими від них позиками.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс» (п. 46) визначає, що у статті Балансу (форма 1) «Довгострокові кредити банків» показується сума заборгованості підприємства банкам за отриманими від них позиками, яка не є поточним зобов'язанням (4).

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати» (п. 29), визначає, що у статті Звіту про фінансові результати (форма 2) «Фінансові витрати» показуються витрати на проценти та інші витрати підприємства, пов'язані із запозиченнями (5).

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів» визначає, що фінансова діяльність – діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталу підприємства, тобто, отримання кредиту є фінансовою діяльністю підприємства. Метою складання звіту про рух грошових коштів є надання користувачам фінансової звітності повної, правдивої та неупередженої інформації про зміни, що відбулися у грошових коштах підприємства та їх еквівалентах (далі – грошові кошти) за звітний період. У звіті про рух грошових коштів наводяться дані про рух грошових коштів протягом звітного періоду в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності, відображаються надходження грошових коштів у результаті утворення боргових зобов'язань (позик, векселів, облігацій, а також інших видів короткострокових і довгострокових зобов'язань, не пов'язаних з операційною діяльністю), а також у статті «Погашення позик» відображаються виплати грошових коштів для погашення отриманих позик.

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій встановлює призначення і порядок ведення рахунків бухгалтерського обліку для узагальнення методом подвійного запису інформації про наявність і рух активів, капіталу, зобов'язань та факти фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та інших юридичних осіб незалежно від форм власності, організаційно-правових форм і видів діяльності, а також виділених на окремий баланс філій, відділень та інших відособлених підрозділів юридичних осіб (8).

Отже, порядок організації обліку кредитів банків регламентується Податковим кодексом України, ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», ЗУ «Про заставу», інструкцією НБУ «Про методичні рекомендації по використанню банками ЗУ «Про заставу»», П(С) БО 2 «Баланс», П(С) БО 3 «Звіт про фінансові результати», П(С) БО 4 «Звіт про рух грошових коштів», П(С) БО 11 «Зобов’язання», Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств та іншими нормативно-правовими актами.


2. Характеристика ТОВ «Астор ЛТД» та аналіз фінансового стану підприємства

2.1 Характеристика ТОВ «АСТОР ЛТД», його галузевих особливостей і технологічного процесу

Товариство з обмеженою відповідальністю «АСТОР ЛТД», створене у 2003 році і діє згідно Цивільного та Господарського кодексів України, законів України «Про господарські товариства», «Про власність».

Основною метою діяльності ТОВ «АСТОР ЛТД» є виконання виробничо-господарчої та іншої діяльності у сферах, визначених видами діяльності, які спрямовані на створення нових робочих місць, одержання прибутку на вкладений капітал, а також для задоволення на її основі соціально-економічних інтересів Учасників ТОВ «АСТОР ЛТД».

Предметом діяльності ТОВ «АСТОР ЛТД» є:

- оптова торгівля будівельними матеріалами;

- інші види оптової торгівлі.

Підприємство виготовляє бетон та будівельні суміші широкої номенклатури, фібробетон, керамзитобетон, шлакобетон, виготовляє та реалізує бетонні та залізобетонні вироби, які застосовуються у будівництві. Продукція виготовляються як типова: фундаментні блоки стін та підвалів, фундаментні блоки під білл-борди, плити стрічечних фундаментів, поясні блоки, брускові перемички так і за індивідуальними кресленнями замовника.

Основними ринками збуту продукції являється Дніпропетровська обл.

ТОВ «АСТОР ЛТД» у своїй діяльності керується чинним законодавством України, наказами та іншими нормативними актами Державного комітету будівництва, архітектури і житлової політики України.

Майно підприємства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається на самостійному балансі підприємства.

В певній мірі робити висновки про ефективність використання фінансових ресурсів можна шляхом зіставлення досягнутого результату господарської діяльності підприємства – прибутку – з сумою фінансових ресурсів, що були в розпорядженні підприємства за відповідний період.

Навіть ідеально розпорядившись фінансовими ресурсами, підприємство не гарантоване від збитків, зниження обсягу виробництва в результаті збою у виробничому процесі з технологічних причин (незадовільного стану доріг, що в свою чергу призводить до часткового виходу з ладу машин, та їх ремонту), в наслідок зниження трудової дисципліни, неспритних природних явищ.

Управління будь-яким підприємством вимагає систематичної інформації про здійснювані господарські процеси, їх характер і обсяг, про наявність матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, їх використання, про фінансові результати діяльності. Основним джерелом такої інформації є дані поточного бухгалтерського обліку.

В бухгалтерському обліку формується інформація про: наявність та рух різних запасів та грошових коштів, якими володіє ТОВ «АСТОР ЛТД», обсяг виробництва і реалізації продукції, її собівартість; стан розрахунків з іншими підприємствами, організаціями і приватними особами; витрати на заготівлю матеріалів; розмір статутного капіталу, резервного капіталу, кредитів банку; фінансові результати господарської діяльності тощо.

Бухгалтерський облік відображає господарські операції систематично і послідовно в міру їх здійснення, що забезпечує суцільне і безперервне спостереження і контроль за діяльністю підприємства.

Обліковим підрозділом на ТОВ «АСТОР ЛТД» є спеціальна управлінська служба – бухгалтерія. Бухгалтерія – це самостійний структурний підрозділ апарату управління. В бухгалтерії працює спеціальний апарат, який здійснює бухгалтерський облік фінансово-господарської діяльності підприємства.

Як складова частина управлінського апарату бухгалтерія тісно пов’язана з усіма службами і відділами, виробничими підрозділами підприємства і отримує від них необхідну для обліку інформацію про результати роботи. Таким чином, бухгалтерія здійснює безпосередній вплив на виконання плану постачання, виробництва і збуту продукції, рентабельність та інші економічні показники діяльності ТОВ «АСТОР ЛТД».

Важливим питанням організації роботи облікового апарату є правильне розміщення облікових кадрів на окремих ділянках облікового процесу і найбільш ефективне використання технічних засобів обліку, що забезпечують економічне, високоякісне ведення бухгалтерського обліку і контролю.

Чисельність облікового апарату і його структура значною мірою були визначенні обсягом контрольних і облікових робіт, формою організації та автоматизації обліку, а також під впливом такого фактору, як масштаб виробництва і структура управління ним. До складу бухгалтерії входять:

- головний бухгалтер;

- бухгалтер-економіст

- бухгалтер з розрахунку оплати праці;

- бухгалтер-касир;

- бухгалтер з обліку матеріальних цінностей.

Коло обов’язків бухгалтерії визначається Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», на підставі якого ТОВ «АСТОР ЛТД» розробляє своє положення про бухгалтерську службу.

Важливу роль в успішному розв’язанні завдань, покладених на апарат бухгалтерії, відіграє чітке розмежування обов’язків між окремими її працівниками. Функції кожного облікового працівника, його обов’язки, відповідальність за ведення обліку і права визначаються службовими характеристиками і посадовими інструкціями. Це дає змогу уникнути знеособлення у виконанні облікових робіт, створює умови для злагодженої і планомірної роботи облікового апарату, одержання своєчасної і якісної економічної інформації, потрібної для управління господарством.

Основою удосконалення бухгалтерського обліку є підвищення рівня економічних знань та ділової кваліфікації працівників обліку, оскільки в сучасних умовах правильно і раціонально організувати облікові роботи в господарстві можуть тільки спеціалісти, які знають як методологію і техніку обліку, так і економіку виробництва.

Вони повинні володіти певним рівнем знань в галузі планування, фінансування, кредитування, економічного аналізу, права, ефективно використовувати сучасні засоби обчислювальної техніки для опрацювання обліково-економічної інформації.

Головний бухгалтер призначається на посаду і звільняється з посади генеральним директором підприємства (Додаток 1).

Головний бухгалтер (або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) підприємства:

– забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних принципів бухгалтерського обліку, складання і подання в установлені строки фінансової звітності;

– організовує контроль за відображенням на рахунках всіх господарських операцій;

– забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку в філіях, представництвах, відділах та інших відокремлених підрозділах підприємства;

– бере участь в оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею і відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжок і псування, активів підприємства. Разом з іншими службами головний бухгалтер повинен забезпечити економічний аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства для виявлення внутрішньогосподарських резервів і визначення шляхів подальшого розвитку підприємства.

Усі працівники, зайняті обліком і звітністю, підпорядковуються головному бухгалтеру і призначаються керівником підприємства за рекомендацією головного бухгалтера. Він встановлює для кожного облікового працівника службові обов'язки і контролює їх виконання.

Розпорядження головного бухгалтера щодо порядку і строків документального оформлення господарських операцій, подання в бухгалтерію належних документів є обов'язковими для всіх працівників підприємства, які причетні до обліку.

Право розпоряджатися господарськими засобами і пов'язане з цим право першого підпису на грошових і розрахункових документах, фінансових і кредитних зобов'язаннях, господарських угодах (контрактах) тощо належить генеральному директору ТОВ «АСТОР ЛТД». Головний бухгалтер контролює дотримання чинного законодавства і має право другого підпису: його підпис є контролюючим. Без підпису генерального директора чи головного бухгалтера документ вважається недійсним.

Головному бухгалтеру забороняється приймати до виконання документи по операціях, що порушують чинне законодавство, фінансову дисципліну. При отриманні від керівника підприємства розпорядження на здійснення такої операції головний бухгалтер, не підписуючи такий документ, повинен письмово попередити керівника про незаконність даного розпорядження. Якщо керівник письмово наполягає на здійсненні такої операції, головний бухгалтер підписує документ. У цьому випадку всю повноту відповідальності за незаконність операції несе керівник підприємства.

Отже, головний бухгалтер повинен бути економічно і юридично освіченим, знати різні методи формування тих або інших показників і результатів діяльності, повинен вміти вибрати і запропонувати керівництву той варіант облікової політики, який найбільш повно забезпечує реалізацію прийнятої на підприємстві фінансової стратегії.

Збільшення і ускладнення господарських зв'язків в умовах ринку, а звідси зростання оперативної інформації, необхідної для управління, вимагають подальшого удосконалення організації бухгалтерського обліку, а також підвищення рівня економічних знань та ділової кваліфікації всіх облікових працівників. Раціонально організувати облік можуть тільки спеціалісти, які володіють глибокими знаннями як з методології і техніки бухгалтерського обліку, так і з економіки, права, аналізу й аудиту.

Бухгалтер з обліку матеріальних цінностей та інших господарських операцій веде облік матеріальних цінностей та розрахункових операцій (з постачальниками, покупцями та іншими дебіторами) у відповідності діючому законодавству, функціональні обов’язки, права та відповідальність визначається посадовою інструкцією бухгалтера (Додаток 2).

Положення про облікову політику на ТОВ «АСТОР ЛТД» визначає:

- на підприємстві ведеться автоматизована форма ведення обліку;

- при обліку застосовуються всі класи Плану рахунків бухгалтерського обліку;

- застосування первинних документів та регістрів бухгалтерського обліку;

- організацію внутрішнього обліку і внутрішнього контролю;

- терміни проведення річної інвентаризації – у листопаді поточного року;

- відповідальність генерального директора та головного бухгалтера;

- порядок переоцінки основних засобів;

- нарахування амортизації основних засобів проводиться податковим методом;

- порядок обліку транспортно-заготівельних витрат;

- методику визначення резерву сумнівної заборгованості.

Отже, Товариство з обмеженою відповідальністю «АСТОР ЛТД», виготовляє бетон товарних та будівельні суміші широкої номенклатури, фібробетон, керамзитобетон, шлакобетон, виготовляє та реалізує бетонні та залізобетонні вироби, які застосовуються у будівництві. Основні замовники ТОВ «АСТОР ЛТД» – підприємства Дніпропетровської області. Обліковим підрозділом на ТОВ «АСТОР ЛТД» є спеціальна управлінська служба – бухгалтерія на чолі з головним бухгалтером.

2.2 Оцінка господарської діяльності ТОВ «АСТОР ЛТД» та її результатів, аналіз фінансового стану

Аналіз фінансового стану ТОВ «АСТОР ЛТД» проведемо на основі Балансу та Звіту про фінансові результати за 2009 рік наведених у додатках 3, 4.

Здійснімо аналіз динаміки складу та структури джерел власних та залучених коштів відображається за даними форми №1 «Баланс» за 2009 рік (Додаток 3). Для наочності дані сформуємо у таблиці 2.1.

Таблиця 2.1. Аналіз складу та структури джерел коштів ТОВ «АСТОР ЛТД»

Джерела коштів20082009Зміни за звітний період (+, -)
тис. грн.%тис. грн.%тис. грн.% до початку року
І. Власний капітал
Статутний капітал70,06,9570,06,69
Резервний капітал70,16,96176,816,89+106,7+152,2
Нерозподілений прибуток262,826,0970,76,76-192,1-73,1
Всього по I розділу402,940,00317,530,34-85,4-21,2
Забезпечення виплат персоналу00,0030,82,94+30,8
Всього по IІ розділу00,0030,82,94+30,8
III. Залучені кошти
Короткострокові кредити банків24924,72135,712,97Кредитный риск: методы оценки и регулирования


Лицензирование банковских операций


Методика оценки экономического капитала банка


Определение ущерба и страхового возмещения по страхованию сельскохозяйственных культур


Организация сберегательного бизнеса: зарубежный и российский опыт


Актуально: