Шляхи підвищення ефективності роботи малогабаритних кормодробарок

Шляхи підвищення ефективності роботи малогабаритних кормодробарок


Зміст

Вступ

Розділ 1. Загальна еколого-економічна характеристика господарства стов "НОВИНСЬКЕ"

1.1 Короткі відомості про господарство

1.2 Структура земельних угідь та аналіз тваринництва

1.3 Коротка характеристика матеріально-технічної бази господарства

Розділ 2. Сучасний стан питання та вибір напрямків досліджень

2.1 Раціональні зоотехнічні розміри часток подрібненого корму

2.2 Конструкції і робота основних типів машин для подрібнення

2.3 Фізико-механічні властивості матеріалу, що подрібнюється

2.4 Фактори, що впливають на процес подрібнення молотковими дробарками

2.5 Сучасні тенденції підвищення ефективності процесу подрібнення молотковими кормодробарками

2.6 Постановка задач та обґрунтування напрямків досліджень

Розділ 3. Теоретичні дослідження процесу подрібнення кормів дробарками з шарнірно закріпленими молотками

3.1 Допущення, прийняті при дослідженнях

3.2 Кінетична енергія молотка

3.3 Визначення критичної швидкості руйнування зернових матеріалів

3.4 Визначення потужності на подрібнення зернових матеріалів

Розділ 4. Програма та методика експериментальних досліджень

4.1 Мета і програма експериментальних досліджень

4.2Умови проведення експериментальних досліджень

4.3 Методика проведення досліджень по вивченню раціональних режимів роботи кормодробарок

4.4 Методика визначення енергетичних показників роботи молоткової кормодробарки

4.5 Методика визначення якості подрібнення зернового матеріалу. Критерій оцінки ефективності роботи молоткових дробарок

4.6 Методика проведення порівняльного аналізу ефективності роботи молоткового ротора

Розділ 5. Результати теоретичних та експериментальних досліджень

5.1 Результати визначення раціональних режимів роботи молоткових кормодробарок

5.2 Порівняльний аналіз якості подрібнення зернових кормів

Розділ 6. Економічна ефективність використання кормодробарок з вдосконаленим молотковим ротором

6.2 Обґрунтування економічної ефективності організації власної ділянки по виробництву комбікормів.

Висновки

Список використаних джерел


Реферат

Магістерська робота складається зі вступу, шести розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Робота викладена на 77 сторінках і містить 22 рисунки, 15 таблиць, 9 додатків. Бібліографічний список налічує 57 назв.

Мета роботи полягає у підвищенні ефективності роботи малогабаритних зернових молоткових кормодробарок встановленням раціональних параметрів і режимів роботи ротора з шарнірно закріпленими молотками. В роботі досліджено закономірності відносного руху молотка як фізичного маятника у полі відцентрової сили; визначили залежності кінетичної енергії молотка та критичної швидкості руйнування зернових матеріалів; встановили залежність енергетичних показників процесу подрібнення від розмірно-масових параметрів молотків, в тому числі при зношуванні під час роботи; провели порівняльний аналіз якості подрібнення і ефективності роботи вдосконаленого молоткового ротора малогабаритної зернової кормодробарки відповідно до зоотехнічних вимог розміру часток після подрібнення; виконали виробничу перевірку і розробили рекомендації щодо підвищення ефективності роботи кормодробарок з шарнірно закріпленими молотками.

Встановлено, що економічна ефективність підтверджує необхідність впровадження малогабаритних зернових кормодробарок з раціональними параметрами ротора у МГОФ тваринницького напрямку, оскільки мінімальний економічний ефект складає від 1400 грн. на рік, а термін окупності капітальних вкладень не більше 1,2 року знаходиться у науково - рекомендованих межах.


Вступ

Реформування агропромислового комплексу України створило необхідні передумови функціонування нових більш економічно ефективних форм організації виробництва, зокрема: фермерські господарства, сільськогосподарські виробничі кооперативи, малі підприємства і тощо.

Проблема забезпечення вище перерахованих організаційних формувань засобами виробництва на даний час є досить актуальною, оскільки існуючі прототипи обладнання не завжди задовольняють як необхідні так і достатні умови його використання. При невеликих обсягах виробництва досить важко забезпечити високий коефіцієнт завантаження та рівномірність роботи високопродуктивного обладнання. Високі ціни на енергоносії в сільськогосподарських підприємствах не дають змоги виробникам знижувати ціни на вироблену продукцію, що в результаті негативно відображається в першу чергу на споживачах. Отже, в сучасних умовах функціонування малих господарських організаційних формувань (МГОФ) на перший план виходить розробка нових та удосконалення існуючих засобів механізації виробничого процесу, які б відповідали основам і принципам ресурсозбереження.

Для забезпечення потреб тваринницької галузі на Україні виробляється близько 2 млн. тон комбікормів на рік, причому близько 40 % з них - в умовах малих фермерських господарств (54, 55, 56). Приготування кормів складає 45 - 50 відсотків у собівартості готової продукції тваринництва. Витрати енергії по операціям розподіляються таким чином: транспортування - 20%, дозування - 15%, на подрібнення припадає близько 65 % загальних витрат, що складає приблизно 33% собівартості готової продукції (34, 35, 53).

Серед засобів механізації для подрібнення зернових матеріалів найбільш поширені універсальні дробарки ударного типу з шарнірно підвішеними молотками. Вони здатні подрібнювати різноманітні види сировини, порівняно прості по конструкції та зручні в обслуговуванні та експлуатації. Їх конструкція дозволяє легко змінювати швидкозношувані деталі (молотки, деки, решітки).

Разом з тим, сучасні конструкції мають значні недоліки: висока металоємність та енергоємність установок, нерівномірність гранулометричного складу з підвищеним вмістом пиловидних часток, інтенсивне зношування робочих органів та пов’язане з цим зниження продуктивності та якості подрібнення матеріалу.

Мета дослідження полягає у підвищенні ефективності роботи малогабаритних зернових молоткових кормодробарок встановленням раціональних параметрів і режимів роботи ротора з шарнірно закріпленими молотками.

Задачі, які вирішувались на етапах дослідження:

встановити закономірності відносного руху молотка як фізичного маятника у полі відцентрової сили;

встановити залежність енергетичних показників процесу подрібнення від розмірно-масових параметрів молотків, в тому числі при зношуванні під час роботи;

провести порівняльний аналіз якості подрібнення і ефективності роботи вдосконаленого молоткового ротора малогабаритної зернової кормодробарки відповідно до зоотехнічних вимог розміру часток після подрібнення.


Розділ 1. Загальна еколого-економічна характеристика господарства стов "НОВИНСЬКЕ"1.1 Короткі відомості про господарство

Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю (СТОВ)"Новинське" Червоноармійського району Житомирської області розташоване в північно-західній частині району на відстані 22 км від смт Червоноармійськ. Землекористування товариства складається з єдиного масиву, довжиною з півночі на південь 4,5 км, із заходу на схід 3,2 км.

Згідно організаційно-господарських заходів зі спеціалізації і концентрації сільськогосподарського виробництва по Червоноармійському району господарство спеціалізується в рослинництві - з вирощування озимої і ярої пшениці, озимого жита, кукурудзи на силос, льону, кормових та цукрових буряків та інше; в тваринництві з виробництву молока та м’яса. Основні напрямки господарства зерново-бурякова з розвинутим тваринництвом.

Пунктом здачі сільськогосподарської продукції є смт Червоноармійськ, залізнична станція Курне, місто Новоград-Волинський.

Основний вид транспортного зв’язку - автомобільний. Наявність добрих асфальтованих доріг в господарстві допомагає швидкому і якісному виконанню робіт по перевезенню сільськогосподарських вантажів.

СТОВ "Новинське" розташоване в поліській зоні області. Природно-кліматичні зони розташування господарства достатньо сприятливі для сільськогосподарського виробництва. Погодні умови зони відноситься до помірно-теплого клімату із середньорічною температурою повітря +7,9˚С і річною кількістю опадів від 542 до 635 мм. Загальна тривалість безморозного періоду вище 15˚С становить 115 днів.

Рельєф ґрунту території господарства рівнинний. Основні типи ґрунтів дерново-підзолисті, за механічним складом - піщані. Ґрунти характеризуються доброю родючістю при правильному обробітку, оптимальному внесені добрив, дотримані сівозмін культур.

Центральна садиба і адміністративний центр господарства розташовані в селі Новини. Компактність території села сприяє культурно-побутовому обслуговуванню населення, а також полегшує організацію селянського виробництва.

1.2 Структура земельних угідь та аналіз тваринництва

Загальна земельна площа господарства складає 1440 га. Землі господарства мають у своєму складі різні види сільськогосподарських угідь. Склад земельних угідь характеризує їх структура, під якою розуміють процентне відношення окремих видів сільськогосподарських угідь до всієї площі землі господарства.

Структура земельних угідь СТОВ "Новинське" наведена в табл.1.1 (57).

Таблиця 1.1

Структура земельних угідь

Види угідьРоки
200720082009
Площа, га%Площа, га%Площа, га%

Загальна земельна площа

в т. ч. с. - г. угідь

з низ: рілля

сінокоси

пасовища

ліси

водоймища

присадибні ділянки

інші землі

1440

1082

994

20

67

15,5

21

224

95

100

75,2

91,9

1,85

6,2

1,08

1,46

15,6

6,59

1440

1076

987

21

67

16

21

233

95

100

74,7

91,8

1,96

6,2

1,1

1,46

16,2

6,59

1440

1063

977

17

48

16

21

246

95

100

73,8

91,9

1,6

4,5

1,1

1,46

17,1

6,59

Актуально: