Стимулятори клітинного поділу в рослинництві

План

Вступ

1. Механізми дії природних регуляторів росту рослин

2. Експериментальне дослідження

Висновок

Література


Вступ

Велика роль в підвищенні продуктивності сільськогосподарських культур належить регуляторам росту рослин. Як встановлено дослідами вчених, їх застосування надає можливість спрямовано регулювати найважливіші процеси в рослинному організмі, найповніше реалізувати потенційні можливості сорту, закладені в геномі природою та селекцією. Важливим аспектом дії регуляторів росту є підвищення стійкості рослин до несприятливих факторів середовища - високих і низьких температур, нестачі вологи, фітотоксичної дії пестицидів, ураження хворобами та шкідниками.

Наприклад, ріст регулятори, похідні піридину за характером теплового руху є аномальними "газоподібними " сполуками, в яких відбувається незагальмоване інерціальне обертання молекул схоже на обертання дзиги, на відміну від повільних броунівських зіткнень, властивих більшості хімічних сполук. Це в поєднанні з оптимальною обтичною дископодібною формою молекул сприяє їх легкому проходженню крізь напівпроникні мембрани рослинних клітин (1).


1. Механізми дії природних регуляторів росту рослин

Відомо, що одним з основних механізмів дії природних регуляторів росту рослин (фітогормонів) є модифікація функціонування клітинного геному, зокрема активація синтезу білків і РНК, змінення матричної доступності ДНК. Завдяки унікальним особливостям геометричної структури і теплового руху молекул він легко проходить крізь напівпроникні мембрани рослинних клітин, змінюючи їх склад і підвищуючи проникність.

Одночасно під впливом ріст регуляторів посилюється робота Н+ - помпи і транспортні процеси, прискорюються процеси транскрипції, активізується синтез основних біомакромолекул - РНК і білків. Усі ці реакції на молекулярному рівні є основою інтенсифікації фізіологічних процесів росту та поділу клітин і, як наслідок інтегрального росту і розвитку рослин (2). Особливого значення набуває можливість за допомогою регуляторів росту підвищувати стійкість рослин до уражень хворобами І фітопатогенними мікроорганізмами.

За даними Кафедри Біології УНУС, застосування регуляторів росту спільно з гербіцидами за обробки ними насіння озимої пшениці перед посівом показало, що РРР сприяють посиленню фізіологічних процесів в зоні росту рослин, їх кращому виживанню в критичні періоди, зменшенню фітотоксичної дії гербіцидів на рослини,

Висока ефективність регуляторів рослу обумовлена вмістом збалансованого комплексу біологічно активних речовин фітогормонів, ауксинів дитокішнової, гіберелінової активності, вуглеводів, амінокислот та мікроелементів. Вони спроможні не лише підвищувати врожайність, покращувати якість вирощеної продукції, а й збільшувати стійкість рослин до захворювань, стресових ситуацій, зменшувати норми використання пестицидів. Тому створення ефективних екологічно безпечних ріст-регуляторів і розробка технологій їх застосування є одним із пріоритетних напрямів у науковому забезпеченні агропромислового комплексу (3).

Застосування регуляторів росту не лише підвищує врожайність сільськогосподарських культур, але й поліпшує якість сільськогосподарської продукції. (4). Механізм ріст регулюючої дії стимуляторів на рослини пояснюється тим, що вони швидко проникають крізь мембрани в клітину, утворюючи комплекси з проміжними білками, можливо з рецепторами фітогормонів. Ці комплекси впливають на конформаційний стан хроматину. Одночасно з цим біостимулятори прискорюють в клітинах процеси трансляції тобто процес синтезу білків. Підсумком цих змін є прискорення всіх ростових процесів у рослині (5). Тому завданнями наших досліджень було встановити як впливають різні біологічно-активні речовини на фізіолого-біохімічні процеси, що лежать в основі формування урожайності та продуктивності культури гречки.

2. Експериментальне дослідження

Досліди закладались на дослідному полі в сівозміні кафедри біології УНУС Грунт (чорнозем опідзолений, мало гумусний важко суглинковий). Норма висіву 4,5млн зерен (70 кг / га), сорт Єлена. Препарати вносили в фазу формування осі суцвіть і приквітників гречки обприскувачем " Автомакс". Повторність досліду7 за варіантами триразова. Розмір ділянки в повторностях 50 м2 облікова 30 м2. Загальна площа досліду 1050м" Витрати робочого розчину 300 л/г.

1. Вплив дії біологічно-активних речовин на площу фотосинтетичної поверхні гречки.

Варіант дослідуКількість листків з однієї рослини% до контролюПлоща листків з однієї рослини см2% до контролюПлоща листків на 1 гам2% до контролю
Контроль 1 без препаратів ручної прополки.25,0100215,7510023479,0100
Контроль 2 без препаратів + ручна прополка30,16120,6238,0110,328012^
Аверком 5 мл/га.29.26117.0234,5108.728796,6122,6

Біолан 10

мл/га

27.4109.6250,29116,077853,0118,3

Бісил 10

мл/га

29,13116,5258,63119,927750,9118,2

Аверком + Біосил (5+10

мл/гаі

27,53110,1220,51102,223506,3100,1
Аверком+ Біолан (5 +10мл/га)27,2108,8264,37 1122,530184,9128,6
Актуально: