Облік витрат на підприємстві

Міністерство освіти і науки України

Ковельський промислово-економічний коледж ЛНТУ

Курсова робота

з дисципліни « Бухгалтерський облік»

на тему:

«Облік витрат на підприємстві»

виконана на матеріалах підприємства

«ВКФ «Ковель»»

Виконала:

Дубенюк Н.С.

Перевірила:

Михалевич С.Г

Ковель

2010 р.


Зміст

Вступ

1. Економіко-організаційна характеристика підприємства

2. Розгляд нормативно-правових актів

3. Сутність витрат та їх класифікація

4. Облік виробничих витрат

5. Склад та облік операційних витрат

6. Облік фінансових витрат та інвестиційної діяльності

7. Облік витрат за економічними елементами та статтями калькуляції

8. Методи обліку витрат

9. Відображення витрат в облікових регістрах та звітності

Висновки

Список використаної літератури

Додатки


Вступ

витрати облік звітність контроль

В умовах ринкової економіки бухгалтерський облік є особливо важливою функцією ефективного управління виробничими і комерційними структурами, знаряддям контролю за раціональним і економічним використанням ресурсів з метою досягнення комерційного успіху і виконання фінансових обов’язків перед державою.

На відміну від інших видів обліків, бухгалтерський облік забезпечує суцільну реєстрацію усіх господарських процесів на підставі документів первинного обліку. Облік є одним з найважливіших засобів отримання інформації і основою раціонального управління.

Основний фінансовий результат діяльності підприємства – це прибуток, який є основою і джерелом засобів для подальшого його розвитку. Підвищити прибуток можна, збільшуючи обсяги виробництва або ціни на продукцію. Тому в системі розвитку підприємства в умовах значних економічних обмежень підвищення фінансового результату безпосередньо зв’язано зі зниженням витрат.

Чітка побудова бухгалтерського обліку підвищує роль його як основного засобу контролю за додержанням режиму економії і комерційного успіху в усіх підприємствах.

Важливе значення відіграє науково-обґрунтований бухгалтерський облік витрат, що формує інформацію про використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, собівартості виробництва і реалізації, а в кінцевому результаті показники ефективності роботи підприємств і об’єднань.

Важливим показником, який характеризує діяльність промислового підприємства є собівартість. Собівартість — це поточні витрати на виробництво і реалізацію продукції в грошовому вираженні.

Проблема зменшення витрат на підприємстві, відповідно собівартості, що веде до підвищення прибутку, завжди була і буде на першому місці. Кінцева мета будь-якої діяльності - одержання прибутку. А для визначення кінцевого результату прибутку необхідно вести облік і аналіз витрат.

Витрати – це зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язання, які призводять до зменшення власного капіталу.

Облік витрат - це сукупність свідомих дій, спрямованих на відображення операцій, що відбуваються на підприємстві протягом певного тимчасового періоду процесів постачання, виробництва і реалізації продуктів його праці за допомогою їх (процесів) кількісного вимірювання (в натуральних і вартісних показниках), реєстрації, групування і аналізу в розрізах, що формують собівартість готової продукції.

Проблеми пов’язані з термінології, організації та методики обліку витрат є предметом дискусії багатьох науковців. Тому питання пов’язані з обліком витрат є не до кінця розкритими і потребують детальнішого вивчення.

Ці всі фактори підкреслюють актуальність обліку витрат.

Мета написання даної роботи полягає в з’ясовані сучасної природи витрат діяльності підприємства в умовах ринкової економіки, обґрунтування теоретичних і методичних положень щодо удосконалення системи їх обліку, аналізу та контролю.


1. Економіко-організаційна характеристика підприємства

Повна назва підприємства – Товариство з Обмеженою Відповідальністю Виробничо-комерційна Фірма «Ковель» (надалі ВКФ «Ковель»).

ВКФ «Ковель» охоплює в собі:

- контору, де працюють штатні працівники;

- швейний відділ;

- механічний цех;

- склад;

Підприємство є юридичною особою, здійснює свою діяльність на основі повного господарського розрахунку і самофінансування.

Згідно Статуту ВКФ «Ковель», основними цілями і напрямами діяльності підприємства є:

- виробництво і реалізація продукції легкої промисловості;

- проведення торгово-закупівельних операцій.

Основною діяльністю ВКФ «Ковель» є виробництво та реалізація продукції легкої промисловості ( одяг, пальта, спецодяг). По сумісництву підприємство отримує прибуток від діяльності магазину, що розташований на території фірми.

Підприємство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність відповідно до діючого законодавства.

Джерелом формування фінансових ресурсів є прибуток , амортизаційні відрахування, а також інші надходження.

З метою організації бухгалтерського обліку на підприємстві розроблений та затверджений наказ про облікову політику (додаток 1). Згідно цього наказу на підприємстві:

- амортизація малоцінних необоротних активів здійснюється при відпуску їх в експлуатацію за нормою амортизації 50 %;

- оцінку запасів (матеріалів, сировини, палива), комплектуючих виробів і напівфабрикатів при відпуск у виробництво чи у іншому вибутті здійснювати за ідентифікованою собівартістю;

- заробітна плата нараховується: -за штатним розписом по окладах – для інженерно-технічних працівників і службовців; по окладах і годинних тарифних ставках – робітникам інших професій

 - за відрядними розцінками – для робітників основного виробництва – пошивочний і розкрійні цехи;

- встановити попередільний метод обліку витрат;

- на рахунку 23 «Виробництво» вести слідуючи субрахунки 231 «Основне виробництво», 232 «Допоміжне виробництво»;

- резерв сумнівних боргів не формується;

- для узагальнення інформації про витрати підприємства за елементами на застосовувати бухгалтерські рахунки класу 8 Плану рахунків.

- податковий облік вести згідно із законодавством України.

Для економічної характеристики ВКФ «Ковель» у таблиці 1.1 наведені основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2007-2009 роки.

Таблиця 1.1

Економічні показники200720082009Відхилення 2010 р. від
20082009
Абс.Від.%Абс.Від.%
23456789
2Дохід від реалізації продукції (без ПДВ) тис.грн.13285,314433510587-2698,379-384873
3Собівартість реалізованих товарів, тис. грн.11092,4126999385-1707.485-331474
4Валовий прибуток2170,916941050-1120,948-64462
5Інші операційні доходи, тис. грн.13263,51367712669-594596-100893
6Інші операційні витрати, тис. грн.13373,21364712226-1147,291-142190
7Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.758,636098-660,613-26227
8Інші доходи, тис. грн.177,621334-143,619-17916
9Інші витрати, тис. грн.166,325877-89,346-18130
23456789
10Фінансовий результат від звичайної діяльності, тис. грн.965,0637545-42056-9286
11Чистий прибуток, тис. грн.723,7478409-31457-6986
12Разом----14247--11018-
Актуально: