Організація обліку грошових коштів на підприємстві (на матеріалах СТОВ "Злагода" Полтавського району Полтавської області)

Міністерство аграрної політики в Україні

Полтавська Державна Аграрна академія

Кафедра організації бухгалтерського обліку та аудиту

КУРСОВА РОБОТА

на тему:

«Організація обліку грошових коштів на підприємстві»

(на матеріалах СТОВ «Злагода» Полтавського району Полтавської області)

Полтава – 2006


Зміст

Вступ

1. Науково-теоретичні основи організації руху грошових коштів підприємства

2. Організаційно-правові аспекти функціонування та організація роботи бухгалтерії підприємства

3. Організація обліку грошових коштів підприємства

4. Розробка посадової інструкції бухгалтерів по обліку грошових коштів та їх потоків

5. Впровадження комп’ютерних технологій з організації грошових коштів

6. Охорона праці

Висновки

Список використаної літератури

Додаток


ВСТУП

У період становлення в Україні ринкової економіки, появи нових господарських структур різних форм власності та господарювання, розвитку міжнародних економічних зв’язків зростає роль бухгалтерського обліку як необхідної умови отримання достовірної інформації для прийняття обґрунтованих рішень, вибору надійних господарських партнерів і запобіганню підвищеного ризику діяльності.

Ринкове середовище вимагає раціональних взаємовідносин сучасних підприємств з покупцями, замовниками, банками, постачальниками, партнерами по виробництву й обслуговуванню, колективними та окремими власниками. Рішення цих відносин визначає належна організація бухгалтерського обліку, за даними якого приймаються остаточні рішення.

Роль і значення обліку особливо підвищилися з переходом України до ринкових відносин, розширенням міжнародних економічних відносин та прийняттям владою відповідних законів та положень.

У процесі реформування системи бухгалтерського обліку виник ряд проблемних питань. Багато з них пов’язані з грошовими потоками на підприємстві. Більшість підприємств звертає недостатньо уваги за дотриманням касової дисципліни, в тому числі за витрачанням отриманих в установах банку грошових коштів відповідно до цільового призначення.

Актуальність цих питань вплинула на вибір теми курсової роботи, адже правильна організація руху грошових коштів значно впливає на фінансово-господарську діяльність господарства.

Метою даної роботи є визначення організаційно-правових методів обліку та найефективніша організація обліку грошових коштів на підприємстві.

Згідно визначеної мети в процесі роботи ми виконуємо наступні завдання:

1) визначення науково-теоретичної основи організації обліку грошових коштів;

2) ознайомлення з організаційно-правовими аспектами функціонування господарства;

3) вивчення облікової політики підприємства;

4) вивчення організації обліку грошових коштів;

5) доцільність впровадження комп’ютерних технологій з організації обліку грошових коштів.

6) вивчення стану охорони праці облікового апарату на підприємстві.

Базою для вивчення організації обліку грошових коштів стало СТОВ «Злагода», що розташоване у селі Кірове Полтавського району Полтавської області.


1. Науково-теоретичні основи організації руху грошових коштів підприємства

облік грошові кошти

Для здійснення виробничої діяльності кожне підприємство повинне мати в необхідних розмірах грошові кошти, під якими розуміють готівку, яка зберігається на підприємстві в касі, кошти на рахунках в банках та депозити до запитання.

Під рухом грошових коштів розуміють надходження і вибуття грошових коштів у розрізі видів діяльності – операційної, інвестиційної, фінансової.

Тому державою відповідними законами, положеннями, інструкціями, актами регулює рух грошових коштів, основні з них:

1) Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року № 996, який набрав чинності з 01.01.2000 року. Цей Закон визначає правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності в Україні;

2) Положення (стандарт) бухгалтерського обліку від 01.09.2001 року, затверджений Міністерством фінансів України. На сьогодні затверджено 30 П(С)БО та Приміток до річної фінансової звітності;

3) План рахунків бухгалтерського обліку, затверджений Міністерством фінансів України від 30.11.1999 року № 291 зі змінами і доповненнями. Головна мета Плану рахунків – забезпечення інформацією, потрібною для прийняття управлінських рішень та складання фінансової звітності.

4) Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 року № 637;

5) Наказ Міністерства статистики України від 15.02.1996 року № 51 «Про затвердження типових форм первинного обліку касових операцій». Відповідно нього всі касові операції оформляються документами, які мають визначені типові форми;

6) Інструкція про порядок відкриття, використання й закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затверджена постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492. Нею Визначається порядок відкриття банками рахунків клієнтів, використання коштів за ними і порядок їх закриття;

7) Правила визначення платіжності банкнот і монет Національного Банку України, затверджені постановою Правління НБУ від 31.03.1999 року № 152. Ними керується касир при прийнятті грошових білетів та монет у касу підприємства;

8) Порядок проведення безготівкових розрахунків регламентується Цивільним кодексом України, від 16.01.2003 року № 435;

9) Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затверджена постановою Правління НБУ від 21.01.2004 року № 22;

10) Закон України «Про платіжні системи і переказ грошей в Україні» від 05.04.2001 року, №2346-ІІІ;

11) Закон України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» від 23.09.1994 року № 185/94;

Для узагальнення інформації про наявність і рух грошових коштів (у національній та іноземній валюті в касах), грошових документів призначені рахунки класу 3 «Кошти, розрахунки та інші активи».

Отже, в Україні значна увага приділяється регулюванню готівкового обігу.

Основними завданнями організації обліку грошових коштів, згідно чинного законодавства, на кожному підприємстві є :

1) правильна організація, своєчасне і законне проведення безготівкових та готівкових розрахункових операцій;

2) забезпечення збереження грошових коштів і цінних паперів в касі підприємства;

3) своєчасне і правильне документування операцій з руху грошових коштів та їх відображення на рахунках бухгалтерського обліку;

4) здійснення контролю за дотриманням касової дисциплін, в тому числі за витрачанням отриманих в установах банку грошових коштів відповідно до цільового призначення;

5) проведення інвентаризації грошових коштів та відображення результатів інвентаризації на рахунках бухгалтерського обліку.

2. Організаційно-правові аспекти функціонування та організація роботи бухгалтерії підприємства

Товариство з обмеженою відповідальністю «Злагода» входить до числа кращих підприємств у районі. По ефективності ведення господарства, товариство займає одне з кращих місць серед одинадцяти підприємств району.

СТОВ «Злагода» знаходиться в селі Кірове Полтавського району Полтавської області за 30 км від міста Полтава та займає територію 4842 га. Дане господарство розташоване на березі річки Полузір’я. Підприємство має свій млин, пекарню, олійницю.

Виробництво продукції сконцентроване у восьми великих селах: Бугаївка, Витівка, Уманцівка, Циганське, Гутирівка, Карпусі, Келебердівка, Косточки. Основою господарської діяльності є вирощування зернових культур та соняшнику.

СТОВ «Злагода» має свою організаційну структуру, яка складається з двох відділків, кожен з яких ділиться на відповідні підрозділи, детально її наведено в Додатку А.

Структура та штатна чисельність підприємства, в тому числі і бухгалтерії, затверджується відповідно до статуту власником.

Питання організації бухгалтерського обліку належать до компетенції власника господарства. Він зобов’язаний створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечити неухильне виконання всіма підрозділами, службами та працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог щодо дотримання порядку оформлення та подавання до обліку первинних документів.

Бухгалтерія виступає, як самостійний структурний підрозділ апарату управління, який здійснює бухгалтерський облік господарської діяльності підприємства. Вона тісно пов’язана зі всіма службами, відділами і виробничими підрозділами підприємства, отримує від них необхідну для обліку і контролю документацію та надає їм економічну інформацію. Таким чином, бухгалтерія здійснює безпосередній вплив на виконання плану постачання, виробництва і збуту продукції, рентабельність та інші економічні показники діяльності підприємства.

Організація роботи бухгалтерської служби передбачає визначення прав та обов’язків головного бухгалтера та підлеглих йому облікових працівників, визначає побудову бухгалтерської служби на підприємстві, її місце в системі управління та взаємодію з іншими підрозділами підприємства тощо. Організація бухгалтерської служби залежить від структури управління, обсягів діяльності підприємства.

Головні умови правильної структури бухгалтерії – відсутність зайвих надбудов і інстанцій, розпилення сил і складного зв’язку між окремими частинами.

Основні вимоги, якими повинна відповідати побудова бухгалтерського апарату, наступні:

- узгодженість між відділами та виконавцями;

- зв’язок між бухгалтерією та іншими структурними підрозділами підприємства, а також із зовнішніми організаціями;

- оперативність керівництва та швидкість виконання;

- високоякісне обґрунтування підприємства, його кореспондентів та відвідувачів;

- доведення кількості операцій до необхідного мінімуму та ліквідація паралелізму;

- економія на штатах.

Важливим питанням організації облікового апарату є правильне розміщення облікових кадрів на окремих ділянках облікового процесу і найбільш ефективне використання технічних засобів обліку, що забезпечують економічне, високоякісне ведення бухгалтерського обліку і здійснення контролю.

На СТОВ «Злагода» централізована бухгалтерія. Тобто у виробничих підрозділах реалізуються функції збору бухгалтерських даних, а формування звітних даних за ними і розробку звітності здійснює головна бухгалтерія підприємства.

При централізації обліку обліковий апарат підприємства зосереджений в головній бухгалтерії, і в ній здійснюється ведення всього аналітичного і синтетичного обліку на основі первинних та зведених документів, що надходять з окремих підрозділів підприємства.

Для кожного структурного підрозділу облікового апарату на СТОВ «Злагода» складається перелік посад облікових працівників, які належать до цієї групи, зазначивши їх основні функції відповідно до посадових характеристик. Такий перелік називається технологічною карткою (див. Додаток Б). Технологічні картки є керівним документом для працівника, який очолює структурний підрозділ облікового апарату, і надають неоціненну допомогу в розподілі та перерозподілі обов’язків між працівниками облікового апарату.

Облікова політика підприємства

Згідно Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» облікова політика – це сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності.

Основна її мета – забезпечити одержання достовірної інформації про майновий та фінансовий стан підприємства, результати його діяльності, що є необхідною для всіх користувачів фінансової звітності з метою прийняття відповідних рішень.

Підприємствам надано право самостійно визначати облікову політику, з урахуванням вимог національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. При виборі облікової політики враховують:

- галузеві особливості або вид діяльності підприємства;

- організаційно-правову форму підприємства;

- рівень кваліфікації облікового апарату та забезпечення його комп’ютерною та іншою обчислювальною технікою;

- системи стимулювання працівників за позитивні наслідки господарської діяльності підприємства в цілому та його структурних підрозділів;

- обсяг діяльності та інше.

При формуванні облікової політики передбачається майнова відокремленість і безперервність діяльності підприємства, послідовність застосування облікової політики, а також тимчасова визначеність фактів господарської діяльності. Облікова політика повинна відповідати вимогам повноти, обачності, принципами превалювання сутності над формою, послідовності, безперервності, періодичності та іншим принципам.

Облікова політика конкретного підприємства затверджується наказом керівника про облікову політику. До документів, якими оформляють облікову політику, належать не лише накази і розпорядження керівника підприємства, але й різноманітні внутрішні правила, інструкції положення тощо.

Наказ про облікову політику є одним з перших документів, які використовуються податковою інспекцією, аудиторськими фірмами та іншими відповідними службами при перевірці діяльності підприємства.

Положення облікової політики фіксується в наказі керівника підприємства, що передбачає наступні розділи:

Преамбула (загальні відомості)

1. Організація роботи бухгалтерської служби.

2. Методика бухгалтерського обліку.

3. Організаційно-технічні аспекти організації обліку.

У Наказі про облікову політику підприємство вказує: обрані методи обліку амортизації необоротних активів, запасів, витрат, резервів тощо; форма обліку; правила документообороту; система облікових регістрів; робочий план рахунків бухгалтерського обліку; порядок проведення інвентаризації; перелік відповідальних осіб та порядок їх звітування; організація управлінського обліку; положення про комерційну таємницю та інше.

В обліковій політиці підприємства мають бути відображені всі принципові питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві, тому до її формування необхідно підходити дуже відповідально. Розробляючи методи і принципи облікової політики, підприємство повинно врахувати її вплив на суму визнаних витрат чи доходів, фінансові результати та на суму оподаткованого прибутку. Облікова політика надає можливість законного способу коригування фінансового результату й оподаткованого прибутку.

На СТОВ «Злагода» немає належного наказу про облікову політику, тому ми розробили проект відповідного наказу, який наведено в Додатку В.

Підприємство повинно забезпечити незмінність облікової політики протягом всієї господарської діяльності. Зміна політики підприємства може відбуватися у передбачених законодавством випадках:

- змінюється статутні умови;

- змінюються вимоги органу, який затверджує П(С)БО;

- нові положення облікової політики забезпечують достовірне відображення подій або операцій у фінансовій звітності.

Зміна облікової політики повинна бути обґрунтована і розкрита в Примітках до фінансової звітності.

3. Організація обліку грошових коштів підприємства

Організація документування та розробка робочих інструкцій первинних документів з обліку грошових коштів та їх потоків на підприємстві

Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Порядок документального оформлення господарських операцій та вимоги щодо складання документів регламентуються Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 24.05ю1995 року № 88. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо – безпосередньо після її закінчення.

Під документообігом розуміють організовану систему створення, перевірки та обробки первинних документів в бухгалтерському обліку від моменту їх створення до передачі в архів.

Для того, щоб спроектувати систему документообігу, необхідно встановити порядок створення і руху цих документів, а також визначити коло осіб, відповідальних за їх заповнення чи прийняття рішення по них.

Заключним етапом документообігу виступає формування справ облікової служби для організації поточного і довготривалого зберігання по кожному їх виду (див. Додаток Г).

Первинні документи, що підтверджують рух грошових коштів, повинні бути належним чином упорядковані.

Касові операції оформлюються документами, типові міжвідомчі форми яких затверджені Міністерством статистики України за згодою з Національним банком України і Міністерством фінансів України, і які повинні застосовуватись без змін на всіх підприємствах, незалежно від їх відомчої підпорядкованості та форми власності:

- КО – 1 «Прибутковий касовий ордер» - оформляється надходження готівки в касу;

- КО – 2 «Видатковий касовий ордер» - оформляється видача готівки з каси;

- КО – 3, 3а «Журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів» - реєстрація в бухгалтерії касових документів;

- КО – 4 «Касова книга» - облік операцій з готівкою касиром;

- КО – 5 «Книга обліку прийнятих та виданих касиром грошей» - облік коштів, що надходять в касу.

Надходження і видача грошових документів оформляється прибутковими і видатковими касовими ордерами або накладними, що їх замінюють. У встановлені терміни касир складає і передає до бухгалтерії звіт про рух грошових коштів.

Касир зобов’язаний приділяти особливу увагу належному заповненню касових документів. При цьому забороняється приймати до виконання первинні документи на операції, що суперечать законодавчим і нормативним актам, встановленому порядку приймання, зберігання і витрачання коштів, які порушують договірну, фінансову дисципліну.

Для забезпечення дотримання вимог видачі готівки з каси підприємства доцільно розробити робочі інструкції текстової форми щодо оформлення видачі готівки з каси видатковим касовим ордером. Таку інструкцію можна оформити у вигляді таблиці.


Таблиця 3.1

Робоча інструкція щодо оформлення готівки з каси видатковим касовим ордером

№ п/пВиконавецьПерелік робіт
123
1Головний бухгалтерРозглядує усну заяву одержувача про видачу грошей і при потребі з’ясовує у бухгалтера розрахункового відділу стан розрахунків з одержувачем або обґрунтованість суми, яка необхідна одержувачу. Бухгалтер розрахункового відділу дає відповідну довідку, на підставі якої головний бухгалтер приймає рішення.
2Бухгалтер розрахункового відділуСкладає видатковий касовий ордер, зазначаючи в ньому такі реквізити: дату (число цифрами, місяць словами); прізвище, ім’я, по батькові одержувача (якщо гроші видаються за дорученням – дату, номер доручення та особу, яка його видала); зміст операції (за що або для чого видаються гроші); суму до видачі (цифрами та словами); номер кореспондуючого рахунка (контировка). Потім бухгалтер розрахункового відділу проставляє контировку на ордері, реєструє ордер під відповідним порядковим номером, проставляє цей номер на ордері і передає ордер головному бухгалтеру.
3Головний бухгалтерПеревіряє правильність складання касового ордера, підписує його і передає (через працівника бухгалтерії) керівнику підприємства. Одержавши підписаний керівником ордер, головний бухгалтер направляє його (через працівника бухгалтерії) касиру про виконання.
4КасирПеревіряє достовірність підписів на ордері і правильність його оформлення, потім вимагає від одержувача пред’явити паспорт або інший документ, який засвідчує особу та доручення (якщо гроші видаються за дорученням). Доручення прикріплюється до ордера. Після цього касир пропонує одержувачу розписатись на ордері (одержувач вказує на ордері сам і видає гроші, а ордер одразу ж записує в касову книгу, зазначаючи номер документа, кому видано, кореспондуючий рахунок, суму.
Актуально: