Споруди і обладнання водопостачання

Міністерство освіти і науки України

Київський національний університет будівництва і архітектури

Кафедра водопостачання

Розрахунково-пояснювальна записка до курсового поекту

«ПРОЕКТУВАННЯ ВОДОПРОВІДНОЇ МЕРЕЖІ»

з дисципліни

«Споруди і обладнання водопостачання»


Виконав: студент ІІІ курсу СТФ

Гр. ВВ-32

Щербаков С.

Перевірила: Хомутецька Т.П.

Київ-2010


Реферат

Розрахунково-пояснювальна записка: 35 ст., 17 табл., 6 літературних джерел.

В розрахунково-пояснювальній записці наведено комплексний розрахунок водопровідної мережі і споруд на ній у населеному пункті: визначено розрахункові добові та погодинні витрати води різними споживачами, режими подачі води в мережу насосами, місткість і розміри регулюючих споруд, здійснено трасування магістральної водопровідної мережі, визначено матеріал і діаметри ділянок мережі та водоводів. Виконано гідравлічний розрахунок для розрахункових режимів роботи мережі, визначено потрібні та вільні напори у вузлах.


ЗМІСТ

Вихідні дані для проектування

1. Визначення розрахункових добових витрат води

2. Визначення погодинних витрат води

3. Трасування водопровідної мережі

4. Визначення місткості регулюючих споруд

5. визначення розрахункових режимів роботи водопровідних мереж та секундних витрат води

6. Визначення дорожніх витрат та вузлових відьорів

7. Попередній розподіл витрат води по ділянкам мережі

8. Вибір матеріалу і діаметрів труб ділянок мережі

9. Визначення втрат напору в трубах і ув’язка кілець

10. Визначення вільних напорів та п’єзометричних відміток у вузлах водопровідної мережі

Література


1. Визначення розрахункових добових витрат води

Розрахункову добову витрату води на господарсько-питні потреби населення обчислюємо за формулою:

Qдоб.ср = N . qж/1000,

де qж – питоме господарсько-питне водоспоживання населення, яке приймаємо в залежності від ступіня благоустрою житлової забудови (СНиП 2.04.02-84,табл.1)

Розрахункові витрати води на господарсько-питні потреби населення за добу найбільшого і найменьшого водоспоживання визначаються:

Qдоб.мах = Kдоб.мах . Qдоб.ср;

Qдоб.міп = Kдоб.міп . Qдоб.ср,

де Kдоб.мах = 1,1-1,3 і Kдоб.міп = 0,7-0,9 – коефіцієтни добової нерівномірності водоспоживання.

Таблиця 1

Водоспоживання населенням міста

Райони

міста

N1,ос.

qж, л/ос.добу

Qдоб.ср. м3/добу

Kдоб.мах

Qдоб.мах

м3/добу

 Kдоб.міп

 Qдоб.міп

м3/добу

І42000290121801,15140070,89744
ІІ2800014039201,2549000,752940
Разом70000161001890712684

Розраховуємо водоспоживання на виробничі (таблиця 2) та господарсько-питні (таблиця 3) потреби промислових підприємств.

Витрати води на виробничі потреби підприємст визначаємо, виходячи з кількості продукції, що випускається на кожну зміну роботи та питомої витрати води на технологічні потреби (згідно завдання). Максимальною вважаємо першу зміну роботи підприємства.

Таблиця 2

Водоспоживання на виробничі потреби підприємств

Назва

підприємства

№ зміниОдиниця продукції

qв, м3/од

Nпрод, од./зміну

Qв, м3/зміну

М‘ясокомбінат1Т301504500

Всього 150 4500

Волокон лавсану1Т70181260
216.51155
316.51155

Всього 50 3570

Скловолокна1Т7001.81260
21.61120
31.61120

Всього 5 3500

Разом

11570

Втрати води господарсько-питні потреби робітників на підприємствах у зміну передбачаємо:

для гарячих цехів qг – 45 л/особу;

для холодних цехів qх – 25 л/особу.

Для використання душів норма витрати води складає 375 л на одну душову сітку протягом 45 хв. Після закінчення зміни.

Витрата води на полив і миття в перерахунку на одну особу приймаємо залежно від місцевих умов в межах 50-90 л/добу (в першому районі - 80 л/добу, в другому - 70 л/добу).


Таблиця 4

Полив вулиць та зелених насаждень

Райони міста

Nжит

qпол

л/доб.ос

Qполмах

м3/доб

Qполср

м3/доб

Qполміпм3/доб

I420008033601680-
II28000701960980-
Разом7000053202660-

За даними таблиць 1-4 складаємо таблицю 5 балансу у добу середнього, максимального і мінімального водоспоживання міста.

Таблиця 5

Баланс добового водоспоживання міста

СпоживачіВитрата води,
середньо-добовадоба максимального водоспоживаннядоба мінімального водоспоживання
1Населення І району12180140079744
Невраховані витрати12181400974

Разом

13398

15407

10718

2Населення ІІ району392049002940
Невраховані витрати392490294

Разом

4312

5390

3234

3Підприємство 1
Виробничі потреби450045004500
Господарсько-питні21.721.721.7
Душові14,9814,9814,98

Разом

4536,68

4536,68

4536,68

4Підприємство 2
Виробничі потреби357035703570
Господарсько-питні44.5544.5544.55
Душові28.8928.8928.89

Разом

3643.44

3643.44

3643.44

5Підприємство 3
Виробничі потреби350035003500
Господарсько-питні1.331.331.33
Душові3.253.253.25

Разом

3504.58

3504.58

3504.58

6Полив зелених насаджень
І район168033600
ІІ район98019600

Разом

2660

5320

0

Всього по місту

32054.7

37801.7

 25636.7

У відповідності зі СНиП 2.04.02-84 води для потреб місцевої промисловості та невраховані витрати приймаємо у розмірі 10% від витрат води на господарсько-питні потреби населеного пункту.

Середньодобову витрату води на полив зелених насаджень приймаємо у розмірі 50% від витрат води на ці потреби у добу максимального водоспоживання. У добу мінімального водоспоживання полив не виконують.

2.Визначення погодинних витрат води

Для кожного із районів міста обчислюють коефіцієнти погодинної нерівномірності водоспоживання населенням:

Кг.max = amax × bmax ;

Кг.min = amin × bmin ;

де amax; amin– коефіцієнти, які враховують ступінь благоустрою будинків, режим роботи підприємств та інші місцеві умови; b – коефіцієнт, який враховує чисельність мешканців у населеному пункті. Значення приймаємо у відповідності з вимогою (1) п.2.2 і таблиці 2.

1 район amax= 1,2; bmax = 1.14

Кг.max= 1,2 х 1.14 = 1.728

amin = 0,6; bmin = 0.62

Кг.min = 0,6 х 0,62 = 0.372

2 район amax= 1,4; bmax = 1.652

Кг.max= 1,4 х 1,652 = 2,3

amin = 0,4; bmin = 0.52

Кг.min = 0,4 х 0,52 = 0.21

Граничні (максимальні і мінімальні) годинні витрати визначаємо за формулами:

qгод.мах = (Кг.max. Qдоб.мах) : 24,

qгод.міп = (Кг.min . Qдоб.міп) : 24,

1 район qгод.мах = 1.728 х 14007/24 = 1008.5 м3/год

2 район qгод. мах = 2,3 x 4900/24 = 469.58 м3/год

Розподіл сумарних витрат води за годинами здійснюємо для доби максимального водоспоживання (таблиця 6)

Погодинні витрати води населенням кожного з районів міста обчислюємо, виходячи з графіків водоспоживання аналогічних водопроводів, приймаючи для першого району міста Кг.мах = 1,35, а для другого - Кг.мах = 1,7.

Витрати води на виробничі потреби підприємств приймають рівномірними протягом зміни. Для усіх підприємств приймаємо 8-годинну зміну з початком першої зміни о 8 годині.

Подобные работы:

Актуально: