Удосконалення організації обліку на підприємстві

Вступ

Від раціональної організації бухгалтерського обліку залежить можливість отримання й представлення зацікавленим користувачам всієї необхідної інформації.

Організація бухгалтерського обліку сприяє створенню підприємства, та забезпечує його підготовку до ефективної діяльності. Без організованого бухгалтерського обліку не можлива діяльність суб’єктів господарювання, оскільки це суперечить чинному законодавству України.

В умовах ринкової економіки підприємства й організації здійснюють свою діяльність самостійно, але за умов конкуренції, коли їх самостійні дії обмежуються можливістю кожного з них впливати на загальні умови обігу товарів на ринку, коли підприємство повинне стимулювати виробництво саме тих товарів, яких потребують споживачі. Для ринкової економіки притаманними є такі процеси і явища, як конкуренція, вільне ціноутворення, що складаються під впливом витрат, попиту або на їх поєднанні. У зв'язку з цим виникає потреба в організації такого внутрішньогосподарського обліку, який, будучи часткою бухгалтерського (фінансового) обліку, виконував би завдання, пов'язані з управлінням як підприємства в цілому, так і внутрішніми підрозділами, починаючи із ступеня проектування нового товару і закінчуючи його реалізацією.

Завданням даної курсової роботи є вивчення організації обліку на підприємстві, а саме прогресивних систем організації обліку, документації, форм бухгалтерського обліку, раціональної роботи облікового апарату, а також ефективності використання прогресивних форм і методів обліку.

Базою написання даної курсової роботи виступає підприємство ВАТ «Промінь».

Курсова робота ґрунтується на теоретичних і практичних основах у вигляді теоретичного матеріалу та документації, яка наведена в додатках.

Предметом написання даної курсової роботи є удосконалення організації бухгалтерського обліку на підприємстві. Об’єктом виступає – Відкрите Акціонерне Товариство «Промінь» з його основними підрозділами.

Метою написання курсової роботи на тему «Удосконалення організації обліку на підприємстві» є ознайомлення з прогресивними системами організації обліку, документацією і шляхами підвищення наукового рівня організації документообігу, ознайомлення з формами обліку і перспективами їх розвитку та ефективністю використання прогресивних форм і методів обліку,а також з раціональною роботою облікового апарату.


1. Організаційно-економічна характеристика господарства та організація бухгалтерського обліку

Відкрите акціонерне товариство «Промінь» розміщене в Лісостеповій природно-кліматичній зоні України, на Черкащині, в селі Білашки, Тальнівського району. Воно було створене 28 грудня 1996 року, шляхом реформування колишнього Буряконасіннецького радгоспу Тальнівського агроцукрокомбінату та Левадського відділення. Станом на 01.01.2009 року загальна земельна площа господарства становила 4513,3 га в т.ч. рілля – 4440,0 га.

Віддаль до залізничної станції Тальне 11 км, до районного центра 7 км, до обласного центру 150 км.

ВАТ «Промінь» є багатогалузевим сільськогосподарським підприємством. Основним завданням і метою діяльності товариства є задоволення суспільних потреб в сільськогосподарській продукції та продуктах її переробки.

ВАТ «Промінь» займається вирощуванням зернових, технічних та кормових культур та виробництвом молока, м’яса, великої рогатої худоби та свиней.

Територія підприємства знаходиться в південно-західному районі лісостепової агрокліматичної зони України, де клімат визначається недостатньою вологістю. Сума річних опадів по середнім багаторічним даним агрометеорологічної станції, становить 377 мм., зі значним коливанням по рокам. Максимальна кількість річних опадів 230 мм., більша частина яких припадає на вегетаційний період у вигляді злив. Це знижує господарську цінність та ступінь використання вологи рослинами. Взагалі, район характеризується малою кількістю опадів. Високі літні температури та сухі вітри викликають велике випаровування вологи, і цим обумовлюють засушливість. За зиму випадає 63 мм опадів, але внаслідок нестабільності теплового режиму зими та частої зміни морозів відлигами з усіх опадів, у вигляді снігу випадає біля половини, друга частина опадів - дощі та тумани.

Пануючими повітряними масами є північні, північно-східні, північно – західні вітри. На протязі зими домінують вітри північного та північно-східного напрямків. Домінуючі сухі вітри східного, північно-східного та південно-східного направлення обумовлюють засушливий режим району. Дуже важливим показником є температурний режим ґрунту. Найвища температура ґрунту в районі у липні, серпні, а найнижча - у лютому.

В своєму складі підприємство має такі структурні одиниці:

- два свинарники на 1000 голів;

- молочно товарна ферма на 800 голів;

- ферма ВРХ по вирощуванню маточного стада на 300 голів;

- дві тракторні бригади на 54 трактори і 10 комбайнів;

- автопарк на 45 автомобілі, 3 автобуси і автокран;

- склад міндобрив;

- зерносклади 7 штук;

- центральна майстерня по ремонту сільськогосподарської техніки;

- ремонтна майстерня по дереву.

Крім того, на території підприємства розміщенні такі культурно – побутові заклади: 2 дитячі садки, 1 школа, 2 будинки культури в т.ч. бібліотека, їдальня.

 В загальному в господарстві зайнято 150 працівники в т.ч.

в рослинництві – 102 чол.,

в тваринництві – 48 чол.

 З них пенсійного віку 54 чоловіки. Із загальної чисельності працівників в господарстві працює 36,4% жінок (56 чоловік) і 63,5% чоловіків (94 чоловік). В ВАТ «Промінь» зайнято:

- 18 механізаторів;

- 9 доярок

- 2 свинарки

- 4 скотарі, а також 20 адміністративного та 95 загальногосподарського персоналу.

 Здійснення виробничо-господарської діяльності підприємства ВАТ «Промінь» характеризується рядом показників, які відображають діяльність підприємства в сфері народного господарства. Ці показники характеризують результати діяльності підприємства за допомогою яких здійснюється аналіз основних видів діяльності та ефективність їх виробництва. Дані основних економічних показників господарювання підприємства наведено у таблицях, які розміщено нижче.

 В ВАТ «Промінь» існує триступінчата структура управління, в якій відображено підпорядкування працівників керівникові підприємства (рис.1).

Керівники бригад, ферм, механізованих підрозділів

Актуально: