Аудит фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю "Валтекс"

Міністерство транспорту та зв'язку України

Державний економіко-технологічний університет транспорту

Кафедра «Облік і аудит»

Курсова робота

з дисципліни "Аудит"

на тему:

"Аудит фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю "Валтекс"


Виконала:

студентка групи 4-ОА-2

денної форми навчання

Пилипенко О.М.

Перевірила:

Київ 2010


Зміст

Вступ

I. Мета і завдання аудиту фінансової звітності підприємства та аудиторської послуги по визначенні фінансового стану досліджуваного підприємства

II. Програма проведення аудиторської перевірки та послуги

2.1 Нормативне регулювання бухгалтерського обліку

2.2 Ознайомлення з фінансово-господарською діяльністю підприємства

2.3 Визначення послідовності перевірки та послуги

2.4 Визначення обсягу перевірки та послуги

III. Організація процесу аудиторської перевірки і послуги

3.1 Перевірка організації системи внутрішнього контролю

3.2 Перевірка правильності складання фінансової звітності підприємства

IV. Оформлення матеріалів аудиторської перевірки та послуги

4.1 Розрахунок та аналіз фінансового стану показників підприємства

4.2 Збір аудиторських доказів щодо перевірки фінансової звітності

4.3 Робочі документи аудитора

4.4 Аудиторський звіт (висновок)

Висновки

Список використаних джерел

Додатки


Вступ

Кожне підприємство в процесі свого функціонування має на меті досягнення максимального ефекту від своєї діяльності, а це неможливо без ефективного управління ним. В свою чергу управління виступає творчим процесом керівника, що ґрунтується на виважених рішеннях прийнятих на основі даних, що відображають реальний стан речей на підприємстві. Тому неможливо переоцінити значення повної та достовірної інформації про фінансовий стан та результати діяльності підприємства при вирішенні поточних та перспективних господарських проблем.

Для прийняття правильних управлінських рішень на рівні підприємства повинні використовуватись дані, які відповідають певним правилам, вимогам і нормам, що є зрозумілими та прийнятними для користувачів. Дані, що є основою прийняття рішень, представляються у формі фінансових звітів відповідних звітних періодів. Як наслідок процес підготовки та складання фінансових звітів повинен бути організований відповідно до законодавства та забезпечувати користувачів повною, правдивою, неупередженою інформацією про фінансові результати діяльності і фінансовий стан підприємства. А так як є і зовнішні користувачі то фінансова звітність забезпечує у повній мірі їх потреби, пов’язані з інформацією про даний суб’єкт господарювання. Отже, фінансова звітність є провідною категорією, що покликана забезпечити користувачів в інформації і як наслідок створити умови для ефективної та цілеспрямованої роботи підприємства.

Однією з найважливіших аудиторських процедур є оцінювання фінансової звітності підприємства. Перевірка достовірності бухгалтерської звітності аудитором є особливо відповідальною роботою, тому дана тема є актуальною, особливо на даному етапі ринкових перетворень в Україні.

Питання аудиту фінансових результатів в сучасних умовах розглядаються у працях вітчизняних вчених Білухи М.Т., Дем’яненка М.Я., Гайдуцького П.І., Гарасима П.М., Кірейцева Г.Г., Кужельного М.В., Лінника В.Г., Осадчого Ю.І., Пархоменка В.М., Пушкаря М.С., Саблука П.Т., Швеця В.Г., Шпичака О.М. та інших. Питаннями аудиту формування фінансових результатів та відображення їх у звітності займаються Бутинець Ф.Ф., Голов С.Ф., Єфименко В., Зубілевич С.Я., Петрик О.А., Редько О.Ю., Сопко В.В. Хоча і досить велика кількість вчених займається дослідженнями даної теми, вона до сих пір залишається не повністю розкритою.

Метою курсової роботи є розкриття особливостей аудиту фінансової звітності підприємств та пошук шляхів його удосконалення.

Для досягнення поставленої мети в роботі визначені наступні завдання:

­ ознайомитись з поняттям аудит як формою контролю та його сутністю;

­ оволодіти методикою проведення аудиту звіту про фінансові результати;

­ визначити джерела інформації та об’єкти аудиту при проведенні документальної перевірки результатів фінансової діяльності;

­ вдосконалити методику аудиту фінансових результатів діяльності підприємства у складі аудиту фінансової звітності.

Предметом дослідження курсової роботи є фінансова звітність підприємств. А об’єктом дослідження виступає ТОВ "Валтекс".

При написані курсової роботи використовувались такі методи дослідження, як аналітичний, монографічний, статистичний, економіко – математичний.

В якості теоретичної основи, при написанні курсової роботи, використовувалися підручники та статті провідних українських вчених-економістів, нормативно-законодавчі акти, бухгалтерські документи та звітність підприємства, а також Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність України", Закон України "Про аудиторську діяльність", П(С)БО 1, П(С)БО 2, П(С)БО 3, П(С)БО 4, П(С)БО 5 П(С)БО 6, а також матеріали мережі Інтернет.

А в якості практичних матеріалів були використані статут ТОВ "Валтекс", наказ про облікову політику, звітні дані та річні фінансові звіти господарства за останні роки.

В першому розділі розкривається сутність понять аудиторської діяльності та аудиторської послуги, основні завдання аудиту фінансової звітності. Визначено мету фінансової звітності відповідно національних стандартів бухгалтерського обліку та аудиторської послуги по визначенні фінансового стану досліджуваного підприємства. Наведено характеристику форм звітності.

В другому розділі описується, нормативно-правова база, яка регулює ведення бухгалтерського обліку на підприємстві, також надається фінансово-господарська характеристика підприємства і дається оцінка аудиторського ризику через підприємницький ризик.

В третьому розділі подається приклад аудиторського висновку.


I. Мета і завдання аудиту фінансової звітності підприємства та аудиторської послуги по визначенні фінансового стану досліджуваного підприємства

Основним видом послуг аудиторських фірм є аудит фінансової звітності підприємств, що здійснюються з метою визначення правильності її складання відповідно до встановлених правил ведення бухгалтерського обліку, її достовірності, повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим вимогам.

Аудиторська діяльність є сферою підприємництва аудиторських фірм або приватних аудиторів, яка включає організаційне і методичне забезпечення аудиту, його практичне здійснення у формі надання різноманітних аудиторських послуг.

Аудиторська діяльність включає в себе організаційне і методичне забезпечення аудиту, практичне виконання аудиторських перевірок (аудит) та надання інших аудиторських послуг. Аудиторські послуги можуть надаватись у формі аудиторських перевірок (аудиту) та пов'язаних з ними експертиз, консультацій з питань бухгалтерського обліку, звітності, оподаткування, аналізу фінансово-господарської діяльності та інших видів економіко-правового забезпечення підприємницької діяльності фізичних та юридичних осіб.

Аудиторські фірми здійснюють свою діяльність відповідно до статутних документів, затверджених і зареєстрованих у встановленому порядку.

Виконують аудиторські послуги вони із залученням штатних і позаштатних працівників і погодинною оплатою або в порядку сумісництва на штатних посадах.

Аудиторські послуги – послугипов'язані з аудитом експертизи, консультації з питань бухгалтерського обліку, звітності, оподаткування, аналізу фінансово-господарської діяльності та інших видів економіко-правового забезпечення підприємницької діяльності фізичних та юридичних осіб. Схематично класифікація аудиторських наведена в Додатку 1.

Метою аудиту фінансової звітності є складання висновку щодо відповідності фінансової звітності за всіма суттєвими аспектами інструкціям, які регламентують порядок підготовки і подання фінансових звітів. Незважаючи на те, що аудиторський висновок служить основою довіри до фінансової звітності, для користувача це не може служити достатньою підставою для оцінки економічної стабільності підприємства в найближчому майбутньому або ефективності роботи його керівництва.

Основними завданнями аудиту є збирання та обробка достовірної інформації про фінансово-господарську діяльність суб’єкта господарювання і формування на цій основі аудиторських висновків. Такими завданнями є:

– упевнитись у правомірності створення підприємства і безперервності його функціонування; ознайомитись із системою господарювання і управління; оцінити надійність системи внутрішнього контролю, з’ясувати ефективність системи бухгалтерського обліку; проконтролювати правильність здійснення основних господарських процесів (постачання, виробництво, збут).

– переконатись у повноті первинної документації; проконтролювати правильність ведення поточного бухгалтерського обліку і повноту відображення інформації в облікових регістрах; перевірити фактичну наявність активів, зобов’язань і капіталу, що відображені у фінансовій звітності; перевірити належність відображених у звітності активів, зобов’язань і капіталу (кому вони належать); перевірити постійність дотримання облікової політики суб’єктом господарювання; перевірити правильність ведення бухгалтерських записів та їх відповідність звітному періоду.

– встановити відповідність діяльності підприємства і ведення бухгалтерського обліку чинному законодавству; упевнитись у відповідності показників фінансових звітів (бухгалтерської і небухгалтерської звітності); висловити незалежну думку щодо результатів перевірки фінансової звітності.

Для того щоб скласти свою думку про достовірність фінансової звітності, аудитор повинен мати обґрунтовану гарантію того, що інформація бухгалтерської документації та інші дані достовірні й достатні. Обґрунтована гарантія — це наявність доказів того, що в цілому у звітності немає істотних перекручень.

Однак існують причини, які заважають аудиторові виявити істотні неточності й перекручення, а саме: використання неправильних тестів під час перевірки; обмежувальні фактори, притаманні системам бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю (наприклад можливість змови посадових осіб); той факт, що більшість аудиторських доказів носить більше переконливий, ніж остаточно стверджувальний характер.

Хоч аудитор відповідає перед замовником за свій аудиторський висновок про фінансову звітність підприємства, це не звільняє керівництво цього підприємства від відповідальності за достовірність і повноту звітності. А процедура засвідчення бухгалтерської звітності підписом і печаткою аудитора (аудиторської фірми), як цього вимагають Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку та інші державні установи, не означає солідарну відповідальність за достовірність і повноту фінансової звітності з керівництвом підприємства, що перевіряється.

Функціональні завдання аудиту. Крім основних завдань, аудит може залежно від конкретних ситуацій вирішувати низку функціональних завдань. До них відноситься коригування. Передбачається, якщо за результатами проведеного аудиту аудитором були зроблені негативні висновки (в цілому або в будь-якій частині), аудитор може за проханням клієнта дати рекомендації щодо виправлення виявлених помилок. У завдання коригування не входить безпосереднє виправлення помилок самим аудитором.

Передбачається проведення перманентного аудиту, тобто систематичного контролю безпосередньо в процесі діяльності суб’єкта для попередження помилок або вибору оптимальних варіантів рішень. Діяльність аудитора щодо попередження помилок зводиться до розробки рекомендацій, правильних або оптимальних рішень або надання варіантів альтернативних рішень. Аудитор сам не може безпосередньо приймати рішення за клієнта. Стратегічне завдання — обґрунтування оптимальної або пропонування альтернативних стратегій і перспективної програми розвитку будь-якого аспекту діяльності підприємства в цілому.


II. Програма проведення аудиторської перевірки та послуги

2.1 Нормативне регулювання бухгалтерського обліку

Основним нормативним актом, який регулює ведення бухгалтерського обліку на підприємстві є Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 р. №996-ХIV, який забезпечує одноманітність обліку майна, зобов'язань, господарських операцій, складання і надання користувачам необхідної достовірної інформації про майновий стан підприємств, їхні доходи і витрати.

Оцінювання фінансової звітності підприємства є однією з найважливіших аудиторських процедур. Саме тому при проведенні перевірки аудитор крім Закону України також керується Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999р. № 291, а також такими нормативними документами:

П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності";

П(С)БО 2 "Баланс";

П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати";

П(С)БО 4 "Звіт про рух грошових коштів";

П(С)БО 5 "Звіт про власний капітал";

П(С)БО 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах".

Аудитор, керуючись нормативними актами, перевіряє правильність оцінки статей балансу та фінансової звітності.

Він встановлює єдині правові і методологічні засади організації та ведення бухгалтерського обліку в Україні. Закон закріплює методологічні основи збирання, реєстрації й узагальнення інформації, що здійснюється шляхом суцільного, безперервного документування всіх господарських операцій.

Нормативною базою для регулювання бухгалтерського обліку є: Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999р. № 996-ХІV; Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення (стандартів) бухгалтерського обліку" від 31.03.1999р. №87; Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження типових форм первинного обліку касових операцій" від 15.02.1996р. №51; Закон України "Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" від 21.12.2000р. №2181.

2.2 Ознайомлення з фінансово-господарською діяльністю підприємства

ТОВ "Валтекс" – товариство з обмеженою відповідальністю, засноване 04 липня 2000 року. Засновниками товариства являються фізичні особи.

Товариство є юридичною особою відповідно до чинного законодавства України і створене з метою розвитку аграрного сектору економіки на засадах приватної власності для отримання прибутку шляхом здійснення виробництва та реалізації сільськогосподарської продукції рослинництва та тваринництва.

Юридична адреса: Україна, 17591, Чернігівська обл., Прилуцький р-н, с. Північне, вул. Панченка, 27. Розрахунковий рахунок, банк, (МФО): р/р 260082549 АКБ "Надра" МФО156478.

Метою ТОВ "Валтекс" є досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку і використання його в інтересах учасників. Основними напрямками діяльності ТОВ "Валтекс" на сьогоднішній день є виробництво та реалізація сільськогосподарської продукції рослинництва такої як кукурудза, соняшник, соя, пшениця, жито, ячмінь пивоварний та тваринництва – м’ясне та молочне скотарство, свинарство, птахівництво та інші напрями тваринництва, ремонт та технічне обслуговування, прокат, здача в оренду сільськогосподарської техніки; виробництво борошна, крупи, комбікормів і білково-вітамінних добавок; виробництво харчових концентратів; виробництво та реалізація продуктів харчування та інше.

Основними споживачами продукції рослинництва являються переробні підприємства Чернігівської та Київської областей а також зернотрейдери України. Загальна кількість поголів’я племінного стада корів української червоно-рябої породи складає 314 голів. По надоях молока на одну корову господарство займає 3 місце в районі.

Споживачами продукції тваринництва є Лосинівський та Прилуцький молокозаводи, м’ясопереробні підприємства м.Прилуки і ТОВ "УкрАгроХід". Вся сільськогосподарська продукція підприємства досить високої якості і користується попитом.

У 1993 році совхоз "Валтекс" було реформовано в СБК "Весна". СБК "Весна" функціонував до 1999 року, в цьому ж році його було визнано банкрутом і на його базі 04 липня 2000 року заснували ТОВ "Валтекс".

Засновниками підприємства є Вигівський Олексій Анатолійович, його частка в статутному капіталі становить 5900 грн., що складає 50%, а також Вигівська Олена Анатоліївна, її частка – 5900 грн, що відповідно становить 50%. Таким чином статутний капітал ТОВ "Валтекс" складається з вартості грошових вкладів його учасників і становить 11800 грн. Статутний фонд може поповнюватись за рахунок прибутку від господарської діяльності підприємства, прийняття нових учасників, а також за рахунок додаткових вкладів учасників. У Товаристві створюється резервний фонд у розмірі 25% статутного капіталу за рахунок щорічних відрахувань 5% від чистого прибутку підприємства до досягнення вказаного розміру. Кошти фонду знаходяться у повному розпорядженні підприємства. Можливі збитки покриваються за рахунок резервного фонду. На підприємстві створюються інші фонди, передбачені законодавством України, порядок формування та використання яких підприємство встановлює самостійно.

Прибуток утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З економічного прибутку сплачуються передбачені чинним законодавством податки та інші обов’язкові платежі, а також відсотки по кредитах банків. Прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у розпорядженні підприємства, яке визначає напрями його використання за рішенням загальних зборів учасників.

ТОВ "Валтекс" здійснює первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складає статистичну інформацію, а також надає відповідно до вимог закону фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності, інші дані, визначені законом. Відомості не передбачені законом, підприємство надає органам державної влади, органам місцевого самоврядування, іншим підприємствам, установам, організаціям на договірній основі.

В ТОВ "Валтекс" бухгалтерський облік ведеться за журнально-ордерною формою. Облік на підприємстві ТОВ "Валтекс" здійснюється відповідно Наказу №01 «Про облікову політику підприємства і організації бухгалтерського обліку». ТОВ "Валтекс" не підлягає обов’язковому аудиту, так як в ст. 10 Закону "Про аудиторську діяльність" від 22.04. 1993р. №3125-ХІІ, прийнятий Верховною Радою України, не зазначені товариства з обмеженою відповідальністю, які займаються виробництвом сільськогосподарської продукції. Однак в ТОВ "Валтекс" може проводитись ініціативний аудит з ініціативи його керівництва та робітників.

Ресурсний потенціал підприємства включає: земельні ресурси (Таблиця 2.1), трудові ресурси, наявність основних і оборотних засобів.


Таблиця 2.1 Структура земельних угідь ТОВ "Валтекс"

Види угідь200720082009Відхилення 2009 від 2007
площа, гаструктура,%площа, гаструктура,%площа, гаструктура,%+; -%
Рілля38065,538065,538065,5-100
Багаторічні насадження19834,119834,119834,1-100
Разом с.-г. угідь57899,657899,657899,6-100
Інші землі20,420,420,4-100
Всього земельних угідь580100580100580100-100

Розглянувши дані таблиці 1 ми бачимо, що структура земельних угідь на протязі 2007-2009р. залишилась незмінною. Площа ріллі на протязі 2007-2009р. р. займає 65,5% від загальної площі земельних угідь в ТОВ "Валтекс". Багаторічні насадження займають 34,1% загальної площі земельних угідь. В свою чергу сільськогосподарські угіддя займають 99,6% всіх земельних угідь. Землі не сільськогосподарського призначення займають 0,4% загальних земельних угідь.

Більш ґрунтовна техніко-економічна характеристика господарства подана в таблицю 2.2, де розраховані основні економічні показники господарської діяльності ТОВ "Валтекс".

Таблиця 2.2

Техніко-економічна характеристика ТОВ"Валтекс" за 2007-2009 роки

Показники

РокиАбсолютне відхилення в 2009 р. від 2008 р.(±)Ланцюгові темпи росту, %
200720082009в2008рв 2009р
1234567
1.Обсяг товарної продукції, тис.грн.1346,71752,12145,2+393,1130122
2.Собівартість товарної продукції, тис.грн.1242,21689,61816,9+127,3136108
3.Доход (виручка) від реалізації продукції, тис.грн.1235,91683,11763,7+80,6136105
4.Чистий доход від реалізації продукції, тис.грн.1092,71511,71584,2+72,5138105
5.Собівартість реалізованої продукції, тис.грн.993,61295,41491,1+195,7130115
6.Валовий прибуток (збиток), тис.грн.99,1216,393,1-123,221843
7.Прибуток (збиток) від основної діяльності, тис.грн.96,13120,24138,6818,44125115
8.Прибуток (збиток) від іншої операційної діяльності, тис.грн.(114,6)(69,6)(105,9)-175,561152
9.Прибуток (збиток) від операційної діяльності, тис.грн.(97,6)68,8(144,8)-213,6-Аудит учета дебиторской и кредиторской задолженности


Виды и учет удержаний из заработной платы


Проведение аудита


Методика проведения внутреннего аудита


Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами на примере ЧПУП "Скидельагропродукт" Гродненского района


Актуально: