Планування предмету "Захист Вітчизни" у навчально–виховному закладі

Міністерство освіти і науки України

Міністерство Оборони України

Курсова робота

На тему:

«Планування предмету «Захист Вітчизни» у навчально–виховному закладі»

Роботу виконав

Студент 538 взводу

Кафедри військової підготовки

Грушевський Д.А.

Перевірив

Викладач

Кафедри військової підготовки

м/лт. Лелека

Миколаїв 2008


Зміст

Вступна частина

1. Основна частина

1.1 Документи, які розробляє вчитель предмету «Захист Вітчизни» з навчально–виховного процесу, їх форма і зміст

1.2 Міжпредметні зв’язки предмету «Захист Вітчизни» з іншими предметами та їх облік при складанні план–конспектів

1.3 Поряд складання розкладу занять

1.4 Порядок складання план–конспектів

Висновок

Список використаної літератури


Вступна частина

Керівництво навчанням і вихованням у навчальному закладі повинно бути конкретним і має забезпечувати повне та якісне виконання завдань з допризовної підготовки молоді.

Головним у керівництві є: глибоко продумане планування захисту Вітчизни; постійне вдосконалення методичної майстерності викладача; систематичний контроль за ходом занять; вивчення і впровадження в практику навчання та виховання передового досвіду; безперервне вдосконалення навчально – матеріальної бази; ефективне використання в навчанні різних технічних засобів. Однією з головних вимог до керівництва допризовною підготовкою у навчальному закладі є глибоко продумане планування навчально – виховного процесу.

Мета і завдання планування

Планування захисту Вітчизни у навчальних закладах та оборонно – спортивних оздоровчих таборах здійснюється згідно з Програмою захисту Вітчизни і повинно бути спрямоване на всебічну та якісну підготовку юнаків до навчально – польових зборів, забезпечувати повне виконання програми, комплексне вивчення всіх її розділів у тісному зв’язку з іншими предметами. Загальні вимоги до планування навчально – виховного процесу такі самі, як і до інших предметів загальноосвітнього циклу. Вони визначаються такими дидактичними принципами: науковість, розвиваючий і виховний характер навчання, свідомість та активність у навчанні; систематичність, послідовність, доступність наочність у навчанні, міцність засвоєння знань, умінь і навичок; колективний та індивідуальний підхід у навчанні та ін.

Знання і дотримання викладачем дидактичних принципів є найважливішою умовою забезпечення високого рівня навчання і виховання учнів.

Слід пам’ятати, що планування допризовної підготовки має свої особливості, які пояснює тим, що курс допризовної підготовки включає 10 самостійних розділів, кожен з яких потребує ретельно продуманого планування системи навчальних занять, їх логічної та методичної послідовності.

Планування – процес складання керівних посадових документів, в яких відображаються основні заходи щодо організації навчально – виховного процесу та його забезпечення.

Мета планування:

- всебічна та якісна підготовка особового складу до навчально-польових зборів;

- забезпечення повного виконання програми;

- комплексне вивчення всіх розділів у тісному зв’язку з іншими предметами.


1 Основна частина

1.1 Документи, які розробляє вчитель предмету «Захист Вітчизни»

з навчального процесу, їх форма і зміст

Під час планування захисту Вітчизни в навчально–виховному закладі викладач користується документами навчального закладу, у розробці яких він бере безпосередню участь. Основою для розробки цих документів є вихідні (основоположні) документи, до яких належать:

- рішення місцевого органу виконавчої влади «Про підсумки допризовної підготовки юнаків у навчальному році та завдання на наступний рік»;

- додаток до рішення органу виконавчої влади «План основних заходів з допризовної підготовки на навчальний рік»;

- Програма допризовної підготовки;

- Положення про допризовну підготовку юнаків;

- Накази, нормативні документи органів освіти та місцевих органів військового управління;

- Навчально – методичні рекомендації органів освіти і військового управління з допризовної підготовки.

Вивчивши вихідні документи, керівник навчального закладу складає планові документи, в яких ураховує місцеві умови роботи даного закладу і можливості навчально – матеріальної бази.

До планових документів належать:

І. Розділ річного плану роботи навчального закладу – «Допризовна підготовка і військово – патріотичне виховання учнів».

ІІ. Наказ керівника навчального закладу «Про організацію і проведення допризовної підготовки в навчальному році»

На основі наведених вище документів викладач «Захисту Вітчизни» особисто складає:

- Потижневий план (див. додаток 1);

- Розклад занять (див. додаток 2);

- План–конспекти проведення занять.

Потижневий план вивчення тем захисту Вітчизни складається на основі програми та планових документів навчального закладу на навчальний рік окремо по роках навчання. В ньому зазначаються:

- потижневий розподіл занять за темами і розділами допризовної підготовки;

- послідовність у вивченні програмою матеріалу;

- комплексування занять, тем і розділів програми з метою рівномірної, послідовної і всебічної підготовки учнів;

- можливість застосування міжпредметних і внутрішньо предметних зв’язків під час допризовної підготовки.

Розклад занять складається викладачем захисту Вітчизни на місяць, розміщується на дошці документації в місці для практичного вивчення обов’язків днювального або в іншому місці, визначеному керівником навчального закладу. У ньому визначаються номери тем і зміст заняття, місце і час його проведення, форма одягу учнів на кожне заняття.

В розкладі показуються заходи позакласної роботи з захисту Вітчизни, які висвітлюють всю навчальну і виховну роботу викладача на місяць.

1.2 Міжпредметнізв’язки предмету «Захист Вітчизни» з іншими

предметами та їх облік при складенні потижневого плану

Формування якостей, необхідних майбутньому воїну, багато в чому залежить від обґрунтованих і об’єктивно діючих зв’язків між допризовною підготовкою та іншими шкільними основами наук.

Між предметні зв’язки – спільна діяльність викладача захисту Вітчизни та учнів, під час якої у навчальній роботі використовується зміст інших навчальних дисциплін (історії, фізики та ін.), здійснює процес взаємо забезпечення знань як засіб узгодженості навчальних програм і підручників з урахуванням педагогічних умов, принципів побудови дидактичних систем. Між предметні зв’язки позитивно впливають на навчально – виховний процес і розвиток особистості старшокласника.

Досвід викладання підказує: для того щоб сформувати у кожного учня інтерес до матеріалу, який вивчається, мало правильно викласти його по суті. Необхідний високий емоційний рівень уроку. Великі можливості викладачу Захисту Вітчизни надають література і мистецтво.

Величезну кількість міжпредметних зв’язків з літератури можна привести при викладенні теми «Друга Світова». Сюди можна віднести і рядки поета Г. Суворова, який сказав про офіцерів:

Он как отец – и нет для нас дороже

Людей на этом боевом пути.

И потому нам дорог он, что может,

Ведя на смерть, от смерти увести.

Один із кращих літописців Великої Вітчизняної війни К. Симонов в книзі «Живые и мёртвые» розповів, що лейтенантське життя «в дні наступу було недовгим, - в середньому від входу в бій до поранення або смерті дев’ять діб на чоловіка». Офіцери розуміли, наскільки небезпечна їх праця на фронті, але добровільно йшли в пекло, ведучи за собою бійців.

Приступаючи до вивчення загальновійськової підготовки можна процитувати слова К. Ваншенкіна:

И шагнули в грозные бои

Чуть ли не со школьного урока

Славные ровесники мои,

Рыцари без страха и упрека.

Викладачу важливо показати, беручи за основу досвід Великої Вітчизняної війни, необхідність самим серйозним образом готуватися до військової служби, щоб в любий момент, якщо буде потрібно, стати на захист своєї Батьківщини.

Літературні приклади дозволяють учням більш чітко представити задачі військової служби.

Як міжпредметний зв'язок можна використовувати фільми. Наприклад фільм «Грозові ворота» можна використовувати при вивченні розділу тактична підготовка. В цьому фільмі дуже добре показано особливості загальновійськового бою. На сучасному етапі, коли майже в кожній школі існують спеціально обладнані класи, можна навіть нарізати певні епізоди і показати учням як приклад. Величезна кількість фільмів військового характеру може допомогти викладачу у підготовці до уроку, використанні цікавих міжпредметних зв’язків, викликанні у учнів інтересу до заняття.

Закони фізики можна використати у викладенні розділу вогнева підготовка. Постріл, його періоди, траєкторія польоту кулі, віддача зброї – всі ці поняття дуже тісно пов’язані з фізикою.

Визначають такі функції міжпредметних зв’язків:

1. Загальноосвітні – формування цілісної системи знань, розкриття теорії й практики військової справи.

2. Виховні – формування світогляду, морально-політичних, емоційно-вольових і психічних якостей.

3. Розвиваючі – вироблення та закріплення узагальнених способів дій, розвиток самостійності, активності та пізнавальних інтересів учнів.

Реалізація програми захисту Вітчизни залежить не тільки від планування та організації, але і від якісної підготовки викладача допризовної підготовки до уроку, від його вміння проводити заняття в тісному зв’язку з іншими шкільними предметами.

Зважаючи на це, необхідно розглянути загальні вимоги до методики проведення таких занять.

1. якісно добирати й аналізувати навчальний матеріал, виключити його необґрунтоване дублювання, щоб не витрачати марно навчальний час. На уроках і в позаурочній роботі з різних предметів узгоджено викладати одні й ті ж питання, висвітлюючи їх у різних аспектах, щоб у школярів склалося цілісне уявлення про закони, явища, процеси.

2. Активізувати знання учнів, набуті під час вивчення загальноосвітніх предметів, а також їх життєвий досвід.

3. Використовувати на уроках єдину термінологію та одиниці виміру.

4. Комплексно застосовувати на теоретичних і практичних уроках знання та вміння, здобуті учнями у процесі вивчення фізики, хімії, біології, географії, літератури та інших предметів.

5. Викладач повинен знати основи наук, що вивчаються у навчальному закладі, вміти добирати навчальний матеріал, використовувати на практиці форми і прийоми встановлення і реалізації міжпредметних зв’язків, володіти методичною майстерністю.

6. Здійснення міжпредметних зв’язків повинно відображатися в планах-конспектах і проводитися цілеспрямовано і систематично.

Необхідна постійна спільна робота всіх вчителів навчального закладу і відповідне планування методичної роботи.

Вчителі загальноосвітніх дисциплін разом з викладачем допризовної підготовки повинні підготувати для використання на своїх уроках конкретний матеріал, розробити задачі і вправи військово-прикладного характеру, роздавальний матеріал з міжпредметним змістом, періодично відвідувати уроки допризовної підготовки.

На допомогу учням можуть бути виготовлені картки зі списками літератури, підготовлені до певного уроку, а також комп’ютерні програми, стенди, де відображено систему міжпредметних зв’язків.

Тільки загальними зусиллями всього педагогічного колективу можна успішно реалізувати між предметні зв’язки і добре підготувати учнів до військової служби.


1.3 Порядок складання розкладу занять

Розклад занять складається викладачем захисту Вітчизни на місяць, розміщується на дошці документації в місці для практичного вивчення обов’язків днювального або в іншому місці, визначеному керівником навчального закладу. У ньому визначаються номери тем і зміст заняття, місце і час його проведення, форма одягу учнів на кожне заняття.

В розкладі показуються заходи позакласної роботи з захисту Вітчизни, які висвітлюють всю навчальну і виховну роботу викладача на місяць.

Приклад складання розкладу занять

«Затверджую»

Директор школи_______(підпис)

«__»__________________200_р.

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ

З Захисту вітчизни на вересень 2008р.

ДатаЧас проведення занятьНазва розділу, теми і зміст заняттяМісце проведенняФорма одягуХто проводить
10 «А»10 «Б»11 «А»11 «Б»

3.09

4.09

5.09

9.09

10.09

11.09

1

3

1

4

2

4

2

5

4

2

4

2

5

5

5

5

Вступне заняття Збройні Сили України.

Т-1 Передісторія розвитку ЗС України.

Зан.4. Пластунський та січовий рух в Україні.

Стройова підготовка.

Т-1 Стройові прийоми і рух без зброї.

Зан.1.Строї та їх елементи. Обов’язки солдата перед шикуванням і в строю.

Прикладна фізична підготовка

Т.2. Гімнастика

Зан.4. Другий комплекс вільних вправ, підтягування на перекладині, згинання і розгинання рук в упорі на брусах.

Статути ЗС України

Т-1. Військовослужбовці та стосунки між ними.

Зан.1. Поняття про військові статути. Загальні обов’язки військовослужбовців.

Вогнева підготовка

Т-2. Матеріальна частина автомата.

Зан.4. Підготовка автомата до стрільби.

Цивільна оборона.

Т-1.1. Роль і завдання ЦО навчального закладу

Психологічна підготовка.

Т-3. Способи та методи вивчення власної психологічної готовності до військової служби.

Зан.1.

Кабінет ЗВ

Кабінет ЗВ

Навчальне місце для вивчення стройових прийомів.

Спорт. Зал

Кабінет ЗВ

Кабінет ЗВ

Кабінет ЗВ

Кабінет ЗВ

№1

№1

№2

№4

№1

№1

№1

№1

Викладач

Викладач

Викладач

Викладач

Викладач

Викладач

Викладач

Викладач

4.09

5.09

10.09.

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

Інструктаж командирів взводів та відділень

Робота гуртка «Влучний стрілець»

День юного армійця

ВИКЛАДАЧ ЗАХИСТУ ВІТЧИЗНИ______________________________

(ЗВАННЯ) (ПІДПИС)


1.4 Порядок складання план-конспектів

План-конспект складається на основі плануючих документів викладача ЗВ, а саме на основі потижневого плану і розкладу занять. До оформлення план-конспекту є свої вимоги.

За певним зразком заповнюється титульна сторінка, на якій зазначається: затвердження, тема заняття, мета, час, місце проведення заняття та метод проведення заняття, також вказується матеріально технічне забезпечення і список керівної літератури. Потім безпосередньо заповнюється хід заняття, до якого є теж свої вимоги. Заповнюється таблиця з шести колонок: номер за порядком, навчальні питання, час, короткий зміст, дії керівника і не менш важлива колонка – між предметні зв’язки. Послідовність заповнення кожної колонки складається в певній відповідності – спочатку вступна частина (яка включає шикування, доповідь командира взводу, привітання, обов’язкове тренування, опитування, складання мотивації, перехід до теми і мети заняття, в залежності від теми ще може бути доведення заходів безпеки), основна частина (включає безпосереднє розкриття навчальних питань), заключна частина (оголошення оцінок, доведення домашнього завдання, визначення ступеню досягнення мети)

Вимоги до форми план-конспекту.

«Затверджую»

Керівник НВЗ

(прізвище, підпис)

«___»____________________200__р.

План-конспект

Проведення заняття з ______________

підготовки з учнями _______класу

Тема:_________________________________________

(номер і назва теми згідно програми)

Навчально-виховна мета : Навчити…;

Ознайомити…;

Удосконалити…;

Тренувати…;

Виховувати…

Навчальні питання: 1_____________________________________

2_____________________________________

3_____________________________________

Метод:_________________________________________________

(визначається один чи декілька основних методів)

Час:_____________________________________________________

Місце:___________________________________________________

Керівництво та навчальна література 1 Керівництво (програма)

2 Підручники (БСЗСУ ч ІІІ)

3 Методична л-ра (підр. ОМДП)

____________________________________________________________

(визначається автор, назва, видавництво та сторінки)

Матеріальне забезпечення 1. Плакати

2. Стенди

3. Матеріальна частина


ХІД ЗАНЯТТЯ

З/П

Навчальні питанняЧасКороткий змістРобота керівникаМПЗ
123456

І. Вступна частина

ІІ. Основна частина

Організація заняття

Навчальні питання

1

2

3

ІІІ Заключна частина

5хв.

35хв.

10хв.

25хв.

5хв.

1. Шикування

2. Перевірка готовності

3. Стройове тренування

1. Опитування

2. Перехід до теми і мети заняття.

1. Тема і мета заняття та ступінь їх досягнення

2. Основні недоліки та поради щодо їх усунення

3. Оцінки

4. Завдання додому

- прочитати…

- вивчити…

- записати…

Керівник заняття

Викладач__________ ___________________________

(підпис) (прізвище)

Розглянемо складання план-конспекту на певній темі. Наприклад: Загальновійськовий бій.

Складаємо відповідно до вимог.

Подобные работы:

Актуально: