Організація і методика аудиту в комп'ютерному середовищі на прикладі діяльності ЗАТ "Донецькмеблі"

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ

КАФЕДРА ОБЛІКУ І АУДИТУ

КУРСОВА РОБОТА

з курсу «Організація і методика аудиту»

на тему: Організація і методика аудиту в комп'ютерному середовищі

на прикладі діяльності ЗАТ «Донецькмеблі»

ДОНЕЦЬК, 2007


ПЛАН

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ АУДИТУ В КОМП'ЮТЕРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

1.1 Аналіз основних понять з аудиту в комп'ютерному середовищі

1.2 Планування і організація аудиторської перевірки в комп'ютерному середовищі

1.3 Методика аудиту в комп'ютерному середовищі

РОЗДІЛ 2. АУДИТ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

2.1 Аналіз балансу підприємства

2.2 Оцінка фінансової стійкості, ліквідності і платоспроможності

2.3 Аналіз ділової активності

РОЗДІЛ 3. ЗАКЛЮЧНИЙ ЕТАП АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ

3.1 Порядок підготовки підсумкової документації по результатах аудиту

3.2 Аудиторський висновок щодо фінансового стану підприємства

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ


ВСТУП

Інтенсивний розвиток комп'ютерної техніки дав відповідний поштовх започаткуванню, а відтак і удосконаленню методів аудиту в комп'ютерному середовищі. Значний вплив на аудит у розвинутих країнах світу мають електронно-обчислювальна техніка і технології, елементами яких є комп'ютери. Початком застосування сучасних технологій вважають 50-ті роки XX ст., коли в США були створені перші моделі електронної машини для бухгалтерських розрахунків. Поступово застосування комп'ютерів охопило різні сфери економіки. Запровадження комп'ютерної техніки і технології вплинуло і на ефективність аудиту, особливо внутрішніх перевірок. З'явилася можливість точного розрахунку ліквідності підприємств, довгострокової платоспроможності, оцінки рентабельності активів, капіталу і фондовіддачі. В цьому полягає актуальність теми проведеного дослідження. Основним джерелом інформації є дані фінансової звітності.

Метою даної роботи є вивчення методичних аспектів аудиту в комп'ютерному середовищі та проведення аудиту фінансового стану підприємства на основі даних фінансового звіту підприємства за 2006 рік.

Предметом дослідження є методика аудиту в комп’ютерному середовищі підприємства та аудит фінансового стану підприємства.

В якості об’єкта дослідження виступає ЗАТ Донецькмеблі.

Теоретичною і методологічною основою дослідження є нормативні документи, які регулюють питання аудиту в комп'ютерному середовищі, а також підручники, навчально-методичні посібники, наукові статті.

Курсова робота складається зі вступу, 3-ох розділів, висновку, списку використаної літератури та додатків.


РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ АУДИТУ В КОМП'ЮТЕРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

1.1 Аналіз основних понять з аудиту в комп’ютерному середовищі

У міжнародному нормативы аудиту 3 вказується, що аудитом є незалежне вивчення фінансової інформації будь-якої компанії, орієнтованої на прибуток, і незалежно від її величини або юридичної форми, коли так вивчення проводиться з метою висловлення думки про неї.

У статті 4 розділу 1 Закону України Про аудиторську діяльність визначено поняття аудиту: «Аудит - це перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам. Аудит здійснюється незалежними особами (аудиторами), аудиторськими фірмами, які уповноважені суб'єктами господарювання на його проведення. Аудит може проводитись з ініціативи господарюючих суб'єктів, а також у випадках, передбачених чинним законодавством (обов'язковий аудит). Затрати на проведення аудиту відносяться на собівартість товару (продукції, послуг).»

Незалежний аудиторський контроль (аудит) здійснюють аудитори, аудиторські організації (фірми) на госпрозрахункових засадах за договорами з державними і акціонерними підприємствами, кооперативними, орендними підприємствами і організаціями, підприємствами із спільним капіталом та ін. При цьому перевіряють стан обліку діяльності зазначених організацій і підприємств, відповідність звітності даним обліку, правильність утворення прибутку і своєчасність розрахунків із державним бюджетом, а також розподіленням прибутку за акціями, розміром внесеного капіталу та іншими джерелами, передбаченими статутними документами і фінансовим планом підприємства. Результати контролю аудиторська організація оформляє актом, експертним висновком або іншим документом, погодженим із замовником. Аудиторські організації надають послуги підприємцям щодо поліпшення господарювання з питань маркетингу, менеджменту, інвестицій та ін. Крім того, аудиторська організація може давати висновки про правильність складання звітності і декларацій, які підприємства, кооперативи та інші організації подають фінансовим органам (податковим адміністраціям).

Принципи аудиту ґрунтуються на його незалежності як виду фінансово-господарського контролю, високих професійних, культурних і морально-вольових якостей аудитора, науковій організації і прогресивній методології виконання аудиторського процесу.

Аудиторський контроль здійснюють не лише незалежні аудитори, фірми, а й аудиторські підрозділи державних податкових адміністрацій. Функції цих підрозділів визначаються податковими органами щодо повноти нарахування і своєчасності сплати податків підприємцями і фізичними особами.

Зміст аудиторського контролю як однієї з форм фінансово-господарського контролю складається з експертної оцінки фінансово-господарської діяльності підприємства за даними бухгалтерського обліку, балансу і звітності, а також аудиторських послуг з питань обліку, звітності, внутрішнього аудиту.

Аудит є незалежною формою фінансово-господарського контролю, яку власник вибирає добровільно і формулює: питання, поставлені на дослідження з метою отримання науково обґрунтованих висновків для подальшого удосконалення своєї фінансово-господарської діяльності, маркетингу, бухгалтерського обліку, внутрішньогосподарського контролю. Крім того, вкладники капіталу у підприємницьку діяльність (кредитори, акціонери, власники цінних паперів та ін.) заінтересовані, щоб належна їм частка прибутку розподілялася правильно, тобто була підтверджена аудитором. Одночасно підприємець, маючи довіру до аудитора, впевнений, що податки нараховані правильно, своєчасно і в повній сумі сплачені до бюджету, тому в разі конфліктних ситуацій із державною податковою адміністрацією він має надійний захист від суб'єктивізму останніх.

Висновки аудитора є обґрунтованим доказом при вирішенні майнових спорів у арбітражному і народному судах між власником і його контрагентами. Обґрунтування потреби у кредитах для підприємницької діяльності може дати тільки незалежний зовнішній аудит, висновки якого подають Національному банку України і комерційним банкам. Кваліфіковані висновки аудитора з питань господарської діяльності мають для власника значення для запобігання збиткам ще до виконання господарських процесів, тобто на стадії проектування їх, інженерної підготовки, виробництва. Перманентний внутрішній аудит на підприємстві сприяє удосконаленню технологічного процесу, впровадженню ноу-хау та інших досягнень науково-технічного прогресу у виробництво.

Стратегічний аудит дає можливість суб'єктам підприємницької діяльності прогнозувати розвиток маркетингу, поширювати комерційну діяльність на внутрішньому і міжнародному ринках, допомагає уникнути банкрутства в умовах ринкових відносин.

Аудиторський контроль, як складова частина фінансово-господарського контролю, розкриває нові явища у підприємницькій діяльності господарюючих суб'єктів, встановлює закономірності їх з метою удосконалення цієї діяльності на наукових основах.

Загальна мета і масштаб аудиту не міняються в будь-якому комп’ютерному середовищі.

Використання комп'ютерів міняє обробку даних; які використовуються компанією для досягнення адекватного внутрішнього контролю.

Відповідно, процедури, які використовує аудитор при вивченні їм і оцінці системи обліку і супутніх видів внутрішнього контролю, а також суть, час проведення і об'єм інших аудиторських процедур можуть бути затронуті комп’ютерним середовищем. Окремі міжнародні нормативи аудиту керують аудиторськими процедурами, які відповідають комп’ютерному середовищу.

1.2 Планування і організація аудиторської перевірки в комп’ютерному середовищі

На сьогодні аудиторам у своїй роботі часто доводиться стикатися з автоматичними системами обліку. Засіб обробки господарських операцій і ведення обліку роблять істотний вплив на організаційну структуру підприємства, процедури і методи проведення аудиту. При проведенні аудиту необхідно враховувати такі особистості:

а) рівень автоматизації завдань бухгалтерського обліку;

б) наявність методик проведення аудиту на підприємстві;

в) доступність облікових даних;

г) складність наявної автоматизованої системи обліку, контролю й аудиту.

Важливу роль при плануванні аудиторської перевірки відіграє рівень автоматизації облікових завдань. При оцінці складності автоматизованої обробки бухгалтерських даних необхідно враховувати як ступінь інтеграції інформаційних систем, так і ступінь спільного використання різними системами однієї і тієї ж облікової бази даних. Засоби і методи, що застосовуються для аудиторської перевірки в складних інформаційних системах, поділяються на такі групи:

а) робота в реальному режимі часу з реальними даними;

б) робота зі статистичними даними;

в) робота з імітаційними даними;

г) проведення аналізу спеціальними програмними засобами

Для підприємств, із якими аудиторська фірма має довгострокові договірні відносини, розробляються спеціальні аудиторські модулі, що вбудовуються в наявні програмні засоби обліку, контролю Й аудиту. За допомогою цих модулів провадиться добір операцій, що є цікавими з погляду постійних аудиторських перевірок. Обрані операції зберігаються для їх подальшого вивчення аудитором. Відібрані при цьому дані позначаються і групуються за операціями у спеціальну аудиторську базу даних дні подальшого опрацювання.

Програмні засоби застосовують два види контролю даних.

а) систематичний контроль, коли облікові дані тестуються за всіма основними критеріями (діапазон, зіставлення з нормативно-довідковою інформацією іт. ін.);

б) вибірковий контроль, який здійснюється на певній вибірці даних (за визначеними операціями, за окремими завданнями).

За допомогою спеціальних програмних засобів здійснюється перевірка, моделювання та аналіз облікових даних Із метою визначення їх повноти, якості, правомірності та достовірності. Для цього проводиться порівняння змодельованих облікових даних із реальними даними інформаційної системи, а також здійснюється тестування розрахунків і перерахунків, підсумовування, повторне упорядкування і формування звітних даних, їх порівняння з реальними даними. Крім того, проводиться контроль правильності відновлення даних.

Впровадження обчислювальної техніки в процес аудиту дає змогу значно скоротити трудомісткість його проведення і створює нові можливості в організації і методиці проведення аудиту.

У практиці застосовуються аудиторські програми загального призначення, які дають змогу проводити прогін визначених тестів на фактичних даних. За допомогою таких програмних засобів здійснюється аудиторська перевірка й аналіз записів на основі певних критеріїв із метою визначення їх якості, повноти, спроможності й правильності. Для цього також використовується база знань, що допомагає визначити невідповідність і прийняти необхідні рішення. Таке програмне забезпечення дає змогу робити тестування розрахунків, виконувати необхідні перерахунки і зіставляти отримані результати з нормативними й кошторисними, і середніми по галузі, що дає можливість провести аналіз за визначеними критеріями і одержати необхідне управлінське рішення.

Процес аудиту в умовах автоматизації

При роботі зі спеціальним аудиторським програмним продуктом поетапно виконуються такі процедури.

На першому етапі аудитор визначає завдання, які необхідно вирішити при перевірці за допомогою спеціального програмного забезпечення.

На другому етапі складається план виконання поставлених завдань і оцінка реальності застосування аудиторських програмних засобів. Із цією метою здійснюється аналіз форми і методу бухгалтерського обліку, що ведеться на підприємстві, й оцінюється можливість застосування ідеального аудиторського програмного забезпечення. При цьому встановлюється обсяг облікової інформації, роботи аудитора, кількість часу, необхідного для проведення аудиторської перевірки тощо. На даному етапі визначається необхідна потужність обчислювальної техніки і встановлюється графік виконання аудиторських робіт із зазначенням обсягів виконуваних робіт, термінів виконання, конкретних виконавців і форми завершення.

На третьому етапі здійснюється налаштування стандартних програмних засобів, розробка нових засобів, необхідних для даної аудиторської перевірки. Наявні програмні засоби адаптуються для фактичних облікових даних.

На четвертому етапі здійснюється перевірка сформованих на машинних носіях даних із метою підтвердження їх незмінності, оцінюється стан підприємства, що перевіряється, проводиться тестування та опрацювання за запланованим графіком, проводиться аналіз отриманої інформації, її оцінка за допомогою бази знань і формується комп'ютерний висновок за перевіреними позиціями.

Аудитор має можливість проводити перевірку як за окремими завданнями, так і за комплексом завдань у цілому. При необхідності аудитор у режимі запиту перевіряє визначені показники або дані з метою їх поглибленого дослідження. Запит здійснюється за допомогою Інформаційної мови показників обліку, контролю й аудиту. Також у режимі запиту здійснюється перевірка стану облікового процесу, одержання довідки для формування діагнозу і прогнозування шляхів досягнення цілей підприємства для поліпшення його роботи. При цьому проводиться формування таких основних показників і даних:

1. повнота і своєчасність формування і відображення в реєстрах бухгалтерської звітної інформації;

2. повнота і своєчасність формування показників, відображених у звітності;

3. правильності розрахунків результатів господарської діяльності підприємства і повнота їх відображення;

4. правильність розрахунку і відображення в звітності обов'язкових платежів і податків;

5. правильність і повнота формування фондів і резервів;

6. правильність формування сальдо на початок і кінець періоду, що перевіряється за окремими показниками і даними, відображеними в інформаційній аудиторській базі даних.

1.3 Методика аудиту в комп’ютерному середовищі

Облікові системи, які використовують комп'ютери, сприяють здійсненню аудиторських перевірок із використанням комп'ютерної мережі клієнта. Цей прийом відомий як методика аудиту з використанням комп'ютерів (Computer-Assisted Audit Tech-niques — СААТ) (30, с. 120).

Існують дві основних складові СААТ, які використовує внутрішній аудитор:

• програмне забезпечення аудиту: комп'ютерні програми, що використовуються для перевірки змісту файлів клієнта;

• контрольні дані: дані, що використовуються аудитором для комп'ютерної обробки з метою перевірки функціонування комп'ютерних програм клієнта.

Аудитор повинен або оволодіти технічними знаннями і навичками роботи на комп'ютері, або одержати практичну допомогу від експертів, необхідну для того, щоб зробити компетентні висновки.

Можна використати аналітичну перевірку як сферу застосування аудиторського програмного забезпечення, коли записи клієнта збираються у файлах комп'ютера.

Аудитор може використати також програмований метод контролю, який свідчить про повноту, правильність і законність записів у облікових регістрах. Загальний контроль відрізняється від прикладного тим, що належить до середовища, в якому система розробляється, підтримується і функціонує, тобто має найбільш широке застосування.

Під терміном аналітична перевірка слід розуміти набір таких процедур:

• аналіз співвідношень різних фінансових даних (наприклад, виторгу і затрат або заробітної плати і чисельності персоналу);

• порівняння фактичних даних із прогнозними, з аналогічними показниками минулих періодів, із показниками аналогічних підприємств, із середньо галузевими даними.

Причому, процедури можуть варіюватися від простих зіставлень до широких комп'ютерних програм, які реалізують найновіші статистичні розробки (наприклад, множинний регресивний аналіз).

Багато вчених-економістів вважають, що аудитор може широко використовувати комп'ютер для здійснення низки аналітичних, розрахункових та інших аудиторських процедур. Особливо важливо використати комп'ютер на дослідній стадії аудиторського процесу, коли збирається максимум доказів.

Поділяємо думку професора В.С. Рудницького в тому, що "дуже важливо ряд аналітичних процедур здійснювати на початковій стадії аудиту, оскільки це допомагає впровадити дедуктивний метод оцінювання показників Головної книги і фінансової звітності, правильно спланувати різні аспекти майбутньої роботи, виявити факти ризику тощо" (42, с. 134).

Комп'ютерну техніку аудитор використовує, коли облік ведуть за допомогою спеціальних програм, а інформацію зберігають у файлах даних (30, с. 129).

Починаючи з 80-х років XX ст. вітчизняні аудитори широко використовують комп'ютерну техніку і спеціальні програмні засоби для виконання аналітичних процедур. Вітчизняним аудиторам слід керуватися Рішенням Аудиторської палати України № 73 від 18.12.98, яким затверджено повний текст Національних нормативів аудиту в Україні, у тому числі норматив № ЗО "Використання комп'ютерів в аудиті". Мета і галузь діяльності аудитора не змінюються, коли йдеться про перевірку середовища електронної обробки даних (ЕОД).

Однак прикладна програма може поставити аудитора перед необхідністю використання комп'ютера як засобу контролю. Ці різноманітні варіанти використання комп'ютера відомі як Метод аудиту при сприянні комп'ютера (МАСК) (14, с. 216). Метою цього нормативу є забезпечення використання керівництвом МАСК. Ці методи можна використовувати із залученням всіх відомих типів конфігурацій комп'ютерів. Причому необхідність використання МАСК виникає тоді, коли нема вхідних документів і немає можливості повністю простежити хід операцій, і тоді, коли ефективність аудиту можна покращити за допомогою використання спеціальної комп'ютерної аудиторської програми.

Норматив № 30 "Використання комп'ютерів в аудиті" характеризує два методи:

• програмне забезпечення контролю;

• дані тесту.

Програмне забезпечення контролю (ПЗК) складається з комп'ютерних програм, що використовуються аудитором як частина процедур перевірки, які обробляють дані контрольних тестів системи обліку підприємства. Під час планування аудитору слід з'ясувати можливість комбінування ручного аналізу даних з обробкою на ПЗК.

Перевірку методом тестування даних використовують під час проведення процедур контролю, отриману вибірку даних вводять у комп'ютерну систему клієнта і порівнюють її з результатами:

• даних тесту, які використовуються для перевірки специфічних засобів управління в комп'ютерних програмах щодо типу пароля і доступу до даних;

• на шляху операцій тесту використовується "фіктивний" модуль (наприклад, відділ або службова особа), дії цього модуля визначені, результати порівнюються з проходженням даних через аналогічний модуль програми клієнта. Коли контрольні дані обробляються разом з реальними даними клієнта, аудитор повинен бути впевненим, що після завершення тестування всі контрольні записи будуть вилучені з реального розрахунку клієнта.

Коли аудитор починає аудит у середовищі ЕОД, він повинен мати необхідні навички і досвід роботи з технікою або залучити спеціаліста.

Аудитору слід проаналізувати відповідність МАСК засобам обслуговування комп'ютера і автоматизованим системам бухгалтерського обліку та картотекам. Ефективність аналітичних процедур може бути поліпшена при використанні МАСК з погляду отримання й оцінювання контрольного доказу.

Деякі комп'ютерні файли зберігаються протягом короткого часу і не можуть бути доступні за необхідності. Тому аудитор повинен вжити заходів для збереження в пам'яті комп'ютера даних, які йому знадобляться в майбутньому.

Аудитор повинен керувати процесом використання програми МАСК. Під час управління програмою МАСК присутність аудитора бажана, оскільки у разі необхідності він може змінити дані помилкового прикладу, виправити неправильний вхідний файл.

Стандарти робочих документів і процедур для МАСК мають відповідати документам і процедурам аудиторської перевірки в цілому. Технічну документацію МАСК необхідно тримати окремо від інших робочих документів аудитора.


РОЗДІЛ 2. АУДИТ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

2.1 Аналіз балансу підприємства

У 1932 роцi мiсцева промисловiсть Донбасу поповнилася новим підприємством. У м. Сталино в районi залiзничного вокзалу вступила в лад меблева фабрика. Виготовлялося на нiй всього чотири вироби - шафи, дивани кабiнетнi, столи кухонні. Кожного виробу у рiк випускалося по 170 - 240 штук. До початку 1945 року на фабриці трудилось близько 100 чоловік. У 1965 роцi було створено виробниче об'єднання "Донецькмеблi". У нього увійшли всі меблеві підприємства, що дiяли в областi , незалежно вiд їхньої пiдпорядкованностi: Донецький меблевий комбiнат - головне пiдприємство, а також фiлiї Донецький меблевий комбiнат меблевих деталей, Добропiльска, Никитiвська, Константинiвська, Торезська i Донецька меблевi фабрики. До складу об'єднання входили i самостiйнi пiдприємства - Артемiвська i Слов'янська меблевi фабрики. З 1991 року по 1998 рiк фiлiї i самостiйнi фабрики вийшли зi складу об'єднання. Асортимент продукцiї що випускається об'єднанням: - набори корпусних меблiв; - набори м'яких меблiв; - спальнi; - кухнi; - прихожі; а також окремi вироби - столи обiднi, журнальнi, письмовi, шафи, тумби, ліжка, табурети, книжковi полки. Основнi постачальники сировини: ТОВ "Кронас", ТОВ "ТСС", Жидачевський паперовий комбінат, Лисичанський завод "Пролетар", ТОВ "Солдi-Донбас", ЧГТ "Мирор", ЗАТ "Деко", ТОВ "Омега". Дилерська мережа АТ "Донецькмеблi" складає 50 торгових магазинів у 20 мiстах України. Акцiонерне товариство "Донецькмеблi" створено шляхом перетворення колективного пiдприємства "Донецькмеблi" у акцiонерне товариство згiдно рішення зборов засновників акціонерного товариства у вiдповiдностi з дiючим законодавством.

З метою проведення фінансового аналізу рекомендується складання порівняльного аналітичного балансу, до якого входять основні агреговані показники бухгалтерського балансу. Порівняльний аналітичний баланс дає змогу спростити роботу з проведення аналізу основних фінансових показників підприємства.

Таблиця 2.1.1 Порівняльний аналітичний баланс

Найменування статті балансуКод строкиНа початок періодуНа кінець періодуЗміни

абсолютні

величини

відносні

величини

абсолютні

величини

відносні

величини

в абсолютних

величинах

в структурі
12345678
актив
1. Необоротні активи:
Основні засоби і нематеріальні активи010, 0302677,577,02914,576,5237,0-0,5
Довгострокові фінансові інвестиції045, 060123,23,5123,23,20,0-0,3
Інші оборотні активи07026,90,826,90,70,0-0,1
Усього за розділом 10802827,681,33064,680,5237,0-0,9
2. Оборотні активи:0,00,00,00,0
Запаси100-140286,48,2440,711,6154,33,3
Векселі одержані1500,00,00,00,00,00,0
Дебіторська заборгованість160,170, 180, 190, 200, 210147,14,2123,63,2-23,5-1,0
Поточні фінансові інвестиції2200,00,00,00,00,00,0
Грошові кошти та їх еквіваленти230-2401,60,00,70,0-0,90,0
Інші оборотні активи250214,66,2179,64,7-35,0-1,5
Усього за розділом 2260649,718,7744,619,594,90,9
3. Витрати майбутніх періодів2700,00,00,00,0
Актуально: