Технологія і організація вантажних перевезень фанери з м. Рівне в Італію рухомим складом ТзОВ "Камаз-Транс-Сервіс"

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Факультет "Менеджменту"

Кафедра "Регіонального управління"

РОЗРАХУНКОВО - ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ДО ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ НА ТЕМУ:

Технологія і організація вантажних перевезень фанери

з м. Рівне в Італію рухомим складом ТзОВ „Камаз-Транс-Сервіс”


Виконав студент

Кашаєв О.В.

Керівник

ас. Гладковська О.О.

Допущено до захисту

“_____”_______________

Зав. кафедри, д.е.н., проф.

Зінь Е.А.

Рівне – 2006 р.


Зміст

Вступ

1. Транспортна система, її стан, роль і значення. Правове забезпечення здійснення міжнародних вантажних перевезень

1.2 Сутність організації і технології перевезень

1.3 Правове забезпечення організації міжнародних вантажних перевезень

1.4 Система управління якістю перевезень.

2. Аналіз виробничо-економічної діяльності ТзОВ „Камаз-Транс-Сервіс”.

2.1 Характеристика підприємства ТзОВ „Камаз-Транс-Сервіс”

2.2 Матеріальна база АТП

2.3 Організація перевезень вантажів.

2.4 Аналіз техніко-експлутаційних показників використання

рухомогоскладу

2.5 Виробнича база АТП

3. Технологія і організація перевезень фанери з міста Рівне в Італію рухомим складом ТзОВ „Камаз-Транс-Сервіс”

3.1 Дослідження вантажопотоку

3.2 Обґрунтування маршруту перевезень

3.3 Вибір та обґрунтування типу рухомого складу. Коротка

характеристика

3.4 Техніко-експлуатаційні показники використання транспортних засобів на АТП

3.5 Диспечерезація перевезень

3.6 Графік роботи автомобіля

3.7 Транспортно-експедиційне обслуговування перевезень фанери на маршруті "Рівне (Україна) –Мілан (Італія)"

3.8 Проектування технології та організації навантажувально-розвантажувальних робіт

3.9 Заходи по економії паливно-мастильних матеріалів

3.10 Економічна ефективність роботи АТП при перевезенні фанери з Рівного в Італію

4. Охорона праці

4.1 Організація охорони праці при проведенні вантажних перевезень фанери

4.2 Управління організацією праці.

4.3 Інженерні рішення при проведенні вантажних перевезень і здійснення

навантажувально-розвантажувальних робіт

4.4 Пожежна безпека

5 Безпека дорожнього руху

5.1 Підвищення рівня безпеки на транспорті

5.2. Вимоги до “особливо зелених та безпечних” вантажних автомобілів

5.3 Вимоги до “ЄВРО-3 безпечних” вантажних автомобілів

Висновок


Вступ

Транспорт — одна з найбільш важливих галузей народного господарства України. Він забезпечує виробничі і невиробничі потреби матеріального виробництва, невиробничої сфери, а також населення в усіх видах перевезень. Транспорт виступає необхідною передумовою функціонування як матеріального виробництва, так і сфери обслуговування, в тому числі пасажирських перевезень.

Виробниче значення транспорту визначається об’єктивною необхідністю переміщення вантажів від місця виробництва до місць споживання. Головною задачею транспорту являється своєчасне, якісне і повне задоволення народного господарства і населення в перевезеннях. Для ефективного її рішення необхідно:

- забезпечити розвиток єдиної транспортної системи країни, її взаємодію з іншими галузями народного господарства, удосконалювати координацію всіх видів транспорту, зменшувати нераціональні перевезення, скорочувати строки доставки вантажів і забезпечувати їх збереження;

- прискорити створення та запровадження сучасної техніки та технологій, підвищити темпи оновлення рухомого складу;

- ширше застосовувати прогресивні методи перевезення вантажів, збільшити об’єм перевезень в контейнерах і в пакетному вигляді;

- розвивати і вдосконалювати централізовані автомобільні перевезення, підвищити ефективність використання автотранспортних засобів, в першу чергу за рахунок широкого використання причепів і напівпричепів, скорочення невиробничих простоїв, порожніх пробігів автомобілів і нераціональних перевезень.

Транспорт є необхідною умовою спеціалізації і комплексного розвитку народногосподарських комплексів регіонів, формування ТВК як локального, так і районного значення. Він сприяє суспільному територіальному поділу праці, формуванню зв'язків між населеними пунктами та всередині їх. Без транспорту неможлива інтеграція України у загальносвітову економічну систему. Це потребує модернізації старих та будівництва нових транспортних магістралей міждержавного значення.

Він забезпечує на ряду з іншими видами транспорту раціональне виробництво і оборот продукції промисловості та сільського господарства, задовольняє потреби населення в перевезеннях.

Транспорт повинен сприяти як найшвидшій інтеграції України в загальноєвропейську економічну систему, що потребує створення залізничних та автомобільних шляхів з центральних частин Західної Європи – у країни СНД, з півночі Західної Європи – у країни Близького Сходу.

Наслідком роботи транспорту є не новий продукт, а певний корисний ефект, що полягає в переміщенні вантажів і людей. На транспорті використовується не сировина, а лише засоби виробництва й допоміжні матеріали. Своєю діяльністю транспорт продовжує виробничий процес промисловості й сільського господарства у сфері обігу. Для нього характерні лінійне розміщення та універсальність виробничих зв’язків з іншими галузями господарства.

Продукція транспорту не може нагромаджуватись, а ефективність його розвитку залежить від формування вантажо- й пасажиропотоків. Внаслідок цього відбувається взаємодія розміщення транспорту й продуктивних сил. Завдяки обслуговуванню різних форм суспільної організації виробництва (спеціалізація, концентрація, кооперування й комбінування) він впливає на підвищення ефективності розміщення різних галузей виробництва.

Транспорт відіграє надзвичайно важливу роль у формування зовнішньоекономічних зв’язків України. Без транспорту неможлива інтеграція України у загальносвітову економічну систему. Він формує економічні, культурні, рекреаційні та інші зв’язки, а також прискорює соціально-економічний розвиток суспільства.

Вантажний транспорт — галузь виробничої інфраструктури. Не виробляючи безпосередньо матеріальної продукції, вантажний транспорт є четвертою галуззю матеріального виробництва після видобувної, переробної промисловості і сільського господарства. Жодна з названих трьох основних галузей матеріального виробництва не здатна функціонувати без транспортного забезпечення. Продукт тільки тоді готовий до споживання, коли він доставлений до споживача.

Сучасні міста з розвинутою промисловістю, наявністю різних адміністративних, суспільних, культурних і навчальних закладів мають свої специфічні транспортні проблеми.

Потреби у переміщенні вантажів постійно зростають.


1. Транспортна система, її стан, роль і значення. Правове забезпечення здійснення міжнародних вантажних перевезень

1.1 Стан транспортної системи

Транспорт – специфічна галузь господарства. Він не створює, як інші виробничі сектори, нових матеріальних цінностей. Результатом роботи транспорту є переміщення вантажів і людей. Вантажний транспорт належить до виробничої сфери. Пасажирський, здійснюючи перевезення людей, належить до обслуговуючих галузей. Важливість транспорту полягає в тому, що він забезпечує зв'язки між галузями, підприємствами, регіонами країни, зарубіжними державами. Без транспорту був би неможливий сам процес сучасного виробництва, для якого необхідні зв'язки щодо постачання сировини і продукції. Велика роль галузі у підвищенні рівня життя населення. Зайнято у транспорті близько 9.4% працюючих у господарському комплексі країни.

Для сучасного транспорту властива велика різноманітність видів, кожен з яких має свої специфічні виробничі особливості. Тому можна вважати його комплексом взаємопов'язаних галузей. Поділяють його на складові частини, передусім, за середовищем, в якому здійснюється переміщення вантажу чи людей. (рис. 1)


Подпись: Транспортний комплекс

Сухопутний

Актуально: