Економічна ефективність переробки молока та шляхи її підвищення на прикладі ЗАТ "Бахмачмолококонсерв"

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ і НАУКИ УКРАЇНИ

Чернігівський державний інститут економіки й управління


Кафедра економіки

сільського господарства

та аграрного менеджменту


КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни “Економіка АПК”

на тему: “Економічна ефективність переробки молока та шляхи її підвищення на прикладі ЗАТ “Бахмачмолококонсерв”

м. Бахмач


Виконала:

студентка гр. АМ-031  М.М. Панкратьєва

Керівник:

к.е.н., доцент                А.М. Москаленко


Чернігів – 2007


Зміст

Вступ

Розділ 1 Народногосподарське значення та розміщення переробки продукції

1.1 Народногосподарське значення та розміщення переробки молока

1.2 Сучасний рівень виробництва молочної продукції

1.3 Основні показники економічної ефективності переробки молока

Розділ 2. Сучасний рівень економічної ефективності переробки молока на сир та масло

2.1 Організаційно-виробнича характеристика переробного підприємства

2.2 Забезпеченість підприємства основними виробничими ресурсами і рівень їх використання

2.3 Економічна ефективність переробки молока

2.4 Фінансовий аналіз підприємства

2.5 Схема продовольчого руху продукції

Розділ 3. Шляхи підвищення економічної ефективності виробництва масла й сиру

3.1 Удосконалення технології переробки молока

3.2 Економічний механізм стосунків між виробниками і переробниками

3.3 Державне регулювання галузі

Висновки

Використана література


Вступ

Глобалізація розвитку світової економіки зумовлює прагнення України стати рівноправним учасником загальноєвропейського процесу інтеграції й регіоналізації. Для цього необхідно вирішення однієї з основних науково-технічних програм — налагодження випуску конкурентоспроможної продукції та пошук власного місця на світову ринку товарів. Реалізація даної програми для соціально орієнтованої економіки країни вимагає створення потужної харчової індустрії з метою забезпечення нормальної життєдіяльності населення, спрямованої на збереження його здоров'я, розширення експорту вітчизняної продукції. Майже 90% виробленої продукції харчової промисловості відвантажується споживачам, переважна її частина (в 2006 році — 50%) реалізується в грошовій формі. Отже, харчова промисловість серед усіх галузей має найбільш стабільне і гарантоване джерело готівкових надходжень. Серед провідних галузей виробництва продуктів харчування особливе місце займає молоко продуктовий підкомплекс, який становить значну частку сфери матеріального виробництва АПК і від розвитку якого безпосередньо залежить ступінь постачання населення України надзвичайно важливими продуктами харчування.

За даними Держкомстату, в Україні працює близько 600 молокопереробних підприємств, або 3,1% від загальної кількості підприємств харчової промисловості. Причому на молочну промисловість припадає 15% випуску всієї продукції харчової промисловості України та 11,6% отриманого в галузі прибутку. В 2000 році в ній зайнято 66 тис. чол. промислово-виробничого персоналу, або 13% від загальні чисельності персоналу харчової промисловості.(3)

Метою даної курсової роботи є розкриття народно-господарського значення переробки молока, рівня економічної ефективності переробки та пошук шляхів оптимізації технології переробки молока.

В даній курсовій роботі об’єктом дослідження виступає ЗАТ „Бахмачмолококонсерв”.

Можна виділити такі основні завдання:

· Характеристика рівня забезпеченості основними виробничими фондами, сировиною;

· Характеристика технології переробки молока;

· Характеристика організаційно-виробничої структури;

· Характеристика основних економічних показників переробки;

· Характеристика фінансових показників;

Теоретично – методологічну основу написання курсової роботи складають законодавчі та нормативні акти, що стосуються переробки молока, статистичні дані, фінансові та бухгалтерські звіти по підприємству та інші джерела інформації.


Розділ 1 Народногосподарське значення та розміщення переробки продукції

1.1 Народногосподарське значення та розміщення переробки молока

Молоко — унікальний продовольчий продукт, який досі не синтезований у світі. Цінність молока полягає в тому, що до його складу входить понад 100 компонентів: жири, вуглеводи, вітаміни, ферменти, гормони, мінеральні речовини тощо. За складом з ним не може конкурувати жоден з харчових продуктів. У коров'ячому молоці міститься 12,5-13% сухих речовин, з них жиру — 3,8, білку — 3,3, молочного цукру,— 4,8, макро- і мікроелементів — 1%.(див. табл.. 1.1) Основні компоненти молока майже повністю засвоюються організмом людини та не повторюються в жодному іншому продукті харчування.

Таблиця 1.1 Хімічний склад молока

Вид

молока

Вода

Білки

Жири

Лактоза

Мінеральні

речовини

всього

у тому числі

казеїн

Альбумін і глобулін

Коров'яче

Козяче

Овече

Кобиляче

85-89

85-88

80-84

87—91

2,9-4,1

2,7-3,9

5,2-6,7

1,8-2,6

2,4-3,2

2,2-3,0

4,2-5,0

1,0—1,4

0,5-0,9

0,5-0,9

1,0-1,7

0,8-1,2

3,0-5,1

4,0-5,3

5,0—8,5

1,4—2,3

4,5-5,0

4,1-5,3

4,1-4,7

6,2-7,0

0,6-0,8

0,7-0,9

0,7-1,1

0,2—0,5

Актуально: