Державний ощадний банк України

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ

ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ

Кафедра банківської справи

ЗВІТ

З ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ

на матеріалах Чернігівського відділення

ВАТ "Ощадбанк" № 7903

Студентка: Лесів Т.І.

Факультет: фінансово-економічний

Курс: V

Група: БС-041

________________________

(підпис студента)

Керівник практики: ст. викладач

Н.В. Шаркаді ________________________

(підпис керівника)

Чернігів, 2009


Зміст

Вступ

1. Банківські операції

1.1 Кредитні операції

1.2 Депозитні операції банку

1.3 Розрахунково-касові операції

1.4 Грошові перекази

1.5 Операції з платіжними картками

2. Фінансовий менеджмент у банку

3. Маркетинг у банку

4. Кредитування та контроль

4.1 Процес банківського кредитування

4.2 Кредитний ризик банку та формування резерву покриття можливих втрат від кредитних операцій

5. Міжнародні розрахунки та валютні операції

6. Взаємовідносини банку з нбу

6.1 Ліцензування банківської діяльності

6.2. Регулювання НБУ діяльності банку

6.3 Інформаційні системи і технології в банку

7. Проектне фінансування

8. Індивідуальне завдання

Висновки

Література


Вступ

Відкрите акціонерне товариство “Державний ощадний банк України” - одна з найбільших фінансово-банківських установ в Україні, яка стабільно працює в умовах постійної конкуренції на ринку банківських послуг та прагне бути сучасним конкурентоспроможним банком.

З проголошенням незалежності України “Ощадбанк” відокремлюється від “Ощадбанку” СРСР.

Після прийняття 20 березня 1991 року Закону України “Про банки та банківську діяльність” Ощадний банк України набув спеціального статусу.

31 грудня 1991 року Ощадбанк зареєстровано як самостійну банківську установу в Національному банку України - “Державний спеціалізований комерційний ощадний банк України”.

Постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 1999 р. на виконання розпорядження Президента України від 20 травня 1999 р. Державний спеціалізований комерційний ощадний банк України перетворено у відкрите акціонерне товариство "Державний ощадний банк України"(скорочена назва - Ощадбанк).

На сьогодні Ощадбанк - єдиний серед українських банків, який має закріплену законом державну гарантію збереження вкладів громадян та їх видачі за першою вимогою.

Стратегія банку спрямована на максимальний розвиток роздрібного бізнесу та створення умов для повного банківського обслуговування корпоративних клієнтів.

Маючи статус державного банку, ВАТ “Ощадбанк” прагне бути уособленням стабільності, впевненості та динамічного розвитку, національним надбанням держави та символом її респектабельності.

Сьогодні послугами банку користуються всі категорії населення, що зумовлює провідну позицію банку на ринку роздрібних банківських послуг України. Банк зосереджує свої зусилля на створенні сприятливих та вигідних умов обслуговування клієнтів, розширенні переліку банківських послуг, збільшенні присутності на ринку продуктів та послуг.

Розуміючи соціальну важливість присутності саме державного банку в найвіддаленіших куточках країни та його роль у реалізації державних програм, банк зосереджує свої зусилля на створенні сприятливих умов для обслуговування всіх верст населення, забезпеченні соціальних та компенсаційних виплат громадянам, наданні повного спектру банківських та інших операцій. Зважаючи на соціальну спрямованість, банк націлений на збереження широкої присутності в усіх регіонах України.

На сьогодні у своїй роботі банк керується спеціально розробленою Програмою розвитку на 2006 - 2010 роки. Програма розвитку Державного ощадного банку України - це настановчий документ, що визначає стратегічні цілі, пріоритетні завдання та напрями розвитку банку з урахуванням його ролі та значення для суспільства.

Таким чином, до 2010 року Ощадний банк України ставить собі за мету стати фінансово стійкою установою, яка обслуговує своїх клієнтів на новому рівні якості і ефективно виконує функції, належні своїм місії, ролі та сутності в економічному просторі України.

Метою практики є:

закріпити та поглибити свої знання теоретико-методологічних аспектів функціонування банку;

здобути навики самостійної практичної роботи у сфері управління провідними напрямами діяльності банку;

зібрати матеріали, необхідні для написання дипломної роботи.

Задачами практики являється:

ознайомлення з організаційною структурою та технічним оснащенням комерційного банку;

ознайомлення з менеджментом банку на різних ділянках з основних напрямів його роботи;

вивчення порядку створення банківської установи;

оволодіння методикою складання фінансової звітності та проведення аналізу діяльності банківської установи.


1. Банківські операції

1.1 Кредитні операції

Серед різноманітних банківських операцій і послуг, що здійснює Ощадбанк, значне місце займають кредитні операції.

Ощадбанк пропонує кредитні продукти призначені для різних категорій клієнтів з урахуванням специфіки їхньої діяльності.

Кредитування можна здійснювати у формі:

разового кредиту;

кредитної лінії (відновлювальної, невідновлювальної, мультивалютної);

овердрафту;

факторингу. (10)

Банк пропонує вигідні умови кредитування, оперативне вирішення питань, зручні схеми погашення, гнучкий підхід до виду забезпечення. Кредитування проводиться як в національній, так і в іноземній валютах.

Потенційному позичальнику-фізичній особі необхідно:

бути резидентом України;

мати достатнє для здійснення виплат по кредиту та відсотках співвідношення доходів та витрат.

Погашення кредиту здійснюється клієнтом щомісяця рівними частинами або ануїтетними платежами.

Відсотки нараховуються на залишок кредиту, погашаються щомісяця.

Банк надає можливість дострокового повернення кредиту.

Для одержання кредитів позичальник надає документи:

Заяву встановленого зразка;

Анкету позичальника;

Паспорт громадянина України;

Довідку про присвоєння ідентифікаційного коду;

Довідку з місця роботи про посаду і доходи, отримані позичальником протягом останніх шести місяців;

Якщо кредит надається під заставу - позичальник надає документи про право власності на заставлене майно;

У випадку виникнення додаткових запитань з приводу надання й одержання кредиту працівники банку можуть звернутися з проханням надати додаткові документи.

ВАТ "Ощадбанк" входить до числа лідерів серед українських банків, які надають кредити підприємствам багатьох галузей економіки України - агропромислового комплексу, торгівлі і громадського харчування, машинобудування, будівництва, ПЕК, переробної та ін.

Ощадбанк пропонує своїм клієнтам - юридичним особам кредити як у національній, так і іноземній валютах на такі цілі:

овердрафт;

поповнення обігових коштів;

придбання нових транспортних засобів та/або сільгосптехніки;

здійснення капітальних витрат (обладнання, модернізація, ремонт тощо);

погашення заборгованості за кредитами, отриманими в інших банках (рефінансування);

кредит під заставу депозиту;

реалізація інвестиційних проектів.

ВАТ "Ощадбанк" надає кредити всім кредитоспроможним суб’єктам підприємницької діяльності, включаючи суб’єкти малого підприємництва без статусу юридичної особи, незалежно від їх галузевої належності, форми власності, а також органам державного управління за умови наявності у них правових підстав для отримання кредиту та реальних джерел своєчасного повернення кредиту і сплати відсотків за користування ним.

Потенційний позичальник має задовольняти таким вимогам:

мати поточний рахунок в Ощадбанку;

надати кредитну заявку(додаток1, додаток2);

надати пакет документів.

надати в заставу нерухоме або рухоме майно з виконаною попередньо незалежною експертною оцінкою, а в разі відсутності власного майна - майнове та/або фінансове поручництво іншої компанії.

Якщо банк визнає позичальника платоспроможним, між ними укладається кредитний договір (додаток3)

Розмір процентної ставки встановлюється залежно від фінансового стану позичальника, наданого забезпечення та строку користування кредитом. Мінімальний розмір процентних ставок встановлено такий:

Валюта

% річних

гривнявід 19%
долар СШАвід 12,1%
євровід 11,3%

Овердрафт - це можливість здійснення платежів при відсутності або недостатності коштів на поточному рахунку.

В банку передбачені овердрафти як в національній, так і в іноземній валюті. Ліміти по овердрафтам можуть бути: у розмірі 25% - 30% від середньомісячних надходжень на рахунок клієнта; під інкасовану виручку в розмірі 60% від середньомісячних надходжень від інкасації; 90% від середньоденних надходжень від інкасації. Процентні ставки за овердрафтом від 16% річних в національній валюті.

Для того щоб зменшити ризик неповернення кредиту банк щомісяця переглядає ліміт овердрафту, а також встановлюється максимальний строк безперервного користування овердрафтом - 30 днів.

Для відкриття клієнтом овердрафту йому достатньо мати відкритий поточний рахунок не менше одного місяця. Клієнт подає заяву на отримання овердрафту і протягом 3 робочих днів банк, на підставі проведеного аналізу кредитоспроможності клієнта, приймає рішення. Застава не вимагається.

Погашення овердрафту, процентів, комісій проводиться банком автоматично за рахунок надходжень на поточний рахунок. Факторинг - це інструмент ефективного управління дебіторською заборгованістю для компаній, які реалізують продукцію з відстрочкою платежу. (10)

Факторинг надає можливість трансформувати дебіторську заборгованість в грошові кошти і, як результат, ліквідувати дефіцит обігових коштів та досягти балансу грошових потоків. Розмір фінансування під відступлення права грошової вимоги досягає 80% від суми поставки продукції. (6)

Ощадбанк надає факторингові послуги, а саме: адміністрування дебіторської заборгованості, інформаційно-аналітичне забезпечення, консультаційні послуги постачальникам, які:

мають поточний рахунок в Ощадбанку:

динамічно розвиваються;

здійснюють регулярні поставки ліквідних товарів (робіт, послуг), що користуються стабільним попитом на ринку, з відстрочкою платежу строком від 5 до 60 днів;

мають не менше 5-ти постійних платоспроможних покупців;

мають регулярні надходження грошових коштів на поточні рахунки.

1.2 Депозитні операції банку

Основним джерелом збільшення ресурсної бази ВАТ "Ощадбанк" є залучення коштів на строкові депозити.

Стратегія Ощадбанку передбачає нарощування капіталу, динамічне збільшення ресурсної бази. Для цього він проводить ефективну депозитну політику. Банк пропонує вигідні та гнучкі умови розміщення депозитів, надійність та конфіденційність, багатофункціональність - депозит може не тільки приносити процентний доход, але й одночасно виступати забезпеченням при проведенні активних операцій у банку.

З метою максимального врахування потреб клієнтів, банк пропонує своїм вкладникам різноманітні депозитні програми за строками та умовами поповнення

У 2008 році банк залучав кошти фізичних осіб на строкові вклади в національній валюті (“Авансовий Ощадного банку”, “Шкільний Ощадного банку”, “Накопичувальний житловий Ощадного банку”, “Пенсійний +”, “Майбутнє - дітям”), в іноземній валюті (“Авансовий - 15”), а також на вклади, які відкриваються як в національній, так і в іноземних валютах (“Депозитний Ощадного банку”, “Строковий пенсійний Ощадного банку”, “Накопичувальний Ощадного банку”, “Новий відсоток Ощадного банку”, “Дитячий Ощадного банку”, “Арсенал Ощадного банку”, “Комбінований Ощадного банку”, “Особливий Ощадного банку”). Окрім цього, залучення відбувалось на поточні рахунки, а також на вклад на вимогу “Універсальний Ощадного банку”.

ВАТ "Ощадбанк" залучає кошти в національній та іноземній валюті від юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на строкові депозити. Умови залучення коштів в національній та іноземній валюті наведені в додатках 4 і 5 відповідно.

Проценти сплачуються за вибором клієнта:

щомісячно

щоквартально

разом з поверненням депозиту

Для відкриття депозитного вкладу необхідно надати наступні документи:

в разі відсутності поточного рахунку в банку - стандартний пакет документів для відкриття рахунку в банку;

копія документа про повідомлення вкладником органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України щодо наміру відкрити вкладний (депозитний) рахунок, засвідчена в установленому порядку.

Діючі по системі ВАТ „Ощадбанк” строкові вклади для юридичних осіб та фізичних осіб - підриємців:

Депозитний вклад „Максимальний”

Депозитний вклад „Накопичу вальний”

Депозитний вклад „Грошова лінія Ощадного банку”

Депозитний вклад „Перша вимога”

Депозитний вклад „Вигідний”

Депозитний вклад у банківських металах "Золотий депозит"

Якщо ви бажаєте відкрити депозитний рахунок в Ощадбанку, вам необхідно:

укласти договір;

надати наступні документи:

Для резидентів (громадян України, іноземців або осіб без громадянства), необхідно надати такі документи:

паспорт фізичної особи;

довідку про присвоєння ідентифікаційного номера Державного реєстру фізичних осіб-платників податків, видана органом податкової адміністрації.

Для нерезидентів (громадян України, які постійно проживають за її межами, іноземних громадян або осіб без громадянства, які тимчасово перебувають на території України строком до 1 року відповідно до відкритої візи або документів, що підтверджують законність перебування в Україні згідно з чинним законодавством) необхідно надати такі документи:

паспорт фізичної особи;

документ про підтвердження джерела надходження готівки в національній або іноземній валюті. (13)

Ощадбанк гарантує таємницю відомостей про вкладників, операції, що ними здійснюються, та стан рахунків. Без згоди вкладника довідки третім особам по рахунку можуть бути надані лише у випадках, передбачених чинним законодавством України.

Спочатку клієнт заповнює опитувальний лист клієнта, потім анкету клієнта. (10)

Депозити до запитання розміщуються на розрахунковому або поточному рахунку клієнта. Вони використовуються для здійснення поточних розрахунків власника рахунку з його партнерами. Банк залучає депозити до запитання у відповідності з Інструкцією "Про відкриття та ведення рахунків у національній та іноземній валюті".

Перелік депозитних продуктів приведено у відповідність до попиту з боку клієнтів.

Після подання вказаних документів з клієнтом укладається депозитний договір (додаток 6) та договір банківського рахунку.

Ощадбанк цінує довіру і відданість своїх клієнтів: у звітному році були впроваджені системи заохочення постійних вкладників банку, а також проведені різноманітні акції з розіграшами призів серед вкладників.

1.3 Розрахунково-касові операції

ВАТ "Ощадбанк" забезпечує касове обслуговування як своїх клієнтів, так і клієнтів інших комерційних банків. Для цього між клієнтом і банком укладається договір на розрахунково-касове обслуговування (додаток 7). В межах даного виду операцій банк пропонує:

оперативне відкриття та професійне ведення поточних рахунків;

швидке та якісне обслуговування;

конкурентні тарифи;

встановлення та супроводження систем електронних платежів "Клієнт-банк" та "Інтернет-банкінг";

приймання та видача готівкових коштів;

купівля та продаж іноземної валюти за вигідними курсами на Міжбанківському валютному ринку, а також здійснення конвертаційних операцій;

своєчасне списання та зарахування коштів в іноземній валюті завдяки відкритим прямим коррахункам в іноземних банках;

повна і вичерпна консультація з питань валютного регулювання, вибору оптимальних форм розрахунків за зовнішньоторговельними операціями, допомога у складанні зовнішньоекономічного контракту, який відповідає всім вимогам законодавства.

Касове обслуговування клієнтів здійснюється на договірних засадах. Касири ведуть щоденні записи прийнятих і зданих грошових сум в окремій Книзі обліку прийнятих і виданих грошей.

Прибуткові касові документи виписуються в одному або в двох примірниках. Виправлення в документах не допускаються.

Приймання грошей проводиться за документами:

1) за заявою на переказ готівки з видачею квитанції (додаток 8);

2) за об'явами на внесення готівки або за прибутковими ордерами;

3) за повідомленням з видачею квитанції;

4) за прибутковими касовими ордерами.

Видача грошей з каси Банку проводиться:

за грошовими чеками;

за заявою на видачу готівки;

за видатковим касовим ордером.

На підставі прийнятих та виданих документів касир складає Довідку про касові документи, Зведені довідки про касові обороти в національній та іноземній валюті (додаток 9), Звітну довідку про касові обороти за день і залишки цінностей (додаток 10), Загальні довідки про касові документи як в національній так і в іноземній валюті. На підставі даних за день касир складає Довідку касира прибуткової (додаток 11) та видаткової (додаток 12) каси про суму прийнятих грошей та кількість документів, які надійшли до каси, і звіряє суму за довідкою із сумою прийнятих та виданих ним грошей. Довідка підписується касиром, а вказані в ній касові обороти звіряються ним з записами в касових журналах операційних працівників.

Прийняті протягом операційного дня гроші касир разом з прибутковими документами і довідкою касира прибуткової каси здає завідуючому касою під розписку в книзі обліку прийнятих і виданих грошей. Завідуючий касою звіряє суму прийнятих грошей і кількість прибуткових документів з довідкою касира і підписує довідку.

Вся готівка, яка надійшла до закінчення операційного дня, повинна бути оприбуткована до оборотної каси і зарахована на відповідні рахунки за балансом банку в той же робочий день. (5)

Особливості оплати комісійної винагороди визначаються договором між ВАТ "Ощадбанк" та юридичною особою на користь якої здійснюється платіж.

1.4 Грошові перекази

ВАТ "Ощадбанк" - активний учасник ринку грошових переказів фізичних осіб і співпрацює з банками близького і далекого зарубіжжя, країн СНД. Для максимально якісного та швидкого обслуговування клієнтів пропонує різні види грошових переказів:

• з відкриттям рахунку

• без відкриття рахунку

• у національній валюті

• іноземній валютах

• на користь фізичних осіб

• на користь юридичних осіб

• по всій України

• за кордон.

Для того щоб відправити грошовий переказ необхідно звернутися в будь-яке відділення ВАТ “Ощадбанк”; заповнити заяву на переказ готівки (додаток 13). З собою треба мати, паспорт або документ, що його замінює; знати прізвище та ім’я отримувача; вказати країну відправлення переказу; внести в касу банку відповідну суму та клієнтську плату за здійснення переказу; отримати від оператора номер переказу; повідомити номер переказу отримувачу.

Для того щоб отримати грошовий переказ необхідно звернутися в будь-яке відділення ВАТ “Ощадбанк”; заповнити заяву на отримання переказу (додаток 14 і додаток 15). З собою треба мати, паспорт або документ, що його замінює; знати прізвище та ім’я відправника; знати номер переказу; знати прізвище та ім’я відправника; країну відправлення переказу; суму та валюту переказу; отримати готівку.

Ощадбанк здійснює міжнародні термінові перекази по 7 міжнародним платіжним системам: Western Union (долари США), Migom (долари США, російські рублі), Blizko (долари США, ЄВРО, російські рублі), Coinstar (долари США, ЄВРО), Interexpress (долари США, ЄВРО), Xpress Money (тільки виплата переказів в доларах США), Vigo (тільки виплата переказів в доларах США). Крім цього по системі Western Union можна переказати в межах Україні також і гривню.

ВАТ "Ощадбанк" пропонує своїм клієнтам переказати грошові кошти в іноземній і національній валюті за межі України і по Україні одним із наступних способів:

через кореспондентські рахунки банку, тобто здійснити "банківський" переказ. Виплата такого переказу можлива вже через 2-3 дні після відправлення, або в інший строк, який відправник може указати в платіжному документі;

по системам міжнародних переказів, тобто здійснити терміновий переказ. Такий переказ можна отримати вже через 15 хвилин після відправлення.

За здійснення банківського переказу комісійну плату за послуги банку сплачує і відправник і отримувач переказу, а за здійснення термінових переказів по міжнародним платіжним системам комісійну плату за послуги банку сплачує тільки відправник переказу


1.5 Операції з платіжними картками

ВАТ "Ощадбанк" пропонує клієнтам надання послуги з відкриття та обслуговування карткових рахунків, випуску та обслуговування платіжних карт міжнародних платіжних систем Visa International и MasterCard International. На ринку карткових продуктів за обсягами емісії банк входить в десятку лідерів найбільших емітентів міжнародних платіжних карток.

Банківські платіжні картки від Ощадбанку:

найбільш безпечний і зручний спосіб розрахунків. Немає необхідності постійно тримати при собі велику кількість грошей;

зручний спосіб перевезення коштів через кордон, без зайвих митних процедур;

можливість здійснювати покупки у десятках мільйонів торгових точок усього світу;

можливість отримувати готівку в мережі банкоматів у будь-якому куточку світу;

можливість проводити операції та знімати готівку цілодобово.

Сьогодні банк емітує платіжні картки двох найбільших міжнародних платіжних систем VISA International (VISA Gold, VISA Classic, VISA Electron, VISA Domestic) та MasterCard International (MasterCard Gold, MasterCard Mass, MasterCard Electronic, Maestro), як для клієнтів-приватних осіб, так і корпоративні. Випуск карток здійснюється з валютою рахунку гривні та долари США.

Стратегічним напрямом діяльності банку на ринку платіжних карток є розширення мережі обслуговування карток збільшення пунктів видачі готівки по картках та банкоматів. Для максимальної зручності користування картковими продуктами і підтримки своїх клієнтів Ощадбанк активно розбудовує мережу банкоматів та платіжних терміналів. Другим напрямом стратегії розширення власної мережі є поступове приєднання до неї мережі інших банків. Так, Укрсоцбанк став другим банком, з яким Ощадбанк об'єднав мережі своїх банкоматів, що дало можливість клієнтам банку на пільгових умовах отримувати готівку в більш ніж 2 тис. банкоматах об'єднаної мережі Ощадбанку, Укрсоцбанку та Укрексімбанку.

Для отримання платіжної картки клієнт повинен звернутися до установи банку з Заявою-анкетою на відкриття карткового рахунку (додаток 16), та укласти договір з банком про відкриття карткового рахунку та обслуговування банківської платіжної картки (додаток 17). Після цього економіст банку формує та відправляє Інформаційний лист розпорядження на замовлення платіжної картки. Поповнення карткового рахунку здійснюється за заявою.

Використання технологій дозволяє банку поряд із широким спектром традиційних банківських послуг запропоновувати своїм клієнтам нові високотехнологічні послуги та додаткові сервіси. Вже зараз клієнти банку мають можливість здійснювати цілодобовий контроль за рухом коштів на власних карткових рахунках шляхом отримання повідомлень на мобільний телефон, встановлювати ліміти за картковими рахунками, отримувати інформацію про останні десять трансакцій за рахунком (міні-звіти).

Унікальність послуги полягає у можливості дистанційного контролю за картковим рахунком в будь-який час без відвідування банку та банкомату за допомогою мобільного телефону.

До послуги мобільний банкінг можуть бути підключені один або декілька карткових рахунків клієнта. Для цього необхідно написати заяву на підключення послуги (додаток 18). Дія послуги поширюється на всі картки які прив'язані до певного карткового рахунку. Комісійна винагорода стягується за кожне SMS - повідомлення по кожній картці окремо.

Підключившись до послуги мобільний банкінг клієнт може в режимі реального часу оперативно отримувати на свій мобільний телефон у вигляді SMS - повідомлення наступну інформацію:

сума операцій зняття готівки;

сума операцій оплати товарів та послуг;

доступний залишок на картковому рахунку після проведення операцій;

сума, на яку була проведена операція;

тип операції (зняття готівки, здійснення покупки або термінове поповнення);

найменування терміналу, в якому була проведена операція;

назва точки проведення трансакції;

назва країни, міста, де проходила операція;

дата та час проведення трансакції;

доступний залишок коштів на картковому рахунку.

Для підключення до даної послуги клієнту необхідно лише звернутись до найближчого відділення банку та заповнити Заяву на активацію даної послуги.


2. Фінансовий менеджмент у банку

Місія банку полягає у сприянні економічному розвитку і добробуту клієнтів і власників.

Стратегічною метою діяльності Ощадбанку є збільшення ринкової вартості банку шляхом підвищення його іміджу, конкурентоздатності, та підвищенні ефективності діяльності.

Для досягнення і підтримання таких показників перед банком поставлені та вирішуються наступні заходи:

підвищення якості обслуговування клієнтів;

збільшення клієнтської бази, активне залучення корпоративних клієнтів та розвиток роздрібного бізнесу;

розширення ринкової ніші шляхом впровадження нових видів діяльності, надання широкого спектру сучасних банківських послуг;

розробка та впровадження нових банківських продуктів з використанням інформаційних технологій високої якості;

розширення операцій з пластиковими картками міжнародних платіжних систем, створення розгалуженої мережі банкоматів та POS-терміналів по всій території України;

забезпечення фінансової стійкості та платоспроможності банку;

підвищення іміджу банку як сучасного стабільного фінансового інституту.

Єдину систему банку становлять його центральний апарат, філії, що виділені на окремий баланс та територіально відокремлені без балансові відділення.

Структура банку будується за принципом централізації з вертикальним підпорядкуванням і складається з:

центрального апарату;

філій банку, що виділені на окремий баланс:

обласних управлінь, Головного управління по м. Києву та Київській області, Кримського республіканського управління;

відділень;

територіально відокремлених безбалансових відділень.

Філії, територіально відокремлені безбалансові відділення не є юридичними особами і діють від імені банку на підставі положень про них.

Філії банку здійснюють від імені банку банківські та інші операції, передбачені положенням про філію, на підставі письмового дозволу, наданого банком, у межах отриманих банком банківської ліцензії та письмового дозволу.

Територіально відокремлені безбалансові відділення здійснюють від імені банку банківські та інші операції, передбачені положенням про таке відділення, на підставі письмового дозволу, наданого банком, у межах отриманих банком банківської ліцензії та письмового дозволу (у тому числі в межах отриманого філією, якій підпорядковується відділення, дозволу банку).

Органами управління банку є:

наглядова рада банку;

правління банку.

Органом контролю банку є ревізійна комісія.

Наглядова рада банку є вищим органом управління банку, що здійснює контроль за діяльністю правління банку з метою збереження залучених у вклади грошових коштів, забезпечення їх повернення вкладникам та захисту інтересів держави як акціонера банку та інші функції, визначені Законом України "Про банки і банківську діяльність". У своїй діяльності наглядова рада банку керується Законом України "Про банки і банківську діяльність", іншими актами законодавства та Статутом банку. Наглядова рада не втручається в оперативну діяльність банку.

Правління здійснює керівництво оперативною (поточною) діяльністю банку, формуванням фондів і несе відповідальність за ефективність його роботи згідно з Статутом банку та положенням про правління.

Правління діє від імені банку в межах компетенції, передбаченої законодавством та Статутом, на підставі положення, що затверджується наглядовою радою і яким визначається кількісний склад правління, та підзвітне наглядовій раді.

Відповідно до п. 33 Статуту банку члени наглядової ради згідно із законодавством несуть відповідальність за захист інтересів держави і банку, збереження банківської таємниці та іншої конфіденційної інформації, що стала їм відома у зв'язку із здійсненням своїх повноважень. У разі виявлення фактів порушення цих вимог членом наглядової ради або допущення ним інших порушень правління банку може звернутися до наглядової ради з клопотанням про звільнення від виконання обов'язків такого члена. Після розгляду клопотання та прийняття відповідного рішення наглядова рада може звернутися до Верховної Ради України або Президента України щодо порушення питання про припинення повноважень призначених ними членів наглядової ради, які допустили порушення, але не раніше ніж через рік з дня призначення.

Відповідно до п.34 Статуту банку правління несе відповідальність за ефективність його роботи згідно з Статутом банку та положенням про правління.

Статтею 6 Положення “Про правління банку”, затвердженого рішенням наглядової ради відкритого акціонерного товариства “Державний ощадний банк України” Протокол №5 від 18.11. 2003 року, встановлена відповідальність членів правління, яка полягає в наступному:

Члени правління виконують свої обов’язки відповідно до законодавства, Статуту банку, Положення про правління банку, а також рішень наглядової ради.

Члени правління несуть персональну відповідальність за виконання рішень наглядової ради, якщо такі рішення не суперечать законодавству та Статуту банку.

Члени правління у разі невиконання або неналежного виконання своїх обов’язків несуть відповідальність згідно з законодавством України, Статутом банку, Положенням про правління банку та укладеними з ними контрактами (додаток 27).

У банку працюють постійно діючі комітети:

Кредитний комітет;

Кредитні комітети (комісії) Ощадбанку є колегіальними, оперативними органами банку, створеними з метою розробки та впровадження кредитної політики банку та контролю за її виконанням.

Кредитний комітет Ощадбанку має вищий рівень повноважень у багаторівневій системі Кредитних комітетів (комісій).

Основними завданнями Кредитних комітетів (комісій) банку є прийняття рішень за заявками на проведення активних операцій, реалізація стратегії банку у галузі кредитування, координація дій різних підрозділів, формування збалансованого диверсифікованого кредитного портфеля. Рішення Кредитних комітетів (комісій) банку є підставою для проведення підрозділами банку дій, пов'язаних з проведенням активних операцій, резервуванням та стягненням заборгованості.

Комітет з управління активами та пасивами;

Комітет з управління активами та пасивами (КУАП) - самостійний колегіальний орган банку, який наділений правами та повноваженнями, пов'язаними з визначенням та реалізацією поточної та довгострокової політики в частині управління активами та пасивами, а також ризиками банк.

Основними завданнями КУАП є організація управління активами та пасивами шляхом управління структурою балансу, ризиками, на які наражається банк у своїй діяльності, аналіз тенденцій ринку відносно процентних ставок, оцінка тенденцій зміни основних показників діяльності банку з метою забезпечення достатнього рівня ліквідності та прибутковості.

Тарифний комітет;

Тарифний комітет - це колегіальний орган, що визначає тарифну політику банку та є підзвітним Правлінню банку.

Цілі та задачі Тарифного комітету: визначення тарифної політики банку, проведення гнучкої політики при формуванні ставок комісійної винагороди, своєчасне встановлення тарифних ставок на операції та послуги банку, внесення змін та доповнень до них.

Комітет розглядає пропозиції про зміну або доповнення до тарифів на всі операції та послуги банку.

Технологічний комітет.

Технологічний комітет - це колегіальний орган банку, створений з метою розробки та впровадження банківських продуктів та технологій і контрою за їх виконанням.

Основні задачі комітету: визначення порядку розробки, затвердження й передачі у користування банківських продуктів, затвердження планів розробки (модифікації) банківських продуктів, визначення режиму розповсюдження продуктів.


3. Маркетинг у банку

Банківський маркетинг необхідний для приймати рішення при створенні необхідних умов пристосування до потреб ринку капіталів, розробці системи заходів щодо вивчення ринку, у підвищенні конкурентоспроможності банківських продуктів, впровадження заходів, спрямованих на створення позитивного іміджу банківської установи.

ВАТ "Ощадбанк" має власний маркетинговий відділ.

Банк активно займається пошуком нових маркетингових рішень щодо просування своєї нової продукції, розширенням зв'язків з громадськістю. Основа маркетингової діяльності банку - дослідження ринку банківських послуг України.

Велике значення приділяється банком рекламі. Серед основних джерел отримання рекламної інформації населенням та споживачами послуг щодо банківських продуктів необхідно виділити наступні: зовнішня реклама, телебачення та місцева преса. Маркетингові дослідження, що проводилися на ринку протягом 2007 року, свідчать, що для покращення своїх позицій банку необхідно провести іміджеву кампанію, збільшити кількість зовнішньої реклами.

Банк проводить активну роботу по залученню клієнтів шляхом надання нових, більш конкурентоздатних послуг.

Банк у своїй діяльності орієнтується на надання послуг, які б найбільш відповідали вимогам клієнтів. В ВАТ "Ощадбанк" впроваджено гнучку систему депозитних вкладів для фізичних осіб. Ця система характеризується низкою привабливих й вигідних для клієнтів ознак:

1) враховує інтереси практично усіх категорій населення - від студентів до пенсіонерів;

2) передбачає різні способи та терміни виплат відсотків, із можливістю їх накопичення;

3) пропонує вкладникам гнучкі умови поповнення та дострокового відкликання вкладу.

Робота маркетингового відділу Ощадбанку направлена на розширення спектру та обсягів надання банківських послуг, а значить і комісійних доходів банку:

надання інкасаторських послуг новим клієнтам;

впровадження нових зарплатних проектів по картках міжнародних систем з новими організаціями;

здійснення термінових грошових переказів в системі Ощадбанку, продаж банківських металів та ювелірних монет;

збільшення кількості клієнтів, що використовують комплекси "Клієнт-банк", системи "Мобільний банкінг".


4. Кредитування та контроль

4.1 Процес банківського к

Подобные работы:

Актуально: