Методика прийому самохідної пускової установки 9П129 та підготовки її до передачі

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

ДИПЛОМНА РОБОТА

випускника військового двічі орденів Червоного Прапора інституту ракетних військ і артилерії

імені Богдана Хмельницького Сумського Державного університету


м. Суми

2005 р.


Військовий двічі орденів Червоного Прапора інститут

ракетних військ і артилерії імені Богдана

Хмельницького Сумського Державного університету

Кафедра

будови та експлуатації ракетно-артилерійського озброєння

Дипломна робота

(військове звання)

(прізвище)

(ім’я та по батькові)

Тема: Методика прийому самохідної пускової установки 9П129 та підготовки її до передачі.

Керівник:

(посада, вчене звання, науковий ступінь)

(військове звання, прізвище, ініціали)

(підпис)

“____” ___________________ 2005р.

До захисту допускається

Начальник кафедри:

(вчена ступень, військове звання, прізвище, ініціали)

(підпис)

“____” __________________ 2005р.


ВІДГУК

керівника на дипломну роботу

__________________________________________________________

(військове звання, прізвище, ім'я та по батькові)


РЕЦЕНЗІЯ

на дипломну роботу

Рецензент:___________________________________________________

(посада, в. звання, науковий ступінь фамілія та ініціали)


ВІЙСЬКОВИЙ ДВІЧІ ОРДЕНІВ ЧЕРВОНОГО ПРАПОРА

ІНСТИТУТ РАКЕТНИХ ВІЙСЬК І АРТИЛЕРІЇ ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

СУМСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник кафедри

______________

„___” __________ 200__ р;

ЗАВДАННЯ

на дипломну роботу

I. Тема дипломної роботи (задачі): Методика прийому самохідної пускової установки 9П129 та підготовки її до передачі.

Закріплена наказом начальника інституту від “____” _____________ 200__ р. № _____.

II. Цільова настанова:

1. Проаналізувати вимоги керівних документів щодо прийому-передачі зразків озброєння та виявити можливі протиріччя, які виникають при цьому.

2. Визначити перелік облікових документів, яки застосовуються при оформленні операції з передачі і прийому СПУ, дати рекомендації щодо їх оформлення.

3. Розробити методику прийому СПУ 9П129.

4. Розробити методику підготовки СПУ 9П129 до передачі.

III. Основні питання та документи, що підлягають розробці під час виконання завдання:

1.Акт технічного стану, який складається при передачі зразка озброєння, з додатками;

2.Операційні карти проведення перевірок обладнання СПУ на функціонування

3.Методичні рекомендації щодо прийому зразка озброєння.

IV. Вихідні дані до роботи та обмеження:

1. Організаційно-штатна належність: стартова батарея ракетної бригади.

2. Стан бойової готовності частини: постійна.

3. Місце знаходження підрозділу: пункт постійної дислокації.

4. Посада: начальник обслуги СПУ 9П129.

5. Укомплектованість зразка озброєння: - ЕТД: 70 – 80%;

- ЗІП: 50 – 70%.

6. Категорія технічного стану зразка озброєння:

- за обліком: II (друга).

- фактична: IV (четверта)

7. Міжремонтний термін експлуатації до КР закінчився;

8. Початок експлуатації виробу: 1981р.

V. До захисту подати (вказати обсяг дипломної роботи (задачі) і перелік основних документів, що подаються до захисту):

1. Пояснювальну записку (обсяг - 60...70 сторінок формату А4):

- титульній аркуш;

- відгук керівника на дипломну роботу;

- рецензія на дипломну роботу;

- завдання на дипломну роботу;

- зміст дипломної роботи;

- вступ;

- основна частина (три (чотири) розділи з таблицями, схемами, графіками, діаграмами і т. і.);

- висновки;

- список літератури, що використовувалася;

- додатки.

2.Ілюстративні матеріали: таблиці, схеми, графіки, діаграми і т. і., виконані на аркушах формату А1 або слайдах.

VI. Вимоги до оформлення дипломної роботи (задачі):

Усі матеріали, що входять до складу дипломної роботи (задачі) виконуються особисто курсантом. Оформлення здійснюється відповідно до правил та вимог ведення діловодства і вимог єдиної системи конструкторської документації (ЄСКД). Оптимальний обсяг дипломної роботи без додатків і списку літератури - близько 50...60 сторінок.

Усі сторінки дипломної роботи, а також схеми, таблиці і додатки мають бути пронумеровані, при цьому нумерація виконується наскрізною. Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Текстуальна частина дипломної роботи повинна бути написана (надрукована) через два інтервали на аркушах формату А4 тільки на непарній сторінці. При цьому необхідно на аркушах залишати поля: зліва – 35, справа – не менш ніж 10 мм, зверху та знизу - 20 мм.

Креслення, графіки, рисунки, схеми, таблиці та інші ілюстративні матеріали як у тексті роботи, так і в додатках повинні виконуватися на аркушах формату А4, мати специфікації з умовними позначеннями, шрифтами і масштабами, а також повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів (ДЕСТ), наказів, керівництв та інших керівних документів Міністерства оборони України.

До списку літератури, що використовувалася, який має заголовок “Література”, заносяться всі літературні джерела, на які є посилання в роботі.

Літературні джерела в списку наводяться в алфавітному порядку, при цьому спочатку вказуються статути, накази, керівництва, настанови, а потім підручники, навчальні посібники, статті тощо.

Для кожного літературного джерела вказуються прізвище автора (авторів) і ініціали, найменування видання, місто, назва видавництва і рік видання, загальна кількість сторінок.

У разі наявності більше одного додатка вони також повинні мати відповідну нумерацію (Додаток 1, Додаток 2) і назву, які подаються симетрично до тексту.

VII. Основна література, що рекомендується:

Керівні документи:

1. Руководство по эксплуатации ракетно-артиллерийского вооружения. Часть 1. (Дополнение к приказу ГК СВ от 1988 г. №5).

2. Руководство по учету вооружения, техники, имущества и других материальных средств в ВС. Часть 1. (Дополнение к приказу МО от 1979 г. №260).

3. Керівництво з списання з обліку матеріальних і грошових засобів у ЗС України. (Введене в дію наказом МО України від 21.06.94 р. №165 ).

4. Положення про матеріальну відповідальність військовослужбовців за шкоду, заподіяну державі. (Введене в дію наказом МО України від 14.08.95 р. №201).

5. Инструкция по категорированию РАВ. (Введена в дію наказом начальника ГРАУ від 13.09.85 р. №052).

6. Инструкция по организации передачи РАВ в Сухопутных войсках при перевооружении соединений и частей на новую технику. (Дополнение к приказу ГК СВ от 1987 г. №056).

7. Інструкція з організації передачі РАО у військах Північного оперативного командування. (Введена в дію наказом Командувача військами Північного ОК від 28.04.99 р. №137).

8. Нормы ресурсов и межремонтные сроки эксплуатации РАВ до среднего и капитального ремонта. (Дополнение к приказу ГК СВ от 1988 г. №003).

Експлуатаційно-технічні документи СПУ 9П129:

Комплект ЕТД СПУ 9П129 згідно окремого переліку.

VIII. Терміни:

- виконання дипломної роботи   „___” ________________ 200__ р;

- подання закінченої роботи керівнику         „___” _____________ 200__ р;

- подання роботи на рецензію    „___” ________________ 200__ р;

Дата видачі завдання: „___” ________________ 200__ р.

Керівник: ________________________

(військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

„___” ________________ 200__ р.

Завдання одержав: ______________________

(військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

„___” ________________ 200__ р.


План

Перелік умовних скорочень

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Аналіз вимог керівних документів і основні теоретичні положення

1.1 Аналіз вимог керівних документів

1.2 Характеристика форм документів, які застосовуються для оформлення операцій з прийому СПУ та підготовки її до передачі

1.3 Висновки до розділу

РОЗДІЛ 2.Методика прийому СПУ 9П129

2.1 Методика прийому експлуатаційно-технічних документів з комплекту СПУ 9П129

2.2 Методика прийому комплектів поставки СПУ 9П129

2.3 Методика прийому одиночних комплектів ЗІП СПУ 9П129

2.4 Методика прийому експлуатаційних показників СПУ 9П129

2.6 Методика перевірки систем, механізмів і агрегатів СПУ 9П129 на функціонування

2.7 Висновки до розділу

РОЗДІЛ 3. Методика підготовки СПУ 9П129 до передачі

3.1 Методика підготовки СПУ 9П129 до передачі

3.2 Висновки до розділу

ВИСНОВКИ

ЛІТЕРАТУРА

Додаток 1Акт технічного стану СПУ 9П129

Додаток 2 Картка некомплекту

Додаток 8 Висновки про технічний стан виробу 9П129 зав.№ П1119

Додаток 3 Акт зміни якісного стану

Додаток 4 Акт зміни якісного стану (утилізації)

Додаток 5 Акт списання (зняття залишків)

Додаток 6 Операційна карта проведення перевірок обладнання СПУ в режимі “ТО-1 апаратури 9В390”

Додаток 7 Таблиця перевірки ПрУ і ПУ системи прицілювання 9Ш129 на функціонування


ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

СПУ – самохідна пускова установка

РАО – ракетно-артилерійське озброєння

ОК – Оперативне командування

ГРАУ – Головне ракетно-артилерійське Управління

ЗІП – запасні частини, інструмент, приладдя

ВТіП – відділення транспортування і перевантаження

ЕТД – експлуатаційно-технічні документи

ОіВТ – озброєння і військова техніка


ВСТУП

Актуальність теми полягає в тому, що існують протиріччя між вимогами керівних документів стосовно якісного стану озброєння, які підлягають передачі и прийому та фактичним технічним станом і комплектністю таких зразків. За рядом об’єктивних і суб’єктивних причин зразки озброєння не відповідають за технічним станом і станом комплектності встановленим вимогам.

Об’єктивними причинами є:

- Відсутність належного фінансування необхідних експлуатаційних заходів, що є наслідком скрутного економічного положення держави.

- Розрив економічних зв’язків між колишніми республіками колишнього СРСР, а складові системи багатьох зразків озброєння виготовляються на підприємствах, розташованих на територіях тих республік. Ремонт озброєння також виконувався спеціалізованими підприємствами, які були розташовані в різних регіонах колишнього СРСР.

Об’єктивні причини, що вказані, привели до того, що озброєння у військових частинах (інформація взята з „Аналізу експлуатації РАО в військах Північного Оперативного командування за 2004 рік”) знаходиться в теперішній час у такому якісному стані:

1) 90% РАО за фактичним технічним станом відносяться до IV категорії, тобто потребують проведення капітального ремонту на спеціалізованих ремонтних підприємствах, а в зв’язку з відсутністю належного фінансування ремонтні підприємства не в змозі створити або відновити технологічний процес проведення капітальних ремонтів різних груп РАО, у тому числі і груп наземного обладнання ракетних комплексів. Таким чином ремонтні підприємства перетворилися до баз зберігання несправного озброєння, яке прибуло з розформованих військових частин. Штатне озброєння IV категорії з частин, які не підлягають реформуванню, не вилучається.

2) Укомплектованість озброєння запасними частинами, інструментом і приладдями (ЗІП) складає від 20 до 60%. Заявки на поповнення ЗІП не задовольняються у зв’язку з його відсутністю на складах і базах ГРАУ або ОК. Надходження елементів ЗІП повинно здійснюватися або з підприємств-виробників відповідної номенклатури озброєння, або з ремонтних підприємств, які проводять розбирання відповідної номенклатури озброєння V категорії. Таким чином, система постачання ЗІП до РАО у теперішній час не працює, а закупівля ЗІП у підприємств-виробників озброєння, які знаходяться на територіях інших держав не проводиться з причини відсутності фінансування цих програм.

В умовах реформування ЗС України в масовому порядку здійснюється вилучення озброєння з військових частин та отримання його військовими частинами. При цьому виникають багато чисельні проблеми, які носять масовий характер і суб’єктивно впливають на якісний стан РАО:

-    Офіцери, які є відповідальними особами за експлуатацію озброєння, не можуть скласти відповідні документи з прийому або передачі РАО.

-    В наслідок безграмотного прийняття РАО при призначенні на посаду, офіцери, особливо це стосується молодших, притягаються до матеріальної відповідальності при перевірках, ревізіях та здачі озброєння.

-    Поняття про категорування озброєння, тобто визначення фактичної категорії та документальне її оформлення, взагалі відсутнє. Внаслідок чого, озброєння, яке за всіма параметрами потребує планового капітального або середнього ремонту, використовується за призначенням, а це є передумовою для аварій, катастроф і дострокового виходу озброєння зі строю. Також в більшості випадків при передачі РАО в інші військові частини або на бази ГРАУ і ОК фактична категорія не відповідає вказаній в документах і РАО не приймається. З цієї причини відомості про фактичний технічний стан РАО на всіх рівнях управління не відповідають дійсності, а це в свою чергу, не дає можливості об’єктивно оцінити реальний технічний стан РАО та профінансувати відповідні розхідні статті бюджету Міністерства оборони.

-    Посадові особи, які відповідають за експлуатацію, не знають як оформити документи на озброєння, термін експлуатації якого закінчився, як повести операцію виведення таких зразків з експлуатації та зняття їх з обліку.

-    на теперішній час майже всі зразки РАО мають некомплект ЗІП. Питання обліку некомплекту, порядку розходу, списання з обліку, поповнення обліку ЗІП більшості командирів та начальників не знайомі.

З цієї причини озброєння передається та приймається з порушенням вимог керівних документів, а посадові особи постійно і багаторазово платять за одне і теж при кожній передачі зразків РАО.

Питання правильного прийому некомплектного озброєння, встановлення фактичної його категорії, підготовки некомплектних та несправних зразків до передачі та грамотного складання виправдальних, прийомних та супроводжувальних документів набувають на теперішній час актуальності.

Мета роботи: на підставі аналізу керівних документів стосовно порядку прийому і передачі озброєння виявити протиріччя між вимогами цих документів щодо якісного стану зразка озброєння, який підлягає передачі і прийому, та якісним станом, в якому на теперішній час знаходяться зразки озброєння. З урахуванням цих протиріч розробити методику прийому зразка озброєння і підготовці його до передачі за фактичним технічним станом і за наявною комплектністю.

Поставлені наступні завдання:

- розробити методику прийому експлуатаційно-технічних документів з комплекту зразка озброєння;

- розробити методику прийому комплектів поставки зразка озброєння;

- розробити методику прийому одиночних комплектів ЗІП зразка озброєння;

- розробити методику прийому експлуатаційних показників зразка озброєння;

- розробити методику перевірки систем, механізмів і агрегатів СПУ 9П129 на функціонування;

- розробити методику підготовки СПУ 9П129 до передачі.

Об’єктом дослідження є самохідна пускова установка 9П129, яка підлягає передачі від однієї відповідальної особи до іншої.

Предметом дослідження є процес документального прийому СПУ 9П129 за фактичним технічним станом і за наявною комплектністю.

Для досягнення мети дослідження обраний метод системного підходу.

Наукова новизна теми роботи полягає у тому, що на теперішній час не існує офіційної методики стосовно прийому зразка озброєння за фактичним технічним станом і за наявною комплектністю, не сформований єдиний погляд на процес передачі і прийому несправного і некомплектного озброєння.

Практична цінність результатів роботи полягає в тому, що за допомогою розробленої методики може бути здійснений прийом некомплектного і можливо несправного зразка озброєння з оформленням всіх прийомних документів, які будуть підтверджувати його фактичний технічний стан і наявну комплектність.


РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ВИМОГ КЕРІВНИХ ДОКУМЕНТІВ І ОСНОВНІТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Аналіз вимог керівних документів

Варіанти прийому РАО:

1. Прийом зразка РАО з іншої військової частини з метою доведення кількості і номенклатури озброєння до штатної потреби.

2. Прийом зразка РАО з бази озброєння ОК (ГРАУ) з метою доведення кількості і номенклатури озброєння до штатної потреби.

3. Прийом зразка РАО особою, яка приймає посаду, у особи, яка здає посаду.

4. Прийом зразка РАО від іншого підрозділу в межах військової частини.

Варіанти передачі РАО:

1. Підготовка зразка РАО, який є позаштатним, до передачі та його передача до іншої військової частини або до бази озброєння ОК (ГРАУ).

2. Підготовка відповідальною особою, яка здає посаду, зразка озброєння до передачі та його передача іншій особі, яка приймає посаду.

3. Підготовка зразка озброєння, до передачі та його передача до іншого підрозділу в межах військової частини.

Керівними документами з організації підготовки РАО до передачі, та тими, що регламентують порядок прийому, є:

1. Руководство по учету вооружения, техники, имущества и других материальных средств в ВС. Часть 1. (Додаток до наказу МО від 1979 г. №260).

„Руководство ...” встановлює:

· порядок складання, оформлення і ведення облікових документів;

· порядок документального оформлення руху і зміни якісного стану матеріальних засобів;

· форми облікових документів з поясненням до них.

2. Керівництво з списання з обліку матеріальних і грошових засобів у ЗС України. (Введено в дію наказом МО України від 21.06.94 р. №165 „Про порядок списання обліку матеріальних і грошових коштів у ЗС України).

„Керівництво ...” встановлює:

· порядок підготовки виправдальних документів на матеріальні засоби, які досягли граничного стану або використані;

· права посадових осіб щодо затвердження актів списання або зміни якісного стану;

· порядок підготовки виправдальних документів на витрачені матеріальні засоби.

3. Общие технические условия на сдачу в капитальный ремонт и выдачу из капитального ремонта ракетно-артиллерийского вооружения. (ТУ МО №А8997–80, инд. 9Е9, изд. 1980 г.).

„ТУ ...” встановлює:

· Вимоги до зразків РАО, які приймаються на ремонтні підприємства (бази озброєння) без повернення до військової частини;

· Порядок прийому зразків РАО до ремонтного підприємства (бази озброєння).

Вимоги „ТУ” стосуються озброєння, яке вилучається з реформуємих військових частин і передається на зберігання на бази озброєння. Зразки озброєння у цьому випадку переводяться до IV категорії, що відповідає потрібності проведення капітального ремонту без повернення.

4. Инструкция по организации передачи РАВ в Сухопутных войсках при перевооружении соединений и частей на новую технику. (Додаток до наказу ГК СВ від 1987 г. №056).

„Инструкция ...” встановлює:

· вимоги до організації передачі РАО;

· порядок підготовки, прийому і передачі РАО;

· вимоги до зразків РАО, які підлягають передачі.

5. Інструкція з організації передачі РАО у військах Північного оперативного командування. (Затверджена наказом Командувача військами Північного ОК від 28.04.99 р. №137).

„Інструкція...” складена на основі наказу МО від 1987р. №056 і встановлює такі ж самі вимоги, що і „Инструкция...”, яка ним введена, з деякими уточненнями.

6. „Руководство по эксплуатации РАО”. Часть 1. (Введено в дію наказом ГК СВ від 1988р. №05).

Стосовно організації підготовки РАО до передачі „Руководство ...” встановлює загальний порядок прийому і передачі справного і укомплектованого РАО.

Сукупність вимог цих документів дозволяє правильно провести документальне оформлення супроводжувальних і прийомних документів при прийомі і передачі тільки повністю справних ІІ-ої категорії (при передачі для проведення капітального ремонту – IV-ої категорії) і укомплектованих зразків РАО, але з зазначених вище причин (проблем, які пов’язані з відсутністю належного фінансування ремонтів та закупівлі ЗІП для поповнення відповідних комплектів) на сьогоднішній день виникли протиріччя між вимогами керівних документів щодо якісного стану зразків РАО, які підлягають прийому і передачі, та їх фактичним технічним станом і відповідною комплектністю.

Витяг із “Инструкции по организации передачи РАВ в Сухопутных войсках …” (Введене в дію Додатком до наказу ГК СВ №*56 – 1987р):

«ІІІ. Порядок подготовки, приёма и сдачи РАВ

Ст.4. Подлежащие передаче образцы РАВ должны быть:

1. Технически исправными.

2. Полностью укомплектованными:

- эксплуатационной документацией;

- индивидуальным ЗИП;

- групповыми комплектами ЗИП.

Индивидуальные и групповые комплекты ЗИП спецчасти должны быть укомплектованы по всей номенклатуре элементов. Частичный некомплект одноименных элементов ЗИП и расходных материалов не должен превышать 30%.

Средства подвижности должны быть укомплектованы:

- освеженными шинами;

- АКБ, годными к дальнейшей эксплуатации;

- полностью укомплектованными индивидуальными комплектами ЗИП;

- другими элементами с непросроченными сроками хранения.

Комплектование вооружения и техники автошинами, АКБ и другими элементами с просроченными сроками хранения КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

Доукомплектование передаваемого вооружения производится из ресурсов округа.

Ст.5. На вооружении и техники силами сдатчика и привлекаемых ремонтно-технических подразделений должно быть проведено техническое обслуживание №2 и текущий ремонт (при необходимости).

Базовые автомобили (машины) должны быть подвергнуты техническому обслуживанию и ремонту в соответствии с требованиями руководящих документов.

Средства связи, инженерное и химическое имущество вооружения и техники должны быть обслужены и отремонтированы в соответствии с требованиями ЭТД и руководящих документов.

На образцах вооружения, подлежащих капитальному ремонту по специальной части или базовой машине (для автомобильных средств подвижности – капитальному или регламентированному ремонту), техническое обслуживание не проводится. Данные образцы должны быть подготовлены в соответствии с руководящими документами и техническими условиями к отправке в капитальный ремонт.

Военная техника, требующая ремонта на предприятиях военного округа, должна быть отремонтирована у сдатчика.

Ст.6. Если вооружение в округе-сдатчике находилось на текущем довольствии, ресурс до капитального ремонта не выработало, но по срокам эксплуатации отработало более 50% ресурса до капитального ремонта, а в округе–получателе подлежит закладке в «НЗ», то оно отправляется в капитальный ремонт из округа-получателя по планам ЦРАУ.

Предназначенные для текущего довольствия вооружение и техника, не выработавшие установленный ресурс до капитального ремонта, передаются технически исправными и комплектными.

При невозможности полного укомплектования вооружения и техники к докладу прилагаются обоснованные ведомости некомплекта ЗИП, ЭТД и копии ответов центральных довольствующих органов об удовлетворении заявок.

Ст.13. Вооружение и техника не принимаются в следующих случаях:

1. Если по техническому состоянию подлежат списанию.

2. С просроченными сроками автомобильных шин, АКБ и других элементов, на которые эти сроки определены руководящими документами и ЭТД.

3. Без индивидуальных комплектов ЗИП средств подвижности, средств связи, агрегатов питания, приборов ПХЗ и других комплектующих элементов, имеющих согласно ЭТД индивидуальные ЗИП.

4. При отсутствии формуляров (паспортов или их дубликатов).

Ст.14. При наличии хотя бы одного из указанных в ст.13 настоящей Инструкции недостатков вооружения и техники, оно остается в сдающем округе до их устранения.

Решение о дальнейшем использовании указанных вооружения и техники принимается ГРАУ.»

Вирішення цих протиріч передбачає стаття 40 „Руководства з обліку...”, в який визначено, що „Некомплектное и неисправное вооружение, техника и имущество принимаются только по специальному письменному распоряжению начальника вышестоящего органа управления соответствующей службы”. Проаналізуємо вимоги цієї статті.

Під „начальником вышестоящего органа управления” ми розуміємо начальника служби РАО Оперативного командування або начальника ГРАУ в залежності від того, яким з них виданий наряд на передачу озброєння.

Спеціальне письмове розпорядження (дозвіл) на прийом некомплектного (несправного) зразка озброєння, яке підлягає передачі за відповідним нарядом, являє собою офіційний документ наступного змісту (варіант):

Начальнику військового

Інституту артилерії

При Сумському ДУ

На вих.№5/ 39 від „25”січня 2003р.

Майно, яке передано до ВІА від військової частини А1002 (м. Конотоп, Сумської області) за нарядом №35/2/21/32 від 18.01.2003р., дозволяю прийняти в наявній комплектності та за фактичним технічним станом.

Командир військової частини А2674

полковник                              С.М. Корюковець

Вимоги керівних документів щодо якісного стану зразків РАО, які підлягають передачі та прийому, єдині, незалежно від варіантів прийому і передачі та незалежно від того, переміщується зразок озброєння з однієї географічної точки до іншої або ні.

Особливостями при цьому є тільки підстави для передачі і прийому. Такими підставами є:

1. Наряд органа постачання (Форма №200 „Руководства по учету...”. Часть ІІІ) – для оформлення розпорядження на передачу-прийом озброєння з військової частини (бази озброєння) до іншої військової частини (бази озброєння).

2. Накладна служби РАО військової частини (Форам №2 „Руководства по учету...”. Часть І) – для оформлення передачі і прийому озброєння з підрозділу до іншого підрозділу військової частини.

3. Наказ командира військової частини на прийом призначеною особою зразка (зразків) озброєння в обсязі прийому посади у іншої посадової особи.

За всіма випадками, які перелічені, озброєння передається разом з заповненими формулярами (паспортами) і оформленими актами технічного стану (Форма №12 „Руководства по учету...”. Часть І), а крім того, в разі прийому РАО за нарядом (Форма №200) службою РАО військової частини-прийомщика складається акт прийому (Форма №4 „Руководства по учету...”).

В роботі розглядаються тільки ті форми облікових документів, які складаються посадовими особами рівня командир взводу (начальник обслуги СПУ), командир сбатр (начальник ВТіП).

Форми облікових документів, якими оформлюється прийом та передача РАО (рівень підрозділу):

1) Основний документ:

-    акт технічного стану (Форма №12 „Руководства по учету...” або додаток №4 „Керівництва з списання...”), форма дана в додатку 1.

2) Документ допоміжного характеру (додаток до акту технічного стану):

- картка некомплекту (Форма №46 “Руководства по учету ...”), форма дана в додатку 2.

3) Виправдальні документи:

- акт зміни якісного стану (Форма №13 “Руководства по учету ...”), форма дана в додатку 3;

- акт списання (Форма №11 “Руководства по учету ...”), форма дана в додатку 5.


1.2 Характеристика форм документів, які застосовуються для оформлення операцій з прийому СПУ та підготовки її до передачі

1. Акт технічного стану (додаток 1) призначений для документального оформлення фактичного стану зразка озброєння при:

- підготовці виробу до передачі;

- переведенні виробу до нижчої категорії у разі необхідності проведення середнього (ІІІ категорія) або капітального (VІ категорія) ремонтів, а також – після закінчення гарантійного (ІІ категорія) або граничного (V категорія) терміну експлуатації;

- переведення до вищої категорії (ІІ категорія) після проведення середнього або капітального ремонтів;

- підтвердження категорії у разі необхідності.

При передачі озброєння акт технічного стану оформлюється особою, яка передає, і є основним супроводжувальним документом. Акт технічного стану складається у будь-якому випадку передачі, незалежно від того, переміщується зразок озброєння при передачі чи ні.

При передачі виробу з військової частини до іншої військової частини в межах Оперативного командування, акт складається здатчиком в трьох примірниках з розрахунку:

- примірник №1 – отримувачу;

- примірник №2 – в службу РАО ОК (орган, яким виданий наряд);

- примірник №3 – залишається у відправника.

Передача здійснюється за нарядом служби РАО ОК.

При передачі виробу з військової частини до іншої військової частини, яка дислокується на території іншого Оперативного командування, акт складається здатчиком в п’яти примірниках з розрахунку:

- примірник №1 – отримувачу;

- примірник №2 – в ГРАУ (орган, яким виданий наряд);

- примірник №3 – в службу РАО ОК (орган постачання військової частини-відправника);

- примірник №4 – в службу РАО ОК (орган постачання військової частини-отримувача);

- примірник №5 – залишається у відправника.

Передача здійснюється за нарядом ГРАУ.

При передачі виробу в межах військової частини з одного підрозділу до іншого акт складається в підрозділі, з якого передається, в одному примірнику, який після прийому передається в службу РАО військової частини.

Передача здійснюється за накладною служби РАО військової частини та наказом командира військової частини.

При передачі виробу від однієї відповідальної особи до іншої, яка приймає посаду, в межах підрозділу, акт складається в одному примірнику, який після прийому передається в службу РАО військової частини.

При необхідності кількість примірників може бути збільшена ксерокопіюванням.

За всіма перелікованими випадками акт технічного стану, який складений здатчиком, затверджується його командиром частини.

2.  Картка некомплекту (додаток 2) призначена для обліку відсутніх в комплектах зразка озброєння:

- експлуатаційних документів з комплекту ЕТД;

- елементів з комплекту поставки зразка озброєння та з комплектів поставки його складових систем;

- елементів з одиночного комплекту ЗІП зразка озброєння та з одиничних комплектів ЗІП його складових систем, або відсутніх елементів конструкції, (складових частин), які не входять до переліку комплектів поставки.

Основні експлуатаційно-технічні документи виробу обліковані в загальній відомості ЕТД або в окремому розділі формуляра виробу. ЕТД складових систем виробу обліковані в формулярах (паспортах) цих систем, а в загальній відомості ЕТД виробу, про це є відповідна примітка.

Загальний комплект поставки виробу облікований в основному формулярі у розділі “Комплект поставки”. Комплекти поставки окремих систем обліковані в формулярах (паспортах) цих систем у розділах “Комплект поставки”, а в переліку комплекту поставки основного формуляра, про це є відповідна примітка.

Картка некомплекту оформлюється окремо на кожен комплект поставки, у якому є відсутні елементи.

Одиночний комплект ЗІП виробу опублікований у загальній відомості ЗІП. Одиночні комплекти ЗІП складових систем можуть бути опубліковані:

- в формулярах (паспортах) складових систем у розділі “ЗІП”;

- в окремих відомостях ЗІП складових систем;

- в пакувальних аркушах місця укладки ЗІП складового блоку, вузла, системи;

- в описах місць укладки ЗІП складових систем, блоків, вузлів.

В загальній відомості ЗІП є примітка про документи, в яких обліковані одиночні комплекти ЗІП складових систем, блоків, вузлів.

Картка некомплекту оформлюється, як і у попередньому випадку. окремо на кожен комплект ЗІП, у якому є відсутні елементи.

Елементи конструкції виробу, які не вказані в розділах “Комплект поставки” формулярів і паспортів. переліковані в технічних описах та альбомах малюнків до них.

Відсутні елементи конструкції можуть бути включені до карток некомплекту, в яких обліковані відсутні елементи з комплектів поставки відповідної системи, блоку, вузла, при цьому робиться розділ з записом “Елементи конструкції”. Якщо елемент конструкції не може бути віднесений то того чи іншого “комплекту поставки”, на нього заводиться окрема картка некомплекту.

Робочі картки некомплекту повинні бути заведені і вестися при експлуатації зразка озброєння від моменту прибуття його у військову частину до моменту його передачі. Картки заводяться тільки на ті комплекти. у яких відсутні елементи.

Робочі картки некомплекту заводяться в разі некомплекту на комплект. елементи якого обліковані за окремим документом (розділ формуляра або паспорта. відомість, опис, пакувальний аркуш). заповнюються ручкою, підсумок не підводиться. Таким чином, кількість робочих карток некомплекту залежить від кількості окремих комплектів, у яких є відсутні елементи.

Початкові записи в робочих картках некомплекту здійснюються за результатами прийому виробу з іншої військової частини.

Якщо виріб не переміщувався. а тільки передавався в межах підрозділу від однієї відповідальної особи до іншої, нові робочі картки некомплекту можуть не заводитися, а вестися далі. При цьому доцільно підвести підсумки на момент прийому-передачі, але порядкову нумерацію елементів потрібно продовжувати.

При підготовці виробу до передачі інформація з робочих карток некомплекту переноситься до нових зведених карток. Кількість зведених карток некомплекту формується виходячи с того. що в одну зведену картку можна включити:

- відсутні елементи з одиночного комплекту ЗІП спеціальної частини по складовим комплектам;

- відсутні елементи з комплектів поставки систем. блоків, вузлів спеціальної частини, а також елементи конструкції, які не обліковані в переліках комплектів поставки;

- відсутні елементи з одиночного комплекту ЗІП засобу рухомості, відсутні елементи з комплектів поставки та інші документи конструкції шасі.

При цьому зведені картки некомплекту. крім цього, необхідно формувати ще і по належності елементі ЗІП. комплектів поставки і ЕТД до відповідних служб постачання:

- служба РАО;

- автослужба (бронетанкова служба);

- служба ЗЗМУ;

- інженерна служба;

- медична служба;

- служба зв’язку;

- речова служба.

Формування карток по службам постачання необхідно у зв’язку з тим, що поповнення, організація ремонту і технічного обслуговування, списання комплектуючих приладів. складових частин і іншого майна, які відносяться до номенклатури цих служб, покладено на начальників відповідних служб. Таким чином, такі картки повинні бути зареєстровані у діловодстві перелікованих служб. Формування карток некомплекту по службам є обов’язковою умовою.

Підставою для занесення відсутнього елементу до відповідної картки некомплекту є виправдальний документ, яким оф

Подобные работы:

Актуально: