Методика прийому бойової машини 9А52

Кафедра будови та експлуатації ракетно-артилерійського озброєння


Дипломна робота

Тема:


"Методика прийому бойової машини 9А52"


2007


Вступ

Актуальність теми полягає в тому, що існують протиріччя між вимогами керівних документів стосовно якісного стану озброєння, які підлягають передачі и прийому та фактичним технічним станом і комплектністю таких зразків. За рядом об’єктивних і суб’єктивних причин зразки озброєння не відповідають за технічним станом і станом комплектності встановленим вимогам.

Об’єктивними причинами є:

1. Відсутність належного фінансування необхідних експлуатаційних заходів, що є наслідком скрутного економічного положення держави.

2. Розрив економічних зв’язків між колишніми республіками колишнього СРСР, а складові системи багатьох зразків озброєння виготовляються на підприємствах, розташованих на територіях тих республік. Ремонт озброєння також виконувався спеціалізованими підприємствами, які були розташовані в різних регіонах колишнього СРСР.

Об’єктивні причини, що вказані, привели до того, що озброєння у військових частинах (інформація взята з «Аналізу експлуатації РАО в військах Північного Оперативного командування за 2004 рік») знаходиться в теперішній час у такому якісному стані:

1. 90% РАО за фактичним технічним станом відносяться до IV категорії, тобто потребують проведення капітального ремонту на спеціалізованих ремонтних підприємствах, а в зв’язку з відсутністю належного фінансування ремонтні підприємства не в змозі створити або відновити технологічний процес проведення капітальних ремонтів різних груп РАО, у тому числі і груп наземного обладнання ракетних комплексів. Таким чином ремонтні підприємства перетворилися до баз зберігання несправного озброєння, яке прибуло з розформованих військових частин. Штатне озброєння IV категорії з частин, які не підлягають реформуванню, не вилучається.

2. Укомплектованість озброєння запасними частинами, інструментом і приладдям (ЗІП) складає від 20 до 60%. Заявки на поповнення ЗІП не задовольняються у зв’язку з його відсутністю на складах і базах ГРАУ або ОК. Надходження елементів ЗІП повинно здійснюватися або з підприємств-виробників відповідної номенклатури озброєння, або з ремонтних підприємств, які проводять розбирання відповідної номенклатури озброєння V категорії. Таким чином, система постачання ЗІП до РАО у теперішній час не працює, а закупівля ЗІП у підприємств-виробників озброєння, які знаходяться на територіях інших держав не проводиться з причини відсутності фінансування цих програм.

В умовах реформування ЗС України в масовому порядку здійснюється вилучення озброєння з військових частин та отримання його військовими частинами. При цьому виникають багато чисельні проблеми, які носять масовий характер і суб’єктивно впливають на якісний стан РАО:

1. Офіцери, які є відповідальними особами за експлуатацію озброєння, не можуть скласти відповідні документи з прийому або передачі РАО.

2. В наслідок безграмотного прийняття РАО при призначенні на посаду, офіцери, особливо це стосується молодших, притягаються до матеріальної відповідальності при перевірках, ревізіях та здачі озброєння.

3. Поняття про категорування озброєння, тобто визначення фактичної категорії та документальне її оформлення, взагалі відсутнє. Внаслідок чого, озброєння, яке за всіма параметрами потребує планового капітального або середнього ремонту, використовується за призначенням, а це є передумовою для аварій, катастроф і дострокового виходу озброєння зі строю. Також в більшості випадків при передачі РАО в інші військові частини або на бази ГРАУ і ОК фактична категорія не відповідає вказаній в документах і РАО не приймається. З цієї причини відомості про фактичний технічний стан РАО на всіх рівнях управління не відповідають дійсності, а це в свою чергу, не дає можливості об’єктивно оцінити реальний технічний стан РАО та профінансувати відповідні розхідні статті бюджету Міністерства оборони.

4. Посадові особи, які відповідають за експлуатацію, не знають як оформити документи на озброєння, термін експлуатації якого закінчився, як повести операцію виведення таких зразків з експлуатації та зняття їх з обліку.

5. на теперішній час майже всі зразки РАО мають некомплект ЗІП. Питання обліку некомплекту, порядку розходу, списання з обліку, поповнення обліку ЗІП більшості командирів та начальників не знайомі.

З цієї причини озброєння передається та приймається з порушенням вимог керівних документів, а посадові особи постійно і багаторазово платять за одне і теж при кожній передачі зразків РАО.

Питання правильного прийому некомплектного озброєння, встановлення фактичної його категорії, підготовки некомплектних та несправних зразків до передачі та грамотного складання виправдальних, прийомних та супроводжувальних документів набувають на теперішній час актуальності.

Мета роботи: на підставі аналізу керівних документів стосовно порядку прийому і передачі озброєння виявити протиріччя між вимогами цих документів щодо якісного стану зразка озброєння, який підлягає передачі і прийому, та якісним станом, в якому на теперішній час знаходяться зразки озброєння. З урахуванням цих протиріч розробити методику прийому зразка озброєння і підготовці його до передачі за фактичним технічним станом і за наявною комплектністю.

Поставлені наступні завдання:

1. розробити методику прийому експлуатаційно-технічних документів з комплекту зразка озброєння;

2. розробити методику прийому комплектів поставки зразка озброєння;

3. розробити методику прийому одиночних комплектів ЗІП зразка озброєння;

4. розробити методику прийому експлуатаційних показників зразка озброєння;

5. розробити методику перевірки систем, механізмів і агрегатів БМ 9А52 на функціонування;

6. розробити методику підготовки БМ 9А52 до передачі.

Об’єктом дослідження є БМ 9А52, яка підлягає передачі від однієї відповідальної особи до іншої.

Предметом дослідження є процес документального прийому БМ 9А52 за фактичним технічним станом і за наявною комплектністю.

Для досягнення мети дослідження обраний метод системного підходу.

Наукова новизна теми роботи полягає у тому, що на теперішній час не існує офіційної методики стосовно прийому зразка озброєння за фактичним технічним станом і за наявною комплектністю, не сформований єдиний погляд на процес передачі і прийому несправного і некомплектного озброєння.

Практична цінність результатів роботи полягає в тому, що за допомогою розробленої методики може бути здійснений прийом некомплектного і можливо несправного зразка озброєння з оформленням всіх прийомних документів, які будуть підтверджувати його фактичний технічний стан і наявну комплектність.


1. Аналіз вимог керівних документів і основні теоретичні положення

Варіанти прийому РАО:

1. Прийом зразка РАО з іншої військової частини з метою доведення кількості і номенклатури озброєння до штатної потреби.

2. Прийом зразка РАО з бази озброєння ОК (ГРАУ) з метою доведення кількості і номенклатури озброєння до штатної потреби.

3. Прийом зразка РАО особою, яка приймає посаду, у особи, яка здає посаду.

4. Прийом зразка РАО від іншого підрозділу в межах військової частини.

Варіанти передачі РАО:

1. Підготовка зразка РАО, який є позаштатним, до передачі та його передача до іншої військової частини або до бази озброєння ОК (ГРАУ).

2. Підготовка відповідальною особою, яка здає посаду, зразка озброєння до передачі та його передача іншій особі, яка приймає посаду.

3. Підготовка зразка озброєння, до передачі та його передача до іншого підрозділу в межах військової частини.

Керівними документами з організації підготовки РАО до передачі, та тими, що регламентують порядок прийому, є:

1. Руководство по учету вооружения, техники, имущества и других материальных средств в ВС. Часть 1. (Додаток до наказу МО від 1979 г. №260).

«Руководство…» встановлює:

1. порядок складання, оформлення і ведення облікових документів;

2. порядок документального оформлення руху і зміни якісного стану матеріальних засобів;

3. форми облікових документів з поясненням до них.

2. Керівництво з списання з обліку матеріальних і грошових засобів у ЗС України. (Введено в дію наказом МО України від 21.06.94 р. №165 «Про порядок списання обліку матеріальних і грошових коштів у ЗС України).

«Керівництво…» встановлює:

1. порядок підготовки виправдальних документів на матеріальні засоби, які досягли граничного стану або використані;

2. права посадових осіб щодо затвердження актів списання або зміни якісного стану;

3. порядок підготовки виправдальних документів на витрачені матеріальні засоби.

3. Общие технические условия на сдачу в капитальный ремонт и выдачу из капитального ремонта ракетно-артиллерийского вооружения. (ТУ МО №А8997–80, инд. 9Е9, изд. 1980 г.).

«ТУ…» встановлює:

1. Вимоги до зразків РАО, які приймаються на ремонтні підприємства (бази озброєння) без повернення до військової частини;

2. Порядок прийому зразків РАО до ремонтного підприємства (бази озброєння).

Вимоги «ТУ» стосуються озброєння, яке вилучається з військових частин що реформуються і передається на зберігання на бази озброєння. Зразки озброєння у цьому випадку переводяться до IV категорії, що відповідає потрібності проведення капітального ремонту без повернення.

4. Инструкция по организации передачи РАВ в Сухопутных войсках при перевооружении соединений и частей на новую технику. (Додаток до наказу ГК СВ від 1987 г. №056).

«Инструкция…» встановлює:

1. вимоги до організації передачі РАО;

2. порядок підготовки, прийому і передачі РАО;

3. вимоги до зразків РАО, які підлягають передачі.

5. Інструкція з організації передачі РАО у військах Північного оперативного командування. (Затверджена наказом Командувача військами Північного ОК від 28.04.99 р. №137).

«Інструкція…» складена на основі наказу МО від 1987 р. №056 і встановлює такі ж самі вимоги, що і «Инструкция…», яка ним введена, з деякими уточненнями.

6. «Руководство по эксплуатации РАО». Часть 1. (Введено в дію наказом ГК СВ від 1988 р. №05).

Стосовно організації підготовки РАО до передачі «Руководство…» встановлює загальний порядок прийому і передачі справного і укомплектованого РАО.

Сукупність вимог цих документів дозволяє правильно провести документальне оформлення супроводжувальних і прийомних документів при прийомі і передачі тільки повністю справних ІІ категорії (при передачі для проведення капітального ремонту – IV категорії) і укомплектованих зразків РАО, але з зазначених вище причин (проблем, які пов’язані з відсутністю належного фінансування ремонтів та закупівлі ЗІП для поповнення відповідних комплектів) на сьогоднішній день виникли протиріччя між вимогами керівних документів щодо якісного стану зразків РАО, які підлягають прийому і передачі, та їх фактичним технічним станом і відповідною комплектністю.

Витяг із «Інструкції по організації передачі РАО в Сухопутних військах.» (Введене в дію Додатком до наказу ГК СВ №х56 – 1987 р):

«ІІІ. Порядок підготовки, прийому і здачі РАО

Ст. 4. Зразки РАО що підлягають передачі повинні бути:

1. Технічно справними.

2. Повністю укомплектованими:

експлуатаційною документацією;

індивідуальним ЗІП;

груповими комплектами ЗІП.

Індивідуальні і групові комплекти ЗІП спецчастини повинні бути укомплектовані по всій номенклатурі елементів. Частковий некомплект однойменних елементів ЗІП і витратних матеріалів не повинен перевищувати 30%.

Засоби рухомості повинні бути укомплектовані:

1. Освіженими шинами.

2. АКБ, придатними до подальшої експлуатації.

3. Повністю укомплектованими індивідуальними комплектами ЗІП.

4. Іншими елементами з непростроченими термінами зберігання.

Комплектування озброєння і техніки автошинами, АКБ і іншими елементами з простроченими термінами зберігання КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ!

Доукомплектування озброєння, що передається проводиться з ресурсів округу.

Ст. 5. На озброєнні і техніці силами здавальника і ремонтно-технічних підрозділів, що привертаються, повинне бути проведене технічне обслуговування №2 і поточний ремонт (при необхідності).

Базові автомобілі (машини) повинні бути піддані технічному обслуговуванню і ремонту відповідно до вимог керівних документів.

Засоби зв'язку, інженерне і хімічне майно озброєння і техніка повинні бути обслужені і відремонтовані відповідно до вимог ЄТД і керівних документів.

На зразках озброєння, що підлягають капітальному ремонту по спеціальній частині або базовій машині (для автомобільних засобів рухливості – капітальному або регламентованому ремонту), технічне обслуговування не проводиться. Дані зразки повинні бути підготовлені відповідно до керівних документів і технічних умов до відправки в капітальний ремонт.

Військова техніка, що вимагає ремонту на підприємствах військового округу, повинна бути відремонтована у здавальника.

Ст. 6. Якщо озброєння в окрузі-здавальнику знаходилося на поточному постачанні, ресурс до капітального ремонту не виробило, але по термінах експлуатації відпрацювало більше 50% ресурсу до капітального ремонту, а в окрузі, що отримує підлягає закладці в «НЗ», то воно відправляється в капітальний ремонт з округу-одержувача по планах ЦРАУ.

Призначені для поточного постачання озброєння і техніка, що не виробили встановлений ресурс до капітального ремонту, передаються технічно справними і комплектними. При неможливості повного укомплектовування озброєння і техніки до доповіді додаються обґрунтовані відомості некомплекту ЗІП, ЄТД і копії відповідей центральних постачальних органів про задоволення заявок.

Ст. 13. Озброєння і техніка не приймаються в наступних випадках:

1. Якщо по технічному стану підлягають списанню.

2. З простроченими термінами автомобільних шин, АКБ і інших елементів, на які ці терміни визначені керівними документами і ЄТД.

3. Без індивідуальних комплектів ЗІП засобів рухливості, засобів зв'язку, агрегатів живлення, приладів ПХЗ і інших комплектуючих елементів, що мають згідно ЄТД індивідуальні ЗІП.

4. За відсутності формулярів (паспортів або їх дублікатів).

Ст. 14. За наявності хоч би одного з вказаних в ст. 13 справжньої Інструкції недоліків озброєння і техніки, воно залишається в здаючому окрузі до їх усунення.

Рішення про подальше використання вказаного озброєння і техніки ухвалюється ГРАУ.

Вирішення цих протиріч передбачає стаття 40 «Руководства з обліку…», в який визначено, що « Вирішення цих протиріч передбачає стаття 40 «Руководства з обліку…», у який визначено, що «Некомплектне і несправне озброєння, техніка і майно приймаються тільки по спеціальному письмовому розпорядженню начальника вищестоящого органу управління відповідної служби». Проаналізуємо вимоги цієї статті.

Під начальником вищестоящого органа управління ми розуміємо начальника служби РАО Оперативного командування або начальника ГРАУ в залежності від того, яким з них виданий наряд на передачу озброєння.

Спеціальне письмове розпорядження (дозвіл) на прийом некомплектного (несправного) зразка озброєння, яке підлягає передачі за відповідним нарядом, являє собою офіційний документ наступного змісту (варіант):

Начальнику військового

Інституту артилерії

При Сумському ДУ

На вих. №5/ 39 від «25» січня 2003 р.

Майно, яке передано до ВІА від військової частини А1002 (м. Конотоп, Сумської області) за нарядом №35/2/21/32 від 18.01.2003 р., дозволяю прийняти в наявній комплектності та за фактичним технічним станом.

Командир військової частини А2674

полковник                              С.М. Корюковець

Вимоги керівних документів щодо якісного стану зразків РАО, які підлягають передачі та прийому, єдині, незалежно від варіантів прийому і передачі та незалежно від того, переміщується зразок озброєння з однієї географічної точки до іншої або ні.

Особливостями при цьому є тільки підстави для передачі і прийому. Такими підставами є:

1. Наряд органа постачання (Форма №200 «Руководства по учету…». Часть ІІІ) – для оформлення розпорядження на передачу-прийом озброєння з військової частини (бази озброєння) до іншої військової частини (бази озброєння).

2. Накладна служби РАО військової частини (Форма №2 «Руководства по учету…». Часть І) – для оформлення передачі і прийому озброєння з підрозділу до іншого підрозділу військової частини.

3. Наказ командира військової частини на прийом призначеною особою зразка (зразків) озброєння в обсязі прийому посади у іншої посадової особи.

За всіма випадками, які перелічені, озброєння передається разом з заповненими формулярами (паспортами) і оформленими актами технічного стану (Форма №12 «Руководства по учету…». Часть І), а крім того, в разі прийому РАО за нарядом (Форма №200) службою РАО військової частини-приймальника складається акт прийому (Форма №4 «Руководства по учету…»).

В роботі розглядаються тільки ті форми облікових документів, які складаються посадовими особами рівня командир взводу (начальник обслуги БМ), командир СБАТР(начальник ВТіП).

Форми облікових документів, якими оформлюється прийом та передача РАО (рівень підрозділу):

1. Основний документ:

акт технічного стану (Форма №12 «Руководства по учету…» або додаток №4 «Керівництва з списання…»), форма дана в додатку 1.

2. Документ допоміжного характеру (додаток до акту технічного стану):

картка некомплекту (Форма №46 «Руководства по учету…»), форма дана в додатку 2.

3. Виправдальні документи:

акт зміни якісного стану (Форма №13 «Руководства по учету…»), форма дана в додатку 3;

акт списання (Форма №11 «Руководства по учету…»), форма дана в додатку 5.

Характеристика форм документів, які застосовуються для оформлення операцій з прийому СПУ та підготовки її до передачі.

1. Акт технічного стану (додаток 1) призначений для документального оформлення фактичного стану зразка озброєння при:

1. Підготовці виробу до передачі.

2. Переведенні виробу до нижчої категорії у разі необхідності проведення середнього (ІІІ категорія) або капітального (VІ категорія) ремонтів, а також – після закінчення гарантійного (ІІ категорія) або граничного (V категорія) терміну експлуатації.

3. Переведення до вищої категорії (ІІ категорія) після проведення середнього або капітального ремонтів.

4. Підтвердження категорії у разі необхідності.

При передачі озброєння акт технічного стану оформлюється особою, яка передає, і є основним супроводжувальним документом. Акт технічного стану складається у будь-якому випадку передачі, незалежно від того, переміщується зразок озброєння при передачі чи ні.

При передачі виробу з військової частини до іншої військової частини в межах Оперативного командування, акт складається здавальником в трьох примірниках з розрахунку:

1. Примірник №1 – отримувачу.

2. Примірник №2 – в службу РАО ОК (орган, яким виданий наряд).

3. Примірник №3 – залишається у відправника.

Передача здійснюється за нарядом служби РАО ОК.

При передачі виробу з військової частини до іншої військової частини, яка дислокується на території іншого Оперативного командування, акт складається здавальником в п’яти примірниках з розрахунку:

1. Примірник №1 – отримувачу.

2. Примірник №2 – в ГРАУ (орган, яким виданий наряд).

3. Примірник №3 – в службу РАО ОК (орган постачання військової частини-відправника).

4. Примірник №4 – в службу РАО ОК (орган постачання військової частини-отримувача).

5. Примірник №5 – залишається у відправника.

Передача здійснюється за нарядом ГРАУ.

При передачі виробу в межах військової частини з одного підрозділу до іншого акт складається в підрозділі, з якого передається, в одному примірнику, який після прийому передається в службу РАО військової частини.

Передача здійснюється за накладною служби РАО військової частини та наказом командира військової частини.

При передачі виробу від однієї відповідальної особи до іншої, яка приймає посаду, в межах підрозділу, акт складається в одному примірнику, який після прийому передається в службу РАО військової частини.

При необхідності кількість примірників може бути збільшена ксерокопіюванням.

За всіма переліченими випадками акт технічного стану, який складений здавальником, затверджується його командиром частини.

Картка некомплекту призначена для обліку відсутніх в комплектах зразка озброєння:

1. Експлуатаційних документів з комплекту ЕТД.

2. Елементів з комплекту поставки зразка озброєння та з комплектів поставки його складових систем.

3. Елементів з одиночного комплекту ЗІП зразка озброєння та з одиничних комплектів ЗІП його складових систем, або відсутніх елементів конструкції, (складових частин), які не входять до переліку комплектів поставки.

Основні експлуатаційно-технічні документи виробу обліковані в загальній відомості ЕТД або в окремому розділі формуляра виробу. ЕТД складових систем виробу обліковані в формулярах (паспортах) цих систем, а в загальній відомості ЕТД виробу, про це є відповідна примітка.

Загальний комплект поставки виробу облікований в основному формулярі у розділі «Комплект поставки». Комплекти поставки окремих систем обліковані в формулярах (паспортах) цих систем у розділах «Комплект поставки», а в переліку комплекту поставки основного формуляра, про це є відповідна примітка.

Картка некомплекту оформлюється окремо на кожен комплект поставки, у якому є відсутні елементи.

Одиночний комплект ЗІП виробу опублікований у загальній відомості ЗІП. Одиночні комплекти ЗІП складових систем можуть бути опубліковані:

1. В формулярах (паспортах) складових систем у розділі «ЗІП».

2. В окремих відомостях ЗІП складових систем.

3. В пакувальних аркушах місця укладки ЗІП складового блоку, вузла, системи.

4. В описах місць укладки ЗІП складових систем, блоків, вузлів.

В загальній відомості ЗІП є примітка про документи, в яких обліковані одиночні комплекти ЗІП складових систем, блоків, вузлів.

Картка некомплекту оформлюється, як і у попередньому випадку. окремо на кожен комплект ЗІП, у якому є відсутні елементи.

Елементи конструкції виробу, які не вказані в розділах «Комплект поставки» формулярів і паспортів. перелічені в технічних описах та альбомах малюнків до них.

Відсутні елементи конструкції можуть бути включені до карток некомплекту, в яких обліковані відсутні елементи з комплектів поставки відповідної системи, блоку, вузла, при цьому робиться розділ з записом «Елементи конструкції». Якщо елемент конструкції не може бути віднесений то того чи іншого «комплекту поставки», на нього заводиться окрема картка некомплекту.

Робочі картки некомплекту повинні бути заведені і вестися при експлуатації зразка озброєння від моменту прибуття його у військову частину до моменту його передачі. Картки заводяться тільки на ті комплекти. у яких відсутні елементи.

Робочі картки некомплекту заводяться в разі некомплекту на комплект. елементи якого обліковані за окремим документом (розділ формуляра або паспорта. відомість, опис, пакувальний аркуш). заповнюються ручкою, підсумок не підводиться. Таким чином, кількість робочих карток некомплекту залежить від кількості окремих комплектів, у яких є відсутні елементи.

Початкові записи в робочих картках некомплекту здійснюються за результатами прийому виробу з іншої військової частини.

Якщо виріб не переміщувався. а тільки передавався в межах підрозділу від однієї відповідальної особи до іншої, нові робочі картки некомплекту можуть не заводитися, а вестися далі. При цьому доцільно підвести підсумки на момент прийому-передачі, але порядкову нумерацію елементів потрібно продовжувати.

При підготовці виробу до передачі інформація з робочих карток некомплекту переноситься до нових зведених карток. Кількість зведених карток некомплекту формується виходячи с того. що в одну зведену картку можна включити:

1. відсутні елементи з одиночного комплекту ЗІП спеціальної частини по складовим комплектам;

2. відсутні елементи з комплектів поставки систем. блоків, вузлів спеціальної частини, а також елементи конструкції, які не обліковані в переліках комплектів поставки;

3. відсутні елементи з одиночного комплекту ЗІП засобу рухомості, відсутні елементи з комплектів поставки та інші документи конструкції шасі.

При цьому зведені картки некомплекту. крім цього, необхідно формувати ще і по належності елементі ЗІП. комплектів поставки і ЕТД до відповідних служб постачання:

1. Служба РАО.

2. Автослужба (бронетанкова служба).

3. Служба ЗЗМУ.

4. Інженерна служба.

5. Медична служба.

6. Служба зв’язку.

7. Речова служба.

Формування карток по службам постачання необхідно у зв’язку з тим, що поповнення, організація ремонту і технічного обслуговування, списання комплектуючих приладів. складових частин і іншого майна, які відносяться до номенклатури цих служб, покладено на начальників відповідних служб. Таким чином, такі картки повинні бути зареєстровані у діловодстві перелічених служб. Формування карток некомплекту по службам є обов’язковою умовою.

Підставою для занесення відсутнього елементу до відповідної картки некомплекту є виправдальний документ, яким оформлюється зняття такого елементу з обліку відомості ЗІП або формуляру (паспорту).

Назва, номер і дата виправдального документа на кожен відсутній документ повинні бути занесені до картки некомплекту, для цього, при виготовленні картки, рекомендується передбачити додаткову графу «примітки».

Виправдальними документами, які підтверджують законність некомплекту, є:

1. Акт технічного стану з доданими картками некомплекту, яким була оформлена попередня передача виробу.

2. Акт утилізації елементів V(п’ятої) категорії з такого або іншого комплекту.

3. Акт списання втрачених матеріальних засобів, який складений на підставі наказу командира військової частини про покарання винних і документів, які підтверджують факт притягнення винних осіб до матеріальної відповідальності, або виданого відповідним начальником інспекторського свідоцтва.

Картки некомплекту, які виготовляються як додаток до акту технічного стану при передачі зразка озброєння, повинні бути засвідчені начальником служби РАО військової частини, а в разі передачі його до іншої частини, крім того, – начальником органу постачання, яким виданий наряд. Такі вимоги є логічним наслідком ст. 40 «Руководства по учёту…».

Акт зміни якісного стану (додаток 3) призначений для документального оформлення наступних операцій:

1. Переведення елементів ЗІП або інших складових елементів, робота яких не обліковується в формулярах і які не обліковуються за заводськими номерами до V категорії при умові, що ці матеріальні засоби вислужили встановлений термін експлуатації і непридатні для подальшого використання за технічним станом.

2. Утилізацію (розбирання) елементів V(п’ятої) категорії (при підготовці акту для оформлення утилізації в його назві проводяться уточнення шляхом закреслювання слів «зміни якісного стану» і написання слова «утилізації». Акт утилізації, після його затвердження, є виправдальним документом і підставою для занесення матеріальних засобів, що утилізовані, до картки некомплекту).

За всіма випадками акт зміни якісного стану (утилізації) складається:

1. По службам постачання.

2. На елементи тільки з одного комплекту визначеного зразка озброєння.

У разі, якщо оформлюється операція зниження категорії елементів ЗІП визначеної системи, блоку або приладу, їх необхідно, також, розподіляти по окремим актам по групам:

1. Запасні частини.

2. Інструмент.

3. Приладдя.

Це пов’язано з тим, що групи ЗІП використовуються з різною метою і висновки комісії в акті повинні бути зроблені з вказанням причин зниження категорії до п’ятої.

Особливості списання ЗІП: для запасних частин термін експлуатації не встановлений. Вони призначені для заміни тих, що вийшли з ладу, зносилися в складі вузлів. механізмів, блоків або систем зразка озброєння. Заміна несправних елементів справними проводиться при проведенні поточного ремонту. Списанню підлягають несправні елементи, які були зняті з виробу. Умовно вони повинні бути закладені на місця тих запасних елементів, які в результаті ремонтних робіт встановлені на виріб.

Для інструменту терміни експлуатації визначені нормативними документами і складає від 7 до 10 років. З урахуванням того, що види технічного обслуговування, які встановлені єдиною системою комплексного ТО, а також – поточний ремонт проводяться періодично, при цьому роботи проводяться штатним інструментом, для якого характерні зноси робочих поверхонь і пошкодження. Інструмент може бути або придатним – ІІ(другої) категорії, або непридатним – V (п'ятої) категорії. Якщо інструмент вислужив встановлений термін експлуатації і за фактичним технічним станом відповідає V (п'ятої) категорії, це повинно бути документально підтверджено актом зміни якісного стану.

Для приладдя терміни експлуатації визначені, як і для інструменту, але особливостями експлуатації є те, що елементи цієї групи зносовим впливам піддаються менше, ніж інструмент, так як вони застосовуються для виконання інших функцій і на них більш впливають такі фактори, як біологічні, температурно-вологісні, від яких вони з часом руйнуються і приходять до непридатного стану, який відповідає V(п’ятої) категорії. До приладдя належать брезентові, гумові і дерев’яні вироби, пензлики, вимірювальні прилади, переносні ліхтарі та інші. При досягненні граничного технічного стану і при умові закінчення встановленого терміну зберігання фактичну категорію приладдя необхідно оформити актом зміни якісного стану.

При складанні акту на переведення матеріальних засобів до V(п’ятої) категорії необхідно дотримуватись таких правил:

1. Акт складається по службі, до номенклатури якої відноситься інструмент.

2. Акт складається по комплектах, які обліковані тільки за одним документом з зазначенням належності елементів до конкретного комплекту ЗІП конкретної складової частини конкретного зразка озброєння, наприклад: «Акт зміни якісного стану інструментів з одиночного комплекту ЗІП гідросистеми БМ 9А52 зав. №П1119».

3. В графі «Основа (мета) операції» вказується мета – «переведення до V(п’ятої) категорії».

4. В розділі «списати» вказуються назви і позначення елементів, одиниці виміру (шт., к-т, од.) визначаються в залежності від складу елемента, категорія вказується та, яка підтверджена документально, тобто ІІ(друга). Первинна вартість, якщо цінники у відповідній службі відсутні, визначаються за ринковими, що діють на день складання акту (стаття 16 «Положення про матеріальну відповідальність…»). Загальна вартість матеріальних засобів, які підлягають переведенню до V (п’ятої) категорії, не повинні перевищувати в одному акті двох посадових окладів командира військової частини, який затверджує акт.

5. В розділі «оприбуткувати» повторюються назви, позначення елементів та їх одиниці виміру. Категорія вказується та якій фактично відповідає елемент ЗІП, тобто V(п’ята).

Після затвердження акту на переведення матеріальних засобів до V (п’ятої) категорії, необхідно документально оформити наступну операцію – утилізацію або розбирання. В цьому випадку, при оформленні акту необхідно дотримуватися таких правил:

1. В назві акту закреслюються слова «зміни якісного стану» і дописується слово «утилізація» або «разбірки», які відображують мету складання акту. Наприклад «Акт утилізації елементів з одиночного комплекту ЗІП гідросистеми БМ 9А52» (додаток 4).

2. Акт утилізації, як і акт зміни якісного стану, складається по службам постачання, а матеріальні засоби групуються з одного комплекту і тільки з одного зразка озброєння. В цьому випадку в один акт можуть бути включені і запасні частини V(п’ятої) категорії, і інструменти V(п’ятої) категорії, і приладдя V(п’ятої) категорії, але всі ці групи повинні бути з одного комплекту ЗІП. Це допускається в зв’язку з тим, що утилізація проводиться однаково для всіх груп ЗІП.

3. В розділі «Списати» записуються назви, позначення і одиниці виміру елементів, що підлягають утилізації. Категорія вказується та, що підтверджена документами, тобто – V(п’ята).

4. В графі «первинна вартість» слово «первинна» закреслюється, а слово «залишкова» дописується. Залишкова вартість визначається як 25% від первинної, але не менш ніж вартість металобрухту, який буде отримано в результаті утилізації елементу ЗІП (стаття 16 «Положення про матеріальну відповідальність…»). Загальна залишкова вартість матеріальних засобів, які підлягають утилізації, не повинна перевищувати двох посадових окладів командира військової частини, який затверджує акт.

За всіма випадками в акті підводиться підсумок за кількістю найменувань і загальної вартості майна.

Висновки комісії для переведення до V(п’ятої) категорії кожної групи ЗІП розробляються з урахуванням особливостей їх експлуатації. Пропоновані варіанти пропозицій комісії:

1. Для акту зміни якісного стану при переведенні запасних частин до V(п’ятої) категорії: «Елементи, які перелічені, вийшли з ладу в процесі нормальної експлуатації і зняті з виробу при проведенні поточних ремонтів, а замість них встановлені аналогічні справні з одиночного комплекту ЗІП. Відновлення технічно не можливе. Фактичний технічний стан відповідає V (п’ятій) категорії. Підлягають переведенню до фактичної категорії з подальшою утилізацією». Під «нормальною роботою» слід розуміти експлуатацію у відповідності з вимогами експлуатаційно-технічних документів.

2. Для акту зміни якісного стану при переведенні інструменту до V (п’ятої) категорії: «Граничний термін експлуатації інструментів, що встановлений нормативними документами, вичерпаний. Робочі поверхні зношені, або пошкоджені в процесі нормальної експлуатації. Для використання інструменти непридатні, фактичний технічний стан відповідає V(п’ятої) категорії. Підлягають переведення до фактичної категорії з подальшою утилізацією.»

3. Для акту зміни якісного стану при переведенні приладдя до V (п’ятої) категорії: «Граничний термін експлуатації приладдя, що встановлений нормативними документами, вичерпаний. Елементи зношені або пошкоджені в процесі нормальної експлуатації і не можуть виконувати свої функції. Фактичний технічний стан їх відповідає V(п’ятої) категорії. Підлягають переведення до фактичної категорії з подальшою утилізацією.»

Висновки комісії для утилізації всіх груп ЗІП: «Елементи ЗІП V(п’ятої) категорії підлягають утилізації та зняттю з обліку встановленим порядком. Складові елементи, які після розбирання інструменту і приладдя можуть бути віднесені до ремонтного фонду, відсутні. Ті, що містять метали, оприбуткувати як металобрухт, а інші – віднести до утілю».

Зняття елементів ЗІП з обліку здійснюється шляхом занесення елементів, що утилізовані, до відповідної картки некомплекту з позначкою про назву, номер і дату документу, яким оформлена утилізація. Як вже було визначено вище, картки некомплекту призначені для обліку відсутніх елементів ЗІП в відповідному комплекті, елементи якого обліковані за окремим обліковим документом (опис ЗІП, відомість ЗІП і т.і.). тобто на кожен обліковий документ повинна бути заведена окрема картка некомплекту, якщо в цьому комплекті є відсутні елементи.

Акт списання (додаток 5) призначений для списання з обліку витратних матеріалів, які входять до складу ЗІП нового зразка озброєння, що прибув з підприємства-виробника; а також – витратних матеріалів, які отримуються зі складу для поповнення витрачених з переліку комплектів ЗІП на протязі експлуатації. Витратними можу

Подобные работы:

Актуально: