Методика вивчення методів практичного виявлення та вимірювання радіоактивного випромінювання

Зміст

Вступ. 2

Розділ 1. Аналіз програми в випускному класі при вивченні ядерної фізики. 4

Розділ 2. Основні поняття дозиметрії 9

2.1. Доза випромінювання, види поглинутої дози випромінювання. 9

2.2. Біологічна дія іонізуючого випромінювання. 10

2.3. Методи виявлення та вимірювання радіоактивного випромінювання. 13

Розділ 3. Методика вивчення основних понять дозиметрії 15

3.1. Методика вивчення поняття «доза випромінювання». 15

3.2. Методика вивчення біологічної дії іонізуючого випромінювання. 16

3.3. Методика вивчення методів практичного виявлення та вимірювання радіоактивного випромінювання. 16

Розділ 4. Формування міжпредметних зв’язків під час поглибленого вивчення основних понять дозиметрії в 11 класі 17

4.1. Формування міжпредметних зв’язків із біологією.. 18

4.2. Формування міжпредметних зв’язків із основами безпеки життєдіяльності. 18

Висновки. 20

Додаток 1. План-конспект уроку. Вимірювання радіоактивних випромінювань. Дозиметри. 21

Додаток 2. Лабораторна робота. Вимірювання природного радіаційного фону. Складання радіаційної карти місцевості. 32

Список використаної літератури. 38


Вступ

Швидкий розвиток ядерної енергетики та широке застосування джерел іонізуючого випромінювання в різних областях науки, техніки та народного господарства створили потенційну небезпеку радіаційного впливу на людину та забруднення навколишнього середовища радіоактивними речовинами. Тому питання захисту від радіоактивного випромінювання (або так звана радіаційна безпека) перетворилися у наш час на одну із важливих проблем.

Для України важливість питання радіоактивного забруднення зросла після 1986 року, після аварії на Чорнобильській АЕС. І частина Рівненської області перебуває у зоні радіоактивного забруднення. Тому вивчення питання дозиметрії в умовах школи має досить велику практичну цінність та може продемонструвати можливість практичного застосування досягнень фізики. Питання дозиметрії являються доволі цікавими із точки зору формування пізнавального інтересу до фізики, вони дозволяють практично показати застосування фізики у нашому житті.

Завданням роботи буде проаналізувати шкільну програму із фізики із метою встановлення рівня розгляду питань дозиметрії та дотичних до неї питань: радіоактивних випромінювань, їх видів та доз, методів вимірювання радіоактивного випромінювання у стандартній шкільній програмі із фізики. Також завданням роботи буде розробити методику викладання питань дозиметрії у шкільному курсі фізики, встановити необхідну для цього кількість навчальних годин, теми занять, можливість проведення лабораторних робіт, проведення демонстраційних дослідів із теми, тощо.

Вивчення питань дозиметрії вимагає широкого використання інформації із інших шкільних предметів, потребує формування між предметних зв’язків фізики із біологією, початковою військовою підготовкою, основами безпеки життєдіяльності, тощо. Слід відмітити також, що мало виявити радіоактивне забруднення, потрібно також знати і як від нього позбавитися, а також вірно вибирати та проводити профілактичні дії, на що також потрібно звернути увагу.


Розділ 1. Аналіз програми в випускному класі при вивченні ядерної фізики

Вивчення фізики в старшій школі на профільному рівні спрямовано на досягнення наступних цілей:

· освоєння знань про методи наукового пізнання природи; сучасної фізичної картини світу, властивостей речовини й поля, просторово-часових залежностей, динамічних і статистичних законів природи, елементарних частинок і фундаментальних взаємодій, будови й еволюції Всесвіту; знайомство з основами фундаментальних фізичних теорій: класичної механіки, молекулярно-кінетичної теорії, термодинаміки, класичної електродинаміки, спеціальної теорії відносності, квантової теорії;

· оволодіння вміннями проводити спостереження, планувати й виконувати експерименти, обробляти результати вимірювань, висувати гіпотези й будувати моделі, установлювати границі їхньої застосовності;

· застосування знань по фізиці для пояснення явищ природи, властивостей речовини, принципів роботи технічних пристроїв, рішення фізичних завдань, самостійного отримання й оцінки вірогідності нової інформації фізичного змісту, використання сучасних інформаційних технологій для пошуку, переробки й використання навчальної й науково-популярної інформації з фізики;

· розвиток пізнавальних інтересів, інтелектуальних і творчих здатностей у процесі рішення фізичних завдань і самостійного придбання нових знань, виконання експериментальних досліджень, підготовки доповідей, рефератів й інших творчих робіт;

· виховання духу співробітництва в процесі спільного виконання завдань, поважного відношення до думки опонента, обґрунтованості висловлюваної позиції, готовності до морально-етичної оцінки використання наукових досягнень, поваги до творців науки й техніки, що забезпечує провідну роль фізики в створенні сучасного миру техніки;

· використання придбаних знань й умінь для рішення практичних, життєвих завдань, раціонального природокористування й захисту навколишнього середовища, забезпечення безпеки життєдіяльності людини й суспільства.

Саме останнє завдання фізики і цікавить нас. Адже завданням роботи буде розгляд питань дозиметрії, які тісно пов’язані із радіоактивним забрудненням території, радіонуклідами та шкідливою дією радіоактивного випромінювання.

Вказані питання розглядаються в випускному, 11 класі у другому семестрі. На вивчення питань по темі «Атом та атомне ядро» виділяється, згідно типової програми, 20 годин та 2 години резерву. Згідно типової програми на вивчення теми «Поглинута доза випромінювання та її біологічна дія. Захист від опромінення» виділяється одна навчальна година. На цьому занятті проводиться вивчення понять доза випромінювання, біологічна доза опромінення та даються рекомендації щодо захисту від опромінення. Питання вимірювання радіоактивних випромінювань не розглядається у шкільній програмі взагалі. Тому для поглибленого вивчення теми дозиметрія потрібно виділити щонайменше дві навчальні години. І після теми  «Поглинута доза випромінювання та її біологічна дія. Захист від опромінення. Техніка безпеки при роботі із радіоактивними речовинами» потрібно повести розгляд теми «Вимірювання радіоактивних випромінювань. Дозиметри», на занятті буде розглянуто будову та використання різних систем дозиметрів, проведено практичне вимірювання радіоактивного фону приміщення. В типовій програмі є тема «Експериментальні методи реєстрації іонізуючих випромінювань», яка дотична до теми «Вимірювання радіоактивних випромінювань. Дозиметри», але у методах реєстрації іонізуючих випромінювань головний акцент зроблено на будові та принципі дії лічильника Гейгера, а не на використанні дозиметрів. Тому доцільним вважається, на мою думку, залишити заняття «Експериментальні методи реєстрації іонізуючих випромінювань» без змін та провести із метою поглибленого вивчення дозиметрії два заняття із темами, які вказані у таблиці 1.

Таблиця 1. Теми занять при поглибленому вивченні дозиметрії.

Тема заняття.
Заняття №1Поглинута доза випромінювання та її біологічна дія. Захист від опромінення. Техніка безпеки при роботі із радіоактивними речовинами.
Заняття №2Вимірювання радіоактивних випромінювань. Дозиметри.
Актуально: