Розвиток та розміщенння промисловості будівельних матеріалів в Україні

                           Міністерство освіти і науки України  

             Київський Національний Торговельно-Економічний                                                                  

                                             Університет

         Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної  діяльності

                        Курсова робота з курсу РПС

На тему : Розвиток та розміщенння промисловості будівельних                                                               

                                  матеріалів в Україні

                                                                                 Студент

                                                                     1-го курсу 2-ої групи

                                                                                    ФБС

                                                                   денної форми навчання

                                                                          Герасименко О.М

                                                                        Науковий керівник:

                                                                             Мазаракі А.А.

                                              Київ 2003

                         План

    Вступ

1. Будівельний комплекс – одна з головних галузей народного господарства   України .

2. Промисловість будівельних матеріалів – передумови та фактори її розміщення.

3. Родовища природних будівельних матеріалів України, розміщення та

    особливості видобування.

 4. Виробництво будівельних матеріалів, аналіз показників та перспективи сучасного  розвитку.

    Висновки

 Список використаної літератури                           


      Вступ.

   Будівельний комплекс включає виробництво будівельних матеріалів, капітальне будівництво та галузі, які їх обслуговують. Його складові надзвичайно різняться за продукцією, умовами і знаряддями праці, зв’язками тощо. Рівень розвитку будівельного комплексу впливає на формування пропорцій і темпів розвитку країни.

Предметом дослідження виступають структурні і територіальні особливості розвитку і розміщення будівельного комплексу України.

   Об’єктом дослідження будівельного комплексу є територія України та її економічні райони.

   Основним завданням роботи є дослідження: передумов, принципів і факторів розміщення, структури та розвитку промисловості будівельних матеріалів одної з головних складових будівельного комплексу України.

   Основні методи дослідження: літературна статистика (діаграми, таблиці, тощо), аналітичний, балансовий, порівняння, картографічний.

    Незважаючи на те, що у  промисловому комплексі України частка будівельної промисловості ще не значна (близько 6,5% вартості валової продукції), будівельна індустрія є провідною галуззю, яка істотно впливає на структуру і функціонування всього суспільно-територіального комплексу України. Будівельна промисловість відноситься до числа галузей індустріального виробництва, яка повинна розвиватися дуже високими темпами, що спостерігалося в 1960-1995. Тоді загальний обсяг будівельної промисловості України зріс у 12,4 рази і майже не відставав від відповідних показників машинобудівного комплексу (12,8 рази). Але з 1997 року і в подальші роки обсяг будівництва значною мірою скоротився.  


1. Будівельний комплекс України – одна з головних галузей народного господарства.

Будівельний комплекс — це сукупність галузей ма­теріального виробництва і проектно-пошукових робіт, які забезпечують капітальне будівництво. До складу будівельного комплексу входять такі галузі матеріаль­ного виробництва: будівництво, промисловість буді­вельних матеріалів, виробництво будівельних конст­рукцій і деталей.

Будівельний комплекс складається з таких основних блоків: виробництво будівельних матеріалів, власне будівництво, будівельне машинобудування, проектно-конструкторські й дослідні роботи в галузі будівництва. Частка будівельного комплексу в господарстві досить значна. В Україні ВВП тільки будівництва становить 8%.Комплекс охоплює майже 10% усіх зайнятих у господарстві, з них 6% - у будівництві.

Будівельний комплекс тісно пов’язаний з усіма галузями господарства. За його участю створюється більшість основних виробничих і невиробничих фондів. Разом з тим комплекс є споживачем продукції багатьох галузей. У будівництві використовується 10% продукції машинобудування, 20% прокату чорних металів, 40% лісоматеріалів. Воно споживає вироби хімічної промисловості (лаки, фарби, пластмаси). Для виробництва будівельних матеріалів потрібна велика кількість палива й води. Будівельні матеріали, конструкції є важливою складовою частиною вантажообігу транспорту. Транспортні витрати в собівартості будівництва становлять біля 25%.

Будівництво - головна ланка комплексу. Тут створюються основні фонди господарства. Від інших галузей будівництво відрізняється своєю продукцією(будівлі), яка є нерухомою, великогабаритною.

За призначенням будівництво поділяється на промислове(заводи, фабрики), гідротехнічне (ГЕС, водосховища, канали),енергетичне (електростанції, електромережі), транспортне (автомобільні, зілізничні шляхи, аеропорти, трубопроводи), сільське (спорудження ферм, елеваторів).

    Будівництво характеризується тривалим виробничим циклом, територіально закріпленими об’єктами, які зводять промислові будинки, жилі будинки, електростанції, трубопроводи тощо, а також високою залежністю виробництва від географічних умов.

    У процесі спеціалізації виділились окремі види будівництва - промислове, транспортне, житлове, водогосподарське та ін. При розміщенні об’єктів капітального будівництва слід враховувати наявність будівельної організації, вирішуючи питання доцільності розміщення ще на допроектній стадії. Найважливіші фактори на основі яких обираються райони і пункти будівництва-це трудовий, сировинний, паливно-енергетичний, водний та інші.

Значний вплив на будівництво чинять кліматичні особливості різних регіонів.

Вони впливають, перш за все, на сезонність відкритих будівельних робіт. При виборі конкретних майданчиків для будівництва промислових підприємств, при спорудженні доріг, транспортних і гідротехнічних об’єктів , а нерідко і вирішальне значення набувають такі географічні умови, як рельєф місцевості, грунти і грунтові води, карстові явища, сейсмічність, які в тій чи іншій мірі впливають на вартість будівництва і його організацію.

    Чисельність зайнятих у будівництві України досягла більше ніж млн.чол.

Капітальні вкладення складали в 1999 р. 281 млн.грн., 2000 р 312 млн.грн., в 2001р. 386 млн.грн причому бизько 60% з них припадає на об’єкти виробничого призначення, а решта на невиробничі об’єкти. У структурі капітальних вкладень переважають будівельні та монтажні роботи­­­­­­­­­­­­­-близько 60% більше 30%- устаткування, інструмент та інвентар, решта-інші капітальні роботи і витрати. Найбільші капітальні вкладення припадають на промисловість і житлове господарство.

    Обсяг капітальних вкладень і відповідно будівельних та монтажних робіт є диференційованим по областях України, що видно з даних, наведених у табл. 1.

Якщо провести аналіз таблиці то можна побачити, що найбільші інвестиції припадають на регіони з розвинутим будівельним комплексом та видобувною промисловістю  (Дніпропетровська, Донецька, Одеська, Київська області).

У будівництві ринкові відносини розвиваються активніше, ніж промисловості. В 2001 р. у недержавному секторі економіки перебували 73% загальної кількості будівельних організацій, якими виконано 71% підрядних робіт, у тому числі акціонерними товариствами.                                             

                                                                                                   Таблиця 1

ОБСЯГ ІНВЕСТИЦІЙ В ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ, БУДІВЕЛЬНІ ТА МОНТАЖНІ РОБІТИ ПО РЕГІОНАХ УКРАЇНИ у 1999—2001 ., млн.грн*

        1999

       2000

          2001

Інвестиції

Буд.та монтаж роботи

Інвестиції

Буд.та монтаж роботи

Інвестиції

Буд.та монтаж роботи

Україна

12197

6342

13955

 6920

16857

8075

Автономна Республіка Крим503325472260638360
Вінницька область202126222138292168
Волинська17411416694277147
Дніпропетровська108351613376111429620
Донецька148061315896721868700
Житомирська148921538416880
Закарпатська169129203126270137
Запорізька661291673234664275
Івано-Франківська231118369196444215
Київська490320579341713467
Кіровоградська157891587621392
Луганська513266547214635212
Львівська482247615265694301
Миколаївська241128269124381156
Одеська6024118455731295705
Полтавська813324850283722251
Рівненська270139223126303151
Сумська303104356142499164
Тернопільська1571091248514584
Харківська582240803285990359
Херсонська1407816988208102
Хмельницька289190276153302178
Черкаська2191161959622098
Чернівецька8351865012774
Чернігівська21210124086281113
м. Київ м.194510682356147530021819
м.Севастополь483780437747
* Статистичний щорічник України за 2001 рік. — К. : Українська енциклопедія, 2002. — С. 206.

     З усіх інвестицій в основний капітал і будівельні і монтажні роботи за рахунок державних централізованих джерел фінансування в 2001 році-1080 млн.грн, вартість будівельних та монтажних робіт становила 663 млн.грн. Відсотковий розподіл інвестицій на будівельні та монтажні роботи, устаткування інструмент і інвентар та інші капітальні роботи та витрати відображено на діаграмі 1.

  *Статистичний щорічник України за 2001р .Державний комітет статистики   України за ред.  О.Г.Осауленка ст.213

     Сучасне життя суспільства буз ефективного функціонування будівельного комплексу просто неможливе. Рівень його розвитку впливає на формування пропорцій і темпів розвитку галузей народного господарства, розміщення продуктивних сил і розвиток регіонів. Будівництво створює нові і реконструює діючі основні фонди (будівлі і споруди, призначені для всіх видів виробничої і невиробничої діяльності людей). Від розвитку цієї галузі залежить будівництво житла, створення нових міст і сіл, окремих мікрорайонів, постійна реконструкція житлових фондів, будівництво промислових і сільськогосподарських підприємств, транспортних об’єктів, лікарень, шкіл, торгових центрів тощо, будівельний комплекс підтримує в належному стані обороноздатність країни, створює передумови для зростання виробництва в усіх галузях господарства.

2. Промисловість будівельних матеріалів – передумови та фактори її розміщення.

    Промисловість будівельних матеріалів одночасно є однією з галузей важкої промисловості і найважливішою складовою будівельного комплексу. Промисловість будівельних матеріалів має багатогалузевий характер. До складу промисловості будівельних матеріалів входять основні групи галузей:

  1.)Видобуток і обробка мінерально будівельної сировини ( пісок, гравій, щебень, бутовий камінь та ін.);

  2.)Виробництво в’яжучих матеріалів (цемент, вапно, гіпс, та ін.);

  3.)Виробництво скла, покрівельних матеріалів, азбестоцементних труб, керамічних, вогнетривких виробів, теплоізоляційних матеріалів та ін.

   4.)Виробництво стінових матеріалів, виробів і конструкцій ( бетонні, залізобетонні, та інші конструкції і блоки).

   Всі ці матеріали видобуваються та виробляються на підприємствах які розташовані в усіх областях України. Найпотужнішими центрами промисловості будівельних матеріалів є Київ, Харків, Одеса, Дніпропетровськ, Кривий Ріг, Запоріжжя, Донецьк, Маріуполь.

Розміщення підприємств будівельних матеріалів.

    Галузі будівельного комплексу розвиваються в усіх районах, однак переважна більшість підприємств тяжіє до районів індустріального будівництва. Тому – то на перший план виступає виробництво цементу, збірного залізобетону і заповнювачів для

Подобные работы:

Актуально: