Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

Міністерство освіти і науки України

Київський Національний торговельно-економічний університет


Дипломна робота


На тему:

Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

На матеріалах:   ВАТ “Універсам-23”

Студентки 6 курсу 4-ї групи ОФФ

спеціальності 7.05010601

“Облік і аудит в сфері товарного обігу”

заочної форми навчання                          Музиченко Любові Андріївни

Науковий керівник:                                   Бенько Микола Миколайович

Київ 2001


АНОТАЦІЯ

Робота містить 137 сторінок, 16 таблиць, 19 рисунків, 34 додатків, а також список використаних літературних джерел - 55 найменувань.

Об’єктом дослідження є методика і організація бухгалтерського обліку по витратах згідно з П(с)БО на матеріалах ВАТ "Універсам 23".

У першому розділі "Система управління витратами комерційної діяльності підприємства" розглядається економічна сутність витрат обігу як об'єкту обліку, контролю та аналізу, групування витрат обігу, економіко-правовий аналіз

У другому розділі ”Організаційно - економічна характеристика базового підприємства” розглядається організаційна та економічна характеристика базового підприємства.

У третьому розділі "Проектування системи бухгалтерського обліку витрат комерційної діяльності підприємства" представлені різноманітні проектування систем первинного обліку витрат обігу, фінансовий обілік витрат, податковий облік витрат, управлінський (внутрішньо- господарський) облік витрат комерційної діяльності.

У четвертому розділі "Проектування системи поточного контролю та економічного аналізу витрат обігу" подано аналіз основної концепції методики та організації внутрішньогосподарського контролю витрат обігу, системи економічних показників, факторний аналіз витрат, оперативний та порівняльний аналіз витрат комерційної діяльності.

У п’ятому розділі "Система автоматизації обліково-аналітичних робіт в управлінні витратами обігу" розглянута і систематизовані автоматизована склад і постановка задач, алгоритмізація задач обліку контролю і аналізу витрат, вихідні документи комерційної діяльності підприємства.

Одержані результати можуть бути використані для розробки удосконалення обліку у ВАТ "Універсам 23" та інших споріднених підприємствах.


ЗМІСТ

Вступ6
Розділ 1.Система управління витратами комерційної діяльності підприємства9
1.1.Економічна сутність витрат як об’єкту обліку, контролю та аналізу9
1.2.Групування витрат для проектування системи обліку, контролю та аналізу14
1.3.Економіко – правовий аналіз та огляд нормативної бази і спеціальної літератури21
Розділ 2.Організаційно-економічна характеристика базового підприємства38
Розділ 3.Проектування системи бухгалтерського обліку витрат комерційної діяльності підприємства45
3.1.Проектування системи первинного обліку витрат45
3.2.Фінансовий облік витрат комерційної діяльності54
3.3.Податковий облік витрат комерційної діяльності76
3.4.Управлінський (внутрішньогосподарський) облік витрат комерційної діяльності82
Розділ 4.Проектування системи поточного контролю та  економічного аналізу витрат90
4.1.Основні концепції методики та організації внутрішньогосподарського контролю витрат90
4.2.Система економічних показників, інформаційна база та основні методи економічного аналізу95
4.3.Факторний аналіз витрат комерційної діяльності101
4.4.Оперативний та порівняльний аналіз витрат комерційної діяльності105
Розділ 5.Система автоматизації обліково-аналітичних робіт в управлінні витратами112
5.1.Склад і постановка задач112
5.2.Алгоритмізація задач обліку контролю і аналізу витрат комерційної діяльності119
5.3.Вихідні документи та їх використання в управлінні витратами123
Висновки і пропозиції128
Список використаних джерел133
Додатки

Подобные работы:

Актуально: