Самостійне вивчення дисципліни "Аудит"

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до самостійного вивчення дисципліни “Аудит”

(для студентів-заочників спеціальності 6.050106 „Облік і аудит”)

Рекомендовано

на засіданні кафедри “Економіки і менеджменту”

протокол № 9 від 30.05 2006 р.

Затверджено

на засіданні навчально-видавничої Ради ДонНТУ

протокол № 4 від 06.12 2006 р.

Красноармійськ 2006


УДК

Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни “Аудит” (для студентів-заочників спеціальності 6.050106 - „Облік і аудит”)/Уклад. О.М. Просоленко, Г.С. Тімохіна, О.В. Цвєтнова. – Красноармійськ, 2006. – 64 с.

Викладено тематичний зміст дисципліни, вправи для закріплення матеріалу і самоконтролю студентів, основні вимоги до структури і змісту контрольної роботи, вимоги до ії оформлення та захисту, перелік запитань до семестрового контролю. Методичні вказівки призначені для студентів-заочників спеціальності 6.050106 - „Облік і аудит”.

Відповідальний за випуск:     С.М. Лисенко                               

Укладачі:   О.М.Просоленко

Г.С. Тімохіна

О.В. Цвєтнова

Рецензент: О.О. Школяренко


Зміст

Загальні положення

Організація самостійної роботи студента

Тематичний зміст дисципліни

Вправи для закріплення матеріалу і самоконтролю студента

Загальні правила оформлення контрольної роботи

Завдання до контрольної роботи

Перелік запитань до семестрового контролю

Критерії оцінки знань студента

Список рекомендованих джерел

Список використаних джерел


Загальні положення

Методичні вказівки призначені для самостійного вивчення дисципліни “Аудит” студентами-заочниками спеціальності 7.050106 - „Облік і аудит” та охоплюють усі види робіт при вивченні курсу студентами і відображає основні методичні вимоги кафедри «Економіки і менеджменту».

Програма вивчення нормативної дисципліни «Аудит» складена відповідно до місця та значення дисципліни за структурно-логічною схемою, передбаченою освітньо-професійною програмою бакалавра з напряму підготовки 7.0501 «Економіка та підприємництво» і охоплює всі змістовні модулі, передбачені стандартом. Програма за змістом охоплює основні підрозділи основ дисципліни “Аудит” в її сучасному вигляді у навчальній та науковій літературі.

Основною метою викладання курсу «Аудит» є формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок для здійснення аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності; обґрунтування власної думки щодо достовірності фінансової звітності та фінансового стану суб'єктів господарювання.

Основними завданнями, що мають бути вирішені у процесі викладання дисципліни, є надання студентам:

- знань з теорії контролю та основ аудиту;

- теоретичних знань та практичних навичок із застосування організаційних та методичних прийомів аудиту;

- практичних навичок з оцінки фінансово-господарської діяльності та розробки стратегії розвитку підприємства;

- вміння формувати та обґрунтовувати висновки.

Предметом вивчення «Аудиту» є регулювання фінансово-господарської діяльності підприємств та оцінка її відповідності чинному законодавству та критеріям ефективності господарювання.

Вивчивши курс студент повинен знати:

- поняття аудиту, аудиторської діяльності й аудиторських послуг;

- органи управління аудиторською діяльністю та їх функції;

- права, обов’язки, спеціальні вимоги і відповідальність суб’єктів аудиторської діяльності;

- порядок сертифікації аудиторів;

- порядок надання аудиторських послуг;

- сутність, необхідність, методику та технологію планування аудиторської діяльності;

- мету, завдання, джерела та методику аудиту активів, пасивів, обліку та фінансової звітності;

- поняття, класифікацію, структуру та види робочих документів та аудиторських висновків;

- особливості проведення аудиту в умовах комп’ютерного середовища.

Вивчивши курс студент повинен вміти:

- вільно орієнтуватися в теоретичних та практичних проблемах аудиту;

-    вміло використовувати методи і процедури аудиту для оцінки діяльності підприємства;

-    прогнозувати і знаходити шляхи підвищення ефективності діяльності підприємства;

- розробляти і приймати обґрунтовані управлінські рішення;

- формувати та обґрунтувати власну думку про стан фінансової звітності та фінансовий стан суб'єктів підприємництва.

Студент повинен стати справжнім професіоналом, для чого йому необхідно засвоїти ряд спеціальних, загальноосвітніх, гуманітарних, загальноекономічних дисциплін, які разом з циклом професійних дисциплін і циклом практичних занять формують майбутнього фахівця належного рівня. Розвиток аудиторської діяльності значною мірою залежить від практичної підготовки спеціалістів з аудиту.


Організація самостійної роботи студента

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Зміст самостійної роботи над дисципліною “Аудит” визначається навчальною програмою дисципліни, завданнями та вказівками викладача, даними методичними вказівками.

Забезпечується самостійна робота студента системою навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення дисципліни: підручники, навчальні та методичні посібники, конспект лекцій викладача, практикум тощо.

Самостійна робота студента над засвоєнням навчального матеріалу може виконуватися у бібліотеці вищого навчального закладу або в домашніх умовах.

Навчальний матеріал дисципліни “Аудит”, передбачений робочим навчальним планом для засвоєння студентом в процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався при проведенні навчальних занять.

Студенти, що навчаються за заочною формою, виконують відповідно до навчального плану індивідуальну контрольну роботу, завдання якої охоплюють теми курсу “Аудит”, передбачені методичними вказівками.

Підготовка, написання та захист контрольної роботи є важливою стадією професійної підготовки студентів, поглибленого вивчення ними теорії та практики організації і методики аудиту підприємницької діяльності в умовах ринкової економіки. Контрольна робота є завершеним самостійним дослідженням актуальних питань теорії та практики організації аудиту в умовах становлення та розвитку ринкових відносин.

У методичних вказівках розроблена контрольна робота з дисципліни „Аудит”, яка складається з трьох частин. Перша частина – теоретичне питання, друга – означення з дисципліни, третя – практичне завдання (господарські ситуації, які моделюють діяльність аудиторських підприємств з питань організації роботи та проведення аудиторських перевірок). Студент повинен скласти і обґрунтувати його розв’язок, послідовно виклавши його у формі текстового або табличного звіту.

Контроль за самостійною роботою студентів здійснюється у вигляді обговорень, опитувань, розв’язання задач, захисту індивідуальних завдань (контрольної роботи) студентами-заочниками та перевірки знань студентів під час складання заліку.

Тематичний зміст дисципліни

Тема 1. Вступ до курсу «Аудит»

Суть, функції та принципи контролю у суспільстві. Місце контролю в системі управління, його цілі та завдання. Функції контролю в управлінні економікою. Взаємозв'язок контролю з іншими функціями управління.

Організаційна структура контролю в Україні. Класифікація видів контролю та їх характеристика. Державний контроль у країнах з високорозвиненою економікою ринкового типу.

Література: (1, с.3-31,49-56,), (2, с.5-15), (3, с.10-13), (6, с.6-11).

Тема 2. Аудит, його зміст та класифікація

Виникнення аудиту, та розвиток аудиторської діяльності. Призначення та необхідність виникнення аудиту. Ознаки необхідності виникнення аудиту та розвиток аудиторської діяльності в Україні.

Визначення аудиту. Поняття аудиторської діяльності та її складові. Мета аудиту. Класифікація аудиту за певними ознаками.

Відмінність аудиту від ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства.

Література: (1, с.60-91), (2, с.16-45), (3, с.14-16), (6, с.12-13).

Тема 3. Основні принципи, предмет та метод аудиту

Принципи аудиту та їх характеристика. Предмет та об’єкти аудиту.

Методи аудиту. Поєднання методів документальної комплексної ревізії, судово-бухгалтерської експертизи, аналізу господарської діяльності.

Література: (1, с.92-120), (2, с.63-72), (3, с.27-30), (6, с.26-32).

Тема 4. Організація та регулювання аудиторської діяльності в Україні

Регулювання аудиторської діяльності в Україні. Саморегулювання - найважливіша умова забезпечення незалежності аудиту.

Суб'єкти аудиторської діяльності: аудитори та аудиторські фірми.

Суб'єкти регулювання аудиторської Діяльності: держава та професійні організації. Аудиторська палата України, Спілка аудиторів України, Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, їх повноваження, функції та обов’язки.

Сертифікація аудиторів. Термін чинності сертифікату та підтвердження професійної придатності аудиторів. Порядок отримання та скасування сертифікату. Загальні умови проведення аудиту та надання інших аудиторських послуг.

Поняття стандартів і норм аудиту. Міжнародні стандарти аудиту та їх характеристика. Національні нормативи аудиту їх характеристика, застосування. Кодекс етики професійних бухгалтерів.

Література: (1, с.57-59, 78-82), (2, с.84-110), (5, с.7-32), (6, с.20-25).

Тема 5. Планування, стадії та процедури аудиту

Планування аудиту, його мета, конкретизація завдань аудиту у процесі планування. Етапи планування.

Загальний план аудиту, його зміст. Програма аудиту та її складові.

Аудиторські процедури, їх призначення та види.

Література: (1, с.121-172), (2, с.135-143), (3, с.30-34), (5, с.52-72), (6, с.45-51).

Тема 6. Система внутрішнього контролю на підприємстві

Внутрішній контроль та його характеристика. Структура системи внутрішнього контролю. Середовище контролю та фактори, що його обумовлюють.

Система бухгалтерського обліку на підприємстві - політика і процедура, які стосуються відповідних записів бухгалтерських операцій.

Процедури контролю - спеціальні перевірки, що виконуються персоналом підприємства.

Вивчення та оцінка системи внутрішнього контролю. Документування результатів вивчення системи внутрішнього контролю. Тестування системи внутрішнього контролю.

Внутрішній аудит. Основні завдання внутрішнього аудиту. Організація системи внутрішнього аудиту. Відмінності внутрішнього аудиту від внутрішнього контролю.

Література: (2, с.111-120, 220-239), (6, с.61-66), (5,с.168-195).

Тема 7. Аудиторський ризик, суттєвість, визначення обману та помилки

Підприємницький ризик та його характеристика. Поняття аудиторського ризику та його складові.

Внутрішньовластивий ризик підприємства та фактори, що його обумовлюють. Ризик контролю, його визначення та складові. Ризик невиявлення. Залежність між ризиком контролю і ризиком не виявлення.

Припустимий аудиторський ризик. Модель аудиторського ризику та її використання на практиці.

Кількісна оцінка аудиторського ризику та правила, яких необхідно дотримуватись при її застосуванні. Оцінка ризику у процесі аудиту.

Залежність між компонентами моделі аудиторського ризику. Поняття суттєвості та її оцінка. Послідовність застосування суттєвості на різних етапах аудиту. Суттєве та несуттєве відхилення. Обман та помилка: визначення та фактори, що їх зумовлюють.

Література: (1, с.180-188), (2, с.121-134), (3, с.51-60), (6, с.36-42).

Тема 8. Аудиторські докази та застосування вибірки в аудиті

Поняття аудиторської вибірки. Місце вибіркової перевірки в процесі аудиту. Мета вибіркової перевірки.

Статистичні та нестатистичні методи вибірки. Види вибіркових перевірок.

Використання вибірки при оцінці внутрішнього контролю. Фактори, що впливають на обсяг вибірки. Інтерпретація результатів вибірки. Процедури, що не є вибірковими.

Аудиторські докази. Класифікація доказів. Основні умови збору доказів.

Прийоми і процедури отримання аудиторських доказів. Джерела аудиторських доказів. Основні фактори, які формують вимоги до аудиторських доказів. Вимоги до кількості та якості доказів. Залежність між аудиторськими доказами, ризиком та суттєвістю.

Література: (2, с.73-83, 182-188), (3, с.35-40).

Тема 9. Робочі документи аудитора

Поняття і класифікація робочих документів аудитора. Робочі документи, створені під час планування, підготовки, проведення перевірки, узагальнення її даних, а також документальна інформація, одержана в ході аудиту від третіх осіб.

Класифікація робочих документів аудитора: за часом ведення і використання; за способом і за часом ведення і використання; за способом за джерелами одержання; за ступенем деталізації, за ступенем стандартизації; за формою представлення; за тенденціями складання.

Методика складання робочих документів аудитора і ведення аудиторського досьє. Організаційні, адміністративні документи аудиторських процедур по окремих статтях річного звіту та інші аудиторські дані, висновок, рекомендації (пропозиції).

Література: (2, с.195-204), (3, с.67-68), (4, с.21-26), (6, с.55-57).

Тема 10. Аудит активів, капіталу та зобов'язань підприємства

Джерела та завдання інформації для проведення аудиту грошових коштів та готівкових операцій. Аудит забезпечення збереженості касової готівки та дотримання касової дисципліни, вимог чинного законодавства щодо здійснення касових операцій.

Перевірка операцій на рахунках у банках.

Аудит дебіторської заборгованості.

Аудит наявності та руху основних засобів і нематеріальних активів.

Аудит формування статутного капіталу суб'єктів господарювання та його особливості. Аудит руху та використання капіталу за видами.

Організація та методика аудиту поточних зобов'язань та кредитних операцій. Перевірка використання та своєчасності повернення короткострокових позик і довгострокових кредитів та їх забезпечення.

Література: (1, с.300-304), (3, с.134-209), (4, с.258-302, 315-362), (5, с.218-439), (6, с.89-92, 144-148).

Тема 11. Аудит найважливіших напрямів діяльності підприємств

Аудит операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства.

Завдання та послідовність аудиту об'єктів приватизації. Аудиторська (експертна) оцінка об'єктів приватизації.

Аудит операцій з цінними паперами.

Аудит експортно-імпортних та валютних операцій.

Література: (1, с.273-300, 312-340, 422-450), (3, с.240-250, 258-261), (6, с.176-181).

Тема 12. Аудит обліку, звітності та фінансового стану господарюючих суб'єктів

Зміст перевірки бухгалтерського обліку. Основні процедури та методика перевірки обліку. Перевірка відповідності даних обліку і звітності. Перевірка даних облікових регістрів та бухгалтерських документів.

Використання методики експрес-аналізу для економічного читання бухгалтерської звітності. Аудиторська оцінка фінансово-економічного потенціалу підприємства та ефективності його використання. Аудиторська перевірка ліквідності та фінансової стійкості господарюючих суб'єктів.

Література: (1, с.451-514), (3, с.109-133, 272-282), (4, с.137-158), (5, с.110-167), (6, с.170-175).

Тема 13. Аудит у комп'ютерному середовищі

Характеристика систем обробки облікової інформації на ПЕОМ. Планування аудиту у комп'ютерному середовищі: вивчення комп'ютерного середовища, визначення ступеня ризику неефективності системи контролю та її ненадійності. Характеристика та підходи до контролю у простих та складних комп'ютерних системах.

Особливості проведення аудиту в умовах ПЕОМ. Система комп'ютеризації зовнішнього та внутрішнього аудиту. Комп'ютерне шахрайство: визначення та ознаки. Заходи щодо його запобігання.

Література: (1, с.233-263), (2, с.164-181), (5, с.196-217).

Тема 14. Узагальнення результатів аудиту

Аудиторський звіт та аудиторський висновок. Загальні вимоги до аудиторського висновку.

Позитивний висновок, умови його представленні. Обставини для неподання безумовно-позитивного висновку: невпевненість та незгода. Умовно-позитивний висновок. Фундаментальна та не фундаментальна невпевненість або незгода та їх причини. Негативний висновок та умови його представлення. Відмова від видання висновку.

Вимоги до стилю формування аудиторського висновку. Порядок складання та подання аудиторських висновків. Рішення користувачів звітності за результатами аудиту.

Література: (1, с.517-557), (2, с.205-219), (3, с.68-82), (4, с.100-105), (6, с.59-84).

Вправи для закріплення матеріалу і самоконтролю студента

Поставлені запитання та запропоновані вправи дають студенту можливість закріпити вивчений матеріал та підготуватися до семестрового контролю.

Тема 1. Вступ до курсу «Аудит»

Тема 2. Аудит, його зміст та класифікація

Питання для самоконтролю

1. Види економічного контролю.

2. Форми економічного контролю.

3. Суть контролю як функції управління.

4. Місце аудиту в системі економічного контролю.

5. Пояснити суть аудиту, його мету і завдання.

6. Історія становлення і розвитку аудиту в світі.

7. Дати характеристику тенденцій, які впливають на розвиток аудиту в світі.

8. Історія становлення і розвиток аудиту в Україні.

9. Пояснити відмінність конкретних завдань аудиту від загальних.

10. Обґрунтувати необхідність аудиту.

11. Характеристика основних етапів розвитку аудиту в світі.

12. Види аудиту.

13. Класифікація аудиту.

14. Суть незалежного аудиту фінансової звітності.

15. Поняття про управлінський (операційний) аудит.

Ситуаційні завдання

Завдання 1.

Скласти хронологічну таблицю розвитку аудиту в Україні, використовуючи нормативні документи держави та громадських організацій: Аудиторської палати України (АПУ) та Спілки аудиторів України (САУ).

Завдання 2.

Керівник аудиторської фірми перед початком аудиту ВАТ "Карпати" дав групі аудиторів такі завдання:

1) вивчити бізнес клієнта;

2) вивчити і проаналізувати статут та інші установчі документи ВАТ "Карпати";

3) скласти загальний план аудиторської перевірки;

4) розробити програму аудиту та визначити аудиторські процедури;

5) оцінити ефективність системи обліку і внутрішнього контролю;

6) здійснити перевірку обліку основних засобів;

7) перевірити дотримання норм нарахування амортизації (зносу);

8) здійснити перевірку інших активів і зобов'язань підприємства;

9) перевірити облік власного капіталу ВАТ "Карпати";

10) визначити й оцінити аудиторський ризик;

11) проаналізувати і дати оцінку зібраних доказів щодо достовірності фінансової звітності;

12) надати рекомендації щодо виправлення виявлених помилок у системі бухгалтерського обліку;

13) провести стратегічний аналіз та скласти фінансовий прогноз;

14) скласти аудиторський висновок;

15) скласти акт прийому-виконання аудиторських послуг.

Потрібно проаналізувати завдання, поставлені керівником аудиторської фірми перед аудиторами, і визначити, які з них стосуються завдань аудиту: загальних, часткових (окремих); функціональних. Для цього потрібно скласти таблицю і записати відповідні завдання аудиту в зазначені графи.

Класифікація завдань

Загальні завданняЧасткові (окремі) завданняФункціональні завдання

Завдання 3.

Визначте відмінності аудиту від ревізії та оформіть їх за наведеною таблицею.


Відмінності між аудитом та ревізією

ОзнакаАудитРевізія
1. Мета
2. Завдання
3. Суб’єкт
4. Об’єкт
5.Правове регулювання
6.Ініціатори перевірки
7. Час здійснення
8. Принцип оплати праці
9.Можливість відмови від перевірки
10.Визначення обсягу перевірки
11.Виправлення виявлених під час перевірки недоліків
12.Поведінка у випадку виявлення зловживань
13.Документальне оформлення результатів перевірки
14.Користувачі інформації

Завдання 4.

Оформіть таблицю і поясніть відмінності між зовнішнім (незалежним) і внутрішнім аудитом за наведеними ознаками.

Відмінності між зовнішнім та внутрішнім аудитом

Ознака
Зовнішній аудит
Внутрішній аудит
1. Постановка мети і завдання
2. Організація роботи і обов’язки
3. Суб'єкти
4. Оплата праці
5. Відповідальність
6. Звітність

Тестування

Запитання

Варіанти можливих відповідей

 1.Мета незалежного аудиту полягає у:

А. Виявленні помилок і порушень у бухгалтерському обліку і звітності клієнта з метою встановлення винних осіб.

Б. Наданні об'єктивної інформації про достовірність бухгалтерської звітності підприємств і організацій, їх фінансовий стан та інші аспекти діяльності.

В.Виконанні замовлень державних органів щодо перевірки фінансової звітності суб'єктів господарювання для забезпечення контролю над недержавним сектором економіки.

2. Організаційне оформлення аудиту в Україні відбулося у зв'язку з:

А. Відкриттям в Україні дочірньої фірми Артур Андерсен (1992 р).

Б. Діяльністю на території України представництв AT "Інаудит", заснованого за часів СРСР (1987 p.).

В. Прийняттям і введенням у дію Закону України "Про аудиторську діяльність” (1993 p.).

3. Які завдання аудиту належать до завдань на макрорівні ?

А. Вивчення бізнесу клієнта.

Б. Складання загального плану аудиту.

В. Система підготовки аудиторів.

4. Супутні аудиту послуги є функцією

А. Фінансово-господарського контролю.

Б. Фінансово-економічного контролю.

В. Управління.

5. Видами економічного контролю є:

А. Тематична перевірка фінансової звітності

Б. Аудит фінансової звітності.

В. Державний контроль.

Г. Службове розслідування.

Д. Муніципальний контроль.

Є. Незалежний контроль.

6. Формами економічного контролю є

А. Внутрішньогосподарський контроль.

Б. Слідство.

В. Внутрішньовідомчий.

Г. Експертиза.

Д. Тематична перевірка

Тема 3. Основні принципи, предмет та метод аудиту

Питання для самоконтролю

1. Предмет і об'єкти аудиту.

2.Класифікація об'єктів аудиту.

3.Метод аудиту.

4.Загальнонаукові методи, що використовуються в аудиті.

5.Спеціальні прийоми аудиту.

6.Методичні прийоми аудиту.

Ситуаційні завдання

Завдання 1.

З метою складання загального плану аудиторської перевірки фінансової звітності ВАТ "Карпати" потрібно визначити об'єкти аудиту за кожним з наведених у таблиці напрямів аудиту.

Перелік об’єктів аудиту

Напрям аудитуОб'єкт аудиту
Необоротних активів
Оборотних активів
Власного капіталу
Довгострокових зобов'язань
Поточних зобов'язань

Завдання 2.

На основі визначених об'єктів аудиту (завдання 1) потрібно запропонувати методи їх аудиторського контролю. Результати оформити у вигляді таблиці.

Методи контролю об'єктів аудиторської перевірки

Об'єкт аудитуМетоди контролю

Тестування

Назва запитанняВаріант можливих відповідей
1. За видами об'єкти аудиту поділяються на:

А. Матеріальні ресурси

Б. Зобов’язання

В. Об'єкти зовнішнього аудиту

Г. Об'єкти внутрішнього аудиту

Д. Капітал

2. За функціональним призначенням об'єкти аудиту

поділяються на:

А. Об'єкти одноразової оцінки

Б. Засоби праці

В. Об'єкти сфери постачання

Г. Об'єкти процесу виробництва

Д. Предмети праці

3. За фінансово-аналітичними

ознаками об'єкти аудиту

поділяються на:

А. Об’єкти внутрішнього контролю

Б. Предмети праці

В. Необоротні активи

Г. Власний капітал

Д. Зобов'язання

4. До загальнонаукових методів аудиту належать:

А. Аналіз

Б. Інвентаризація

В. Контрольний обмір

Г. Синтез

Д. Індукція

Є. Дедукція

5. До методичних прийомів

аудиту належать:

А. Аналіз

Б. Зустрічна перевірка

В. Інформаційне моделювання

Г. Аналогія

Д. Економічний аналіз

Є. Абстрагування

Тема 4. Організація та регулювання аудиторської діяльності в Україні

Питання для самоконтролю

1. Суть концепції аудиту.

2. Види теоретичних концепцій аудиту та їх характеристика.

3. Визначення постулатів аудиту та їх характеристика.

4. Етика аудитора та характеристика основних етичних принципів.

5. Міжнародні стандарти аудиту та їх характеристика.

6. Організація аудиторської діяльності.

7. Права, обов'язки і відповідальність аудитора.

8. Організація діяльності аудиторських служб.

Ситуаційні завдання

Завдання 1.

Проаналізуйте ситуацію створення аудиторської фірми у формі товариства з обмеженою відповідальністю і запропонуйте на основі умови завдання частку кожного з учасників у статутному капіталі, дотримуючись вимог Закону України «Про аудиторську діяльність». Запропонуйте можливі кандидатури на посаду директора аудиторської фірми. Засновники: сертифіковані аудитори І.П. Нижник, М.П. Якимчук та несертифіковані аудитори В.П. Кузьменко, М.Г.Кравець.

Тестування

Назви питанняВаріанти відповідей
1. Які особи мають право складати іспит на отримання сертифіката аудитора?

А. Громадяни України – випускники економічних вузів, які отримали освіту за спеціальність “Облік та аудит” і пропрацювали бухгалтером не менше 2 років

Б. Будь які особи, які мають вищу освіту і стаж роботи не менше 3 років

В. Громадяни України, які мають вищу освіту і стаж роботи не менше 3 років поспіль за фахом аудитора, ревізора, бухгалтера, юриста, фінансиста, економіста

2. Сертифікат аудитора обов’язково повинен мати:

А. Старший аудитор

Б. Молодший аудитор

В. Директор аудиторської фірми

3. Аудитор має право здійснювати перевірку в таких випадках:

А. Коли він є засновником суб'єкта перевірки

Б. Коли на суб'єкті перевірки працюють його родичі

В. Коли аудитор не пов'язаний із суб'єктом перевірки

4. У межах кожної країни МСА:

А. Зазнають змін відповідно до чинної практики аудиту

Б. Не зазнають змін відповідно до чинної практики аудиту

5. До фундаментальних засад етики професійних бухгалтерів відносяться:

А. Об’єктивність

Б. Професійні норми

В. Технічні (професійні) стандарти

Тема 5. Планування, стадії та процедури аудиту

Питання для самоконтролю

1. Суть і зміст планування аудиту.

2.Завдання процесу планування аудиту.

3.Види планування та їх характеристика.

4.Характеристика і послідовність етапів стратегічного планування аудиторської діяльності.

5.Послідовність і зміст етапів планування аудиторського процесу.

6.Суть аудиторських процедур.

7.Класифікація процедур аудиту.

Ситуаційні завдання

Завдання 1.

Скласти план та програму аудиту. Аудиторська група у складі трьох чоловік проводить перевірку фінансової звітності та обліку виробничих запасів. Строк аудиторської перевірки 14 робочих днів, починаючи з 01.11.05 р. Склад аудиторської групи: ст. аудит. Тіщенко О.О., аудитор Короленко М.С., аудитор Малахова Т.В.

Загальний план аудиту

Заплановані види робіт

Період проведенняВиконавецьНормативно-правова базаПримітки

Програма аудиту

Об'єкти аудитуАудиторські процедуриПеріод проведенняОбсяг вибіркиВиконавецьРобочі документи аудитораНормативно-правова базаПримітки

Тестування

Назва запитанняВаріанти можливих відповідей

1. До завдань аудиту на

початковій стадії відносяться:

А. Ознайомлення з бізнесом клієнта і його обліковою політикою

Б. Оцінка аудиторського ризику

В. Складання аудиторського висновку

Г. Складання акта виконаних робіт

Д. Координація робіт аудитора

2. Основними показниками

планування аудиторської

перевірки є:

А. Обсяг робіт

Б. Чисельність аудиторського персоналу, залученого до аудиту

В. Кількість днів, відведених на перевірку

Г. Аудиторські процедури

Д. Оцінка аудиторських доказів

Є. Витрати на аудит

3. Поточне планування аудиторської діяльності

передбачає:

А. Розробка і складання конкретної програми аудиторської перевірки

Б. Розробка та складання бізнес-плану на поточний рік

В. Розробка і складання стратегічного плану

Г. Розробка загального плану конкретної аудиторської перевірки підприємства

4. За змістом процесу аудиторські процедури

поділяються на:

А. Однорідні

Б. Комплексні

В. Основні

Г. Допоміжні

Д. Комп'ютерного контролю

Є. Ручного контролю

5. За циклами господарських операцій аудиторські процедури поділяються на:

А. Погоджені

Б. Незалежні

В. Придбання і витрачання

Г. Одержання доходів

Д. Виробництва

Є. Реалізації

Тема 6. Система внутрішнього контролю на підприємстві

Питання для самоконтролю

1 Суть внутрішнього контролю.

2.Суб'єкти та об'єкти внутрішнього контролю.

3.Методи вивчення внутрішнього контролю.

4.Оцінка системи внутрішнього контролю.

5.Суть, мета і завдання внутрішнього аудиту.

6.Місце і роль внутрішнього аудиті/ в системі внутрішньогосподарського контролю.

7.Об'єкти внутрішнього аудиту та їх характеристика.

8.Особливості формування методології внутрішнього аудиту.

9.Організація процесу внутрішнього аудиту.

10.Організація апарату внутрішнього аудиту та праці аудиторів.

11.Зміст і структура Положення про службу внутрішнього аудиту підприємства.

12.Суть, мета і завдання аудиторського тестування.

13.Види аудиторських тестів та їх характеристика.

14.Аудиторське тестування за циклами господарських операцій.

Ситуаційні завдання

Завдання 1.

Скласти тест оцінки системи внутрішнього контролю операцій з запасами. Провести перевірку на основі розробленого тесту і дати оцінку діючій системі внутрішнього контролю операцій з запасами на підприємстві.

Студенти стаціонарної форми навчання для складання тесту використовують матеріали підприємства, де вони відбували виробничу практику, а студенти заочної форми навчання - матеріали з місця роботи.

Тест оцінки системи внутрішнього контролю операцій з запасами

Зміст питанняВаріант відповідіОцінка системи внутрішнього контролю (висока, середня, низька)Примітки
ТакНіІнфор-мація відсутня

Завдання 2.

Розробити тест внутрішнього контролю з оцінки організації оплати праці (за формою, яка наведена у завданні 1). Провести перевірку на основі розробленого тесту і дати оцінку діючій системі внутрішнього контролю за оплатою праці на підприємстві.

Студенти стаціонарної форми навчання для складання тесту використовують матеріали підприємства, де вони відбували виробничу практику, а студенти заочної форми навчання -матеріали з місця роботи.

Завдання 3.

Дати оцінку чинної системи внутрішнього контролю на підставі проведеного тестування організації обліку основних засобів. Які потрібно аудитору провести додаткові процедури для збору необхідних доказів про оцінку стану обліку основних засобів?


У процесі аудиторської перевірки ВАТ "Карпати" аудитор отримав такі відповіді на його запитання.

Запитання

Отримані відповіді

1.Чи дотримуються облікової політики з обліку основних засобів?

2.Чи дотримуються на підприємстві графіка проведення інвентаризації основних засобів?

3.Чи створена на підприємстві постійно діюча комісія для введення основних засобів в

Актуально: