Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

Міністерство освіти і науки України

Кафедра обліку і аудиту

Курсова робота

з дисципліни «Фінансовий облік» на тему:

«Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації,

установи на прикладі ПСП «Маяк»


Виконав:

Керівник:


Рівне 2008


План

Вступ

1. Організаційно-правова характеристика підприємства та її вплив на організацію бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

2. Організація та вимоги до первинного обліку.

3. Аналітичний і синтетичний облік господарських операцій підприємства.

3.1. Облік активів

3.1.1 Облік необоротних активів

3.1.2 Облік оборотних активів

3.2. Облік зобов’язань

3.2.1. Облік поточних зобов’язань за товари, роботи, послуги

3.2.2. Облік розрахунків з оплати праці

3.2.3. Облік розрахунків зі страхування

3.2.4. Облік розрахунків з бюджетом

3.2.5. Облік інших поточних зобов’язань

3.3. Облік власного капіталу

3.4. Облік доходів

3.5. Облік витрат

4. Склад та порядок формування фінансових звітів підприємства.

5. Індивідуальне завдання.

Висновки

Список використаної літератури

Додатки


Вступ

Із вступом вітчизняної економіки в ринкову стадію свого розвитку змінились форми ведення господарської діяльності. Господарюючому суб'єкту надані широкі права і можливості у реалізації своїх економічних інтересів, виборі способів організації виробництва, збуту продукції.

Підвищення ефективності використання основних засобів підприємств є одним з основних питань у період переходу до ринкових відносин. Від вирішення цієї проблеми залежить фінансовий стан підприємства, конкурентоспроможність його продукції на ринку.

На сьогоднішній день стало дуже важливим підняти з глибокої кризи
сільське господарство, яке вже декілька років занепадає. Воно стало
майже повністю збитковим. І нам, як молодим спеціалістам, потрібно його
настільки удосконалити, щоб сільське господарство стало однією з
найприбутковіших галузей нашої країни.

Для нормального функціонування підприємства, необхідна наявність визначених устаткування, транспорту, будівель і т.п.. Основні виробничі фонди, що складаються з будинків, споруджень, машин, устаткування й інших засобів праці, що беруть участь у процесі виробництва, є самою головною основою діяльності фірми. Без їхньої наявності навряд чи змогло б підприємство розпочати свою діяльність.

Раціональне й ощадливе використання основних фондів підприємства є на сьогодні однією з найактуальніших задач, що стоять перед підприємством.

Прискорення розвитку народного господарства на основі науково-технічного прогресу, перебудова та вдосконалення господарського механізму, особливо в умовах ринкової економіки підвищують вимоги до економічних методів управління. Розподіл праці, розвиток промислового виробництва дедалі настійніше вимагають розробки певних правил впровадження процесу створення готових виробів.

З економічної точки зору виробництво - це процес споживання засобів виробництва і робочої сили. Здійснення його можливе за наявності трьох елементів: засобів праці, предметів праці і самої праці, носієм якої є робоча сила. Однак присутність тільки цих елементів ще не означає, що може бути здійснений конкретний процес виробництва на конкретному підприємстві, в кожній його структурній складовій, оскільки мають бути створені певні умови такого споживання, продумана його організація і технологія.

Першою, основною умовою здійснення процесу виробництва на підприємстві повинно бути зосередження необхідних засобів виробництва і робочої сили, які споживаються в процесі виробництва, у просторі (виробничі підрозділи).

Другою умовою є відповідна побудова і регулювання самого процесу споживання (виробничий процес).

Нарешті, третя умова - управління виробничими підрозділами і виробничими процесами.

Отже, виробництво на підприємстві може бути розчленоване на три складові: виробничі підрозділи, виробничий процес і управління ними. Організувати виробничий підрозділ означає зробити його здатним випускати ту чи іншу продукцію або виконувати ту чи іншу роботу. Організація виробничого процесу - це таке розосередження в просторі і часі виконання сукупності робіт, яке забезпечує випуск готових виробів у визначеному обсязі і з визначеною періодичністю. Організація управління тим й іншим загалом передбачає успішну побудову і регулювання виробничих підрозділів і виробничих процесів.

Метою даної курсової роботи є закріплення теоретичних знань та відображення набутих практичних навичок, отриманих на приватному сільськогосподарському підприємстві «Маяк».


1. Організаційно-правова характеристика підприємства та її вплив на організацію бухгалтерського обліку та фінансової звітності

ПСП "Маяк" є приватним сільськогосподарським підприємством, метою якого євиробництво сільськогосподарської продукції, її переробки, зберігання і реалізації та задоволення суспільних потреб громадян, економічних та соціальних інтересів засновника та працівників підприємства.

Згідно із статутом підприємства (див. дод. 1), засновником і власником Підприємства є громадянин України Гуменюк Василь Степанович, що проживає за адресою: 34745, Рівненська область, Корецький район, с.Копитів.

Місцезнаходження ПСП «Маяк» (юридична адреса): 34745, м. Рівненська область, Корецький район, с.Річки.

Підприємство створене і здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Законів "Про підприємництво", "Про власність", "Про підприємства в Україні", іншого чинного законодавства України.

Діяльність підприємства базується на особистій трудовій участі засновника та осіб, з котрими ним укладено трудові договори, а також договори оренди їх майнових і земельних паїв, у відповідності з чинним законодавством України.

Головною метою діяльності ПСП «Маяк» є отримання прибутку шляхом виробництва сільськогосподарської продукції, її переробки, реалізації та здійснення інших видів діяльності.

Предметом діяльності ПСП «Маяк є:

1. Товарне виробництво, заготівля, переробка, зберігання, транспортування і реалізаціяпродукції птахівництва та іншої сільськогосподарської продукції.

2. Закупка сільськогосподарської продукції, худоби, товарно-матеріальних цінностей, у томучислі у населення за готівку, або шляхом товарообміну на взаємовигідних умовах.

3. Виробництво і реалізація будівельних матеріалів та виробів з них, товарів народного споживання.

4. Виконання будівельних, будівельно-монтажних, ремонтних, транспортних та інших робіт, надання послуг населенню та суб'єктам підприємницької діяльності.

5. Оптова, роздрібна, фірмова торгівля товарами власного виробництва та виробництва іншихпідприємств і фірм.

6. Надання побутових послуг населенню (будівельні, ремонтні, обробіток ґрунту, ритуальні, послуги зв'язку, прокат, оренда технічних засобів, консультації, рекламна діяльність, надання кредитів.

7. Ремонт та технічне обслуговування сільськогосподарської техніки, машин та обладнання.

8. Перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом.

9. Розробка та освоєння технологій по переробці сировини відходів власного виробництва, корисних копалин, тощо.

10. Діяльність по підвищенню вимог до якості продукції та зміцненню експортного потенціалу України.

11. Забезпечення взаємовигідних контактів на комерційній основі.

12. Організація громадського харчування з правом відкриття відповідних закладів.

13. Зовнішньоекономічна діяльність відповідно до перерахованих напрямів, згідно з чинним законодавством України.

14. Інша діяльність, що не суперечить чинному законодавству.

Підприємство є юридичною особою згідно з законодавством України, має самостійний баланс, власні основні і оборотні кошти, печатку та штамп зі своїм найменуванням, інші реквізити.

Для забезпечення мети та предмету своєї діяльності ПСП «Маяк» має право від свого імені укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права та інші обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді, арбітражному суді. Підприємство має право здійснювати інвестування інших виробників.

Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не відповідає за зобов'язаннями підприємства.

ПСП «Маяк» може бути засновником або членом асоціацій, консорціумів, корпорацій, інших об'єднань, господарських товариств, кооперативів, спілок підприємств з виробництва, переробки та реалізації сільськогосподарської продукції, а також несільськогосподарських підприємств та організацій, в тому числі, за участі іноземних партнерів, брати участь у створенні комерційних банків, бути акціонером.

ПСП «Маяк» може створювати філії та представництва, які наділяє основними засобами та обіговими коштами, що належать підприємству. Керівництво діяльністю здійснюється особами, що призначаються засновником підприємства.

Підприємство створене на невизначений термін.

Згідно із «Наказом про облікову політику» (див. дод. 6) і приймаючи до уваги те, що сільськогосподарське підприємство відповідає вимогам звичайного (не малого) підприємства, сплачує фіксований податок, передбачає обчислювати собівартість сільськогосподарської продукції тощо, то:

1) бухгалтерський облік на підприємстві ведеться згідно Закону "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та плану рахунків, затвердженого Міністерством фінансів України наказом № 291 від ЗО листопада 1999 р. та діючих методичних рекомендацій Мінагрополітики;

2) обов'язки щодо ведення обліку на підприємстві покласти на бухгалтерію господарства з

штатом працівників 3 чоловіка під керівництвом головного бухгалтера розподіл обов'язків між працівниками здійснює головний бухгалтер;

3) облік на підприємстві ведеться за меморіально-ордерною формою обліку;

4) первинний облік здійснюється за затвердженими формами;

5) основні засоби беруться на облік за початковою вартістю придбання чи виготовлення або за справедливою вартістю в інших випадках надходження. Переоцінка основних засобів здійснюється при потребі згідно п.16-21 та 31-32 НП(С)БО 7 "Основні засоби";

6) нарахування амортизації основних засобів здійснюється прямолінійним методом, при якому враховується термін корисного використання.

Норми річних амортизаційних відрахувань до залишкової вартості:

1. будівлі і споруди – 5 %;

2. силові машини – 24 %;

3. с/г машини і обладнання – 15 %;

4. транспортні засоби – 25 %;

5. інші основні засоби – 40 %.

7) до малоцінних предметів відносяться об'єкти вартістю 1000 грн.; нарахування зносу на малоцінні та швидкозношувані предмети здійснюється при передачі їх в експлуатацію в розмірі 100% власності;

8) облік матеріальних цінностей вести за загальноприйнятою методикою, використовуючи сальдовий метод та середньозважені ціни; при складанні річної фінансової звітності матеріали переоцінюються за меншою з оцінок (собівартістю придбання чи поточними цінами), те ж саме стосується готової продукції та молодняку тварин і тварин на відгодівлі;

9) облік процесу виробництва має вестися на рахунку 23 та на рахунках класу 9 (рахунки класу 8 не використовуються) в розрізі госпрозрахункових підрозділів та існуючих об'єктів обліку;

10) загально виробничі та інші непрямі витрати розподіляються між окремими об'єктами виробництва пропорційно всім прямим витратам без вартості основних матеріалів; витрати на утримання машинно-тракторного парку розподіляти між об'єктами обліку витрат пропорційно обсягу робіт (часу роботи) техніки;

11) витрати на ремонт основних засобів включаються у витрати виробництва і розподіляються між окремими об'єктами виробництва пропорційно до бази, що характеризує використання відремонтованого об'єкта;

12) поточна дебіторська заборгованість за товари, роботи і послуги здійснюється за чистою реалізаційною вартістю, яка при відображенні в балансі зменшується на суму створеного резерву. Резерв сумнівних боргів створюється на підставі аналізу платоспроможності за групами дебіторської заборгованості (або за даними про заборгованість окремих дебіторів:

13) собівартість незавершеного виробництва визначається на підставі даних аналітичного обліку (або іншим методом).

ПСП «Маяк» використовує 5 форм звітності, які включають в себе « Баланс Ф. № 1», «Звіт про фінансові результати Ф. № 2», «Звіт про рух грошових коштів Ф. № 3», «Звіт про власний капітал Ф. № 4», «Примітки до фінансової звітності Ф. № 5».

У зв’язку із внесенням змін до рахунків бухгалтерського обліку потрібно уточнити, що ПСП «Маяк» використовує рахунок 21, який за старим зразком називався «Тварини на вирощуванні та відгодівлі» і за цією назвою ведеться облік (див. дод. 32). На даний момент рахунок 21 має назву «Поточні біологічні активи».

У зв’язку з повною автоматизацією ведення бухгалтерського обліку на ПСП «Маяк» господарські операції відображаються в пачках, до яких складаються меморіальні ордери. Так на підприємстві існує 15 пачок, які мають назву:

Пачка №1 «Каса (прибуток)», Пачка №2 «Каса (видаток)», Пачка №3 «Банк», Пачка №4 «Підзвітні особи», Пачка №5 «Різні рахунки», Пачка №6 «Міндобрива», Пачка №7 «Рух ВРХ», Пачка №8 «Запасні частини», Пачка №9 «Облік молока», Пачка №10 «Нарахування оплати», Пачка №11 «Нарахування податків», Пачка №12 «Склад№1»,Пачка №13 «Склад№2», Пачка №14 «Склад№3», Пачка №15 «Амортизація» (див. дод. 14-27)


2. Організація та вимоги до первинного обліку

Галузеві особливості сільського господарства суттєво впливають на організацію і технологію виробництва. А значить і на побудову бухгалтерського обліку. Провідне місце в розвитку аграрних формувань займає тваринництво, яке представлене різними видами та статевовіковими групами тварин і птиці. Молодняк тварин на вирощуванні і відгодівлі складає особливу групу матеріальних оборотних засобів. За економічним змістом тварини на вирощуванні та відгодівлі є незавершеним виробництвом галузі тому, що вони постійно змінюють свою масу і обов’язково оцінку. Ці зміни пов’язані з витратами на утримання тварин і їх годівлю до моменту реалізації, забою чи переведення в основне стадо. Технологічні та організаційні особливості виробництва в цій галузі значною мірою впливають на організацію обліку і контролю, як функції управління.

На сьогодні методологія обліку тварин на вирощуванні і відгодівлі регулюється Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», собівартість їх вирощування визначається за П(с)БО 16 «Витрати». Справедливою вартістю тварин на вирощуванні і відгодівлі є їх відновлювальна вартість (вартість придбання), визначена П(с)БО 19 «Об’єднання підприємств». Вказані стандарти не достатньо розкривають особливості обліку виробництва в галузі тваринництва. З удосконаленням методології обліку потребує перегляду документація з первинного обліку надходження тварин та продукції тваринницької галузі.

Визначення об’єктів оперативного контролю залежить від технології й організації виробництва в кожному підрозділі. На рівні виробничого підрозділу об’єктом контролю є відповідне робоче місце. Оператори машинного доїння щоденно контролюють надій від кожної корови, завідувач фермою – від групи корів та загалом по підприємстві. За аналогічними об’єктами доцільно здійснювати контроль за витратами кормів та матеріалів. Джерелом даних для контролю на робочому місці є первинні документи, по підрозділу – зведені.

Документування є першою подією бухгалтерського обліку, яка включає реєстрацію та фіксацію інформації про факти, операції, процеси. За принципом повного висвітлення первинними бухгалтерськими документами слід оформляти всі без винятку первинні операції, які підлягають обліку.

З метою скорочення витрат праці на заповнення первинної документації з обліку надходження та руху тварин і тваринницької продукції, а в подальшому їх опрацювання, на ПСП «Маяк» використовується Акт на оприбуткування приплоду тварин (ф. № 95) складати в одному примірнику, який на наступний день після складання передаватиметься в бухгалтерію, а замість другого примірника створюється Накопичувану відомість оприбуткування приплоду тварин (ф. № 95а) (див. дод. 32)

Крім того, в світовій практиці обліку, а в даний час і в нашій країні в молочному скотарстві використовують такий показник якості молока як вміст білка (%). Даний показник вимірюють за допомогою мілкотестера, що досить простий у використанні та не потребує особливих вмінь. Тому, я пропоную в Журнал обліку надою молока, для ведення обліку якості продукції одночасно з показником жирності молока, ввести – вміст білка. Завдяки визначенню вмісту білка в молоці можливо проконтролювати збалансованість раціонів за кормо-протеїновими одиницями та участь кожного працівника ферм у виробництві конкурентоспроможної продукції (див. дод. 31)

В кінці місяця непотрібно буде робити додаткові обчислення, а тільки перенести записи із Журналу у Розрахунок нарахування оплати праці працівникам тваринництва (див. дод. 34), де і нараховуватиметься оплата праці операторам машинного доїння за надоєне молоко.

Недосконалість документального оформлення результатів обліку в галузях тваринництва це не єдиний недолік. Значення показника собівартості продукції в умовах ринкової економіки значно зростає, він стає одним із головних показників ефективності виробничого процесу. Належна організація обліку і контролю повинна забезпечувати своєчасну і повну інформацію про наявність худоби по кожній групі, документальне оформлення її надходження та вибуття за каналами, правильне відображення результатів вирощування і відгодівлі, своєчасне проведення інвентаризації та відображення її результатів.

Облік витрат повинен будуватися так, щоб відображалися всі витрати, понесені на виробництво продукції, формування її собівартості та визначення шляхів підвищення рентабельності виробництва. Проте, вибір складу статей і порядок обліку витрат залишається за власниками підприємств .

Відповідно до П(с)БО 16 «Витрати» до собівартості продукції (робіт, послуг) включаються: прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати, загальновиробничі витрати. Не відносяться до собівартості продукції (робіт, послуг) та списуються прямо на фінансові результати адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати. Отже, інші види витрат, які теж за своєю економічною суттю складають частину поточних витрат, не включаються до калькуляції, а відшкодовуються загальною сумою з виручки чи валового доходу. Проте, існує неоднозначне ставлення щодо доцільності застосування такого способу калькулювання собівартості, оскільки у вітчизняній практиці вважалося необхідним складання точних калькуляцій, що включало в себе всі грошово-матеріальні витрати (в тому числі витрати на збут, відсотки за кредит, рекламу тощо).

Будь-яка ланка облікового процесу повинна мати конкретну мету та зміст, інакше суть обліку як такого буде не розкрита. З метою поглиблення обліку та підвищення його значимості необхідно створити облік за центрами відповідальності, метою якого є самоконтроль за споживанням виробничих ресурсів та, в разі потреби, виявлення причин відхилень від нормативів. До завдань за центрами відповідальності належить формування собівартості продукції (робіт, послуг) та визначення валового прибутку, а також

Для ведення обліку наявності і руху поголів’я в бухгалтерії
господарства ПСП «Маяк» планом рахунків передбачений рахунок 21
„Тварини на вирощуванні та відгодівлі ” - рахунок господарських
ресурсів за економічним змістом, основний, за структурою і призначенням
інвентарний, по відношенню до балансу активний. На дебеті відображається
сальдо початкове і кінцеве, операції на надходження тварин, а по
кредиту – операції на вибуття тварин.

На ПСП «Маяк» всі первинні документи по обліку робочого часу і виробітку виробничих працівників, підписанні керівниками структурних підрозділів господарства, в строки, встановлені планом документообігу, здаються в бухгалтерію підприємства. В бухгалтерії ці документи перевіряються з точки зору правильності заповнення показників щодо кількості і якості продукції або об'єму виконаних робіт і використання затверджених розцінок. Така перевірка здійснюється шляхом співставлення документів по обліку праці з зустрічними документами. Крім того бухгалтерія перевіряє повноту і правильність заповнення реквізитів документів, а також правильність проведених арифметичних розрахунків. Перевірені первинні документи з обліку робочого часу і виробітку працівників, підписані особами які проводили перевірку, передаються керівнику підприємства або його заступнику для затвердження.

Нарахування заробітної плати за чергову або навчальну відпустку, а також при звільнені з роботи до закінчення місяця та всіх інших виплат за невідпрацьований час оформляється "Розрахунком по заробітній платі (оплаті праці)" (ф. № 74), де обчислюється середній заробіток за місяць і за день, показуються усі види оплати та утримань, а також визначається сума, що належить до виплати.

Перевірені і затверджені первинні документи з обліку робочого часу і виробітку виробничих працівників підлягають групуванню за об'єктами обліку і окремими працівниками. Для цього використовують "Журнал обліку робіт і затрат" (ф. № 37), "Накопичувальну відомість обліку використання машинно-тракторного парку" (ф. № 37а), "Накопичувальну відомість обліку роботи вантажного автотранспорту" (ф. № 38), "Журнал обліку затрат в ремонтній майстерні" (ф. № 36), а також виробничі звіти (ф. № 18). Журнал (ф. № 37) ведеться по кожній бригаді або ланці (див. дод. 34). На його основі здійснюють щоденний контроль за дотриманням встановленої агротехніки вирощування сільськогосподарських культур і витрачанням матеріально-грошових засобів. Підсумкові дані журналу по культурах, видам робіт незавершеного виробництва в рослинництві, тваринництві, промислових виробництвах переносяться у виробничий звіт. Затрати у виробничому звіті групуються за кореспондуючими рахунками.

На протязі місяця первинні документи по обліку праці і виконаних робіт (облікові і дорожні листи, наряди, розрахунки і інші), групуються у зведеній (групувальній) відомості, в якій накопичуються дані про кількість годин, відпрацьованих кожним працівником за місяць, а також визначається сума нарахованої заробітної плати (оплати праці).

Після здійснення утримань визначають залишок заборгованості підприємства перед працівником на кінець місяця та суму, яка належить до видачі. Розрахунково-платіжні відомості, підписані керівником і головним бухгалтером підприємства, одночасно є особовими рахунками працюючих та оборотними відомостями до рахунку 70 "Розрахунки з оплати праці".

По закінченні трьох днів, встановлених для виплати заробітної плати, касир по кожному рядку платіжної відомості перевіряє підписи про одержання і підраховує суму виданої заробітної плати, а проти прізвищ осіб, які своєчасно не одержували заробітну плату, в графі "Розписка в одержанні" ставить штамп або пише від руки "Депоновано". Платіжна відомість закривається двома сумами: видано готівкою і депоновано.

Депоновані суми касир записує в реєстр невиданої заробітної плати (Ф.№ 1 П-ІІ). Після цього платіжні відомості і реєстр невиданої заробітної плати касир здає бухгалтеру для перевірки і виписки видаткового касового ордера про суму, яку потрібно внести на рахунок в банку. Видатковий касовий ордер реєструється в касовій книзі на загальних підставах. В об'яві на внесення готівкою вказується "Депоновані суми".

В подальшому кожна виплата депонованої заробітної плати здійснюється на підставі реєстру (або книги) невиданої заробітної плати і оформляється видатковим касовим ордером.

Таблиця 2.1

Перелік форм первинної облікової документації ПСП «Маяк»

Код форми

Назва форми

1

2

1) ОБЛІК ОСОБОВОГО СКЛАДУ ПІДПРИЄМСТВА

Ф № П-1Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу
Ф № П-2Особова картка
Ф № П-5Наказ (розпорядження) про переведення на іншу роботу
Ф № П-6Наказ (розпорядження) про надання відпустки
Ф № П-13Табель обліку використання робочого часу

2) ОБЛІК НАРАХУВАННЯ ТА ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

Ф № П-53Платіжна відомість

3) ОБЛІК КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ

Ф № КО-1Прибутковий касовий ордер
Ф № КО-2Видатковий касовий ордер
Ф № КО-3Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів
Ф № КО-4Касова книга

4) ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ ІЗ ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ

Ф № 807Авансовий звіт

5) ОБЛІК БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ

Код 0401002Платіжне доручення

6) ОБЛІК МАТЕРІАЛІВ

Ф № М-2Доручення
Ф № М-3Журнал реєстрації виданих доручень
Ф № М-4Прибутковий ордер
Ф № М-8Лімітно-забірна картка (на одне найменування матеріалу та багаторазовий відпуск)
Ф № М-9Лімітно-забірна картка (для багаторазового відпуску двох-п’яти найменувань матеріалів )
Ф № М-11Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів
Ф № М-12Картка складського обліку матеріалів
Ф № М-14Відомість обліку залишків матеріалів на складі
Ф № М-19Матеріальний звіт
Ф № М-21Інвентаризаційний опис
Ф № М-22Акт №_на списання матеріалів відкритого зберігання
Ф № 28аЛімітно-забірна картка №_

7) ОБЛІК МАЛОЦІННИХ І ШВИДКОЗНОШУВАНИХ ПРЕДМЕТІВ

Ф № МШ-2Картка обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів
Ф № МШ-4Акт вибуття малоцінних і швидкозношуваних предметів

8) ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Ф № ОЗ-1Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів
Ф № ОЗ-3Акт на списання основних засобів
Ф № ОЗ-4Акт на списання автотранспортних засобів
Ф № ОЗ-8Картка обліку руху основних засобів
Ф № ОЗ-14Розрахунок амортизації основних засобів
Ф № ОЗ-16Розрахунок амортизації автотранспорту
Актуально: