Організація аудиторської перевірки матеріальних витрат на виготовлення продукції

Зміст

Вступ

Розділ 1Теоретичні основи організації аудиторської перевірки матеріальних витрат на виготовлення продукції

1.1 Характеристика об’єкту аудиту

1.2 Нормативна база, яка використовується для організації перевірки матеріальних витрат на виготовлення продукції

1.3 Характеристика фінансово-господарської діяльності ПП «Меріол»

1.4 Оцінка аудиторського ризику через підприємницький ризик

1.5 Планування проведення аудиту матеріальних витрат на виготовлення продукції

Розділ 2 Методика перевірки матеріальних витрат на виготовлення продукції

2.1 Опис альтернативних облікових рішень щодо обліку матеріальних витрат на виготовлення продукції

2.2 Перелік первинних документів необхідних для здійснення аудиту матеріальних витрат на виготовлення продукції

2.3 Перелік реєстрів аналітичного і синтетичного обліку і звітності що перевіряються на відповідність при аудиті матеріальних витрат на виготовлення продукції

2.4 Класифікатор можливих порушень при обліку матеріальних витрат на виготовлення продукції

2.5 Методи збирання аудиторських доказів при здійсненні аудиту матеріальних витрат на виготовлення продукції

2.6 Опис контрольних процедур для виявлення можливих порушень при здійсненні аудиту матеріальних витрат на виготовлення продукції

2.7 Здійснення аудиторської послуги з фінансового стану ПП «Меріол»… 25

2.8 Оформлення результатів аудиту

Розділ 3 Особливості проведення аудиту в умовах використання клієнтом обчислювальної техніки для ведення обліку матеріальних витрат на виробництво продукції

Висновок

Список використаної літератури

Додатки

1. Договір на здійснення аудиту

2. План проведення аудиту

3. Програма аудиту матеріальних витрат на виробництво продукції

4. План-графік проведення аудиту

5. Завдання на проведення аудиту

6. Акт прийому-здачі виконаних робіт

7. Звіт аудитора виконавчому органу підприємства

8. Аудиторський висновок

9. Фінансова звітність ПП «Меріол» за 2007-2008 рр

10. Статут ПП «Меріол»

11. Наказ про облікову політику

12. Наказ про організацію бухгалтерського обліку та облікової політики

13. Попередня калькуляція собівартості

14. Товарно-транспортна накладна

15. Накладна-вимога на внутрішнє переміщення товарів

16. Бухгалтерський розрахунок витрат запасу

17. Розрахунково-платіжна відомість

18. Аудиторський розрахунок фактичних витрат заробітної плати на виробництво продукції


Вступ

В умовах формування ринкових відносин та різноманітності форм власності виникла необхідність удосконалення функцій управління, запровадження органів контролю. Разом із тим виникло поняття аудиту, як механізму отримання незалежної думки щодо господарської діяльності тої чи іншої фірми.

У світовій практиці аудит набув значного поширення. Основною передумовою аудиту є взаємна зацікавленість підприємства (фірми) в особі його власників (акціонерів), держави в особі податкової адміністрації і самого аудитора в забезпеченні реальності та достовірності обліку і звітності.

Аудит є незалежною експертизою фінансової звітності комерційних підприємств уповноваженими на те особами (аудиторами) з метою підтвердження її достовірності для державних податкових органів і власників. Іншими словами, аудит - це надання практичної допомоги керівництву й економічним службам підприємства щодо ведення справ і управління його фінансами, а також щодо налагодження бухгалтерського фінансового і управлінського обліку, надання різних консультацій. Аудит також дає змогу дати оцінку майна під час приватизації і при акціонуванні підприємств різних форм власності.

Аудит, крім того, охоплює такими основними питаннями: перевірка комерційної і господарсько-фінансової діяльності суб'єктів господарювання, фінансової звітності з погляду правильності складання і реальності оголошення оподаткованого прибутку, а також дотримання ними чинного законодавства.

Поряд із важливістю аудиту загалом важливе місце займає аудит матеріальних витрат на виробництво продукції, надання послуг. Це обумовлено важливістю визначення витрат підприємства як для здійснення бухгалтерського, так і податкового обліку.

Перевіряючи витрати, слід документально підтвердити правильність розрахунку собівартості продукції (робіт, послуг), оскільки це один з найважливіших синтетичних показників, що дає змогу оцінити ефективність використання в процесі виробництва продукції (робіт, послуг) матеріальних і трудових витрат, рентабельність, прибутковість і фінансову стійкість підприємства.

Аудиторська перевірка витрат на виробництво є одним з трудомістких процесів в аудиторській діяльності, вимагає великої зосередженості, знань нормативних та інструктивних матеріалів з їх подальшими змінами, а також особливостей правильного розрахунку виробничих витрат в окремих видах господарської діяльності організації.

Однак не зважаючи на трудомісткість даної перевірки вона забезпечує достовірність інформації для подальшого подання її як зовнішнім так і внутрішнім користувачам для прийняття управлінських рішень.


Розділ 1. Теоретичні основи організації аудиторської перевірки матеріальних витрат на виготовлення продукції

1.1 Характеристика об’єкту аудиту

У даному курсовому проекті об’єктом дослідження виступають матеріальні витрати на виготовлення продукції ПП «Меріол». З даним підприємством аудиторська фірма ПП «Розбуд» вклала відповідний договір на проведення аудиторської перевірки (Додаток 1).

До матеріальних витрат належать:

а) витрати, пов'язані з підготовкою та освоєнням виробництва продукції:

- витрати на підготовчі роботи у видобувних галузях: проходження підготовчих гірничих виробок, дорозвідування родовищ, очищення території зони відкритих гірничих робіт, майданчиків для збереження родючих шарів ґрунту, що використовується для наступної рекультивації земель, обладнання тимчасових під'їзних доріг для вивезення видобутої сировини, розкривні та інші види робіт, відшкодування у межах нормативу втрат сільськогосподарського виробництва в разі вилучення угідь для розширення видобутку мінеральної сировини;

- підвищені витрати на виробництво нових видів продукції в період їх освоєння, включаючи перші видання нових книжок, а також витрати, пов'язані з підготовкою та освоєнням випуску продукції, не призначеної для серійного або масового виробництва;

- витрати на освоєння нового виробництва, цехів та агрегатів (пускові витрати): перевірка готовності нового виробництва, цехів та агрегатів для введення їх в експлуатацію шляхом комплексного випробування (під навантаженням) усіх машин та механізмів (експлуатаційна перевірка) з пробним випуском продукції, передбаченої проектом, та налагодженням устаткування;

- витрати на винахідництво і раціоналізацію, включаючи затрати на проведення дослідно-експериментальних робіт, виготовлення та випробування моделей і зразків за винахідницькими і раціоналізаторськими пропозиціями, пов'язані з основною діяльністю підприємства, виплати авторських винагород, якщо вони не є роялті.

Витрати, передбачені цим підпунктом, відносяться на собівартість освоєної продукції з початку її виробництва;

б) витрати, пов'язані з використанням природної сировини, в частині відрахувань для покриття витрат на геологорозвідку та геологорозшуки корисних копалин, на рекультивацію земель, плата за деревину, продану на пні, та плата за воду, що вибирається з водогосподарських систем у межах затверджених лімітів, а також платежі за використання інших природних ресурсів, за викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, розміщення відходів та інших видів шкідливого впливу в межах лімітів;

в) витрати некапітального характеру, пов'язані з удосконаленням технологій та організацією виробництва, поліпшенням якості продукції, підвищенням її надійності, довговічності та інших експлуатаційних властивостей, що проводяться в ході виробничого процесу;

г) витрати на обслуговування виробничого процесу:

- придбання сировини, матеріалів, палива, енергії, інструментів, пристроїв та інших засобів і предметів праці;

- проведення поточного ремонту, технічний огляд і технічне обслуговування основних виробничих фондів, у тому числі взятих у тимчасове користування за угодами оперативної оренди (лізингу), за винятком їх реконструкції і модернізації;

- контроль за виробничими процесами і якістю продукції (робіт, послуг);

- забезпечення правил техніки безпеки праці, протипожежної і сторожової охорони (включаючи оплату послуг сторонніх підприємств за пожежну та сторожову охорону), санітарно-гігієнічних та інших спеціальних вимог, передбачених правилами технічної експлуатації, нагляду і контролю за діяльністю підприємства у встановленому законодавством порядку;

- забезпечення працівників спеціальним одягом, взуттям, обмундируванням, форменим одягом, захисними пристроями та спеціальним харчуванням у випадках, передбачених законодавством;

д) поточні витрати, пов'язані з утриманням та експлуатацією фондів природоохоронного призначення (очисних споруд, уловлювачів, фільтрів тощо), витрати на захоронення екологічно небезпечних відходів, оплата послуг сторонніх організацій за приймання, зберігання та знищення екологічно небезпечних відходів, очищення стічних вод, інші види поточних витрат на природозбереження;

е) витрати, пов'язані з управлінням виробництвом:

- матеріально-технічне забезпечення апарату управління підприємства та його структурних підрозділів, включаючи транспортне обслуговування, пов'язане з управлінням виробництвом;

- службові відрядження у межах норм, передбачених законодавством;

- оплата робіт (послуг) консультаційного та інформаційного характеру, пов'язаних із забезпеченням виробництва, зберіганням і реалізацією продукції, включаючи послуги щодо зміни структури управління приватизованим підприємством, а також передбачених законодавством обов'язкових аудиторських перевірок;

- оплата робіт із сертифікації продукції;

- оплата послуг інших підприємств щодо управління виробництвом, зберіганням і реалізацією продукції (робіт, послуг), якщо штатним розписом підприємства не передбачено відповідні функціональні служби;

- оплата за використання та обслуговування технічних засобів управління: обчислювальних центрів, вузлів зв'язку, засобів сигналізації;

- оплата вартості ліцензій та інших державних дозволів для ведення господарської діяльності підприємства;

- сплата збору за реєстрацію підприємства в органах державного управління, передбаченого законодавством.

Не відносяться на собівартість продукції (робіт, послуг) і здійснюються за рахунок прибутку, залишеного в розпорядженні підприємства, відрахування на утримання органів управління об'єднань підприємств (1).

1.2 Нормативна база, яка використовується для організації перевірки матеріальних витрат на виготовлення продукції

Під час проведення аудиту матеріальних витрат на виготовлення продукції необхідно керуватися Положенням (Стандартом) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», в якому наведені такі терміни і поняття, як «елементи витрат», «напрями витрат», «нормальна потужність», «об'єкт витрат», «визнання витрат», «склад витрат», «розкриття інформації про витрати у примітках до фінансової звітності» та іншими нормативними актами, ЗУ «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність» № 996 - ХІV від 16.07.99р. із змінами і доповненнями, ПБО № 9 «Запаси», типовим положенням з планування обліку і калькуляції собівартості продукції (робіт і послуг) у промисловості, затверджене постановою КМУ від 26.04.96р. № 473, ЗУ «Про оподаткування прибутку» № 283/97 - ВР від 22.05.97р. із змінами та доповненнями, ЗУ «Про аудиторську діяльність» від 22.04.1993 № 3125-XII – ВР.

1.3 Характеристика фінансово-господарської діяльності ПП «Меріол»

Приватне підприємство «Меріол» утворене його засновником у відповідності та на підставі чинного законодавства України шляхом вкладання майна, коштів, права, праці, інших не заборонених законом засобів для самостійного ведення на власний ризик діяльності з виробництва продукції, виконання робіт, наданню послуг та заняттю виробництвом і реалізацією з метою одержання прибутку.

Форма власності підприємства за КФВ – приватна. Товариство діє на підставі чинного законодавства і статуту. Основною метою діяльності ПП “Меріол” є самостійна, ініціативна, на власний ризик діяльність з виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг та заняття торгівлею з метою одержання прибутку.

Видами діяльності підприємства за КВЕД (Класифікації видів економічної діяльності ДК 009: 2005) є:

- Оптова торгівля і посередництво у торгівлі (51);

- Харчова промисловість (15);

Предметом діяльності ПП “Меріол”, згідно статуту, є:

- торгівельно-закупівельна діяльність, гуртова, комісійна, комерційна торгівля продовольчими товарами, створення та експлуатація мережі спеціалізованих та фірмових магазинів, організація виїзної торгівлі, роздрібна торгівля продовольчими товарами;

- виробнича діяльність із виготовлення ковбасних виробів ;

- виробнича діяльність із виготовлення кондитерських виробів тощо.

Для ознайомлення із діяльністю підприємства у таблиці 1.1 наведено основні фінансово-економічні показники діяльності ПП «Меріол» за 2007-2008 роки на основі фінансової звітності (Додаток 9).

Таблиця 1.1

Фінансово-економічні показники діяльності ПП «Меріол» за 2007-2008 рр.

Показники2007 р.2008р.Відхилення
2007/2008 рр.
абсолютне, тис. грн.відносне, %
Дохід підприємства, тис. грн.54,60563,00508,4090,30
Чистий прибуток, тис. грн.1,209,808,6087,76
Залишкова вартість ОЗ, тис. грн.197,20225,2028,0012,43
Власний капітал, тис. грн.562,30598,9036,606,11
Виробничі запаси, тис. грн.96,30163,5067,2041,10
Дебіторська заборгованість, тис. грн.60,5049,50-11,00-22,22
Актуально: