Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ "Клімат Індустрії"

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Допущено до захисту        Факультет:  Економіки і менеджменту

Кафедра:    Бухгалтерського обліку і аудиту

Завідувач кафедри: проф.д.е.н.Гавриленко В. А. 

(підпис)                     (дата)                                               (прізвище, ім'я, по батькові)

Дипломна робота

Тема:   Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ "Клімат Індустрії"

Виконавець:                                     студ.Бондаренко С. Ю.

(підпис)                             (дата)                                 (прізвище, ім'я, по батькові)

Керівник:                                         проф.Стародубцев Є. В. 

(підпис)                             (дата)                                 (прізвище, ім'я, по батькові)

Консультант:                                    проф.Гавриленко В. А.  

(підпис)                             (дата)                                  (прізвище, ім'я, по батькові)

Нормоконтролер:                             ас.     Батюк В. В.         

(підпис)                             (дата)                                  (прізвище, ім'я, по батькові)

Донецьк 2001 г.


РЕФЕРАТ

126 листів, 4 рисунка, 28 таблиць

Ціль роботи – використовуючи отримані раніше теоретичні знання у галузі низки спеціалізованих економічних дисциплін (Бухгалтерський облік, Аналіз господарської діяльності, Контроль та Ревізія, Аудит, Економіка підприємства, Мікроекономіка, Статистика та інші) відбити в дипломній роботі фінансові результати, як об'єкт бухгалтерського обліку, вивчити організацію бухгалтерського обліку фінансових на підприємстві, зробити загальний аналіз техніко-економічних показників та детальний аналіз фінансових результатів підприємства, відобразити методику та практику проведення аудиту на підприємстві.

Об'єкт дослідження – фінансові результати підприємства, його організаційна структура та особливості форми обліку, документообіг, річна й квартальна звітність, аналітичні та синтетичні облікові регістри, річні та місячні техніко-економічні показники підприємства (величина фінансового результату, обсяги виробництва, собівартість продукції, обсяг реалізації, стан основних фондів, тощо).

Методи дослідження – розрахунково-аналітичні методи, метод аналізу та синтезу, статистичне групування, метод порівняння, метод рядів динаміки, індексний і балансовий метод.

Фінансові результати, доходи, витрати, звітність, елементи витрат, документація, організаційна структура, документообіг, форми бухгалтерського обліку, техніко-економічні показники, собівартість, питомі витрати, основні виробничі фонди.

Д.0106.51.05.161.ДР

Вив.

Лист

№ документа

Підпис

Дата

Розробник

Бондаренко С. Ю.

Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ "Клімат Індустрії"

Літер

Лист

Листів

Керівник

Стародубцев Є. В.

2

126

Консультант

Гавриленко В. А.

ОА - 96 в, ФЭМ, ДонГТУ

Н. Контролер

Батюк В. В.

Зав.Кафедри

Гавриленко В. А.

Актуально: