Облік руху грошових коштів на рахунках в банку

Зміст

Вступ

1. Організаційно-економічна характеристика та загальні засади організації бухгалтерського обліку на ВАТ “Альянс"

2. Теоретична частина

2.1 Характеристика основних нормативних документів з обліку грошових коштів на рахунках в банках

2.2 Основні поняття з обліку грошових коштів на рахунках в банках

2.3 Первинний облік

2.4 Нетипові ситуації

3. Практична частина

3.1 Початковий баланс ВАТ „Альянс" на 01.03.2008 р.

3.2 Оборотно-сальдова відомість

Висновок

Список використаної літератури


Вступ

В умовах, коли Україна переходить до ринкових відносин, особливе значення має набуття професійних знань, навичок та вміння працівниками, зайнятими в найрізноманітніших сферах економіки та управління, в пошуках вірних и обгрунтованих управлінських підходів та рішень з метою підвищення ефективності роботи підприємств, об’єднань та інших господарських структур. Для нормального функціонування будь-якої структури в умовах ринкової економіки конче необхідно, щоб її учасники, приймаючи рішення, мали правдиву й об‘єктивную інформацію про його майно, грошовий та фінансовий стан, результати работи (прибуток, доход або збитки), а також про систему їх формування як на своєму підприємстві, так і у партнерів, на підставі попередніх даних. Таку інформацію надає система обліку, основу якої складає теорія подвійного відображення господарських операцій.

Ринкові відносини будуються на кругообізі суспільного продукту, капіталу й доходу, а система бухгалтерського обліку відображає цей кругообіг на мікроекономічному рівні.

Роль бухгалтерського обліку в ринковій економіці двояка: з одного боку, бухгалтерський облік дає можливість власнику чітко відокремити його підприємство з усім майном від усіх інших господарських суб‘єктів таким чином, щоб "моє" й ""твоє" в кожен момент могли бути чітко відділені один від одного. Виходячи з цього, стає можливий найсуворіший контроль за здійснюваними змінами форм та вартості усіх частин майна підприємства.

Банківська система - одна з найважливіших і невід'ємних структур ринкової економіки. При цьому банки, проводячи грошові розрахунки, кредитують господарство, виступаючи посередниками в перерозподілі капіталів, істотно підвищують загальну ефективність виробництва, сприяють росту продуктивності суспільної праці.

Сьогодні, в умовах розвинених товарних і фінансових ринків, структура банківської системи різко ускладнюється. З'явилися нові види фінансових установ, нові кредитні інструменти й методи обслуговування клієнтури.

Відбувається перехід від административно-управляемої широкомштабної державної банківської структури до динамічної, гнучкої, заснованої на приватній і колективній власності системі кредитних установ, орієнтованих на комерційний успіх, на одержання прибутку.

Тепер іде пошук і становлення оптимальних форм інституціонального пристрою кредитної системи, ефективно працюючого механізму на ринку капіталів, нових методів обслуговування комерційних структур. Також з роботи з поліпшення обслуговування приватних осіб і залученню їхніх коштів. Створення стійкої, гнучкої й ефективної банківської інфраструктури - одна з найважливіших (і в той же час надзвичайно складних) завдань економічної реформи.

Згідно з чинним законодавством України всі вільні грошові кошти підприємства повинні в обов'язковому порядку зберігатися в банку, причому підприємства можуть самостійно обирати установу банку, в якій зберігатимуться кошти. Безготівкові рахунки передбачають рух грошових коштів по рахунках в банках юридичних чи фізичних осіб. Тому доцільно розглянути тему "Облік руху грошових коштів на рахунках в банку."


1. Організаційно-економічна характеристика та загальні засади організації бухгалтерського обліку на ВАТ “Альянс"

В даній курсовій роботі розглядається діяльність ВАТ "Альянс".

Повна назва: Відкрите акціонерне товариство “Альянс".

Форма власності: колективна.

Форма фінансування - госпрозрахунок

Організаційно-правова форма господарювання.

Відкритим акціонерним товариством являється товариство, акції якого можуть розповсюджуватися шляхом відкритої підписки на купівлі-продажу на біржах.

ВАТ створюються і діють на підставі установчого договору і статуту.

Акціонери відповідають за зобов`язаннями товариства тільки в межах належних їм акцій.

Загальна номінальна вартість випущених акцій становить статутний фонд акціонерного товариства, який не може бути менше суми, еквівалентної 1250 мінімальним заробітним платам, виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, діючої на момент створення акціонерного товариства.

Акціонерне товариство має право випускати цінні папери відповідно до вимог, встановлених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Зареєстровано 16.05.1996 року рішенням №182 виконавчого комітету Новоград-Волинської міської Ради. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, що обліковується на самостійному балансі, розрахункові та інші рахунки в банках.

ВАТ “Альянс" - відома фірма на Україні, метою якої є наповнення внутрішнього ринку України високоякісною продукцією та отримання врезультаті своєї діяльності прибутку.

ВАТ “Альянс" знаходиться в місті Новоград-Волинський, вул. Максімова 11, що має вигідне територіальне розміщення щодо ринків збуту продуції.

Підприємство займається виготовленням кліше та його друком на ковбасні оболонки та виготовленням ковбасних виробів.

Організаційну структуру фірми, зображено для більшої наочності на рисунку 1.1

Г е н е р а л ь н и й д и р е к т о р

В и к о н а в ч и й д и р е к т о р


Директор по фінансахГоловний бухгалтерНачальник складуНачальник цеху нанесення клішеНачальник виробничого цеху

Служба маркетингу, експедиторБухгалтерська службаСкладКлішувальникиЦех по виготовленню продукції

Рис.1.1 Організаційна структура ВАТ“Альянс”

Одне з найважливіших місць в організаційній структурі фірми займає служба маркетингу. Цей відділ створений на підприємстві з таким розрахунком, щоб він найкращим чином сприяв досягненню маркетингових цілей (виявлення незадоволеного попиту, географічне розширення ринку збуту, пошук нових сегментів ринку, збільшення прибутків тощо). На чолі маркетингової служби стоїть директор по фінансах, що безпосередньо здійснює контроль діяльності цієї ланки.

Бухгалтерська служба на чолі з головним бухгалтером здійснює облік на підприємстві.

Начальник складу відповідає за матеріали, що знаходяться на складі і керує діяльністю вантажників.

У клішувальному цеху здійснюється нанесення друку на оболонку. Обов’язками начальника клішувального цеху є ведення контролю за збереженням оболонки і фарби, якістю проведених робіт та подача правильної інформації про використані матеріали та об’єми виконаних робіт.

У виробничому цеху здійснюється безпосередньо виробництво ковбасних виробів. Начальник виробничого цеху здійснює контроль за виробничою діяльністю, за якістю виробленої продукції та виконує ряд функцій, що стосуються керування виробництвом. У виробничому цеху задіяні такі професії як технолог харчової промисловості, термувальник, фасувальник, вантажник, в'язальщик тощо.

Закупівлю сировини для виробництва здійснюють в різних куточках України. Так, постачальниками ВАТ “Альянс", що діє на ринку ковбасних виробів, є:

“Торговий Дім Білкозин” (м. Київ) - постачає білкозинові та трьох - і п’ятишарові термоусадочні поліамідні оболонки для ковбас;

ТОВ „Аріана" - поставляє шпагат, який використовується при упаковуванні виробленої продукції та інші допоміжні матеріали (сітки, петлі);

ТОВ „Лесіоба” (місто Київ) - реалізує ВАТ “Альянс" натуральні спеції та харчові добавки, що застосовуються при виробництві ковбас.

“Меркурій" (місто Київ) - постачає ВАТ “Альянс" харчові добавки для виробництва ковбасних виробів.

Закупівля м’яса здійснюється або через заготівельні пункти або у приватних підприємців, які займаються реалізацією м’яса.

Вибираючи постачальників, ВАТ “Альянс" велике значення приділяє якості запропонованого товару, надійності поставок, гарантії, ціні придбання тощо. Це і зрозуміло, адже для виготовлення якісних ковбасних виробів необхідна лише високоякісна сировина.

На ринку ковбасних виробів завжди існує конкуренція. До конкурентів відносяться фірми, які випускають аналогічну продукцію. Наприклад, основними конкурентами ВАТ „Альянс" на Житомирщині є м’ясокомбінати міста Житомира та Новограда-Волинського. Але зважаючи на те, що продукція ВАТ “Альянс" реалізується практично по всій Україні, то конкурентами фірми можна вважати і такі фірми, як МПЗ "Колос. Чернівецькі ковбаси", МПЗ “Козятинські ковбаси" тощо.

Фірма діє одночасно на декількох клієнтурних ринках. Це пов’язано з тим, що крім ковбасних виробів ВАТ ”Альянс" виробляє напівфабрикати, натуральні оболонки, здійснює нанесення кліше на білкозинові оболонки.

Діяльність фірми на споживчому ринку визначається тим, що вона реалізує вироблену продукцію оптовим покупцям, які безпосередньо доводять продукцію до населення, та через мережу фірмових магазинів.

Діяльність ВАТ “Альянс" на ринку виробників полягає в тому, що фірма реалізує напівфабрикати, оболонки для ковбас тощо. Тобто, це продукція, яка застосовується для подальшого виробництва. Основними покупцями ТОВ “Альянс" на цьому ринку є: М’ясопереробний комплекс “Колодянка", “Сталкер”, приватні ковбасні цехи, ковбасний цех м. Баранівка.

Ринок посередників характеризується тим, що продукцію фірми купують торгівельні організації чи окремі особи для подальшого їх перепродажу, маючи на меті одержання прибутку.

Дуже важливе значення у діяльності фірми відіграють проблеми формування асортименту товарів, під яким розуміють сукупність асортиментних груп товарів, що їх пропонує підприємство.

Товарний асортимент ВАТ “Альянс" досить широкий, адже, як вже зазначалось, крім великої кількості ковбасних виробів та копчень, підприємство на замовлення м’ясопереробних комбінатів виготовляє напівфабрикати (натуральні оболонки), а також виготовляє та наносить кліше на білкозинові оболонки.

Виготовлення напівфабрикатів і кліше на замовлення інших фірм можливе, тому що ВАТ “Альянс" має власне підприємство по виготовленню і нанесенню кліше на білкозинові оболонки. Такий вид діяльності приносить ВАТ “Альянс" значну частину прибутків. Для нанесення кліше використовується спеціалізована клішувальна машина „Фокус".

Що ж стосується асортименту ковбасних виробів та копчень, які виробляє фірма, то можна назвати слідуючі: ковбаса “Останкінська”, “Сервілат Смак", ковбаса “Докторська", “Любительская", “Торуньська”, ковбаса “Зерниста", “Кримська", “Черкаська” і т.д.

ВАТ “Альянс" постійно здійснює розширення свого товарного асортименту. Наприклад, для розширення асортименту ковбасних виробів і копчень є такі асортиментні групи: ковбаси варені, варено-копчені ковбаси, ковбаси копчені, ковбаси сиров’ялені, шинки, паштети і т.д. Для глибини асортименту прикладом є копчена ковбаса звичайна, копчена ковбаса з сиром, копчена ковбаса з вітаміном С, копчена ковбаса з ароматичними добавками тощо.

Широкий асортимент дає можливість орієнтуватися на всілякі вимоги споживачів, стимулювати здійснення покупки у певному місці, для певного цільового сегменту ринку.

Одним з найважливіших факторів успішної комерційної діяльності ВАТ “Альянс" є висока якість продукції, яку виготовляє фірма. Якість продукції підтверджується сертифікатами відповідності стандартам якості.

Слід також відмітити те, що ВАТ “Альянс" з метою забезпечення виробництва високоякісної продукції ретельно стежить за якістю сировини, що закуповується. Це здійснюється шляхом закупівлі пробників, по яких фірма оцінює якість сировини. У випадку, коли якість пробників задовольняє вимоги фірми - укладається контракт на закупівлю цілої партії такої сировини.

Висока якість продукції ВАТ “Альянс" є основою її конкурентоспроможності.


Схема проведення технологічного процесу виробництва наведена нижче (рис.1.2)


                                   Надходження сировини на склад

            Клішувальний цех                             Цех по виробництву ковбас

Споживач             Задоволення власних             Доведення продукції до 

                                          Потреб                                   споживача

Рис.1.2 Технологічний процес виробництва та доведення продукції до споживача.

В даній схемі видно, що продукція, яка надійшла на склад ВАТ “Альянс" відразу сортується на ту, що потребує обробки (оболонка клішується в клішувальному цеху) та ту, що безпосередньо йде для виробництва ковбасних виробів.

Оболонка, що пройшла процес обробки, в кінечному результаті може бути продана покупцям - м’ясокомбінатам, у яких немає можливості самостійно наносити кліше, або може бути використана для власних потреб виробництва.

Сировина (м’ясо, ароматизатори, добавки, приправи тощо), що не потребує попередньої обробки відразу поступає у цех по виробництву ковбас. Там відбувається саме виробництво ковбасних виробів, їх сортування, упаковка. У виробничому цеху основними засобами виробництва являються: кутер - для подрібнення та перемішування інгрідієнтів виробництва, шприц - для заповнення оболонки фаршем, коптильна камера - для копчення ковбас.

В кінечному результаті ковбасні вироби переправляються до місць продажу, де будуть задовольняться потреби споживачів.

Організація бухгалтерського обліку - цілеспрямована діяльність із створення та вдосконалення системи економічної інформації про всі аспекти діяльності підприємства та його господарської операції, що забезпечує прийняття обгрунтованих управлінських рішень.

На ВАТ “Альянс" передбачено організацію бухгалтерського обліку у формі бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером.

Основними завданнями організації обліку на ВАТ “Альянс" є:

Контроль за повним і своєчасним оприбуткуванням матеріальних цінностей та їх збереженням за місцями зберігання.

Відповідальність складських запасів нормативам.

Виявлення всіх витрат, пов’язаних з придбанням або виготовленням запасів та призначення первісної вартості.

Контроль за правильністю використання МШП під час їх експлуатації.

Встановлення методології обліку затрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції протягом року.

Забезпечення своєчасного документального оформлення руху продукції - надходження її на склади і відправлення покупцям.

Наказом про облікову політику підприємства визначаються норми для правильного планування потреб в запасах, раціональної організації їх обліку і контролю.

В наказі про облікову політику необхідно передбачити:

Одиниці бухгалтерського обліку запасів, їх найменування або однорідна група

Перелік витрат, що не включаються до первісної вартості запасів

Собівартість, яка буде обчислюватись за даними обліку

Порядок відображення в обліку запасів, що не принесуть підприємству економічної вигоди в майбутньому

Порядок обліку випуску готової продукції

Метод оцінки і списання виробничих запасів

Порядок списання МШП, що стали непридатними для їх подальшої експлуатації

Порядок списання вартості МШП при їх передачі в експлуатацію

Основні критерії визначення МШП

Порядок визначення первісної вартості запасів: придбаних за плату; виготовлених власними силами.

Від правильно організованого обліку господарських засобів залежить правильність списання вартості запасів на виробництво, оцінка незавершеного виробництва, відображення у звітності.

Структура документообігу повинна бути такою, щоб забезпечити вчасне надходження необхідної інформації як для обліку, так і для контролю й оперативного управління рухом матеріальних запасів.

На рис.2.3 показано структуру організації бухгалтерського обліку на ВАТ “Альянс”.


Рис.1.3 Структура організації бухгалтерського обліку на ВАТ “Альянс"


Згідно форми організації бухгалтерського обліку на ВАТ “Альянс" на кожного бухгалтера покладаються певні обов’язки.

Так, на бухгалтера по зарплаті покладаються обов’язки нарахування заробітної плати персоналу фірми та складання звітності, що стосується зарплати (в Пенсійний фонд, у Фонд соціального страхування на випадок безробіття, у Фонд соціального страхування на випадок втрати працездатності тощо).

Бухгалтер складу у встановлені строки здійснює приймання і обробку первинних документів на сировину, матеріали, МШП тощо. Всі документи сортуються і перевіряються. Прибуткові ордери звіряються з рахунками, що до них належать, транспортними документами, приймальними актами тощо. Лімітні картки, що надійшли зі складу, зіставляються з іншими примірниками, одержаними від цехів-споживачів, накладні на переміщення матеріалів, здані складами-відправниками, з примірниками тих же накладних, що надійшли зі складів-одержувачів. Робота бухгалтера складу регулюється відповідними посадовими інструкціями.

Аналітичний облік виробничих запасів ведеться на складах за допомогою карток складського обліку, що розміщуються в картотеці за технічними групами виробничих запасів відповідно до номенклатури-цінника. Аналітичні рахунки групують за групами матеріалів, місцями зберігання, матеріально-відповідальними особами, за синтетичними рахунками бухгалтерського обліку і субрахунками. Дані за аналітичними рахунками узагальнюються в оборотних відомостях. Використовують рахунки аналітичного обліку для контролю за зберіганням і рухом матеріальних цінностей, їх оцінки, порівняння з даними складського обліку, а також для підведення підсумків інвентаризації.

У обов’язки бухгалтера-касира входить ведення обліку готівки в касі та слідкування за правильністю оформлення необхідних документів щодо руху готівки в касі.

Бухгалтер виробничого сектору здійснює табелювання виходу працівників на роботу, слідкує за правильністю списання сировини на виробництво та визначає собівартість продукції.

Всі зведені дані по підприємству передаються головному бухгалтеру на опрацювання.

Головний бухгалтер - це особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку підприємства:

Забезпечити дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних принципів бухгалтерського обліку.

Забезпечити складання та подання в установлені строки фінансової звітності.

Організовує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій.

Забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах підприємства.

Головний бухгалтер їх аналізує, коректує та дає на оцінку керівнику, щоб він міг оцінити стан справ, що склалися на даний момент і міг прийняти відповідні управлінські рішення щодо подальшої діяльності.

На ВАТ “Альянс" використовується автоматизована форма обліку. Це дасть змогу повністю звільнитися від різного роду помилок, оскільки, як правило, при автоматизованому обліку ведеться тільки один обліковий регістр, всі інші формуються автоматично і ризик помилки при переносі даних між регістрами обліку дорівнює нулю. Використання засобів автоматизації дає змогу практично повністю вирішити проблему надання швидкої, повної та достовірної інформації про діяльність підприємства.

Автоматизація не лише підвищує якість обліку, а й якість бізнесу підприємства. Тому вибір засобів автоматизації завжди має здійснюватись безпосередньо зацікавленими спеціалістами - бухгалтером і керівником підприємства.

Лише спеціаліст-бухгалтер може правильно оцінити систему за всіма критеріями, основними з яких є такі:

Настроюваність системи як на специфіку конкретної організації, так і на можливі зміни в законодавстві. Користувачеві має бути надана можливість в мінімальний термін і без втрат інформації перебудувати не тільки план рахунків, звітні форми, типові проводки, а й формувати звітність згідно з новими вимогами.

Можливість роботи не тільки в локальних обчислювальних мережах, а й з іншими джерелами бухгалтерської інформації, такими, як системи зв’язку “Клієнт-Банк": для пересилання платіжних документів безпосередньо з комп’ютера до банку.

Наявність з боку розроблювача кваліфікованої підтримки споживача приблизно за такими напрямами:

Навчання роботі з програмами.

Супроводження програмного забезпечення, що необхідно не тільки на випадок ушкодження програми з різних причин, а й у випадках радикальних змін у законодавстві.

Оперативні консультації, оскільки проблеми, що виникають в процесі роботи, значною мірою зумовлені або порушенням технології роботи з програмами, або недостатнім знанням можливостей системи.

ВАТ “Альянс" використовує бухгалтерську комп’ютерну програму “1С: Бухгалтерія".

Висхідними даними для цієї програми є господарські операції, що вносяться до журналу господарських операцій.

На підставі введених господарських операцій програма формує звітність по синтетичному обліку та різні допоміжні документи, зокрема:

Оборотно-сальдові відомості за рахунками та субрахунками

“Шахматку"

Аналіз рахунка за підсумками і кореспонденцією даного рахунка з відповідними рахунками.

Обороти по Дебету і Кредиту рахунка і відповідне сальдо по рахунках за відповідний період.

Журнал і відомість по рахунку.

Зведені проводки-підсумки за відповідною кореспонденцією.

Аналіз рахунка за датами.

Картка рахунку і всі проводки з даним рахунком.

Програма може утримувати відомості за будь-який період часу.

Усі документи по аналітичному обліку формуються у грошовому, а якщо це потрібно, то і в натуральному виразі.


2. Теоретична частина

2.1 Характеристика основних нормативних документів з обліку грошових коштів на рахунках в банках

Основним нормативним актом в бухгалтерському обліку є закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”. Цей закон визначає правові засади регулювання, організації ведення бухгалтерського обліку та подання фінансової звітності в Україні.

Згідно цього закону контроль за додержанням законодавства про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні здійснюється відповідними органами в межах їх повноважень, передбачених законами.

Одним із основних нормативних актів також є національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку - це нормативно-правові акти, затверджені Міністерством фінансів України, що визначають принципи та методи ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, що не суперечать міжнародним стандартам (це визначення дано в законі України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”).

з/п

Назва нормативного документуКороткий зміст
1.П (С) БО 4"Рух грошових коштів"Методологія обліку та порядок розкриття інформації про рух грошових коштів визначається П (С) БО 4"Рух грошових коштів". Згідно до П (С) БО 4 Метою складання звіту про рух грошових коштів є надання користувачам фінансової звітності повної, правдивої та неупередженої інформації про зміни, що відбулися у грошових коштах підприємства та їх еквівалентах (далі - грошові кошти) за звітний період. У звіті про рух грошових коштів наводяться дані про рух грошових коштів протягом звітного періоду в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.
2. Закон " Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"Цей Закон поширюється на всіх юридичних осіб, створених відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, а також на представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності (далі - підприємства), які зобов'язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно з законодавством.
3.Постанова "Про затвердження Змін до Положення про порядок здійснення уповноваженими банками операцій за документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями "Облік коштів грошового забезпечення акредитива, отриманих від банку, що обслуговує наказодавця акредитива, здійснюється в уповноваженому банку-емітенті на відповідному балансовому рахунку, призначеному для обліку коштів у розрахунках інших банків. Якщо акредитив було відкрито без розміщення грошового забезпечення в банку-емітенті, то під час здійснення оплати коштів за акредитивом та отримання їх від уповноваженого банку, що обслуговує наказодавця акредитива, уповноважений банк-емітент здійснює оплату за акредитивом з відповідного балансового рахунку, призначеного для обліку іншої дебіторської заборгованості за операціями з банками".
4Положення про виконання установами банків доручень підприємства та розрахункових документів на безспірне списання (стягнення) коштівЦе положення визначає порядок виконання установами банків доручень підприємствах організацій та установ усіх форм власності, фізичних осіб-суб'єктів підприємницької діяльності та розрахункових документів на безспірне списання коштів у разі їх недостатності на рахунках підприємств.
5.Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні.Ця інструкція розроблена відповідно до законів: "України "Про Національний банк України", Про банки і банківську діяльність, інших законодавчих актів України та нормативно правових актів НБУ. Інструкція встановлює загальні правила, форми і стандарти розрахунків банків та інших юридичних і фізичних осіб у грошовій одиниці України на території України, що здійснюється за участю банку.
Актуально: