Підготовка до ЗНО - українська мова

ЧАСТИНА 1

Орфографія

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Літеру е треба писати в усіх словах рядка:

А А випещ..ний, долон..чка, удалеч..ні, овоч..сховище;

Б Б книж..чка, корен..плоди, город..на, б..нтежити;

В В ож..ледь, сив..на, замер..хтіти, л..вада;

Г Г випл..каний, гус..ниця, защ..друвати, л..ментувати;

Д Д сут..ніти, зат..сатися, горщ..ковий, кл..котіти.

2. Літеру е треба писати в усіх словах рядка:

А ст..хати, ст..повий, квіт..нь;

Б зал..вати, майст..р, леб..диний;

В пригв..нтити, чер..да, шел..стіти;

Г ос..литися, к..шеня, л..дацюга;

Д д..ржати, тр..мтіти, щеб..тати.

3. Літеру е треба писати в усіх словах рядка:

А б..нтежити, вер..тено, Водохр..ще, горл..чка, мар..во;

Б благоч..стивий, ластов..ня, запром..нитися, блюд..чко, дал..на;

В долон..чка, сут..ніти, зат..сатися, дуж..чка, закор..нілий;

Г л..ментувати, лот..рея, горщ..ковий, кр..нделик, мен..джер;

Д удалеч..ні, знівеч..ний, м..ткий, вип..щений.

4. Позначте рядок, у якому в усіх іменниках потрібно писати букву е:

А мар..во, кринич..нька, мереж..во, сит..чко;

Б намист..чко, пр..зидент, вогн..чок, пр..м'єра;

В горл..чко, хвил..чка, пр..стол, любит..ль;

Г горл..чка, служит..ль, стеж..чка, д..віз.

5. Позначте рядок, у якому в усіх словах потрібно писати літеру и:

А бад..лина, благоч..стивий, кр..хкий, ж..виця;

Б вар..во, меж..річчя, вич..пурений, кр..шталь;

В п’ят..річка, заруч..ни, нев..димка, обітн..ця;

Г зач..нати, виконав..ця, знів..чити, вел..чина;

Д нож..чок, печ..во, викор..нити, оз..ратися.

6. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з літерою ґ:

А джи(г, ґ)ун, (г, ґ)удзик, а(г, ґ)рус, (г, ґ)учний;

Б (г, ґ)рунтець, мамали(г, ґ)а, (г, ґ)уля, (г, ґ)азда;

В (г, ґ)анок, (г, г)валт, (г, ґ)роно, (г, ґ)ава;

Г джи(г, ґ)іт, (г, ґ)речний, об(г, ґ)рунтувати, (г, ґ)уцул;

Д , ґ)атунок, за(г, ґ)ратувати, за(г, ґ)артувати, (г, ґ)ринджоли.

7. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з літерою ґ:

А (г, ґ)ероїчний, (г, ґ)удзик, (г, ґ)остинець, (г, ґ)воздика;

Б (г, ґ)рунтець, (г, ґ)лей, (г, ґ)уля, (г, ґ)азда;

В (г, ґ)анок, (г, ґ)валт, (г, ґ)отовий, (г, ґ)араж;

Г (г, ґ)азета, (г, ґ)ерб, (г, ґ)ектар, (г, ґ)уцул.

8. Літеру с треба писати в усіх словах рядка:

А бе..коштовний, ..казати, ..керований;

Б ..формувати, пере..кочити, ..фотографувати;

В ..плетений, ..питати, ..шити;

Г ..тягнути, ро..тлумачити, не..терпний;

Д ..фальшувати, бе..смертя, ..хвалити.

9. Позначте рядок, у якому в усіх словах відбувається спрощення в групах приголосних,що позначається на письмі:

А волос..ний, особистіс..ний, зліс..ний, зап'яс..ний;

Б цінніс..ний, виїз..ний, швидкіс..ний, перехрес..ний;

В тиж..невий, дириген..ський, заздріс..ний, капос..ний;

Г очис..ний, пристрас..ний, улес..ливий, кореспонден..ський.

10. Позначте рядок, у якому в усіх словах спрощення в групах приголосних позначається на письмі:

А балас..ний, піз..ній, гіган..ський, безсовіс..ний;

Б зап'яс..ний, зліс..ний, захис..ник, буревіс..ник;

В заздріс..ний, кіс..лявий, бороз..на, улес..ливий;

Г безвиїз..ний, пристрас..ний, чес..но, піз..но.

11. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з м'яким знаком:

А кіл..кість, пот..мянілий, Уман..щина, ескадрил..я;

Б власниц..кий, нен..чин, боїш..ся, сяд..мо;

В павіл..йон, дон..чин, с..огодні, прос..ба;

Г їдал..ня, батал..йон, Акс..онов, матін..чин.

12. М'який знак пишеться в усіх словах рядка:

А рибал..ство, погод..ся, прип'ят..ський, голівон..ці;

Б зателен..кати, красун..чик, купал..ський, виріз..бити;

В вигул..кнути, конс..єржка, зат..марити, нац..кувати;

Г кан..йон, ковз..кий, мал..ва, локал..ний;

Д консул..ський, обвін..чати, відгад..ко, крад..кома.

13. М'який знак пишеться в усіх словах рядка:

А брин..чати, дозвол..те, боягуз..кий, оган..бити;

Б кіл..цевий, красун..чик, монгол..ський, візуал..ний;

В різ..бяр, обвін..чати, виріз..бити, зат..марити;

Г павіл..йон, по-братерс..ки, на стежин..ці, Ізмаїл..ський;

Д устан..те, кур..йоз, на вишен..ці, неволен..ка.

14. Позначте, у якому рядку всі слова пишуться без м'якого знака:

А тон..ший, ніч.., перелаз..мо, рибал..ці;

Б землян..ці, яблун..ці, ремін..чик, емул..сія;

В буквар.., брин..чати, т..мяність, чотир..ма;

Г Уман..щина, майбут..нє, мен..ший, бжіл..ці.

15. М'який знак не пишеться в усіх словах рядка:

А міл..ярд, ойкан..ня, мен..ший;

Б Уман..щина, Поділ..ля, Бат..ківщина;

В безбат..ченко, змагаєш..ся, віс..cю;

Г ін..ший, жен..шень, спіл..чанський;

Д Д кин..мо, ріж..мо, насип..мо.

16. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з апострофом:

А В..ячеслав, кар..єра, пів..ящика, медв..яний;

Б верб..я, міжгір..я, дзв..якнути, без..ядерний;

В зв..ялити, кур..йозний, між..ярусний, круп..яний;

Г двох..ярусний, пів..яру, об..єкт, під..їжджати.

17. Позначте, у якому рядку всі слова пишуться з апострофом:

А м..ятний, роз..ятрений, присв..ята, пом..якшити;

Б кам..яніти, без..ядерний, кур..йозний, медв..яний;

В солов..ї, тьм..яно, кон..юктивіт, грав..юра;

Г пір..я, пів..ями, прив..ялений, п..єдестал.

18. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з подвоєними літерами:

А А священ..ий, довгождан..ий, блажен..ий, спросон..я;

Б Б подорож..ю, Поволж..я, пам'ят..ю, суцвіт..я;

В В л..яний, зран..я, він..ицький, об..ризкати;

Г Г безліч..ю, юн..ат, розкіш..ю, жовч..ю.

19. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з подвоєними літерами:

А А зран..я, безсмерт..я, пісен..ий, прочитан..ий;

Б Б довгождан..ий, блажен..ий, згуртован..ий, височен..ий;

В В страшен..ий, картин..ий, міськ..ом, від..зеркалити;

Г Г стат..ей, жит..єдайний, облич.., роздоріж..я.

20. Позначте рядок, у якому в усіх словах іншомовного походження відбувається подвоєння:

А А Рус..о, мул..а, пен..і, барок..о;

Б Б Кас..андра, мадон..а, антен..а, ван..а;

В В Марок..о, ман..а, Калькут..а, гол..андський;

Г Г Брюс..ель, Одіс..ей, конр..еволюція, трас..а.

21. Подвоєння літер у всіх словах іншомовного походження НЕ відбувається в рядку:

А А крос..ворд, буд..изм, іл..юзія, оперет..а;

Б Б піц..ерія, гум..анізм, ім..унітет, спагет..і;

В В кристал..ічний, однотон..ий, мас..ивний, кол..екція;

Г Г діаграм..а, кас..ета, ім..обілізація, процес..ор;

Д Д конгрес..мен, оперет..а, ел..егія, бон..а (гувернантка).

22. Подвоєння літер у всіх словах іншомовного походження НЕ відбувається в рядку:

А А ем..ігрант, ім..ігрант, ас..амблея, бел..етристика;

Б Б ім..унітет, кол..екція, дис..кусія, кол..ектив;

В В ім..ітація, гол..андка, ак..уратний, ак..умуляція;

Г Г епіграм..а, ін..овація, бюл..етень, ак..омпанемент;

Д Д іл..юстрація, інтел..ігент, ір..аціональний, кор..еспондент.

23. Подвоєння літер у всіх словах іншомовного походження НЕ відбувається в рядку:

А А нет..о, інтел..ект, шасі;

Б Б нер..аціональний, ір..аціональний, тер..иторіальний;

В В ем..iграція, ім..іграція, ап..еляція;

Г Г барок..о, ком..ісія, тер..ор;

Д Д ван..а, кор..ектура, грам..

24. Префікс пре- треба писати в усіх словах рядка:

А пр..вражий, пр..велебний, пр..дивний, пр..святий;

Б пр..хороший, пр..старілий, пр..глухий, пр..красний;

В пр..жовтий, пр..гірклий, пр..освященний, пр..новий;

Г пр..тихий, пр..жовкати, пр..непорочний, пр..дивний;

Д пр..зирливий, пр..глушений, пр..пишний, пр..вірний.

25. Позначте, у якому рядку всі слова пишуться з префіксом пре-:

А пр..світлий, пр..хильний, пр..мружений, пр..солодкий;

Б пр..зирство, пр..давній, пр..близний, пр..землення;

В пр..мужній, пр..пишний, пр..злий, пр..милий;

Г пр..молодий, пр..бережний, пр..старкуватий, пр..сумний.

26. Префікс при- треба писати в усіх словах рядка:

А пр..тихнути, пр..бережний, пр..буток;

Б пр..біднюватися, пр..везений, пр..славний;

В пр..солодити, пр..солодкий, пр..сісти;

Г пр..мирний, пр..міський, пр..чинити;

Д пр..сохнути, пр..високий, пр..ахкувати.

27. Позначте, у якому рядку всі слова пишуться з префіксом с-:

А (з, с)понукати, (з, с)плавити, (з, с)класти, (з, с)чепити;

Б (з, с)твердження, (з, с)хованка, (з, с)постереження, (з, с)сушити;

В (з, с)формувати, (з, с)хибити, (з, с)тримуваний, (з, с)пиляний;

Г (з, с)хвалювати, (з, с)фокусувати, (з, с)цілити, (з, с)шити.

28. Від поданих іменників утворіть прикметники за допомогою суфікса -ськ-. Позначте рядок, у якому в обох словах не відбувається чергування в групах приголосних:

А Париж, калмик;

Б Гаага, Виборг;

В Буг, Чорнухи;

Г Цюрих, казах;

Д Іртиш, чех.

29. Позначте, у якому рядку від усіх іменників утворюються прикметники з суфіксом -зьк-:

А Золотоноша, молодець, студент, Буг;

Б Волга, товариш, турист, черкес;

В Криворіжжя, Забужжя, Ладога, Таганрог;

Г француз, ремісник, турок, брат.

30. Позначте рядок, у якому виділене слово слід писати з малої літери:

А Йшли ми до (Ш, ш)евченкового генія духу золотого зачерпнуть!

Б Щороку в березні в усіх навчальних закладах України відбуваються (Ш, ш)евченківські читання.

В Оригінальні (Ш, ш)евченкові твори дають щедру інформацію про те, як він жив.

Г Озветься знов діброва темнолиста, коли до тебе, хлопче, край села, немов дарунок теплого дитинства, (Ш, ш)евченкова калина зацвіла.

Д Живе й не вмирає (Ш, ш)евченківська мати, колгоспна кріпачка, забута не раз.

31. Позначте рядок, у якому всі слова іншомовного походження пишуться з буквою и:

А Алж..р, еруд..ція, р..читатив, ш..фон;

Б вент..ляція, с..стема, д..сертація, кор..фей;

В д..намічний, метод..ка, ц..вілізація, д..лікатний;

Г пр..нциповий, д..корація, д..ректор, р..торика.

32. Через дефіс пишуться всі слова в рядку:

А генерал/майор, кіловат/година, міні/комп'ютер;

Б південно/бережний, південно/східний, північно/західний;

В військово/транспортний, військово/зобов'язаний, військово/юридичний;

Г ясно/зелений, ясно/окий, ясно/золотистий;

Д вогне/гасник, хліб/сіль, зліт/посадка.

33. Позначте рядок, у якому всі складні прикметники пишуться через дефіс:

А договірно/правовий, культурно/освітній, гостро/критичний, морально/етичний;

Б медико/генетичний, ново/грецький, мінерально/сировинний, південно/східний;

В житлово/будівельний, військово/повітряний, суспільно/корисний, лірико/драматичний;

Г молочно/білий, науково/експериментальний, загально/господарський, організаційно/методичний;

Д мідно/червоний, навчально/виробничий, об’ємно/просторовий, електронно/оптичний.

34. Позначте, у якому рядку всі складні прикметники пишуться через дефіс:

А сліпучо/білий, вічно/юний, червоно/гарячий, ніжно/рожевий;

Б сніжно/білий, північно/східний, світло/голубий, мовно/літературний;

В гірко/солоний, хіміко/біологічний, західно/український, радіо/фізичний;

Г суспільно/політичний, високо/авторитетний, зовнішньо/торговий, військово/морський.

35. Позначте рядок, у якому всі займенники пишуться разом:

А аби/хто, де/котрий, будь/що, хто/небудь;

Б де/хто, чий/небудь, аби/кому, де/кому;

В де/якого, аби/кому, кому/сь, аби/чим;

Г що/небудь, де/який, будь/який, чого/небудь.

36. Через дефіс треба писати всі прислівники в рядку:

А по/нашому, в/нічию, ледве/ледве, сяк/так;

Б з/рештою, врешті/решт, хтозна/куди, вряди/годи;

В мало/помалу, віч/на/віч, десь/інколи, по/латині;

Г десь/то, як/раз, як/небудь, будь/коли;

Д по/двоє, по/друге, по/третє, по/сучасному.

37. Позначте рядок, у якому прислівники слід писати через дефіс:

А пліч/о/пліч, з давніх/давен, день/у/день, по/латині;

Б на/гора, коли/не/коли, без кінця/краю, де/небудь;

В віч/на/віч, по/простому, сам/на/сам, хтозна/коли;

Г ледве/ледве, по/праву, по/друге, як/не/як;

Д більш/менш, раз/по/раз, будь/куди, десь/не/десь.

38. Разом треба писати всі прислівники в рядку:

А без/вісти, в/серйоз, до/речі, на/вскіс;

Б у/розтіч, від/давна, без/перестанку, у/брід;

В за/багато, до/вкруги, до/вподоби, на/впростець;

Г по/двоє, по/декуди, на/весні, у/досвіта;

Д с/піднизу, на/прокат, на/жаль, в/суціль.

39. Позначте рядок, у якому всі прислівники слід писати разом:

А на/весні, на/перекір, до/віку, с/підлоба;

Б на/пам'ять, з/переляку, на/завжди, до/купи;

В мимо/волі, на/двоє, за/кордон, в/основному;

Г що/найвище, до/вподоби, без/вісти, о/півночі.

40. Через дефіс треба писати всі прислівники в рядку:

А вряди/годи, любо/дорого, раз/у/раз, коли/не/коли;

Б хтозна/коли, пліч/о/пліч, по/літньому, навік/віки;

В по/батьківськи, крок/за/кроком, часто/густо, з давніх/давен;

Г по/сусідськи, по/одинці, де/не/де, сяк/так;

Д зроду /віку, як/не/як, кінець/кінцем, довго/довго.

41. Позначте рядок, у якому всі прислівники записані правильно:

А по сусідськи, удвох, з гори, на диво;

Б віднині, нашвидку, без кінця, до вподоби;

В десь-інде, підчас, допобачення, сповна;

Г з роду-віку, на щастя, на виворіт, здалека.

42. Усі складні слова потрібно писати через дефіс у рядку:

А лимонно/жовтий, історико/культурний, теоретико/пізнавальний;

Б оздоровчо/спортивний, вогняно/червоний, військово/полонений;

В сліпучо/білий, середньо/віччя, північно/східний;

Г міжнародно/правовий, організаційно/технічний, лимонно/кислий;

Д дослідно/виробничий, пів/аркуш, лірико/драматичний.

43. Усі складні слова потрібно писати разом у рядку:

А вічно/зелений, жовто/грудий, науково/фантастичний;

Б дрібно/буржуазний, спортивно/оздоровчий, електро/ремонтний;

В важко/атлетичний, військово/патріотичний, мало/досвідчений;

Г електро/магнітний, кам'яно/вугільний, приватно/власницький;

Д високо/авторитетний, сліпучо/білий, південно/кримський.

44. Позначте рядок, у якому всі складні слова пишуться разом:

А народно/поетичний, лісо/степовий, пів/огірка, літературно/художній;

Б первісно/общинний, пів/вікна, темно/синій, східно/слов'янський;

В військово/інженерний, хитро/мудрий, високо/кваліфікований, свіжо/зрубаний;

Г далеко/східний, червоно/гарячий, вельми/шановний, крає/знавчий.

45. Позначте рядок, у якому НЕ з усіма словами потрібно писати ОКРЕМО:

А не/досліджені ще питання; не/зчувся, як заснув; не/спитавши дозволу;

Б не/зводячи очей, не/привітно шуміли, не/здужав підняти;

В будинок не/збудований; трохи не/дочуваючи; не/перевірений мною текст;

Г не/можна передбачити; не/чуваний успіх; нічому не/навчено;

Д не/захищений від вітру сад; не/просячи допомоги; не/потрібно поспішати.

46. Позначте рядок, у якому всі слова з НЕ потрібно писати РАЗОМ:

А не/можливо визначити; не/спростований факт; не/високе дерево;0

Б не/начебто знаю; не/ясний, а похмурий; не/сказанне диво;

В не/виконавши проект; не/званий гість; не/розроблені питання;

Г не/активний учень; ще не/розв'язані проблеми; не/гайні вказівки.

47. Позначте рядок, у якому всі дієприкметники з НЕ пишуться РАЗОМ:

А не/виконане завдання; не/скошена трава; не/розв'язана задача;

Б не/прочитана книга; хата ще не/побілена; стіни не/фарбовані, а лаковані;

В не/вишитий рушник; слова, ще нікому не/сказані; не/довантажена машина;

Г не/доспівані пісні; квіти ніким не/зірвані; не/доплетений кошик.

Завдання з вибором кількох правильних відповідей (3)

48. Позначте рядки, у яких у всіх словах спрощення в групах приголосних позначається на письмі:

А шелес..нути, безжаліс..но, невіс..ці, влас..ний;

Б ціліс..ний, безкорис..ливий, хворос..няк, беззахис..но;

В мес..ник, безпристрас..но, безвиїз..но, чес..ний;

Г гус..нути, двоміс..ний, облес..ливість, доблес..но;

Д благовіс..ний, мас..ниця, жаліс..ний, наперс..ний;

Е наміс..ник, інтеліген..ський, совіс..ливий, піс..ний.

49. Позначте рядки, у яких в усіх словах спрощення в групах приголосних позначається на письмі:

А піз..ній, гіган..cький, безсовіс..ний, балас..ний;

Б цінніс..ний, виїз..ний, швидкіс..ний, перехрес..ний;

В заздріс..ний, кіс..лявий, бороз..на, улес..ливий;

Г тиж..невий, пристрас..ний, чес..но, міжоблас..ний;

Д волос..ний, особистіс..ний, зліс..ний, капос..ний;

Е зап'яс..ний, очис..ний, захис..ник, буревіс..ник;

Є звіс..но, блис..нути, пес..ливий, щас..ливий.

50. Позначте рядки, у яких усі слова пишуться з м’яким знаком:

А крад..кома, ослін..чик, виріз..блений, мал..ва;

Б волос..кий, дівчинон..ці, зац..вірінькати, воєначал..ник;

В ган..бити, ковал..ський, лос..йон, вигул..кнути;

Г єреванс..кий, гет..манщина, віл..ха, нян..читися;

Д консул..ський, буд...те, вит..охкувати, задзелен..чати;

Е груз..кий, черешен..ці, рибал..ство, перелаз..мо.

51. Позначте рядки, у яких усі слова пишуться без м’якого знака:

А Уман..щина, майбут..нє, мен..ший, бджіл..ці;

Б землян..ці, яблун..ці, ремін..чик, емул..сія;

В буквар.., ін..ший, куз..ня, чотир..ма;

Г тон..ший, ніч.., перелаз..мо, рибал..ці;

Д сопіл..ці, домен..щик, степ.., удар..те;

Е ад..ютант, ковз..кий, україн..ський, кан..йон;

Є ц..вях, наріж..те, різ..бяр, бояз..кість.

52. Позначте рядки, у яких усі слова пишуться з апострофом:

А пів..яблука, горохв..яник, зарум..янитися, дріб..язковий;

Б вольтер..янець, напів..ява, відв..язати, круп..яний;

В вм..ятина, верф..яний, люб..язний, варшав..янка;

Г в..юнкий, духм..яний, торф..яний, підв..язати;

Д невід..ємний, розм...якнути, медв..яний, від..їжджати;

Е верб..я, краков..як, кіновар..ю, з..юрбитися.

53. Позначте рядки, у яких усі слова пишуться з апострофом:

А м..ятний, роз..ятрений, присв..ята, пом..якшити;

Б в..язати, моркв..яний, комп..ютер, кур..єр;

В дит..ясла, пів..ящика, верф..ю, ін..єкція;

Г пір..я, пів..ями, прив..ялений, п..єдестал;

Д пів..юрти, дзв..якнути, зв..язок, кров..ю;

Е солов..ї, тьм..яно, кон..юнктивіт, грав..юра;

Є черв..як, В..ячеслав, круп..яний, між..ярусний.

54. Позначте рядок, у якому в усіх словах відбувається подвоєння приголосних, позначене на письмі двома літерами:

А від..звеніти, зав..ишки, лисич..ин, вікон..иця;

Б дозвіл..я, клятвен..ий, непід..атливий, спец..ех;

В конюшин..ий, контр..озвідка, розкіш..ю, неоцінн..ий;

Г повоєн..ий, пів..ідра, дореформен..ий, звід..аля;

Д гілляч..я,кін..ота, затиш..я, вил..ємо;

Е жасмин..ий, індичен..я, гарбузин..я, невгамон..ий.

55. Позначте рядки, у яких усі слова пишуться з подвоєними літерами:

А зран..я, безсмерт..я, пісен..ий, прочитан..ий;

Б страшен..ий, картин..ий, міськ..ом, від..зеркалити;

В довгождан..ий, блажен..ий, згуртован..ий, височен..ий;

Г жит..єдайний, бов..аніти, роздоріж..я, Він..ич..ина;

Д узвиш..я, стат..ей, роз..броїти, суд..ів;

Е ріл..я, узбіч..я, проніс..я, відкрит..ів;

Є старан..о, воз..'єднання, віддан..ий, прикордон..ий.

56. Позначте рядки, у яких у всіх словах іншомовного походження пишеться буква и:

А д..спетчер, безпр..цидентний, ват..канський, сент..ментальний;

Б ш..лінг, конс..стенція, ід..лічний, ш..ллерівський;

В пер..ферія, д..вертисмент, ц..тадель, дискр..мінація;

Г кар..катура, брав..симо, маркет..нг, серт..фікат;

Д форт..симо,інц..дент, пр..оритет, д..лема;

Е парт..тура, д..летант, Алж..р, реж..сер.


Фонетика. Графіка. Орфоепія

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

57. Позначте рядок, у якому всі слова записано за алфавітом:

А досвід, дослід, духовний, духмяний;

Б серійний, серце, серпень, сестричка;

В тьохнути, тюль, тюльпан, тяжіння;

Г легенда, лист, ліцей, лікар.

58. Позначте рядок, у якому всі слова записано за алфавітом:

А легко, легкоатлет, лідерство, лицемірство;

Б лотерея, лоцман, лупнути, лупа;

В лижник, лимонка, листоноша, ліворуч;

Г лісовий, лимонний, листування, лісник.

59. Позначте рядок, у якому в кожному слові однакова кількість звуків і букв:

А боєць, вищість, зраджений, відсіювання;

Б євробачення, воїнський, італієць, розжувати;

В подвоєння, лояльний, надзвуковий, вимріяний;

Г гущавінь, озброєння, лоджія, осяяння;

Д виявлення, відзвітувати, мелодія, їдальня.

60. Позначте рядок, у якому в кожному слові однакова кількість звуків і букв:

А відзвук, ячмінь, їжак, здоров'я;

Б джміль, щирість, п'ять, вугілля;

В щавель, ательє, лічба, рядок;

Г земля, райдуга, європеєць, порядок.

61. Однакова кількість звуків і букв у всіх словах рядка:

А заєць, життєвий, хворостняк;

Б з'являється, воджу, ящірка;

В ялтинський, ніччю, щільно;

Г люблю, дзвякає, тьмяніє;

Д щабель, діяння, контрастний.

62. Однакова кількість звуків і букв у всіх словах рядка:

А заїжджати, щирість, їстоньки;

Б дзвонити, п'ятниць, український;

В йодистий, з'єднування, сьогодення;

Г підйомний, щебечуть, джміль;

Д висаджують, зозулястий, перемивають.

63. Однакова кількість звуків і букв у всіх словах рядка:

А сіється, всюди, приладдя;

Б раджу, загін, зоря;

В щирість, шістсот, пейзаж;

Г їдуть, пряжа, осяяння;

Д єдність, шістдесят, вищість.

64. Позначте рядок, у якому в кожному слові однакова кількість звуків і букв:

А відзвук, їжак, ячмінь, здоров'я;

Б джміль, щирість, п'ять, вугілля;

В земля, райдуга, європеєць, порядок;

Г щавель, ательє, лічба, боєць;

Д сон, якийсь, подорожжю, заєць.

65. Позначте рядок, у якому в усіх словах приголосні тільки дзвінкі:

А джерельний, ґазда, в'юнець, гриб;

Б жанр, забіг, лід, джміль;

В коледж, регіон, неділя, мова;

Г добро, лимон, рейс, недорогий;

Д медаль, мармур, рельєф, немовля.

66. Позначте рядок, у якому в усіх словах приголосні звуки тільки глухі:

А фікус, папуга, цукати, тьохкати;

Б капуста, пакетик, сахатися, ціпочок;

В ситечко, тапочки, пайок, часопис;

Г тактика, пощастити, сестриця, цяточка;

Д сипучість, частка, пакуночок, точиться.

67. Позначте рядок, у якому в усіх словах фонетична транскрипція відображає нормативну вимову:

А кожух (коужх); левада (левда);

Б приносить (приенсиет′); походжає (походжйе);

В голубка (гоулбка); свято (с′в’то);

Г промінчик (пром’н′чиек); земля (зеимл′);

Д кишеня (киешн′а); зозуля (зозл′а).

68. Правильну вимову відображає фонетичний запис слів у рядку:

А розсипати (рос:úпати), здається (здайéт'с'а);

Б знайомишся (знайóмис':а), медвяний (меидвйáний);

В бджілка (бджíлка), неси (несú);

Г ллється (л':éц':а), істотні (істóт'н'і);

Д миліше (миелíше), дзвін (дзв’ін).

69. Правильну вимову відображає фонетичний запис слів у рядку:

А джміль (джміл′), щастя (шчáс′т′а);

Б займаєшся (займáйеис′:а), свято (свйáто);

В джерело (джеиреилó), вокзал (воґзáл);

Г колеться (клеи т′с′а), виллю (вúл′:у);

Д висока (вие сóка), дзеркало (дзéркало).

70. Правильну вимову відображає фонетичний запис слів у рядку:

А віддати (в’ід:áти), пишеться (пúшеит'с'а);

Б вмиваєшся (вмиевáйеис':а), боротьба (борот'бá);

В сиджу(сиеджý), річці (р'íц':і);

Г легко (лéгко), підземний (підзéмний);

Д безіменний (беизімéн:ий), дзеркало (дзéркало).

71. Позначте рядок, у якому всі слова мають наголос на другому складі:

А дочка, подруга, вимова, сантиметр, ідемо;

Б спина, виразно, завдання, попереду;

В предмет, рукопис, ненавидіти, в'язкий;

Г кропива, приязнь, горошина, каталог.

72. Позначте рядок, у якому в усіх словах при вимові відбувається уподібнення приголосних звуків:

А зсипати, дужка, розпач, жінці;

Б освітній, зарядка, молотьба, розжувати;

В якби, зшити, навесні, ягідки;

Г зжовкнути, ніжність, квітчання, усмішці;

Д легкий, екзамен, ліжко, безсердечний.

73. Позначте рядок, у якому в усіх словах відбувається уподібнення приголосних:

А рибка, низько, дивишся, розчин;

Б тяжко, перемогти, гриб, знаходиться;

В нелегко, по вінця, смієшся, футбол;

Г безпека, на книжці, промінчик, у грубці.

74. Позначте рядок, у якому в усіх словах при вимові відбувається уподібнення приголосних:

А безшумний, доріжка, (на) стежинці, просьба;

Б дьогтю, кузня, пругкий, казка;

В піднігтьовий, зцідити, боротьба, співачці;

Г сережка, двигтить, стіжки, зчистити;

Д пісня, вокзал, рюкзак, ложка.


Лексикологія та фразеологія

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

75. Виділене слово вжите в прямому значенні у реченні:

А Холодні осінні тумани спускають на землю мокрі коси.

Б У чужу душу не влізеш.

В Умивається сльозами убога земля.

Г Приходять друзі, виринають у пам'яті спогади.

76. Позначте рядок, у якому слово серце вжито в прямому значенні:

А щире серце;

Б хворе серце;

В батьківське серце;

Г серце України.

77. Виділене слово вжито в переносному значенні в реченні:

А Сміються в сонці золотому річки, і села, і поля.

Б Що думаєш сказати, спершу обміркуй.

В Я шукав усе світле в дорозі і в людях.

Г Найдужче у житті цінував я хліб.

78. Виділене слово вжито в переносному значенні в реченні:

А Коли в людині є народ, тоді вона уже людина.

Б Для того, щоб стать щасливим, треба мріяти завжди.

В Зажурився сивий сад осінній у переддень снігів і холодів.

Г Якщо хочеш жити для себе, живи для інших.

79. Позначте речення, у якому виділене слово вжито в переносному значенні:

А До булави треба й голови.

Б Як голова сивіє, то чоловік мудріє.

В У голову, як у торбу, що знайдеш, те й сховаєш.

Г Скільки голів, стільки й умів.

Д Хліб – усьому голова.

80. Позначте рядок, у якому всі слова належать до емоційно забарвленої лексики:

А дівчисько, второпати, прикріпити, базікати;

Б беркицьнутись, козаченько, повчання, мамусю

В зіронька, злодюга, вікопомний, роззява;

Г рученьки, проміння, вітрище, самісінький.

81. Позначте пару речень, у якій виділені слова є омонімами:

А Слово, чому ти не твердая криця!

Слово – срібло, мовчання – золото.

Б Вона зрозуміла душевний стан гостя.

У хлопця плечі широкі, стан високий.

В Рідна земля і в жмені мила.

Земля – хлібодарка і медоносиця.

Г У хвалька язик діє, а рука не вміє.

Держи язик за зубами.

Д Ми молоді, ми юні, і нам належить світ.

Брехнею світ обійдеш, а назад не вернеш.

82. Позначте речення, у якому використано омоніми:

А Ти будь не скупердяй, не скнара і знай батьківські заповіти.

Б Якщо у тілі душа крилата – що їй хороми, що їй палати.

В Веснонько любая, часу не гай, якнайскоріше прилинь у наш гай.

Г Народові потрібні не виграні битви, не втішання славою і волею, а майбуття.

83. Позначте речення, що містить омоніми:

А Щире слово й добре діло душу й серце обігріло.

Б Господь посилає нам мудрості й сили і хранить Україну нині, прісно й вовік.

В Людина там не буде вільна, де є великі і малі.

Г День у день робота, день у день праця.

Д Міг би його поганити – не хочу вуст поганити.

84. Позначте рядок, у якому всі слова утворюють синонімічний ряд:

А ідеальний, уявний, ілюзорний, примарний;

Б спільність, згода, спільнота, договір;

В наступати, просуватися, наставати, запановувати;

Г досить, доволі, вистачить, годі.

85. Позначте речення, що містить застаріле слово:

А І можу поклястись на знамені, що мав би за найвищу нагороду потрібним бути власному народу.

Б Марічка любила, коли він грав на флояру.

В Гостей у Івана повна хата, ґазди і ґаздині.

Г Козаки йшли під білими хоругвами, з піками, у зухвалих магерках.

Д Маєва нічка леготом дише...

86. Фразеологічний зворот ужитий у реченні:

А Часу було обмаль, а він усе одно бив байдики.

Б Побачивши великий натовп людей, перехожі дивувалися.

В Величезна сила криється в людському розумі.

Г Пісня народжує радість.

87. Фразеологічний ворот ужито в реченні:

А Вір до кінця у власні сподівання.

Б Дивлюсь на сині обрії землі з калинових небес моєї долі.

В Його постійною мрією було швидше вийти в люди.

Г Не звикай утертими стежками йти за другим сліпо, як у дим.

88. Фразеологічний зворот ужито в реченні:

А Митцю не треба нагород, його судьба нагородила.

Б Сказано по струні ходити – і ходи.

В Мені потрібне слово, а не слава.

Г Дніпро манив нас маревом води.

89. Позначте рядок, у якому фразеологічний зворот має значення «надумане мірило упередженої людини, яка підганяє під нього факти дійсності»:

А піррова перемога;

Б прокрустове ложе;

В геростратова слава;

Г дамоклів меч;

Д Еолова арфа.

90. Позначте рядок, у якому неправильно визначено значення фразеологічного звороту:

А надути губи – образитись, виявити невдоволення;

Б спустити на землю – змусити когось не втрачати почуття реальності;

В рильце в пушку – про когось привітного й лагідного;

Г черв'ячок точить – непокоять тяжкі, гнітючі роздуми.

91. Позначте рядок, у якому записано фразеологізм, який не збігається за значенням з іншими:

А обламати роги;

Б підвести під монастир;

В збити пиху;

Г вкрутити хвоста.

92. Позначте рядок, у якому правильно пояснено значення фразеологічного звороту плести химери:

А пліткувати про щось;

Б інтригувати когось;

В виготовляти домотканий килим;

Г домагатися чого-небудь від когось;

Д говорити щось беззмістовне.

93. Позначте фразеологізм – синонім до слова хитрувати:

А заплющувати очі;

Б замилювати очі;

В замазувати очі;

Г заливати очі.

94. Позначте фразеологічний зворот, який є синонімом до слова засоромитися:

А пустити червоного півня;

Б як рак свисне;

В пекти раків;

Г показати, де раки зимують;

Д ухопити шилом патоки.

95. Позначте рядок, у якому фразеологічні звороти є синонімічними:

А на живу нитку – білими нитками шитий;

Б і води не замутить – хоч у вухо бгай;

В попасти на слизьке – накрити мокрим рядном;

Г бентежити кров – не чути землі під собою;

Д закрутити веремію – укрутити хвоста.

Завдання на встановлення відповідності

96. Установіть відповідність між значеннями слів лівого та правого стовпчиків:

А осоруга;

Б зваба;

В галузь;

Г пастка;

Д каверза.

1 галуззя;

2 витівка;

3 облога;

4 відраза;

5 спокуса;

6 тенети;

7 царина.

А

Б

В

Г

Д

97. Установіть відповідність між фразеологізмами та їх тлумаченнями:

Фразеологізм

А бочка Діогена;

Б авгієві стайні;

В халіф на годину;

Г езопівська мова

Значення

1 замаскований спосіб висловлювання думок з натяками;

2 відмова від зручностей і вигод;

3 щось дуже занедбане, безлад;

4 людина, яка благотворно впливає на когось, приносить користь;

5 людина, яка захопила владу або наділена нею на короткий час

Актуально:

А