Формування бюджетів фондів соціального страхування України

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

ЗАОЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Податково-бюджетна система»

Варіант № 57: ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТІВ

ФОНДІВ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

2008р.


ЗМІСТ

1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА (Варіант № 57). ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТІВ ФОНДІВ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

1.1 Структура фондів соціального страхування України

1.2 Формування бюджету фонду обов’язкового соціального страхування від тимчасової непрацездатності

1.3 Формування бюджету фонду обов’язкового соціального страхування на випадок безробіття

1.4 Формування бюджету фонду обов’язового соціального страхування від нещасного випадку на виробництві

1.5 Формування бюджету фонду солідарної системи обов’язкового державного пенсійного страхування України (Пенсійний фонд)

2. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА ( Варіант № 57)

2.1 Індивідуальне завдання №1. Розрахунок податкових зобов’язань підприємства по податку на додану вартість

2.1.1 Вихідні дані (варіант №57)

2.1.2 Практичні розрахунки податкових форм звітності

2.2 Індивідуальне завдання №2. Перерахунок прибуткового податку і заповнення декларації про доходи фізичних осіб

2.2.1 Вихідні дані (варіант №57)

2.2.2 Практичні розрахунки податкових форм звітності

2.3 Розрахунок податкових зобов’язань підприємства за підсумками господарської діяльності

2.3.1 Вихідні дані (варіант №57)

2.3.2 Практичні розрахунки податкових форм звітності

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА (Варіант № 57). ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТІВ ФОНДІВ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

1.1 Структура фондів соціального страхування України

Загальнообов'язкове державне соціальне страхування - це система прав, обов'язків і гарантій, яка передбачає надання соціального захисту, що включає матеріальне забезпечення громадян у разі хвороби, повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати страхових внесків власником або уповноваженим ним органом (далі - роботодавець), громадянами, а також бюджетних та інших джерел, передбачених законом.

Залежно від страхового випадку є такі види загальнообов'язкового державного соціального страхування:

- пенсійне страхування;

- страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням;

- медичне страхування;

- страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності;

- страхування на випадок безробіття;

- інші види страхування, передбачені законами України.

В Україні за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням з обов’язкових державних позабюджетних фондів надаються такі види соціальних послуг та матеріального забезпечення:

1) пенсійне страхування (позабюджетний Фонд пенсійного страхування створений згідно закону України):

- пенсії за віком, по інвалідності внаслідок загального захворювання (в тому числі каліцтва, не пов'язаного з роботою, інвалідності з дитинства);

- пенсії у зв'язку з втратою годувальника, крім передбачених пунктом 4 цієї статті;

- медичні профілактично-реабілітаційні заходи;

- допомога на поховання пенсіонерів;

2) медичне страхування (позабюджетний Фонд медичного страхування станом на 2007 рік – законодавчо не створений):

- діагностика та амбулаторне лікування;

- стаціонарне лікування;

- надання готових лікарських засобів та виробів медичного призначення;

- профілактичні та освітні заходи;

- забезпечення медичної реабілітації осіб, які перенесли особливо важкі операції або мають хронічні захворювання.

3) страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням ( позабюджетний Фонд соціального страхування на випадок тимчасової непрацездатності створений згідно закону України (20)):

- допомога по тимчасовій непрацездатності;

- допомога по вагітності та пологах;

- допомога при народженні дитини та по догляду за нею;

- допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві);

- забезпечення оздоровчих заходів;

4) страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання (позабюджетний Фонд соціального страхування від нещасного випадку на виробництві створений згідно закону України):

- профілактичні заходи по запобіганню нещасним випадкам на виробництві та професійним захворюванням;

- відновлення здоров'я та працездатності потерпілого;

- допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання;

- відшкодування збитків, заподіяних працівникові каліцтвом чи іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням ним своїх трудових обов'язків;

- пенсія по інвалідності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання;

- пенсія у зв'язку із втратою годувальника, який помер внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання;

- допомога на поховання осіб, які померли внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання;

5) страхування від безробіття (позабюджетний Фонд соціального страхування на випадок безробіття створений згідно закону України) :

- допомога по безробіттю;

- відшкодування витрат, пов'язаних із професійною підготовкою або перепідготовкою та профорієнтацією;

- матеріальна допомога безробітному та членам його сім'ї;

- дотація роботодавцю для створення робочих місць;

- допомога на поховання безробітного.

6) спеціальні бюджетні фонди соціального страхування, створені згідно законів України:

а) ЗАКОН УКРАЇНИ «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

б) ЗАКОН УКРАЇНИ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

в) ЗАКОН УКРАЇНИ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

г) ЗАКОН УКРАЇНИ «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям»;

д) ЗАКОН УКРАЇНИ «Про соціальний захист дітей війни»;

е) ЗАКОН УКРАЇНИ «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»;

1.2 Формування бюджету фонду обов’язкового соціального страхування від тимчасової непрацездатності

Загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, передбачає матеріальне забезпечення громадян у зв'язку з втратою заробітної плати (доходу) внаслідок тимчасової втрати працездатності (включаючи догляд за хворою дитиною, дитиною-інвалідом, хворим членом сім'ї), вагітності та пологів, догляду за малолітньою дитиною, часткову компенсацію витрат, пов'язаних із народженням дитини, смертю застрахованої особи або членів її сім'ї, а також надання соціальних послуг за рахунок бюджету Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, що формується шляхом сплати страхових внесків власником або уповноваженим ним органом, громадянами, а також за рахунок інших джерел, передбачених Законом.

1) Cуб'єкти загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, - застрахована особа або інша особа у випадках, передбачених статтями 45, 47 цього Закону, страхувальник та страховик;

2) Застрахована особа - найманий працівник, а у випадках, передбачених цим Законом, також інші особи (громадяни України, іноземці, особи без громадянства та члени їх сімей, які проживають в Україні, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України), на користь яких здійснюється загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням.

Представниками застрахованих осіб є профспілки або їх об'єднання чи інші уповноважені найманими працівниками органи (представники);

3) страхувальник відповідно до цього Закону - це:

а) роботодавець - для осіб, зазначених у частині першій статті 6 цього Закону;

б) особи, зазначені у частинах другій та третій статті 6 цього Закону;

4) страховик - Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;

5) роботодавець - власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган незалежно від форм власності, виду діяльності, господарювання; фізична особа, яка використовує працю найманих працівників (у тому числі іноземців, які на законних підставах працюють за наймом в Україні); власник розташованих в Україні іноземних підприємства, установи, організації (у тому числі міжнародної), філії та представництва, який використовує працю найманих працівників, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;

6) найманий працівник - фізична особа, яка працює за трудовим договором (контрактом) на підприємстві, в установі, організації незалежно від форм власності, виду діяльності та господарювання або у фізичної особи;

Розміри внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування наведений в законі України:

1) у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням:

- для роботодавців - 1,5 відсотка суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, що включають витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати, інші заохочувальні і компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України "Про оплату праці", та підлягають обкладанню податком з доходів фізичних осіб;

- для роботодавців - на підприємствах та в організаціях громадських організацій інвалідів, де кількість інвалідів становить не менше 50 відсотків загальної чисельності працюючих і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менше 25 відсотків суми витрат на оплату праці, - окремо 0,7 відсотка суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників-інвалідів та 1,5 відсотка суми фактичних витрат на оплату праці інших працівників, що включають витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України "Про оплату праці", та підлягають обкладанню податком з доходів фізичних осіб;

- для роботодавців - на підприємствах та в організаціях товариств УТОГ і УТОС - 0,5 відсотка суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, що включають витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України "Про оплату праці", та підлягають обкладанню податком з доходів фізичних осіб;

- для найманих працівників - від суми оплати праці, що включає основну та додаткову заробітну плату, а також інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, які підлягають обкладанню податком з доходів фізичних осіб:

0,25 відсотка - для найманих працівників - інвалідів, які працюють на підприємствах і в організаціях УТОГ і УТОС;

0,5 відсотка - для найманих працівників, заробітна плата яких нижча прожиткового мінімуму, встановленого для працездатної особи;

1,0 відсотка - для найманих працівників, заробітна плата яких вища прожиткового мінімуму, встановленого для працездатної особи.


1.3 Формування бюджету фонду обов’язкового соціального страхування на випадок безробіття

Загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття (далі - страхування на випадок безробіття) - система прав, обов'язків і гарантій, яка передбачає матеріальне забезпечення на випадок безробіття з незалежних від застрахованих осіб обставин та надання соціальних послуг за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Суб'єкти страхування на випадок безробіття - застраховані особи, а у випадках, передбачених цим Законом, також члени їх сімей та інші особи, страхувальники та страховик.

Застраховані особи - наймані працівники, а у випадках, передбачених цим Законом, також інші особи (громадяни України, іноземці, особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України), на користь яких здійснюється страхування на випадок безробіття.

Представниками застрахованих осіб є профспілки або їх об'єднання чи інші уповноважені найманими працівниками органи (представники);

Страхувальники - роботодавці та застраховані особи, які відповідно до цього Закону сплачують страхові внески.

Страховик - Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Платниками страхових внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі - Фонд) є:

1. Роботодавці.

2. Наймані працівники.

3. У разі взяття участі в загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні на випадок безробіття на добровільних засадах:

особи, які забезпечують себе роботою самостійно (члени творчих спілок, творчі працівники, які не є членами творчих спілок);

фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які не використовують найману працю;

фізичні особи, які виконують роботи (послуги) згідно з цивільно-правовими угодами;

громадяни України, які працюють за межами України та не застраховані в системі соціального страхування на випадок безробіття країни, у якій вони перебувають, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.

Від сплати страхових внесків звільняються:

- роботодавці підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, де кількість інвалідів становить не менше 50 відсотків загальної чисельності працюючих і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менше 25 відсотків суми витрат на оплату праці, у частині витрат на оплату праці найманих працівників-інвалідів;

- роботодавці підприємств та організацій товариств УТОГ і УТОС;

- застраховані особи на період відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку за медичним висновком;

- застраховані особи в частині отримання допомоги по частковому безробіттю.

Не є платниками страхових внесків особи, які не підлягають страхуванню на випадок безробіття:

- працюючі особи, які отримують або мають право на призначення пенсії за віком, у тому числі на пільгових умовах, пенсії за вислугу років, а також особи, які досягли встановленого законом пенсійного віку;

- іноземці та особи без громадянства, які тимчасово працюють за наймом в Україні, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Розміри внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття:

- для роботодавців - 1,3 відсотка суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, що включають витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України "Про оплату праці", та підлягають обкладанню податком з доходів фізичних осіб;

- для найманих працівників - 0,5 відсотка суми оплати праці, що включає основну та додаткову заробітну плату, а також інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, які підлягають обкладанню податком з доходів фізичних осіб;

- на підприємствах та в організаціях громадських організацій інвалідів, де кількість інвалідів становить не менше 50 відсотків загальної чисельності працюючих і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менше 25 відсотків суми витрат на оплату праці, роботодавці звільняються від сплати внесків у частині витрат на оплату праці найманих працівників-інвалідів;

- роботодавці підприємств та організацій товариств УТОГ і УТОС звільняються від сплати внесків;

1.4 Формування бюджету фонду обов’язового соціального страхування від нещасного випадку на виробництві

Суб'єктами страхування від нещасного випадку є застраховані громадяни, а в окремих випадках - члени їх сімей та інші особи, страхувальники та страховик.

Застрахованою є фізична особа, на користь якої здійснюється страхування (далі - працівник). Страхувальниками є роботодавці, а в окремих випадках - застраховані особи.

Страховик - Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі - Фонд соціального страхування від нещасних випадків).

Об'єктом страхування від нещасного випадку є життя застрахованого, його здоров'я та працездатність.

Встановлено з 2007 року (18) відповідно до класів професійного ризику виробництва страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності (від 0,66% для 1 класу до 13,6% для 67 класу професійного ризику):

Класс професій-ного ризику вироб-ництва Страховий тариф (у відсотках до фактичних витрат на оплату праці найманих працівників) Клас професій-ного ризику виробництва Страховий тариф (у відсотках до фактичних витрат на оплату праці найманих працівників) Клас професій-ного ризику виробництва Страховий тариф (у відсотках до фактичних витрат на оплату праці найманих працівників)
1 0,66 24 1,20 47 2,14
2 0,67 25 1,23 48 2,16
3 0,68 26 1,29 49 2,18
4 0,69 27 1,35 50 2,35
20 1,07 43 1,95 66 6,62
21 1,08 44 2,00 67 13,60
22 1,09 45 2,01
23 1,16 46 2,09

1.5 Формування бюджету фонду солідарної системи обов’язкового державного пенсійного страхування України (Пенсійний фонд)

Платниками збору на обов'язкове державне пенсійне страхування :

1) суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності, їх об'єднання, бюджетні, громадські та інші установи та організації, об'єднання громадян та інші юридичні особи, а також фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які використовують працю найманих працівників;

2) філії, відділення та інші відокремлені підрозділи платників податку, зазначених у пункті 1 цієї статті, що не мають статусу юридичної особи, розташовані на території іншої, ніж платник зборів, територіальної громади;

3) фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які не використовують працю найманих працівників, а також адвокати, їх помічники, приватні нотаріуси, інші особи, які не є суб'єктами підприємницької діяльності і займаються діяльністю, пов'язаною з одержанням доходу;

4) фізичні особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту), та фізичні особи, які виконують роботи (послуги) згідно з цивільно-правовими договорами, в тому числі члени творчих спілок, творчі працівники, які не є членами творчих спілок тощо;

5) юридичні та фізичні особи, що здійснюють операції з купівлі-продажу валют;

6) суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють торгівлю ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння;

7) юридичні та фізичні особи при відчуженні легкових автомобілів, крім легкових автомобілів, якими забезпечуються інваліди, та тих автомобілів, які переходять у власність спадкоємцям за законом;

9) підприємства, установи та організації незалежно від форм власності та фізичні особи, які придбавають нерухоме майно, за винятком державних підприємств, установ і організацій, що придбавають нерухоме майно за рахунок бюджетних коштів, установ та організацій іноземних держав, що користуються імунітетами і привілеями згідно із законами та міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також громадян, які придбавають житло і перебувають у черзі на одержання житла або придбавають житло вперше.

10) підприємства, установи та організації, фізичні особи, які користуються послугами стільникового рухомого зв'язку, а також оператори цього зв'язку, які надають свої послуги безоплатно. При цьому збір на обов'язкове державне пенсійне страхування не сплачується, якщо послугами стільникового зв'язку користуються річкові, морські, повітряні, космічні транспортні засоби, засоби наземного технологічного транспорту (у тому числі таксі), що мають стаціонарно вбудоване обладнання радіозв'язку, радіонавігації та радіоастрономії, яке не може бути відокремлено від таких засобів без втрати його технологічних або експлуатаційних якостей чи характеристик.

На обов'язкове державне пенсійне страхування встановлюються ставки збору у таких розмірах:

1) для платників збору, визначених пунктами 1 та 2 статті 1 Закону:

- 32,3 відсотки від об'єкта оподаткування, визначеного абзацами першим і другим пункту 1 статті 2 цього Закону;

- 100 відсотків від об'єкта оподаткування, визначеного абзацом четвертим пункту 1 статті 2 цього Закону.

Для платників збору, визначених пунктами 1 і 2 статті 1 Закону, які використовують працю найманих працівників із числа осіб льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілоти, штурмани, бортінженери, бортмеханіки, бортрадисти, льотчики-наглядачі) і бортоператорів, які виконують спеціальні роботи в польотах, збір на обов'язкове державне пенсійне страхування визначається окремо за ставкою 42 відсотки від об'єкта оподаткування для осіб льотних екіпажів (пілотів, штурманів, бортінженерів, бортмеханіків, бортрадистів, льотчиків-наглядачів) і бортоператорів, які виконують спеціальні роботи в польотах, та за ставкою 32,3 відсотки від об'єкта оподаткування для інших працівників.

Для підприємств, установ і організацій, де працюють інваліди, збір на обов'язкове державне пенсійне страхування визначається окремо за ставкою 4 відсотки від об'єкта оподаткування для працюючих інвалідів та за ставкою 32,3 відсотки від об'єкта оподаткування для інших працівників такого підприємства. Для підприємств всеукраїнських громадських організацій інвалідів, де кількість інвалідів становить не менше 50 відсотків загальної чисельності працюючих, збір на обов'язкове державне пенсійне страхування визначається за ставкою 4 відсотки від об'єкта оподаткування для всіх працівників цих підприємств. Для платників фіксованого сільськогосподарського податку збір на обов'язкове пенсійне страхування визначається окремо за спеціальною ставкою від об'єкта оподаткування. Спеціальна ставка встановлюється у 2005 - 2006 роках у розмірі 20 відсотків від ставки, встановленої абзацом другим цього пункту, та підлягає щорічному збільшенню на 20 відсоткових пунктів у наступних бюджетних роках до досягнення загального розміру ставки збору на обов'язкове державне пенсійне страхування.

2) для платників збору, визначених пунктом 3 статті 1 та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, визначених пунктом 1 статті 1 цього Закону, - 32 відсотки від об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 2 статті 2 цього Закону;

3) для платників збору, визначених пунктами 1, 2 та 3 статті 1 цього Закону, - 32,3 відсотки суми винагород, які виплачуються фізичним особам за договорами цивільно-правового характеру;

4) для платників збору, визначених пунктом 4 статті 1 цього Закону (крім платників, зазначених у пункті 5 цієї статті):

- 1 відсоток від об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 3 статті 2 цього Закону, якщо сукупний оподатковуваний доход не перевищує 150 гривень;

- 2 відсотки від об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 3 статті 2 цього Закону, якщо сукупний оподатковуваний доход перевищує 150 гривень;

Для платників збору, визначених пунктом 4 статті 1 цього Закону з числа осіб льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілотів, штурманів, бортінженерів, бортмеханіків, бортрадистів, льотчиків-наглядачів) і бортоператорів, які виконують спеціальні роботи в польотах:

- 1 відсоток від об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 3 статті 2 цього Закону, якщо сукупний оподатковуваний доход становить менше 150 гривень;

- 2 відсотки від об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 3 статті 2 цього Закону, якщо сукупний оподатковуваний доход становить від 150 до 250 гривень;

- 3 відсотки від об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 3 статті 2 цього Закону, якщо сукупний оподатковуваний доход становить від 250 до 350 гривень;

- 4 відсотки від об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 3 статті 2 цього Закону, якщо сукупний оподатковуваний доход становить від 350 до 500 гривень;

- 5 відсотків від об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 3 статті 2 цього Закону, якщо сукупний оподатковуваний доход перевищує 500 гривень.

5) для платників збору, визначених пунктом 4 статті 1 цього Закону, які мають статус державного службовця або працюють на посадах, робота на яких зараховується до трудового стажу, що дає право на одержання пенсії відповідно до законів України "Про державну службу", "Про прокуратуру", "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів", "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про статус народного депутата України", "Про Національний банк України", "Про службу в органах місцевого самоврядування", Митного кодексу України, Положення про помічника-консультанта народного депутата України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року N 379/95:

- 1 відсоток від об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 3 статті 2 цього Закону, з частини сукупного оподатковуваного доходу, що не перевищує 150 гривень;

- 2 відсотки від об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 3 статті 2 цього Закону, з частини сукупного оподатковуваного доходу в розмірі від 151 до 250 гривень;

- 3 відсотки від об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 3 статті 2 цього Закону, з частини сукупного оподатковуваного доходу в розмірі від 251 до 350 гривень;

- 4 відсотки від об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 3 статті 2 цього Закону, з частини сукупного оподатковуваного доходу в розмірі від 351 до 500 гривень;

- 5 відсотків від об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 3 статті 2 цього Закону, з частини сукупного оподатковуваного доходу в розмірі понад 501 гривню.

6) для платників збору, визначених пунктом 5 статті 1 цього Закону, - 1 відсоток від об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 4 статті 2 цього Закону;

7) для платників збору, визначених пунктом 6 статті 1 цього Закону, - 5 відсотків від об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 5 статті 2 цього Закону;

8) для платників збору, визначених пунктом 7 статті 1 цього Закону, - 3 відсотки від об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 6 статті 2 цього Закону;

10) для платників збору, визначених пунктом 9 статті 1 цього Закону, - 1 відсоток від об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 8 статті 2 цього Закону;

11) для платників збору, визначених пунктом 10 статті 1 цього Закону, 7,5 відсотка від об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 9 статті 2 цього Закону.


2. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА ( Варіант № 57)

2.1 Індивідуальне завдання №1. Розрахунок податкових зобов’язань підприємства по податку на додану вартість

2.1.1 Вихідні дані (варіант №57)

Практичне завдання:

1. Згідно вихідним даним (табл.2.1) для варіанта №57, використовуючи дані про господарські операції підприємства в січні 2008 року, заповнити книги покупок та книги продажів товарів(робіт, послуг).

2. Для зазначеної господарської операції скласти відповідну податкову накладну і розрахунок корегувань кількісних і вартісних показників до податкової накладної.

3. Заповнити декларацію по податку на додану вартість, розрахувати суми податкових зобов’язань і податкового кредиту підприємства, а також суму, що підлягає сплаті в бюджет (чи бюджетне відшкодування).

4. Скласти розрахунок корегування сум ПДВ по податковій декларації.

Таблиця 2.1

Перелік господарських операцій ВАТ „Будівельник” у січні 2008 року(вихідні дані варіанту № 57)

№ опер.НАЙМЕНУВАННЯ ОПЕРАЦІЇСума в грн.Примітка
1Виставлено рахунок №120 від 9.01.2008 р. ТОВ „Дельта” за виконані опоряджувальні роботи. На суму рахунка виписана податкова накладна №3 від 9.01.2008 р.11859
2Надійшов аванс від ОВ „Ювіс” за монтаж сантехнічного устаткування, на суму авансу виписана податкова накладна №6 від 13.01.2008 р.3953ТОВ „Ювіс” не є платником ПДВ,
3

13.01.2008 р. переданий комп’ютер (основний засіб 2 групи виробничого призначення) як внесок в статутний фонд ЗАТ „Палітра”:

-первісна вартість

-сума нарахованого зносу

2635

1054

4На розрахунковий рахунок ВАТ „Будівельник” надійшли кошти від МП „Мрія” (платіжне доручення №15 від 14.01.2008 р.)31624
5

Передано комп’ютер (основний засіб 2 групи) дитячому саду, що числиться на балансі ВАТ „Будівельник”:

-первісна вартість

- сума нарахованого зносу

2635

1054

6На розрахунковий рахунок ВАТ „Будівельник” надійшли кошти від ПП Василенко за поставлений цемент (податкова накладна від 28.12.2007 р.)4744
7

Виставлено рахунок №45 від 15.01.2008 р. за завершені ремонтні роботи офісного приміщення ВАТ „НТЗ”.

Додається податкова накладна №18 від 15.01.2008 р.

Комісією з прийому робіт ВАТ „НТЗ” був виявлений брак і за домовленістю сторін вартість робіт була знижена на 13%. Вартість робіт за контрактом (без ПДВ) складала…

ВАТ „НТЗ” здійснило передоплату в розмірі 50% вартості робіт (на суму передоплати виписана податкова накладна №45 від 20.11.2007 р.)

59295Виписати податкову накладну, скласти розрахунок сум корегування кількісних і вартісних показників до податкової накладної
8На розрахунковий рахунок надійшли кошти від МП „Кручений” на установку двухріжкової траверзи. На сума авансу виписана податкова накладна №7 від 15.01.2008 р.16603
9Виставлено рахунок №125 від 18.01.2008 р. за реалізовані ТОВ „Орбіта” траверзи трьохріжкові – 22 шт.. На основі рахунку виписана податкова накладна №8 від 18.01.2008 р.15812
10

Виставлено рахунок №128 від 19.01.2008 р. за реалізований токарський верстат ТОВ „Імпульс”, ціна продажу якого(без ПДВ) складає….

Виписана податкова накладна №9 від 22.01.2008 р.

5534
11

Виставлено рахунок №135 від 23.01.2008 р. на суму … за виконання ремонтних робіт складського приміщення ТОВ „Укроптторг”, на підставі рахунку виписана податкова накладна №10 від 23.01.2008 р.

Кошторисна вартість ремонтних робіт

Норма прибутку

14310

10%

12

Виставлено рахунок №40 від 25.01.2008 р. за реалізований автомобіль ВАЗ-2101 ТОВ „Імпульс” продажна ціна якого складає…

(на основі рахунка виписана податкова накладна №11 від 25.01.2008 р.)

5534З ПДВ
13

Виставлено рахунок №41 від 28.01.2008 р. ЗАТ „Молочна фабрика Рейнфорд” за виконані будівельні роботи складського приміщення.

На основі рахунку виписана податкова накладна №13 від 20.01.2008 р.

47436
14Отримано суму компенсації за понесені застраховані збитки6588
15

Виставлено рахунок №42 від 28.01.2008 р. на сума… ПП Василенко за реалізовані 100 банок фарби.

Бухгалтером була зроблена помилка, в ціну продажу не була включена торгова надбавка в розмірі 20%.

За домовленістю сторін ціна постачання була збільшена на суму торгової надбавки.

Корегування проведене 28.01.2008 р.

1186Виписати податкову накладну і скласти розрахунок корегування до податкової накладної
16Нараховано амортизацію основних засобів5534
17Прийнятий до оплати рахунок №90 від 20.01.2008 р. від Дніпроелектромережа за спожиту електроенергію в грудні 2007 р. До рахунку додається податкова накладна № 116 від 20.01.2008 р.988
18Прийнятий до оплати рахунок №90 від 19.01.2008 р. від ВАТ „Метал” за поставлену арматуру. До рахунку додається податкова накладна № 12 від 19.01.2008 р.5930
19Прийнятий до оплати рахунок №30 від 10.01.2008 р. від „Дніпромайн” за відпущені оздоблювальні матерали. До рахунку додається податкова накладна № 40 від 10.01.2008 р.21583
20Прийнятий до оплати рахунок №178 від 29.01.2008 р. від ВАТ „АТП-1961” м. Дніпропетровськ за оренду автобуса для перевозки співробітників до місця відпочинку. До рахунку додається податкова накладна № 143 від 29.01.2008 р.1581
21Прийнятий до оплати рахунок №45 від 25.01.2008 р. від ВАТ „АТП-98” за перевезення цементу422Податкова накладна відсутня
22З розрахункового рахунку перерахований аванс 20.01.2008 р. ВАТ „Софт” за 500 м. мідного дроту. Отримано податкову накладну №700 від 20.01.2008 р.4783
23Проведена відповідно до рахунку „Укрпошта” №11 від 12.01.2008 р. оплата підписки на газету „Усе про бухгалтерський облік”461
24За рішенням арбітражного суду отримане від МП
Актуально: