Кредитування населення в комерційному банку "Аваль"

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. ВАДИМА ГЕТЬМАНА

Кредитно-економічний факультет

Кафедра банківської справи

МАГІСТЕРСЬКА ДИПЛОМНА РОБОТА

на тему :

„ КРЕДИТУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ В КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ ”АВАЛЬ” ”

Київ 2006


РЕФЕРАТ

Магістерська дипломна робота на тему: “Кредитування населення в комерційному банку АППБ “Аваль” ” складається із вступу, 3 розділів та висновків. Робота викладена на 90 сто-рінках, містить 11 таблиць, 28 рисунків, додатки на 25 сторінках. Перелік вико-ристаних джерел літератури містить 80 найменувань.

Об’єктом дипломного дослідження є – банківські продукти кредитуван-ня населення в одному з найбільших банків України - АППБ “Аваль” (м.Київ).

Предметом дипломного дослідження є – портфельний ряд, особливості та умови кредитування населення в АППБ “Аваль”, а також порівняння їх з відповідними умовами в інших банківських установах банківської системи України.

Мета дипломного дослідження полягає у розкритті сучасного номенклатурного ряду, загального досягнутого рівня розвитку та конкурентоспроможності банківських продуктів кредитування населення в банківській системі України, дослідження та оцінка конкурентної позиції і перспективних напрямків удосконалення банківських продуктів кредитування населення в комерційному банку АППБ “Аваль”.

Основні завдання дипломного дослідження були наступними:

- провести дослідження теоретичних основ банківських операцій з креди-тування населення в комерційному банку, особливостей процесу кредитування населення та ризики банківського кредитування населення і засобів їх зменшення;

- провести аналіз практики кредитування населення в банківській системі України та аналіз послуг в кредитному портфелі банківського кредитування населення в АППБ “Аваль”(м.Київ), який є одним із найбільших банків роздрібного кредитування в Україні;

- класифікувати основні форми та умови кредитування приватних осіб в АППБ „Аваль”;

- сформулювати проблеми з кредитними ресурсами та основні напрямки удосконалення кредитування населення в комерційному банку;

- провести оцінку конкурентних позицій та напрямків розвитку ринкової долі АППБ “Аваль” в підсегментах довгострокового іпотечного кредитування населення, довгострокового кредитування населення на придбання автомобілів, поточного споживчого кредитування населення

- запропонувати методіку оцінки конкурентноздатності банку та привабливості кредитування населення по рейтингу інтегрованого показника подорожчання кредиту для позичальника за рахунок всіх видів платежів (процентні платежі, одноразова та періодична комісія, страхування майна життя та титула права власності на об”єкт кредитування);

За результатами дослідження сформульовані наступні результати, які мають практичну цінність:

- виявлені основних тенденцій та напрямків розвитку кредитування банками населення України;

- проведене класифікаційне структурування основних напрямків кредитування населення в інвестиційному та поточно-споживчому сегментах;

- апробована методика та проведене рейтингування ефективності кре-дитів як з боку населення (через коефіцієнт подорожчання кредиту), так і з боку банку (ефективна ставка доходності з врахуванням витрат на вартість залуче-них кредитних ресурсів);

Одержані результати можуть бути використані для чіткої алгоритмізації розподілу кредитних ресурсів комерційного банку в підсегментах кредитування населення відповідно залученим сегментам джерел кредитних ресурсів.

Рік виконання дипломної роботи - 2005 – 2006. Рік захисту роботи – 2006


ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ З КРЕДИТУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ В КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ

1.1 Сутність кредиту як економічної категорії

1.2 Особливості процесу кредитування населення в комерційному банку

1.3 Ризики банківського кредитування населення та засоби їх зменшення

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ КРЕДИТУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ В КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ АППБ „АВАЛЬ”

2.1 Загальні характеристики діяльності АППБ “Аваль”

2.2 Структура кредитних операцій АППБ “Аваль” з приватними особами

2.3 Основні форми кредитування приватних осіб в АППБ „Аваль”

2.4 Аналіз прибутковості операцій кредитування приватних осіб в АППБ „Аваль”

РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ КРЕДИТУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ В КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ

3.1 Проблеми та перспективи розвитку сегменту кредитування населення в банківській системі України

3.2 Конкурентна позиція та напрямки розвитку ринкової долі АППБ “Аваль” сегменті кредитування населення

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ


ВСТУП

Актуальність теми дипломного проекту полягає в ідентифікації сучасного стану, структури та обсягів кредитування населення комерційними банками України, проведенні класифікації та оцінки ефективності кредитування населення в сегментах інвестиційного та споживчого кредитування, виявленні поточних проблем та перспективних шляхів розвитку сегментів банківського кредитування населення.

Об’єктом дипломного дослідження є – банківські продукти кредитуван-ня населення в одному з найбільших банків України - АППБ “Аваль” (м.Київ).

Предметом дипломного дослідження є – портфельний ряд, особливості та умови кредитування населення в АППБ “Аваль”, а також порівняння їх з відповідними умовами в інших банківських установах банківської системи України.

Мета дипломного дослідження полягає у розкритті сучасного номенклатурного ряду, загального досягнутого рівня розвитку та конкурентоспроможності банківських продуктів кредитування населення в банківській системі України, дослідження та оцінка конкурентної позиції і перспективних напрямків удосконалення банківських продуктів кредитування населення в комерційному банку АППБ “Аваль”.

Основні завдання дипломного дослідження були наступними:

- провести дослідження теоретичних основ банківських операцій з кредитування населення в комерційному банку, особливостей процесу кредитування населення та ризики банківського кредитування населення і засобів їх зменшення;

- провести аналіз практики кредитування населення в банківській системі України та аналіз послуг в кредитному портфелі банківського кредитування населення в АППБ “Аваль”(м.Київ), який є одним із найбільших банків роздрібного кредитування в Україні;

- класифікувати основні форми та умови кредитування приватних осіб в АППБ „Аваль”;

- сформулювати проблеми з кредитними ресурсами та основні напрямки удосконалення кредитування населення в комерційному банку;

- провести оцінку конкурентних позицій та напрямків розвитку ринкової долі АППБ “Аваль” в підсегментах довгострокового іпотечного кредитування населення, довгострокового кредитування населення на придбання автомобілів, поточного споживчого кредитування населення

- запропонувати методіку оцінки конкурентноздатності банку та привабливості кредитування населення по рейтингу інтегрованого показника подорожчання кредиту для позичальника за рахунок всіх видів платежів (процентні платежі, одноразова та періодична комісія, страхування майна життя та титула права власності на об”єкт кредитування);

Методами дипломного дослідження є – структурний аналіз, первинні статистичні спостереження, групування та статистистичний аналіз хронологічних рядів параметрів.

Інформаційною базою дипломного дослідження були – звітні документи АППБ “Аваль” за 2000 – 2006 роки, статистичні матеріали Національного банку України, Асоціації українських банків, Держкомстату України, періодика.

Практична цінність отриманих результатів дипломного дослідження полягає:

- в виявлені основних тенденцій та напрямків розвитку кредитування банками населення України;

- в класифікаційному структуруванні основних напрямків кредитування населення в інвестиційному та поточно-споживчому сегментах;

- в розробці методики та проведенню рейтингування ефективності кредитів як з боку населення (через коефіцієнт подорожчання кредиту), так і з боку банку (ефективна ставка доходності з врахуванням витрат на вартість залучених кредитних ресурсів);

Застосування розробленої методології дозволило на прикладі дослідження роботи АППБ „Аваль” в сегментах кредитування населення виявити нагальні проблеми як з забезпеченням кредитних ресурсів, так і з необхідністю чітко алгоритмізувати розподіл кредитних ресурсів в підсегментах кредитування населення відповідно залученим сегментам джерел кредитних ресурсів, а саме:

- обсяги беззаставного короткострокового кредитування населення на поточні потреби та на нецільове “карткове” кредитування не повинні перевищувати обсягів відповідної бази кредитних джерел - короткострокових та довгострокових гривневих депозитів фізичних осіб;

- обсяги середньострокового заставного “автокредитування” не повинні перевищувати обсягів відповідної бази кредитних джерел - короткострокових і середньострокових депозитів населення в іноземній валюті;

- обсяги довгострокового іпотечного кредитування населення не повинні перевищувати обсягів відповідної бази кредитних джерел - обсягів довгострокових депозитів населення в іноземній валюті та обсягів довгострокових “єврокредитів” банківської системи Європи за рахунок нових іноземних інвесторів;

Магістерська дипломна робота складається із вступу, 3 розділів та висновків. Робота викладена на 90 сторінках, містить 11 таблиць, 28 рисунків, додатки на 25 сторінках. Перелік використаних джерел літератури містить 80 найменувань.

Рік виконання дипломної роботи - 2005 - 2006.

Рік захисту роботи – 2006.


РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ ЗКРЕДИТУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ В КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ

1.1 Сутність кредиту як економічної категорії

За ринкових умов банки та інші фінансові інститути відіграють ключову роль у перетворенні заощаджень домогосподарств та інших секторів економіки на продуктивні види інвестицій. Виконуючи свою посередницьку функцію, ці установи стимулюють збільшення суми заощаджень, що зберігаються в них в виді депозитів. У свою чергу, для збільшення заощаджень і підвищення власної конкурентоспроможності вони постійно шукають найвигідніші види інвестицій для розміщення згаданих заощаджень (27).

Виходячи з функцій, виконуваних кредитом, виділяють його функціональні границі – перерозподільну й емісійну. Перерозподільна границя показує об'єктивно обґрунтовані межі перерозподілу коштів на основі кредиту. Її кількісна характеристика визначається обсягом кредитних ресурсів суспільного господарства. Емісійні кредити видаються під майбутні витрати, під ще не зроблену продукцію і прямо впливають на сукупну грошову масу.

Кредити розподіляються по терміну використання:

-термінові, надані на визначений у договорі термін (коротко-( до 1 року), середньо-( від1 до 3 лат), довгострокові(понад 3 років));

- до запитання, видані на невизначений термін; за вимогою кредитора повинні бути повернуті у визначене їм час;

- прострочені, термін погашення яких, установлений кредитним договором, пройшов;

- відстрочені кредити, терміни погашення по який були перенесені на більш пізній термін.

Якщо кредити надаються під забезпечення, то вони називаються забез-печеними, чи ломбардними, а якщо без забезпечення – незабезпеченими, чи бланковими.

Банківський кредит - дуже зручна й у багатьох випадках незамінна форма фінансових послуг, яка дозволяє гнучко враховувати потреби конкретного позичальника і пристосовувати до них умови одержання позики (у відмінність, наприклад, від ринку цінних паперів, де терміни й інші умови позики стандартизовані) (29).

Відповідно виділяється пряме банківське кредитування, коли кредитні відносини підприємства споконвічно виникають як відносини з банком, і непряме банківське кредитування, коли первісно виникають кредитні відносини між підприємствами, що згодом звертаються в банк у пошуках способу дострокового одержання коштів комерційного кредиту (за векселем).

Банківський кредит надається суб'єктам кредитування усіх форм власності у тимчасове користування на умовах раціонального кредитування , передбачених кредитним договором. Основними із них є: забезпеченість, повернення, строковість, платність та цільова направленість .

Принцип забезпеченості кредитуозначає наявність у банку права для захисту своїх інтересів, недопущення збитків від неповернення боргу через неплатоспроможність позичальника.

Принцип повернення, строковості та платності означає, що кредит має бути поверненим позичальником банку у визначений у кредитному договорі строк з відповідною сплатою за його користування.

Цільовий характер використання передбачає вкладення позичкових коштів на конкретні цілі, передбачені кредитним договором.

Основними джерелами формування банківських кредитних ресурсів є власні кошти банків,залишки на розрахункових та поточних (валютних) рахун-ках, залучені кошти юридичних та фізичних осіб на депозитні рахунки до запитання та строкові, міжбанківські кредити та кошти, одержані від випуску цінних паперів.

До кредитних операцій належать активні операції банку, що пов'язані з наданням клієнтам залучених коштів у тимчасове користування (надання кредитів у готівковій або безготівковій формі, на фінансування будівництва житла та у формі врахування векселів, розміщення депозитів, проведення факторингових операцій, операцій репо, фінансового лізингу тощо) або прийняттям зобов'язань про надання коштів у тимчасове користування (надання гарантій, поручительств, авалів тощо), а також операції з купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів і від свого імені (включаючи андеррайтинг), будь-яке продовження строку погашення боргу, яке надано в обмін на зобов'язання боржника щодо повернення заборгованої суми.

Форми кредиту класифікуються за принципами (34):

1. За джерелами кредитів :

- зовнішнє кредитування;

- внутрішнє кредитування;

2. За строками кредити поділяються на :

- короткострокові – добові, тижневі, до трьох місяців;

- середньострокові – між 1-5 роками;

- довгострокові – понад 5-7 років;

3. За валютою позики :

- у валюті країни-позичальника;

- у валюті країни-кредитора;

- у валюті третьої країни;

- у міжнародній розрахунковій грошовій одиниці (СДР);

4. За забезпеченістю :

- забезпечені (товарними документами, цінними паперами, векселями, нерухомістю тощо);

- бланкові – під зобов ' язання боржника;

5. За суб'єктами кредитних відносин :

- державний;

- приватний;

- кредит міжнародних фінансових організацій;

7. За видом ставки кредита :

- фіксована;

- плаваюча;

- комбінація ставок;

8. За способом погашення кредита:

- з рівномірним погашенням;

- з нерівномірним погашенням;

- з одночасним погашенням;

- з ануїтентним погашенням ( відсотки погашаються разом з основним боргом);

9. За технологією реалізації кредиту :

- кредитна лінія ;

- револьверний кредит ;

- консорціумний кредит ;

- кредит «овернайт»;

- кредит «овердрафт»;

Існують різні ознаки класифікації банківських споживчих кредитів населенню. Аналіз засвідчив, що в більшості джерел ознаки, які використовуються в класифікації банківського кредитування населення співпадають з ознаками класифікації кредитів взагалі. Кількість ознак різниться у різних авторів (37), (38), (39), але найбільш розповсюдженими класифі-каційними ознаками споживчих кредитів є наступні (рис.1.1):

- за об'єктами кредитування;

- за строками кредитування;

- за способом надання;

- за видами забезпечення;

- за методами погашення;

- за методом стягнення процентів;

- за характером кругообороту коштів.

- за суб’єктами кредитування (банківські та небанківські кредитно-фінансові установи)

1. За об'єктами кредитування (напрямами використання) в Україні спо-живчі кредити поділяються на два види:

- на споживчі цілі і нагальні потреби;

- на затрати капітального характеру.

2. За строками кредитування споживчі кредити поділяють на:

- короткострокові (строком від 1-го дня до 1-го року);

- довгострокові (строком понад 1 рік).

Строки надання споживчих кредитів різноманітні. З загальної суми споживчих кредитів значна частина приходиться на короткострокові та середньострокові кредити. Деякі з них видаються з розстрочкою платежу. Довгострокові кредити видаються на інвестиційні цілі.

3. За способом надання споживчі кредити поділяють на цільові і нецільові (на невідкладні потреби, овердрафт та ін.).

4. За забезпеченням розрізняють позики незабезпечені (бланкові) і забез-печені (заставою, гарантіями, поручительствами, страхуванням).

5. За методом погашення розрізняють кредити, які погашаються одночас-но, й кредити з розстрочкою платежу.

6. За методом стягнення процентів кредити класифікують так:

- кредити зі стягненням процентів у момент його надання;

- позики зі сплатою процентів у момент погашення кредиту;

- позики зі сплатою процентів рівними внесками протягом усього строку кредитування (щоквартально, один раз у півріччя, або за спеціально обумовле-ним графіком).

7. За характером кругообороту коштів кредити поділяють на разові і відновлювальні (револьверні). В групу револьверних, як правило, включають кредити, які надаються клієнтам за кредитними картками, або кредити за єдиними активно-пасивними рахунками у формі овердрафту.

8. В залежності від цільового призначення споживчі кредити поділяються на:

- інвестиційні;

- для купівлі товарів та сплати послуг;

- на розвиток підсобного господарства;

- цільові кредити окремим соціальним групам;

- на нецільові споживчі потреби;

- відстрочені кредити у вигляді кредитних карток

Рис.1.1 Класифікація споживчих кредитів

Актуально: