Прийняття рішень в умовах ризику

Обласний комунальний вищий навчальний заклад

“Інститут підприємництва “Стратегія”

Кафедра економічної кібернетики

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

З дисципліни: "Дослідження операцій"

На тему: "Прийняття рішень в умовах ризику"

Виконав:

Зарудний Є.Ю.

м. Жовті Води

2009


План

Введення

1.Управління ризиками

2.Ухвалення рішень в умовах ризику

2.1 Критерій очікуваного значення

2.2 Складніші ситуації ухвалення рішень

2.2 Інші критерії очікуваного значення

3. Антикризове управління як основа управління ризиками

Висновки

Список літератури


Введення

У обстановці, коли переважаюча більшість малих, середніх і навіть крупних компаній не просто випробовує тимчасові утруднення, але давно і постійно знаходиться на самому краю пропасти, звичні, стандартні інструменти менеджменту вже не допомагають. Тому так актуально стала проблема пошуку і упровадження в широку практику таких форм і методів управління, використовування яких дозволяло б не доводити справу до кризового стану підприємства, не дивлячись на загальну несприятливу ринкову обстановку в нашій країні, а у разі, коли результати виявилися плачевні і вже йдеться про банкрутство, дозволили б підготувати і реалізувати програму оздоровлення підприємства.

Бізнес завжди пов'язаний з ризиком. При цьому найбільший прибуток, як правило, приносять ринкові операції з підвищеним ризиком. Проте у всьому потрібна міра. Ризик обов'язково повинен бути розрахований до максимально допустимої межі. Як відомо, всі ринкові оцінки носять, багатоваріантного характер вірогідності. Помилки, прорахунки - річ звична оскільки все передбачити не можна. Важливо помилок не повторювати, постійно коректувати систему дій з позицій максимуму прибутку. Менеджер завжди повинен передбачати додаткові можливості для пом'якшення крутих поворотів на ринку. Головна мета менеджменту - добитися, щоб при найгіршому розкладі могло йтися тільки про деяке зменшення прибутку, але у жодному випадку не стояло питання про можливість існування самого підприємства. Досвід переконує, що банкрутства майже завжди пов'язані з грубими прорахунками в менеджменті. Звідси особлива увага командири бізнесу покликані приділяти постійному вдосконаленню управління ризиком.

Головні задачі менеджера в цій області загальновідомі: знайти область підвищеного ризику, оцінити його ступінь, розробити і вжити завчасні заходи, а якщо збиток вже має місце, то і способи відшкодування збитку. Розпізнавання, оцінка, контроль ризикових ситуацій дозволяють уникнути багатьох втрат.

Ризик в бізнесі виступає як сама суть менеджменту. Не ризикуючий менеджер навряд чого-небудь позитивного доб'ється, хоча його підлеглі, можливо, відчуватимуть себе спокійніше. Жоден менеджер не в змозі усунути ризик повністю, але за рахунок виявлення сфери підвищеної небезпеки, точного її вимірювання, оцінки допустимого рівня ризику, здійснення необхідних контрольних процедур хороший менеджер завжди здатний володіти ситуацією. Підвищений ризик має місце в різних обставинах: при ухваленому неправильному управлінському рішенні, при незадовільно виконаному підлеглим завданні, при невдалому виборі виконавця, при помилках в оцінці об'єму продажів продуктів, при відмові керівництва фірми прийняти обґрунтовані пропозиції менеджера і т.д. Іншими словами, з ризиками пов'язані буквально всі рішення або господарські акції менеджера. Мистецтво останнього полягає в балансуванні рівнів ризиків і потенційної вигоди, що і складає істоту управління ризиками. Менеджер зважує позитивні і негативні сторони дії і оцінює можливі наслідки: наскільки прийнятний ризик або він превалює порівняно з потенційною вигодою. Якщо реально проаналізувати всі можливі наслідки конкретного рішення і на цій основі виявити весь шлейф сприятливих і несприятливих результатів, то майже завжди ризик можна звести до мінімуму. У більшості робіт, присвячених управлінню ризиками в бізнесі, основна увага надається аналізу механізму ризику, його розпізнавання, форм і методів захисту від можливих втрат і т.д. Але компанія може мати міцне фінансове положення, чималі резервні фонди і проте виявитися на межі банкрутства, якщо наявними грошовими ресурсами погано управляють менеджери, якщо співробітники компанії недостатньо кваліфіковані, щоб вчасно і повністю реалізувати намічене, якщо в цій компанії не налагоджене добре планування, особливе перспективне, стратегічне, якщо не використовуються повною мірою можливості антикризового управління, зокрема засоби захисту від ризиків, іншими словами якщо повною мірою не використовуються всі потенціали сучасного управління ризиками, вживаного з урахуванням специфічних умов економіки. Тому порушені вище питання знайшли адекватне віддзеркалення в пропонованій роботі.


1. Управління ризиками

Менеджмент ризику - одна з найважливіших областей сучасного управління, пов'язана із специфічною діяльністю менеджерів в умовах невизначеності, складного вибору варіантів управлінських дій. Наявність ризику неминуча в ринковому господарюванні, причому чим вище рівень ризику, тим більше за інших рівних умов можливий прибуток. Зараз світовий і локальні ринки стають все більш нестабільними, з непередбачуваними змінами. Бурхливо розвивається ризиковий бізнес. У цих умовах менеджер, що уникає ризикованих рішень, стає небезпечним для організації, прирікає її на застій, втрату конкурентоспроможності. З розширенням зони ризикованих ситуацій ризик-менеджмент стає об'єктивно необхідним і вельми значущим елементом управління, найважливішою передумовою ділового успіху.

Ризик-менеджмент - поняття дуже широке, що охоплює самі різні проблеми, пов'язані практично зі всіма напрямами і аспектами управління. Головні задачі менеджера в даній області загальновідомі: знайти область підвищеного ризику, оцінити ступінь ризику, розробити і вжити заходи, застережливі ризик, у разі, коли збиток вже має місце, вжити заходи до оптимального його відшкодування, аналіз і попередження ризиків.

При ринковій економіці виробники, продавці, покупці діють в умовах конкуренції самостійно, тобто на свій страх і ризик. Їх фінансове майбутнє є тому непередбачуваним і мало прогнозованим. Ризик-менеджмент представляє систему оцінки ризику, управління ризиком і фінансовими відносинами, що виникають в процесі бізнесу.

Управління ризиками - спеціальний вид менеджерської діяльності, націлений на пом'якшення дії ризику на результати роботи підприємства. Значення управлінських рішень, з ухваленням яких стикаються менеджери, визначається перш за все рівнем ризику, прийнятним для фірми. Кожна компанія характерна власними перевагами, пов'язаними з ризиком. На основі цього виявляються ризики, яким вона схильна в процесі ринкової діяльності, визначає, який рівень ризику прийнятний, і методи, як уникнути втрат, що виникають в результаті дії конкретного ризику. Сукупність таких дій і представляє систему управління ризиками. Це - особлива область економіки, що вимагає знань у області аналізу господарської діяльності підприємства, методів оптимізації рішення економічних задач і т.д. Робота менеджера по ризиках націлена на захист фірми від ризиків, загрозливих її доходам, і забезпечує рішення головної задачі фінансового менеджменту - вибір з альтернативних можливостей оптимального варіанту.

Менеджер по ризиках забезпечує безпеку підприємства. Він покликаний зберегти майно підприємства, його фінансовий добробут, інтелектуальний потенціал. Все це дозволяє ефективніше використати ресурси, поліпшити результати роботи підприємства, забезпечити його безпеку.

Його робота йде по наступних напрямах:

• оцінка можливих джерел небезпеки;

• визначення вірогідності несприятливої події і оцінка можливих втрат;

• зниження ризику за допомогою застосування заходів по його мінімізації.

Ринок - перш за все економічна свобода. Над підприємцем можуть підноситися тільки закон і встановлювані їм обмеження. Державне регулювання в умовах ринку зводиться переважно до встановлення норм здійсненні підприємницької діяльності і до податкової системи. Вага інше визначається виробником і споживачем, їх волею, і якоюсь мірою складається випадковим чином.

Треба не уникати неминучого ризику, а уміти його відчувати, правильно оцінювати його ступінь, не переходити за допустимі межі. Звідси перше правило поведінки підприємця: не уникати ризику, а передбачати його, прагнучи понизити до можливо нижчого рівня.

Є окремі види підприємницької діяльності, в яких ризик піддається розрахунку, оцінці і де методи визначення ступеня ризику відпрацьовані і теоретично, і практично. Це перш за все страхування майна, здоров'я і життя, а також лотерейна і гральна справа зрозуміло, що в даному випадку мова йде про вузькі, украй специфічні види підприємницької діяльності. Вживані по відношенню до таких видів діяльності методи оцінки ризику звичайно не вдається використовувати в інших областях і сферах підприємництва. До того ж страховий ризик відноситься переважним чином до об'єкту, поза прямою залежністю від виду діяльності. Страховка будинку, автомобіля звичайно не враховує способів використовування страхованого об'єкту.

При оцінці ж підприємницького ризику звичайно перш за все цікавить не доля всього об'єкту, а міра небезпеки і ступінь потенційного збитку в умовах конкретної операції і супроводжуючих її видів діяльності. Наприклад, страхуючи підприємство або будинок від пожежі, страхове агентство аналізує тільки небезпеку спалаху об'єкту і міру виникаючої при цьому майнової утрати, яка доведеться компенсувати. Відповідно встановлюються і страхові платежі. Підприємець же вимушений вивчати ризик, що виникає при виробництві, закупівлі, продажу продукції і при всіх інших видах діяльності підприємства. Його цікавить не компенсація ризику, а запобігання збитку, а це вже зовсім інша справа.

Випадковий розвиток подій, що робить вплив на хід і результати підприємництва, здатний приводити не тільки до втрат у вигляді підвищених витрат ресурсів і зниження кінцевого результату. Одна і та ж випадкова подія може викликати збільшення витрат одного виду ресурсів і зниження витрат іншого вигляду, тобто разом з підвищеними витратами одних ресурсів може спостерігатися економія інших. Звідси, якщо випадкова подія надає подвійну дію на кінцеві результати підприємництва, має несприятливі і сприятливі наслідки, при оцінці ризику слід в рівній мірі враховувати і ті, і інші. Інакше кажучи, при визначенні сумарних можливих втрат слід віднімати з розрахункових втрат супроводжуючий їх виграш.

Втрати, які можуть бути в підприємницькій діяльності, доцільно розділяти на матеріальні, трудові, фінансові, втрати часу, спеціальні види втрат. Матеріальні види втрат виявляються в непередбачених підприємницьким проектом додаткових витратах або прямих втратах устаткування, майна, продукції, сировини, енергії і т.д. по відношенню до кожного окремого з перерахованих виглядом втрат застосовні свої одиниці вимірювання.

Трудові втрати представляють втрати робочого часу, викликані непередбаченими обставинами. У безпосередньому вимірюванні трудові втрати виражаються в людино-годинах, людино-дні або просто годиннику робочого часу. Переклад трудових втрат у вартісний, грошовий вираз здійснюється шляхом множення трудогодин на вартість (ціну) однієї години.

Фінансові втрати - це прямий грошовий збиток, пов'язаний з непередбаченими платежами, виплатою штрафів, сплатою додаткових податків, втратою грошових коштів і цінних паперів. Крім того, фінансові втрати можуть бути при недоотриманні або неотриманні грошей з передбачених джерел, при невертанні боргів, неоплаті покупцем поставленої йому продукції, зменшенні виручки унаслідок зниження цін на реалізовані продукцію і послуги.

Особливі види грошового збитку пов'язані з інфляцією, зміною валютного курсу рубля, додатковим до узаконеного вилученням засобів підприємств до державного (республіканський, місцевий) бюджету. Разом з остаточними, безповоротними можуть бути і тимчасові фінансові втрати, обумовлені заморожуванням рахунків, невчасною видачею засобів, відстроченням виплати боргів.

Втрати часу існують тоді, коли процес підприємницької діяльності йде повільніше, ніж було намічено. Пряма оцінка таких втрат здійснюється в годиннику, днях, тижнях, місяцях запізнювання в отриманні наміченого результату. Щоб перевести оцінку втрат часу у вартісне вимірювання, необхідно встановити, до яких втрат доходу, прибутки від підприємництва здатні приводити такого роду втрати часу.

Спеціальні види втрат виявляються у вигляді нанесення збитку здоров'ю і життю людей, навколишньому середовищу, престижу підприємця, а також унаслідок інших несприятливих соціальних і морально-психологічних наслідків. Найчастіше спеціальні види втрат украй важко визначити в кількісному, тим більше у вартісному виразі. Природно, що для кожного з видів втрат початкову оцінку можливості їх виникнення і величини слід виробляти за певний час, що охоплює місяць, рік, термін здійснення підприємництва.

У основі ризик-менеджменту лежить організація роботи за визначенням і зниженням ступеня ризику. Ризик-менеджмент - система управління ризиком і економічними (перш за все фінансовими) відносинами, що виникають в процесі цього управління, що включає стратегію і тактику управлінських дій. Під стратегією управління маються на увазі напрями і способи використовування засобів для досягнення поставленої мети. Кожному способу відповідає певний набір правил і обмежень для ухвалення кращого рішення. Стратегія допомагає сконцентрувати зусилля на різних варіантах рішення, що не суперечать генеральній лінії стратегії, і відкинути всю решту варіантів. Після досягнення поставленої мети дана стратегія припиняє своє існування, оскільки нові цілі висувають задачу розробки нової стратегії. Тактика - практичні методи і прийоми менеджменту для досягнення встановленої мети в конкретних умовах. Задачею тактики управління є вибір найбільш оптимального рішення і найконструктивніших в даній господарській ситуації методів і прийомів управління.

Ризик-менеджмент як система управління складається з двох підсистем: керованої підсистеми - об'єкту управління і управляючої підсистеми - суб'єкта управління. Об'єктам управління в ризик-менеджменті виступають ризикові вкладення капіталу і економічні відносини між господарюючими суб'єктами в процесі реалізації ризику. До таких економічних відносин відносяться зв'язки між страхувальником і страховиком, позичальником і кредитором, між підприємцями, конкурентами і т.д.

Суб'єкт управління в ризик-менеджменті - група керівників (фінансовий менеджер, фахівець із страхування і т.д.), яка за допомогою різних варіантів своєї дії здійснює цілеспрямоване функціонування об'єкту управління, Цей процес може здійснюватися тільки за умови циркуляції необхідної інформації між суб'єктом і об'єктом управління. Процес управління завжди припускає отримання, передачу, переробку і практичне використовування інформації. Придбання надійної і достатньої в конкретних умовах інформації виконує головну роль, оскільки воно допомагає ухвалити правильне рішення по діях в умовах ризику. Інформаційне забезпечення складається з різного роду інформації: статистичної, комерційної, фінансової і т.д. Ризик-менеджмент виконує певні функції. Розрізняють наступні функції ризик-менеджменту:

- функція об'єкту управління, куди відноситься організація дозволу ризику; ризикових вкладень капіталу; робіт по зниженню величини ризику; процесу страхування ризиків; економічних відносин і зв'язків між суб'єктами господарського процесу.

- функції суб'єкта управління, в рамках яких прогнозування, організація, координація, регулювання, стимулювання, контроль.

Прогнозування є розробкою на перспективу змін фінансового стану об'єкту в цілому і його різних частин. Прогнозування - це передбачення певних подій. Організація - об'єднання людей, що спільно реалізовують програму ризикового вкладення капіталу на основі певних правил і процедур. Регулювання - дія на об'єкт управління, за допомогою якого досягається стан стійкості цього об'єкту у разі виникнення відхилення від заданих параметрів. Координація - забезпечення узгодженості роботи всіх ланок системи управління ризиком. Стимулювання - спонука фінансових менеджерів, інших фахівців до зацікавленості в результаті своєї праці. Нарешті, контроль - це перевірка організації роботи по зниженню ступеня ризику.

У ризик-менеджменті готових рецептів немає і бути не може. Але знаючи його методи, прийоми, способи рішення тих або інших господарських задач, можна добиватися відчутного успіху в конкретній ситуації.

Невід'ємним елементом ризик-менеджменту є організація заходів щодо виконання наміченої програми, тобто визначення окремих видів заходів, об'ємів і джерел фінансування цих робіт, конкретних виконавців, термінів виконання і т.д. Важливим етапом організації ризик-менеджменту є контроль за виконанням наміченої програми, аналіз і оцінка результатів вибраного варіанту ризикового рішення.

Організація ризик-менеджменту припускає визначення органу управління ризиком, яким може бути фінансовий менеджер, менеджер по ризику або відповідний апарат управління, скажімо, відділ ризикових вкладень капіталу, який повинен здійснювати наступні функції:

- проводити венчурні і портфельні інвестиції, тобто ризикові вкладення відповідно до чинного законодавства і статуту господарюючого суб'єкта;

- розробляти програму ризикової інвестиційної діяльності;

- збирати, аналізувати, обробляти і зберігати інформацію про навколишнє оточення;

- визначати ступінь і вартість ризиків, стратегію і прийоми управління ризиком;

- розробляти програму ризикових рішень і організовувати її виконання, включаючи контроль і аналіз результатів;

- здійснювати страхову діяльність, укладати договори страхування і перестраховки, проводити страхові і перестраховуючи операції;

- розробляти умови страхування і перестраховки, встановлювати розміри тарифних ставок по страхових операціях;

- видавати гарантії по поручительству російських і іноземних компаній, виробляти відшкодування збитків за їх рахунок, доручати іншим особам виконання аналогічних функцій за рубежем;

- вести відповідну бухгалтерську, статистичну і оперативну звітність по ризикових вкладеннях капіталу.

Стратегія ризик-менеджменту - це мистецтво управління ризиком в невизначеній господарській ситуації, засноване на прогнозуванні ризику і використовуванні різних прийомів його зниження. Ця стратегія включає правила, на основі яких ухвалюються ризикові рішення і способи вибору варіанту рішення.

У стратегії ризик-менеджменту застосовуються наступні правила:

- Максимум виграшу.

- Оптимальна вірогідність результату.

- Оптимальна коливається результату.

- Оптимальне поєднання виграшу і величини ризику. Суть правила максимуму виграшу полягає у тому, що з можливих варіантів ризикових вкладень капіталу вибирається варіант, що дає найбільшу ефективність результату при мінімальному або прийнятному для інвестора ризику.

Центральне місце в оцінці підприємницького ризику займають аналіз і прогнозування можливих втрат ресурсів при здійсненні підприємницької діяльності. Мається на увазі не витрату ресурсів, об'єктивно обумовлену характером і масштабом підприємницької діяльності, а випадкові, непередбачені, але потенційно можливі втрати, що виникають унаслідок відхилення реального ходу підприємництва від задуманого сценарію.

Джерела виникнення інвестиційних ризиків можна розділити на ряд основних категорій:

- Відомо, що із збільшенням процентної ставки (облікової ставки банків) ціна на облігації падає. Ризик, пов'язаний з процентною ставкою, обумовлений тим, що її зміна в майбутньому для нас невідома. Чим віддалену перспективу інвестори вимушені брати до уваги, тим вища невизначеність процентної ставки. Тому довгострокові облігації є більш чутливими до зміни процентної ставки, ніж короткострокові. При підвищенні процентної ставки курси акцій також падають, оскільки акції є фінансовими інструментами, конкурентними по відношенню, наприклад, до депозитних внесків. Процентна ставка, що росте, - позитивний чинник для грошового ринку, але негативний для всього ринку капіталів в цілому. Дисконтування доходу по будь-якому цінному паперу напряму пов'язане з величиною облікової ставки. Чим вищі облікові ставки, тим більша сума потрібна для придбання цінних паперів в теперішньому часі, щоб одержати заданий дохід в майбутньому. При зниженні процентних ставок виникає ризик того, що інвесторам доведеться реінвестувати свої майбутні доходи під нижчі відсотки.

- Інфляція зменшує купівельну спроможність грошей. Інвестор шукає такі фінансові інструменти, які компенсували б зростання цін і забезпечували рівень доходу, що перевищує рівень інфляції. Якнайбільше від інфляції незручності для облігацій з фіксованою ставкою. В умовах стабільної економіки найбільш стійкі - акції з курсовою вартістю, що постійно підвищується (ринковою ціною). Якщо прибутки компанії ростуть лише пропорційно інфляції, або навіть нижче середнього рівня інфляції, то якість акцій такої компанії буде невелика. Залежність курсової вартості акцій від економічних показників діяльності підприємства стає явнішій при зниженні рівня інфляції і стабілізації макроекономічної обстановки.

- Коливання обмінного курсу приводять до появи валютного ризику. При цьому міняється ефективність зарубіжних інвестицій; змінюється співвідношення прибутків експортерів і імпортерів; стримується або додатково стимулюється інфляція. Для російських умов, коли рівень інфляції сильно залежить від зростання курсу долара, валютний ризик має особливе значення, оскільки при нерозвиненому валютному ринку зміни валютного курсу визначаються переважно не економічними, а політичними чинниками. Крім того, величина валютного ризику визначається ще і обмеженим числом інструментів валютного ринку, що зменшує можливості диверсифікації по різних видах валют. Крім того, обмеження на інвестиції у валютні активи накладає чинне в Росії законодавство про валютне регулювання.

- Чинники виробництва. Перш, ніж здійснювати інвестиції в підприємства (промислові, сільськогосподарські і т.д.), необхідно оцінити їх фінансове положення і інші чинники, що визначають умовах їх діяльності. До них, зокрема, відносяться:

• рівень розвитку даної галузі, ринкова кон'юнктура в конкретному секторі виробництва, до якого відноситься підприємство;

• специфіка галузі. Наприклад, для добувних галузей головне - ціна на сировині, для виробничих - доступність сировини і тривалість виробничого циклу і т.д.;

• стадія життєвого циклу, на якій знаходиться підприємство, рівень його спеціалізації в даній галузі, упровадження нових технологій або виробництво якісно новій продукції т.д.

- Політичний чинник. Цей чинник ризику особливо істотний на перехідних етапах розвитку економіки. Від політики уряду, складу кабінету і т.д. напряму залежить багато хто з перерахованих вище чинників ризику.

Перш ніж зробити конкретні вкладення, інвестор реалізує наступні дії:

- Визначення мети інвестиції (чи відповідає конкретне вкладення цілям інвестора). Головна задача - максимізувати свій дохід і мінімізувати ризик. Проте вимоги до доходу у різних інвесторів різні. Наприклад, приватний інвестор-пенсіонер і пенсійний фонд істотно відрізняються своїм підходом. Людина, як правило, турбується про негайний стабільний дохід. Інституційний інвестор орієнтується на тривалішу перспективу, прагнучи максимізувати свій дохід в тривалому інтервалі часу, що змінюється протягом років.

- Аналіз інвестицій, що включає аналіз по секторах економіки (такими секторами є різні галузі економіки, також групи підприємств різного розміру і різної стадії розвитку), а також наочний аналіз, при якому предметом досліджень є конкретне підприємство і конкретні фінансові інструменти. При цьому використовують відносний, чинник і динамічний підходи. Відносний підхід ґрунтується на порівнянні привабливості інвестицій в акції з інвестиціями в облігації і інструменти грошового ринки. Чинник базується на зіставленні активів, доходів, дивідендів, грошових потоків компанії, в які інвестор збирається вкласти засоби. Динамічний підхід спирається на порівняння попередньої діяльності компанії, поточного положення (масштабів і ефективності операцій) і перспектив зростання.

- Розробка стратегії інвестування, яка покликана відображати цілі інвесторів (певні вимоги до рівня доходу і ступеня ризику). Ефективність вкладень залежить від терміну, на який вони зроблені. Різні фінансові інструменти в різному ступені підходять для різноманітних інвестиційних цілей. Мають найбільшу ефективність при термінах вкладення до 1 року - грошові інструменти; від 1 року до 3-5 років - облігацій; понад 3-5 роки - акції.

Розробка стратегії інвестування включає розподіл активів по видах (інструменти грошового ринку, облігації, акції); визначення частки різних видів активів портфелі; визначення тактики поведінки на ринку; оцінку періодичності перегляду даних по компаніях, ринках, стратегії в цілому. Всі згадані чинники ризику в різних ситуаціях виявляються по-різному, кожний з чинників робить свій специфічний вплив на весь портфель цінних паперів.

Всі виникаючі при інвестиціях ризики розділяють на систематичні (або ринкові), властиві всім інвестиціям на даному ринку, і на несистематичні. Джерелами виникнення ринкових ризиків є чинники, що впливають на фондовий ринок в цілому - спад виробництва, зміна обмінного курсу валюти, збільшення або падіння процентних ставок і т.д. несистематичні, або індивідуальні ризики, виникають при інвестуванні, наприклад, в акції якої-небудь галузі промисловості або в акції конкретного підприємства.

Основним способом зниження індивідуальних ризиків є диверсифікація портфеля інвестицій. Ступінь цієї диверсифікації залежить від кількості цінних паперів, його складових, і від ступеня взаємної залежності один від одного. Ніж більше складових включено в портфель і ніж більш незалежні вони один від одного, тим більше диверсифікованим буде портфель цінних паперів. Теоретично, за допомогою диверсифікації можна повністю усунути індивідуальні ризики шляхом включення в портфель безлічі цінних паперів різного вигляду. В результаті сукупний ризик повністю диверсифікованого портфеля визначатиметься тільки величиною ринкового ризику. Ринковий ризик портфеля, на відміну від несистематичного, не може бути усунений шляхом диверсифікації. Для зниження ринкового ризику використовують різні методи хеджування.

Альтернативна форма вкладення капіталу - портфельні інвестиції, коли інвестор вкладає засоби в портфель цінних паперів, що розрізняються по прибутковості і ризику. Таких інвесторів прийнято називати інституційними. До них відносяться страхові компанії, пенсійні фонди, відкриті інвестиційні (взаємні) фонди, індивідуальні інвестори. Портфельний інвестор, як правило, пасивний. Сам інвестор не включений в процес управління. Але натомість він звичайно має високу ліквідність інвестицій, яка дозволяє йому їх вилучити або змінити напрям інвестування. Портфель інвестицій інституційних інвесторів в більшості випадків містить від 50 до 500 видів цінних паперів. Нижній поріг визначається необхідним рівнем диверсифікації, при її подальшому збільшенні ризик вже міняється трохи. Із зростанням величини активів при заданому рівні диверсифікації ростуть розміри цінних паперів кожного вигляду. Оскільки великі частки капіталу одного емітента дуже важко продати на ринку цінних паперів без значних втрат (їх пропозиція на продаж відразу знижує курс), крупні інституційні інвестори прагнуть не концентрувати у себе дуже великі пакети. Звідси число видів цінних паперів в їх портфелях росте.

Істотно зменшити ризик реально за рахунок кваліфікованої роботи по прогнозуванню і внутрішньофірмовому плануванню, самострахуванню і страхуванню, передачі частини ризику іншим особам або організаціям шляхом хеджування, ф'ючерсних операцій, випуску опціонів. Все більш поширеним способом зменшення ризику є хеджування - створення стрічних валютних, комерційних, кредитних і інших вимог і зобов'язань. Хеджування широко використовується фірмами, що спеціалізуються на обробці сировини, з метою страхування прогнозованого рівня доходів шляхом передачі ризику іншій стороні. Хеджування - ділова схема, що дозволяє виключити або обмежити ризик.

Застосовуються і інші способи зниження ризику. Так, при дорогих наукоємних розробках практикується переклад частини фінансового ризику на інші компанії - так звані венчурні, або ризикові, які у разі невдачі всього проекту беруть на себе частину втрат. Проте кращий спосіб зниження ризику - грамотний вибір інвестиційного рішення. У принципі, якщо в інвестиційному проекті доходи перевищують витрати, то вкладення засобів доцільне. Тоді з ряду альтернативних варіантів інвестиційного рішення потрібно вибирати найрентабельніший варіант. Треба визначити ефективність інвестицій з урахуванням терміну окупності, ступеня ризику, очікуваних темпів інфляції, перспектив оподаткування. Серед найдоступніших способів використовування грошей - зберігання їх в банку, за що власник суми одержує відсоток. Звідси правило: інвестувати засоби у виробництво, в цінні папери і т.п. має сенс тоді, коли від цього реально одержати велику чисту, тобто за вирахуванням податків, прибуток, ніж від зберігання грошей в банку.

Арсенал методів формування портфеля достатньо великий, але звичайно базується це на наступних принципах:

По-перше, успіх інвестицій в основному залежить від правильного розподілу засобів по типах активів. Проведені експерименти показали, що прибуток визначається на 94% вибором типу використовуваних інвестиційних інструментів (акції крупних компаній, короткострокові казначейські векселі, довгострокові облігації і ін.); на 4% вибором конкретних цінних паперів заданого типу; на 2% оцінкою моменту закупівлі цінних паперів.

По-друге, ризик інвестицій в певний тип цінних паперів визначається вірогідністю відхилення прибутку від очікуваного значення. Прогнозоване значення прибутку можна визначити на основі обробки статистичних даних про динаміку прибутку від інвестицій в ці папери у минулому, а ризик - як середньоквадратичне відхилення від очікуваного прибутку.

По-третє, загальна прибутковість і ризик інвестиційного портфеля можуть мінятися шляхом варіювання його структурою. Існують різні програми, що дозволяють конструювати бажану пропорцію активів різних типів, наприклад, що мінімізують ризик при заданому рівні очікуваного прибутку або прибуток, що максимізує, при фіксованому рівні ризику і ін.

По-четверте, всі оцінки, використовувані при складанні інвестиційного портфеля, носять вірогідний характер. Конструювання портфеля можливе лише за наявності ряду чинників: ринку цінних паперів, певного періоду його функціонування, що сформувався, статистики ринку і ін.

Формування інвестиційного портфеля здійснюється і у декілька етапів: формулювання цілей його створення і визначення їх пріоритетності (зокрема, що важливіше - регулярне отримання дивідендів або зростання вартості активів), завдання рівнів ризику, мінімального прибутку, відхилення від очікуваного прибутку і т.п.; вибір фінансової компанії (це може бути вітчизняна або зарубіжна фірма; при ухваленні рішення можна використовувати ряд критеріїв: репутація фірми, її доступність, види пропонованих фірмою портфелів, їх прибутковість, види використовуваних інвестиційних інструментів і т.п.); вибір банку, який вестиме інвестиційний рахунок.

Менеджеру важливо вибирати цінні папери залежно від їх ризикового ступеня. При цьому потрібно враховувати наступні ризики: капітальний ризик - загальний ризик на всі вкладення в цінні папери, ризик того, що не зможе їх повернути, не понісши втрат. Аналіз капітального ризику зводиться до оцінки того, чи варто взагалі мати справу з портфелем цінних паперів, чи не краще вкласти засобу в інші форми активів, наприклад, прямі інвестиції, нерухомість, іноземну валюту і т.п. Селективний ризик - ризик неправильного вибору цінних паперів при формуванні портфеля для інвестування порівняно з іншими видами паперів. Це ризик, пов'язаний з точною оцінкою інвестиційних якостей цінних паперів. Часовий ризик - ризик покупки або продажі цінного паперу в невдалий час, що спричиняє за собою втрати. Наприклад, в Росії, коли ще тільки створювалися чекові інвестиційні фонди, емітенти, які встигли потрапити в цю хвилю або трохи випередити її, забезпечили успішне розповсюдження своїх акцій. Ті ж, хто спізнився, випробовують значні утруднення в реалізації своїх паперів. Ризик законодавчих змін - ризик, який може приводити, наприклад, до необхідності перереєстрації випуску цінних паперів, зміни умов або замін випусків, що викликає істотні додаткові витрати і втрати для емітента і інвестора. Емісія цінних паперів може виявитися недійсною, можлива несприятлива зміна правового статусу посередників по операціях з цінними паперами і т.п. Ризик ліквідності - ризик, пов'язаний з можливістю втрат при реалізації цінного паперу через зміну оцінки її якості. Наприклад, цінні папери бірж, багатьох банків і акціонерних суспільств, придбані восени 1991 року в розпал ажіотажу за цінами в 1,5-2 рази вищі за номінал, через півроку продавалися по істотно нижчим курсам, або взагалі не реалізовувалися, хоча інфляційне зростання за цей час було вельми значне.

Кредитний ризик - ризик того, що емітент, що випустив боргові цінні папери, виявиться не в змозі виплачувати відсоток по них або основну суму боргу. Найхарактернішим прийомом реалізації такого ризику у нас є деякі державні боргові зобов'язання. Інфляційний ризик - ризик того, що при інфляції доходи, одержувані інвесторами від цінних паперів, знеціняться (з погляду купівельної спроможності) швидше, ніж виростуть, і інвестор зазнає реальні втрати. Високий рівень інфляції руйнує ринок цінних паперів. Процентний ризик - ризик втрат, які може понести інвестор у зв'язку із змінами процентних ставок на ринку. Зростання ринкового рівня відсотка веде до пониження курсової вартості цінних паперів, особливо облігацій з фіксованим відсотком. При підвищенні відсотка можливе масове скидання цінних паперів, емітованих під нижчі (фіксовані) відсотки і здатних бути, за умов випуску, достроково поверненими емітенту. Нарешті, відзивний ризик - ризик втрат для інвестора, якщо емітент відкличе відзивні облігації у зв'язку з перевищенням фіксованого рівня процентних виплат по них над поточним ринковим відсотком.

Ризик-менеджмент має в своєму розпорядженні певні можливості управління ризиком. Вони складаються із засобів дозволу ризиків і прийомів зниження ступеня ризику. Засобами дозволу ризиків є: уникнення ризику, яке означає просте ухилення від заходу, пов'язаного з ризиком; утримання ризику - залишення ризику за інвестором, тобто на його відповідальність; передача ризику - означає, що інвестор передає відповідальність за ризик комусь іншому, наприклад, страхової компанії; зниження ступеня ризику - зменшення вірогідності і об'єму втрат.

Основні прийоми зниження ризику: крім диверсифікації, це - придбання додаткової інформації (повніша інформація дозволяє зробити точний прогноз і понизити ризик, що робить інформацію товаром, причому дуже цінним), лімітація - це встановлення ліміту, тобто граничних сум витрат, продажу, кредиту і т.п.; лімітація застосовується банками для зниження ступеня ризику при видачі позик, господарюю

Подобные работы:

Актуально: