Планування бюджету фірми й операційний аналіз її діяльності

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ і НАУКИ УКРАЇНИ

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Кафедра фінансів

Курсова робота

з фінансового менеджменту

Тема: Планування бюджету фірми й операційний аналіз її діяльності

Виконав:

студент гр. 4437

Дмитрієв Б. С.

Перевірила:

Воробйова І. А.

Миколаїв 2007


ЗМІСТ:

Вступ………………………………………………………………………………………… 3

Розділ 1: Планування бюджету фірми………………………………………………….. 4

1.1. План збуту…………………………………………………………………………. 5

1.2. Графік очікуваних надходжень коштів………………………………………….. 5

1.3. Виробничий план…………………………………………………………………. 6

1.4. Кошторис прямих витрат на оплату праці………………………………………. 7

1.5. Кошторис загальнозаводських накладних витрат……………………………… 10

1.6. Кошторис товарно-матеріальних запасів на кінець періоду……………………11

1.7. Кошторис торгових і адміністративних витрат………………………………… 11

1.8. Касовий план……………………………………………………………………… 12

1.9. Прогнозний звіт про прибутки і збитки………………………………………… 13

1.10. Прогнозний балансовий звіт…………………...…………………………………14

Розділ2.Операційний аналіз виробничо-господарської діяльності фірми………. 16

2.1. Розрахунок маржинального прибутку і беззбитковості підприємства……… 16

2.2. Розрахунок запасу фінансової міцності………………………………………….19

2.3. Розрахунок ефекту операційного важеля й аналіз його динаміки……………...20

2.4. Аналіз чутливості фінансових результатів комерційної діяльності

до змін ціни і структури витрат…………………………………………………. 21

Розділ3.Аналізфінансового стану фірми………………………………………………28

Висновки……………………………………………………………………………………..39

Список використаних джерел………………………………………………………………46


ВСТУП

Новий складний етап формування ринкової економіки в нашій країні породив потребу в навчанні як практиків бізнесу, так і студентів вузів фінансовому менеджменту - науці управління фінансами підприємства, направленої на досягнення його стратегічних і тактичних цілей. Останні ж є індивідуальними для кожного суб'єкта, що господарює. Підприємства в складних умовах податкового клімату й інфляції можуть мати різноманітні інтереси в питаннях регулювання маси і динаміки прибутку, дивідендної політики, але багато аспектів діяльності підприємства розв'язуються за допомогою універсальних методів, напрацьованих світовою ринковою цивілізацією й об'єднаних у науці фінансового менеджменту в струнку і корисну в практичному відношенні систему.

Важливим етапом управління фінансами підприємства є фінансове планування. Як науковий процес обґрунтування руху грошових потоків фінансове планування дозволяє передбачити потреби в ресурсах, їх раціональний розподіл та використання. Це забезпечує стабільне функціонування суб’єктів господарювання та позитивний кінцевий результат їх діяльності.

Планування у фінансовому менеджменті грає велику роль. Для того, щоб дати команду, необхідно скласти завдання, програму дії, а для цього розробляються плани фінансових заходів, отримання доходів, ефективного використання фінансових ресурсів. Фінансове планування обіймає весь комплекс заходів щодо розробки планових завдань, а також втілення їх у реальність.

Отже, основними задачами фінансового планування є:

• визначення обсягу, структури капіталу;

• обґрунтування оптимальної величини та структури витрат виробництва та обігу;

• прогнозування джерел та розмірів надходжень;

• обґрунтування раціонального руху грошових коштів;

• визначення шляхів максимізації прибутку;

• здійснення постійного контролю за виконанням фінансових завдань.

Виходячи з цього, бачимо, що при організації фінансового планування встановлюють послідовність управлінських дій для розробки реальних планів, методи обґрунтування показників, альтернативних завдань та вибір оптимального в даних умовах.

В процесі фінансового планування відбувається конкретна ув’язка кожного виду капіталовкладень чи відрахувань та джерела його фінансування.

Широкий спектр дій, який виконує фінансове планування, дає право вважати його відправною точкою для прийняття ефективних господарських та фінансових рішень.

РОЗДІЛ 1. ПЛАНУВАННЯ БЮДЖЕТУ ФІРМИ

Річним фінансовим планом компанії є її бюджет, що служить як інструментом планування, так і контролю.

Бюджет – річний фінансовий план фірми.

Основними цілями фінансового планування є:

1. визнання грошових потреб підприємства;

2. оцінка майбутніх і виплат грошових коштів;

3. визнання розмірів необхідного додаткового фінансування.

Бюджет компанії класифікується за двома основними категоріями:

- поточним бюджетом;

- фінансовим бюджетом.

Поточний бюджет складається з:

• плану збуту;

• виробничого плану;

• кошторису прямих витрат на матеріали;

• кошторису прямих витрат на оплату праці;

• кошторису загальнозаводських накладних витрат;

• кошторису торгових і адміністративних витрат;

• прогнозного звіту про прибутки і збитки.

Фінансовий бюджет компанії складається з:

• касового плану (плану надходжень і виплат);

• прогнозного балансового звіту.

Основними етапами підготовки бюджету фірми є:

1) підготовка прогнозу продажу;

2) визначення очікуваного обсягу виробництва;

3) розрахунок виробничих витрат і експлуатаційних витрат;

4) визначення руху коштів та інших фінансових показників;

5) упорядкування планованих фінансових звітів.

Відправною крапкою при підготовці головного бюджету є план збуту (табл.1).

Від цього плану залежать всі інші частини бюджету. Він визначає кількість одиниць кожного виду виробів та вартість їх реалізації.

Таблиця 1.

План збуту фірми на рік, що закінчується 31 грудня 20X2 року

Показники1-й квартал2-й квартал3-й квартал4-й квартал

Всього

1. Очікувані продажі (в одиницях виробах) (вихідні дані)772,00721,00875,00824,00

3192,00

2. Ціна продажу одиниці виробу, грн..72,1072,1072,1072,1072,10

3. Загальний обсяг продажу (п.2 х п.1), грн..

55661,20

51984,10

63087,50

59410,40

230143,20

Актуально: