Товарознавча експертиза якості імпортних косметичних товарів

Полтавський університет споживчої кооперації України

Кафедра товарознавства та експертизи непродовольчих товарів

Курсова робота

з експертизи непродовольчих товарів

на тему:

„Товарознавча експертиза якості імпортних косметичних товарів”

(на матеріалах магазину „Астера” м. Полтава )

Виконала

Студентка групи

Науковий керівник:

Професор кафедри Козьмич Д.І

Полтава 2007


ПЛАН

Вступ

1. Значення експертизи для підвищення якості товарів.

2. Класифікація та групова характеристика асортименту косметичних товарів.

Класифікація і асортимент засобів для догляду за шкірою.

Класифікація засобів для догляду за волоссям

Засоби для укладання, завивки і збереження зачіски

Декоративна косметика

Засоби для губ

Засоби для догляду за нігтями

3. Аналіз нормативно – технічної документації, що регламентує якість косметичних товарів.

4. Вимоги до якості імпортних косметичних товарів.

Вимоги до пакування, маркування, транспортування, зберігання.

5. Характеристика дефектів косметичних товарів.

6. Організація та порядок проведення експертизи якості косметичних товарів.

7. Аналіз результатів експертизи якості на матеріалах магазину „Астера”.

Висновки та пропозиції

Використана література

Додатки


ВСТУП

Косметика – наука про красоту, мистецтво збереження тіла, а також обличчя молодим, гарним, здоровим. Пройшовши багатовіковий шлях, в наш час вона займає поважне місце як істинна наука, яка займається здоров’ям та красивим зовнішнім виглядом людини.

Слово „косметика” походить від грецького слова „космет”. Так називалися рабині, які прикрашали тіло та обличчя жінок Риму.

Косметикою займалися народи майже всіх країн на різних етапах свого історичного розвитку. Батьківщиною сучасної косметики прийнято вважати Схід. Історія донесла до нас через три тисячоліття у всій своїй неповторній красі облік єгипетської цариці Нефертіті, - її скульптурне зображення. Видно, що малюнок роту, брів, очей підкреслені гримом, підфарбовані нігті. Використання гриму як жінками, так і чоловіками було вимогою етикету.

Першими людьми, які займалися приготуванням косметики – масла, пудри, барвники, були жерці. Перший письмовий документ, в якому містився перелік свого роду косметичних правил, являється папірус Еберса. тут детально описано, як потрібно вмиватися миртовим, оливковим та кунжутним маслом, яке завозилося з Палестини, Аравії, Африки.

Відомо, що рецептами по приготуванню пудрі, білил, рум’ян, губної помади, які були написані царицею Клеопатрою, користуються і після її смерті.

За останні роки спостерігається тенденція розвитку парфумерно – косметичного ринку, роблячи акцент на здоров’я споживачів, індивідуалізацію і багатофункціональність косметики, створення нових сегментів ринку.

Товарознавча експертиза – особливий вид діяльності, що ґрунтується на знаннях про товар і спрямований на всебічне оцінювання товарів.

Експертиза – є дуже важливим елементом в формуванні ринку непродовольчих товарів, стимулює його розвиток і конкурентоспроможність. Проведення експертизи дозволяє виявити фальсифіковані та неякісні товари, захистити споживачів від підробок та товарів невідомого походження, сумнівного виробництва.

Метою даної курсової роботи є аналіз оцінки якості та проведення товарознавчої експертизи косметичних виробів. Для цього потрібно розглянути наступні питання:

Ø Охарактеризувати значення експертизи товарів для підвищення якості товарів;

Ø Провести класифікацію і групову характеристику асортименту косметичних товарів;

Ø Проаналізувати нормативно – технічну документацію, що регламентує якість косметичних товарів;

Ø Вивчити вимоги до якості косметичних товарів;

Ø Оглянути дефекти косметичних товарів;

Ø Організація та проведення експертизи якості косметичних товарів;

Ø Зробити висновки і пропозиції за результатами досліджень.


1. Значення експертизи для підвищення якості товарів.

За останні роки відбулося насичення внутрішнього ринку країни різноманітними товарами вітчизняного та закордонного виробництва, що призвело до падіння напруги споживацького попиту. В цих умовах різко зросли вимоги до якості продукції, правил гарантійного і післягарантійного обслуговування, не­шкідливості та безпеки продукції для споживача і навколишнього середовища. За такою кон'юнктурою ринку, що склалася останніми роками, стратегічним напрямом підприємницької діяль­ності є зростання якості товарів і зниження витрат виробництва. І є важливо і актуально, враховуючи те, що з прийняттям Закону України "Про захист прав споживачів" суми виплат споживачам і гарантією та у випадку заподіяння шкоди неякісними товара­ми досягли значних розмірів.

Найважливішою ознакою нашої економіки є випуск високоякісних і конкурентноздатних товарів.

Під час вирішення проблеми підвищення якості необхідно приховувати структуру, взаємозв'язки і фактори, що визначають якість виробів, виробництва, фірми і суспільства в цілому.

Ці взаємозв'язки представлені у вигляді "піраміди якості". Формування якості починається з розробки моделі і поставки продукції на виробництво. Підвищення якості продукції на цьому етапі забезпечує більш раціональне використання виробничих потужностей, прискорює її реалізацію, знижує ні прати від браку.

На етапі обігу підвищення якості продукції проявляється у зниженні витрат на її реалізацію і зберігання, зменшенні транс­портних витрат.

Під час експлуатації продукції високої якості знижуються її експлуатаційні витрати, покращуються умови та безпеки і праці.

Проте вирішити проблему підвищення якості окремим вироб­ництвам і підприємствам дуже складно, через те, що на якість впливають не тільки внутрішні (внутрішньовиробничі), але й зовнішні фактори, які одержали назву "якість суспільства". Без вдосконалення всіх елементів, що входять у блок "якість, суспільство і ви", важко розраховувати на високу якість продукції. В той же час високоякісна продукція гарантує успіх фірмі, підприємству, а це і у свою чергу призведе до успіху суспільства.

Для об'єктивного оціню­вання якості вітчизняних і імпортних товарів необхідні спеціалізо­вані організації з експертизи товарів, які можуть зробити компе­тентний висновок про якість партії товарів, які закуповуються, ви­значити їх вартість, походження, конкурентоспроможність. Вирішенню поставлених перед експертом завдань допомагає досвід, розумінню сутності проблеми, інтуїція фахівця.

"Експертиза" (походить від латинського ехреrtus дослід­ний) — це дослідження будь-якого питання чи об'єкта, яке вима­гає спеціальних знань, з наданням мотивованого висновку.

Експертиза товарів як специфічний вид діяльності являє со­бою випробування, дослідження якості (споживчих властивос­тей, нешкідливості, безпечності харчової цінності тощо, кількості та відповідності умовам нормативної документації, умовам дого­вору партії (або окремого товару) з поданням мотивованого, об'єктивного, кваліфікованого висновку.

Виділення цього напряму експертної діяльності в самостійну галузь відбулося на початку 90-х років XX століття, що пов'яза­но з розвитком промислового виробництва товарів і ринкових відносин. Внаслідок цього виникла необхідність глибокого дослідження товару як об'єкта комерційної діяльності і оціню­вання властивостей товарів.

Дуже часто термін "експертиза" ототожнюється з терміном "контроль", що є невірним. Експертиза відрізняється від контролю якості продукції або товарів сферою застосування, суб'єктами проведення експертизи, кінцевими результатами.

Після завершення експертизи складається акт експертизи, тобто результатом експертизи є письмовий обґрунтований вис­новок, за який експерт несе юридичну відповідальність.

До експертних організацій, які уповноважені проводити екс­пертизу кількості і якості товарів та здійснювати незалежні това­рознавчі експертизи в Україні, належать Торгово-промислова палата, центри метрології і стандартизації Держстандарту Украї­ни, державні структури у справах захисту прав споживачів Держ­стандарту України, Гігієнічний центр та структури Міністерства охорони здоров'я України, деякі громадські організації, діяль­ність яких пов'язана з контролем за якістю товарів.

Проведення експертизи доручається виключно експертам, спеціалістам, вченим, які володіють спеціальними професійними знаннями, мають відповідну високу теоретичну підготовку, до­статній життєвий досвід, збагачений практикою за своїм фахом.

Під час проведення контролю за якістю і безпекою продукції і товару кінцевим результатом роботи є:

· на виробничих підприємствах — посвідчення про якість;

· в торгівлі і під час проведення сертифікації — сертифікати відповідності, гігієнічні, санітарні, ветеринарно-санітарні, екологічні;

· при проведенні інших видів контролю — акти перевірки.

Для проведення експертизи на сучасному рівні необхідно зна­ти мету, завдання, що висуваються перед експертизою.

Експертиза споживчих товарів передбачає вивчення і визначення основних споживних властивостей товарів, їх змін в процесі виробництва, транспортування, зберігання, реалізації; відповідності визначених, передбаче­них заявками показників вимогам нормативної документації. Виходячи із визначеного, завданнями експертизи товарів є:

· проведення експертизи кількості і якості товарів виробни­чо-технічного призначення та товарів народного споживання з визначенням відповідності даним товаросупровідної докумен­тації постачальника;

· визначення відповідності встановлених показників якості документальним даним і даним нормативної документації;

· визначення відповідності упакування, маркування передба­ченим вимогам нормативної документації, контрактів;

· проведення ідентифікації товару з визначенням ступеню йо­го придатності до споживання; відповідності виду, різновиду, найменування, градації за якістю;

· визначення причин зниження якості товарів у процесі ви­робництва, транспортування, зберігання;

· визначення відповідності якості і вартості товару;

· відповідність товару штриховому коду, коду товарної но­менклатури зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД);

· визначення країни походження товару;

· проведення пошуку необхідної інформації і використання її в експертній діяльності;

· аналіз отриманих даних під час експертизи, їх оцінка, скла­ дання висновку.

Експертизи поділяють на попередні, додаткові, повторні, комплексні.

Додаткова експертиза — експертиза, яка проводиться внас­лідок недостатньо повного експертного дослідження товарів, до­кументів та інших матеріалів; виникнення нових питань, які не бу­ли поставлені при проведенні первинної експертизи. Така експер­тиза може бути призначена, наприклад, у разі появи нових доку­ментів, які не були подані експерту визначально, необхідності про­ведення експертизи якості після первинної експертизи кількості то­вару тощо. В усіх випадках додаткові експертизи проводяться з тих питань, які не були висвітлені в основній експертизі.

Додаткова експертиза доручається експерту, який проводив первинну експертизу. При проведенні додаткової експертизи ек­сперт вивчає питання, які не були досліджені при первинній екс­пертизі. Результати її оформляються окремим актом, який допов­нює акт первинної експертизи.

Повторна експертиза проводиться при виникненні незгоди між зацікавленими сторонами в оцінці висновку з первинної екс­пертизи.

Зацікавлені сторони обґрунтовують підстави для проведення повторної експертизи. Для її проведення призначається інший ек­сперт або експертна комісія, до складу якої повинні входити екс­перти. Об'єктом дослідження завжди виступає тільки той товар, який був поданий експертизі первинно, досліджуються ті ж самі властивості товару, при потребі доповнюються новими. Резуль­тати повторної експертизи вважаються остаточними, якщо вони співпадають з результатами первинної експертизи.

Підставами для проведення експертизи є сумніви заявника екс­пертизи в об'єктивності, точності, повноті проведення експерти­зи, достовірності результатів, компетентності, матеріальній заці­кавленості експерта, при виявленні інформаційної і товарної фальсифікації, протиріч у висновку експерта, а також в доказах, які пропонують зацікавлена сторона, арбітраж, суд, слідчі органи.

Обов'язковим є призначення повторної експертизи, якщо ви­явлено форми неможливості залучення експерта до роботи, якщо має місце отримання експертом винагороди безпосередньо від зацікавлених сторін.

Потреба в експертизі виникає з появою нових, малодосліджених товарів, а також при зберіганні яких внаслідок хімічних пере­творень можуть утворитися небезпечні для життя речовини.

За результатами експертизи складається один загальний акт, в якому кожен з експертів викладає свої методи досліджень об'єкта, аналізує отримані результати і робить висновок.

Комплексна експертиза є одночасно комісійною, багатопред­метною. За кількістю експертів, що беруть участь в проведенні експертиз, їх можна поділити на одноособові і комісійні.

Контрольна експертиза (перевірна експертиза) проводиться з метою перевірки роботи експертів, їх компетентності, правиль­ності дій, достовірності, обґрунтованості висновків.

Контрольна експертиза призначається з ініціативи керівницт­ва експертної організації, арбітражу, суду, слідчих органів.

Підставою для проведення контрольної експертизи є наявність розбіжностей у висновках експертів, які проводили первинну і повторну експертизи. Вона призначається на будь-якій стадії проведення основної експертизи.

Проводить експертизу новий склад експертів. Результати оформляються новим актом експертизи, в якому вказуються ви­явлені відхилення у висновках в порівнянні з актом контрольної експертизи.

За умови не виявлення процесуальних порушень експерт, який здійснює контрольну експертизу, складає лише звіт, а при вияв­ленні — складає акт контрольної експертизи відповідної форми.

За терміном проведення експертизи поділяють на постійні і тимчасові.

Постійні експертизи проводяться на основі складеної угоди з визначенням терміну її дії не менше одного року.

Тимчасові експертизи проводяться час від часу, оформляють­ся тимчасовою угодою, гарантійним листом, заявкою.

Експертиза вивчає раціональність і повноту використання си­ровини, методи її обробки, визначає безпечність матеріалів, ос­новного і допоміжного обладнання, пристроїв, які використову­ються в процесі виробництва товарів.

Товарознавча експертиза — оцінка споживчих властивостей товарів за органолептичними, фізико-механічними, хімічними, мікробіологічними показниками та показниками безпеки. Екс­пертиза проводиться на основі визначених нормативною доку­ментацією правил відбору зразків, дослідження яких дають репре­зентативний результат.

Суб'єктами експертизи виступають підприємства, організа­ції, об'єднання, фірми, приватні особи, зацікавлені в її проведен­ні, а також фізичні і юридичні особи, які здійснюють експертизу.

Експертом може бути особа, яка має відповідні знання у виз­наченій галузі і яка пройшла атестацію або сертифікацію відповідно до існуючого порядку. Вимоги, яким повинен відповідати і експерт за своєю професійною підготовкою, та порядок їх атестації обумовлюються напрямом діяльності експерта. Міжнарод­ним стандартом ІЗО 10011 -2-1991. "Керівні вказівки по перевірці і їй теми якості. Частина 2", Кваліфікаційними критеріями для експертів-аудиторів по перевірці систем якості нормуються відповідними вимоги до експертів-аудиторів.


2. Класифікація та групова характеристика асортименту косметичних товарів.

Косметичні товари підрозділяють на 3 групи:

♦ гігієнічні — застосовують для підтримки в здоровому стані шкіри, волосся, зубів;

♦ лікувально-профілактичні для попередження |попереджувати,запобігання|і лікування деяких захворювань шкіри, волосся;

♦ декоративні товари використовують для затушовування недоліків|нестач| і підкреслення зовнішності людини.

Лікувально-гігієнічна косметика підрозділяється на:

♦ засоби|кошти| для догляду за шкірою;

♦ засоби|кошти| для догляду за зубами і порожниною рота;

♦ засоби|кошти| для гоління і догляду за шкірою після|потім| гоління;

♦ засоби|кошти| для догляду за волоссям;

♦ інші косметичні засоби|кошти| — дезодоранти|, засоби|кошти| для ванн.

У окрему групу виділені косметичні серії і парфюмерно-косметичні набори.

Косметичні товари ділять також за віковою| ознакою — для жінок, чоловіків, юнацтва і дітей.

Косметичні товари різноманітні|всілякі| на вигляд, структурі, консистенції. Вони випускаються у вигляді водно-спиртових розчинів (лосьйони, зубні еліксири, рідкі шампуні); емульсій (креми); суспензій (зубні пасти, губні помади); емульгосуспензій| (тональні креми, рідка туш); гелів (шампуні, креми); порошків (пудра, рум'яна).


2.1 КЛАСИФІКАЦІЯ І АСОРТИМЕНТ ЗАСОБІВ|коштів|

ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ

До засобів|коштів| для догляду за шкірою відносяться креми і лосьйони.

Креми і лосьйони забезпечують очищення, живлення|харчування|, зволоження шкіри, захист від шкідливих зовнішніх дій.

Креми класифікуються за наступними|слідуючими| ознаками:

♦ по консистенції — густі (мазеподібні) і рідкі — містять|утримують| до 92% води, тому є|з'являються,являються| такими, що живильно-очищають — для зняття макіяжу, замість умивання. Рідкі креми добре очищають і зволожують (злегка тонізують);

♦ по складу;

♦ за призначенням.

По складу креми діляться на:

♦ жирові;

♦ безжирові;

♦ емульсивні.

Жирові креми| мають незначне розповсюдження|поширення|. Вони мають жировосковую| основою з|із| різними добавками, «не містять|утримують| води, тому погано вбираються в шкіру. За призначенням вони частіше захисні (Березовий), захищають шкіру від обвітрення і обмороження.

До спеціальних жирових відносять креми, які залежно від складу можуть бути від веснянок і пігментних плям, для профілактики вугрового висипу, для загару і від загару.

Безжирові креми — це креми, що не містять|утримують| жиру, на медово-гліцериновій або іншій основі. Наприклад, гелевидний крем для жирної шкіри, Оксамитові ручки — гель для рук, Карина.

Емульсійні креми найпоширеніші. Вони є прямою (зворотну) емульсією, де найдрібніші частинки|частки,часточки| жиру розподілені у воді або найдрібніші частинки|частки,часточки| води рівномірно розподілені в жировій основі, тому ці креми легко і швидко вбираються шкірою, не залишаючи жирного сліду. До складу емульсійних кремів входять жировоскова| основа, вода, аромат і різні добавки, вид яких залежить від призначення крему і його функцій.

Емульсійні креми можуть бути двох типів:

«Вода — жир» — це частинки|частки,часточки| води, емульговані в жирі. Призначені в основному для сухої шкіри.

«Жир — вода» — це частинки|частки,часточки| жиру, емульговані у воді. Вони містять|утримують| менше 45% жиру. Призначені в основному для жирної і нормальної шкіри, добре регулюють водний баланс.

Емульсійні креми залежно від складу можуть бути:

Звичайні|звичні| — без корисних і лікувальних добавок. Найбільш дешеві, наприклад Ланоліновий, Спермацетовий — це кращі креми для сухої шкіри, вони містять|утримують| підвищену кількість однойменних речовин, дуже добре зволожують шкіру. Підходять|пасують,личать| для будь-якого віку.

Гідратні (що зволожують) — містять|утримують| багато води, регулюють водний баланс шкіри, наприклад: Гармонія, Роса, Ворожка, Мусон, Сандра, Ольга, Волошка, Ромашка. В основному це денні креми.

Біокреми — містять|утримують| біологічно активні речовини у великій кількості, наприклад біокрем для особи|обличчя,лиця| Лісова німфа. Такі креми рекомендується особам|обличчям,лицям| старше 30-35 років. Різновидом біокремів є|з'являються,являються| гормоно місткі| креми — найефективніші, добре омолоджують, розгладжують шкіру. Але|та| їх треба застосовувати дуже обережно, оскільки|тому що| вони можуть викликати|спричинити| порушення внутрішнього обміну речовин, підсилити|посилити| зростання|зріст| волосся на обличчі. Точний склад кремів виробники не повідомляють.

Пілінг - креми залежно від складу підрозділяють на хімічні пілінги| (кератолики|) і препарати, що викликають|спричиняють| набухання кератину. Хімічні пілінги| діляться на фруктові і ензимні|. Фруктові пілінги| виробляються частіше на основі гліколевої кислоти (5— 10-15%), яка діє на самий верхній роговий шар епідермісу, розчиняючи речовину, що зв'язує клітки|клітини| між собою, і відмерлі клітки|клітини| віддаляються з поверхні шкіри.

Скраби у вигляді гелю, емульсії, пінистого крему призначені для механічного очищення шкіри. Вони містять|утримують| тверді частинки|, які при втиранні в шкіру сприяють механічному відлущуванню відмерлих кліток|клітин| рогового шару. Також використовується дрібний|мілкий| пісок, глинисті частинки|частки,часточки|, крем'янисті водорості, губка, мілко подрібнені| частинки|частки,часточки| шкаралупи волоського горіха, мигдалю, оливкових кісточок. Останнім часом замість шкаралупи до складу скрабів| частіше вводять|запроваджують| дрібні|мілкі| округлі поліетиленові кульки, частинки воску (наприклад, жожоба|), парафін та інші.

Пілінг-креми і скраби| часто входять до складу косметичних серій, наприклад Чорні перли, Формула тайги, аптека, Бабусі, Квітень і ін.

За призначенням креми підрозділяються на:

Креми для рук — залежно від складу і призначення вони можуть бути:

♦ захисні, наприклад Силікон, Оксамитові ручки —в їх склад входять кремнійорганічні з'єднання|сполучення,сполуки|, створюючи на шкірі захисну плівку. Вони оберігають|запобігають| від шкідливої дії лугів, кислот, солей|соль|. Захищають шкіру від висушуючої дії води, товарів побутової хімії (піномиючих| засобів|коштів|, пральних порошків, різних розчинників, а також забруднень різної природи).

♦ живильні|живлячі,поживні|, наприклад Велюр — чудовий засіб|кошт| для пом'якшення і живлення|харчування| шкіри рук, що піддаються частому миттю і несприятливому впливу вітру, сонця, дощу і снігу. Завдяки змісту|вмісту,утриманню| таких цінних|коштовних| компонентів, як оливкове масло|мастило,олія|, високоякісні жирові компоненти, вітамін Г і ментол, крем має м'яку консистенцію, легко наноситься|завдається| на шкіру, приємно її охолоджуючи. Екстракт ромашки володіє протизапальною дією, сприяє швидкому загоєнню дрібних|мілких| тріщин. До живильних|живлячих,поживних| відносяться також креми Ворожка, Зодіак, Лайн, Чорні перли, аптека, Бабусі, Лінда, Бальзам для рук, Лице|лик|, Дотик і ін.

Креми для ніг враховують особливості шкіри ніг. Наприклад Крем для ніг виробництва АТ «Невська косметика» — прекрасний засіб|кошт| для ефективного догляду за ногами. Він виготовлений на основі високоякісної сировини і лікувальних добавок. Основний склад: ланолін, гліцерин і оливкове масло|мастило,олія|.

Ці речовини пом'якшують і живлять |почувають| шкіру ступень, попереджають |попереджують,запобігають| утворення тріщин. Ментол і календула знімають відчуття|почуття| втоми і напруги|напруження| в ногах, покращують кровообіг. До ним також відносяться: гель для ніг Нефрит, Ефект, Біо-тоник, Чемпіон, Бальзам для ніг, Ворожка, Чорні перли.

Креми для тіла випускаються у великій розфасовці. Вони володіють розслаблюючою дією, роблять|чинять| шкіру м'якою, кажуть ранозагоювальну і протизапальну дію. Натуральні рослинні масла|мастила,олії|, що входять до їх склад, забезпечують інтенсивне зволоження шкіри. Крем наноситься|завдається| на тіло після|потім| купання. До цих кремів відносяться Крем для тіла, Крем-бальзам для тіла, Срібна Роса, Чорні перли.

Креми для губ — відмінний|інший| засіб|кошт| для пом'якшення шкіри губ (замість гігієнічної помади). Наприклад, Лінда (бальзам для губ), Крем для губ і ін. Випускаються з|із| різними смаковими добавками — Полуничний бальзам для губ, Малиновий, Вишневий і ін.

Креми для вік|повік|. Шкіра вік|повік| вимагає особливого відходу|догляду|, оскільки|тому що| тонка і відрізняється великою розтяжністю. До кремів пред'являють особливі вимоги. У їх складі не повинно бути речовин, дратівливих очі. Вони не містять|утримують| так званих масел|мастил,олій|», що розтікаються, таких, які могли б потрапити|попасти| в очі.

Креми для нігтів живлять|почувають| і зволожують шкіру навколо|навкруг,довкола| нігтя і під нігтьовою пластинкою|платівкою|, що покращує зростання|зріст| нігтів без вростання і інших порушень.

Креми для особи|обличчя,лиця| за призначенням і складу діляться на:

захисні; зволожуючі, очищаючі (для зняття макіяжу, пілінг-креми і
скраби|); живильні|живлячі,поживні| (звичайні|звичні| по складу, з|із| добавками, ліфтинг-креми, креми-маски, біокреми); спеціальні (від веснянок і пігментних плям, для профілактики від вугрового висипу, для загару і від загару, антицеллюлитні|).

Креми для особи|обличчя,лиця| випускаються з урахуванням|з врахуванням| типу шкіри:

♦для сухої шкіри;

♦для жирної і нормальної шкіри;

♦для будь-якого типу шкіри (але|та| якщо шкіра дуже суха — краще не застосовувати).

Ліфтинг-креми (креми для шкіри, що в'яне) — рекомендуються для жінок після|потім| 25 років. Функції цих засобів|коштів| зводяться в основному не до розгладження зморшок (всупереч рекламним зверненням |звертанням ,ставленням,обігу|), а до попередження |попереджувати,запобігання| їх передчасної появи або до зменшення їх видимості за рахунок підвищення пружності і еластичності шкіри.

На основні причини старіння шкіри — генетичну і імунну — косметика вплинути не в силах, проте|однак| дія зовнішнього середовища|середи| — вплив вільних радикалів — косметика здатна|здібна| пом'якшити або звести до мінімуму.

До таких засобів|коштів| відносяться креми, що містять|утримують| вітаміни А, Е в ліпосомах; вітаміни групи В, що містяться|утримуються| в дріжджових екстрактах, продуктах бджільництва, паростках|ростках| пшениці. Назви: Полідерм, Карина (з|із| ліпосомами), Калодерма, Магія, Лайн, Крем від зморшок.

2.2 КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАСОБІВ|коштів| ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ВОЛОССЯМ

Підтримувати волосся у хорошому стані якомога|як можна| довше допоможе правильний догляд із застосуванням різних гігієнічних і лікувально-профілактичних засобів|коштів|, а додати|наділити,надати| волоссю красивий колір|цвіт| і укласти в зачіску допоможуть засоби|кошти| для збереження|зберігання| зачіски і фарби|барви| для волосся.

Залежно від свого складу, а також від характеру|вдачі| корисних добавок засоби|кошти|, що випускаються російською промисловістю, по догляду за волоссям надають|роблять,виявляють,чинять| пом'якшувальне, антисептичне, тонізуючі дію на шкіру голови, підсилюють|посилюють| кровопостачання шкіри голови і тим самим живлять|почувають| волосся, регулюють роботу сальних залоз.

Асортимент засобів|коштів| для догляду за волоссям по функціональному призначенню можна підрозділити на наступні|слідуючі| групи:

♦ засоби|кошти| для миття волосся;

♦ засоби|кошти| для зміцнення і зростання|зросту| волосся і від лупи;

♦ засоби|кошти| для укладання, завивки і збереження|зберігання| зачіски;

♦ фарби|барви| для волосся.

До засобів|коштів| для миття волосся відносяться: шампуні для миття; бальзами|, ополіскувачі і кондиціонери; шампуні комплексної дії.

Засобами|коштами| для зміцнення і зростання|зросту| волосся і від лупи є|з'являються,являються|: креми, лосьйони, тоніки, рослинні масла|мастила,олії|, лікувальні маски.

Для укладання, завивки волосся і збереження|зберігання| зачіски застосовуються: лаки для волосся; гелі, піни, муси|, лосьйони для укладання; засоби|кошти| для хімічної завивки.

Фарби|барви| для волосся підрозділяються на рослинні (хна, басма) і штучні (хімічні).

Штучні фарби|барви| діляться на: шампуні відтінки, фарбувальні; фарби|барви| окислювальні, на основі солей|соль|; що освітлюють засоби|кошти|;

Засоби|кошти| для миття волосся:

До них відносяться:

♦ шампуні;

♦ бальзами|, ополіскувачі і кондиціонери;

♦ шампуні комплексної дії.

Шампуні — складні суміші речовин, що володіють різними властивостями. Вони можуть бути на мильній основі і на основі високоякісних синтетичних поверхнево-активних речовин (СПАВ). Останні добре промивають голову не тільки|не лише| в м'якій, але і в жорсткій і навіть морській воді; не утворюють, подібно до мила, нерозчинних солей|соль| кальцію і магнію, які осідають у вигляді білого нальоту і погано віддаляються при обполіскуванні водою. Волосся після|потім| миття цими шампунями набуває|придбаває| блиску, добре розчісуються, стають м'якими і еластичними, легко укладаються|вкладаються| в зачіску. Завдяки останнім досягненням науки шампуні стали мати м'якшу основу, що дозволяє застосовувати їх щодня. Лікувально-профілактичний ефект шампунів різного призначення досягається за рахунок спеціальних корисних добавок, як рослинних, так і синтетичних.

Широке застосування|вживання| у складі засобів|коштів| для миття знайшли натуральні екстракти і лікувальні компоненти. До стимулюючих засобів|коштів| відносять екстракти чебрецю|, шавлії, материнки, розмарину, женьшеню, перцевої м'яти; до заспокійливих компонентів — екстракти морських водоростей, лугової ромашки, валеріани, хмелю, пустирника. Протизапальною, загоюючою і слабкою|слабою| бактерицидною дією володіють екстракти календули, звіробою, ромашки, алое, низки|черги|, деревію і ін. У сучасні засоби|кошти| для чи миття волосся стали| вводити|запроваджувати| вітаміни А, З|із|, Е, Г, пантенол, алантоїн, мед і багато інших корисних добавок.

Шампуні розрізняють:

♦ за віковою ознакою (для дорослих і дитячі);

♦ по консистенції (рідкі, желеподібні, кремоподібні);

♦ по концентрації ПАВ (звичайні|звичні| і концентровані, ті що розбавляють водою);

♦ по типу волосся (для сухого, жирного і нормального
волосся, для волосся будь-якого типа);

♦ по виконуваних функціях.

По функціях шампуні підрозділяються на:

♦ звичайні|звичні| (для миття волосся);

♦ з|із| додатковими функціями: для частого миття, живильні |живлячі,поживні|шампуні (містять |утримують|комплекс корисних добавок), для ламкого|ламкого| волосся (містять|утримують| компоненти, сприяючі відновленню структури волосся), що січеться і ослаблених, шампуні від лупи (включають лікувальні добавки);

Рецептура дитячих шампунів розробляється особливо ретельно. Поверхнево-активні речовини, що вводяться|запроваджуються| в їх склад, володіють м'якою дерматологічною дією, не дратують|роздратовують,подразнюють| слизисту оболонку очей, мають карамелевий аромат.

Для миття волосся будь-якого типа призначені шампуні, пом'якшувальні, що містять|утримують|, жирові добавки і біологічно активні речовини. Ці шампуні добре промивають волосся у воді будь-якої жорсткості, додають|наділяють,надають| їм м'якість і природний блиск. Шампуні від лупи містять|утримують| спеціальні добавки, які надають|роблять,виявляють,чинять| антисептичну і протизапальну дію, попереджають|попереджують,запобігають| появу лупи і усувають свербіння|сверблячку,зуд|.

Особливої уваги вимагає волосся, що піддавалося хімічній завивці, забарвленню|фарбуванню|, освітленню. Для миття такого ослабленого волосся корисні шампуні, в рецептуру яких введені|запроваджені| речовини, які поновлюють структуру волосся, сприяючі їх оздоровленню, що володіють м'якою дією.

Бальзами, ополіскувачі, кондиціонери. До складу шампунів входять синтетичні миючі речовини, які додають|наділяють,надають| шампуням хороші|добрі| миючі і піноутворюючі| властивості. Проте|однак| такі шампуні іноді|інколи| сильно знежирюють волосся, при розчісуванні на волоссі може з'явитися|появитися| статична електрика і вони стають «неслухняними». Тому після|потім| миття шампунями корисно обробляти волосся кондиціонуючими засобами|коштами|: кондиціонерами, бальзамами|, ополіскувачами, які завдяки спеціально підібраній рецептурі покращують структуру волосся, додають|наділяють,надають| їм блиск, м'якість і еластичність, знімають статичну електрику, сприяють м'якому розчісуванню волосся, збільшенню їх об'єму|обсягу| (пишноти). Комплекс біологічно активних речовин, що входить в їх склад, оберігає|запобігає| волосся від надмірного висушування.

Бальзам — проникає безпосередньо під кератинові луски волоса, заповнюючи порожнечі|пустоти|, що утворилися між ними, що вирівнює поверхню волоса. Бальзам впливає на волосяну цибулину, стимулює зростання|зріст| волосся і регулює саловідділення|.

Сучасні кондиціонуючі засоби|кошти| поєднують|сполучають| в собі декілька функцій: ополіскувача-кондиціонера, бальзаму-ополіскувача, бальзаму-кондиціонера.

Кондиціонери і ополіскувачі (що кондиціонують лосьйони для волосся) наносять|завдають| на вимите вологе|вогке| волосся і залишають на 1-3 хвилини, після чого змивають теплою водою. Бальзами також застосовуються після|потім| миття волосся і відрізняються від ополіскувачів вищим вмістом корисних речовин. До ним відносяться бальзами-ополіскувачі: Легенда, Резонанс, Мусон, Нічна фіалка, Женьшеневий, Кропив'яний, Обліпиха; бальзами-кондионери|: Квітень, Дзінтарс, ополіскувач Персиковий і ін.

Шампуні комплексної дії. Шампуні «Два в одному» і «Три в одному» поєднують|сполучають| в собі властивості шампуню і що кондиціонує засоби|кошти| (бальзаму, ополіскувача, кондиціонера). Рекомендуються для людей з|із| обмеженим часом, а також зручні в дорозі. Краще застосовувати окремо шампуні і що кондиціонують засоби|кошти|, оскільки|тому що| головна функція шампунів — змивати, видаляти|знищувати,віддаляти| з волосся забруднення, а функція бальзамів| і ополіскувачів — проникати в структуру волос і шкіру голови. Виходить протидія.

Маски для волосся служать основою для процесу відновлення структури волосся, живлення|харчування| сухої і підсушування жирної шкіри голови. Маски застосовуються рідше, ніж інші засоби|кошти| — раз|якщо| в 1—2 тижні.

Всі засоби|кошти| даної групи випускаються для різних типів волосся, що обов'язково необхідно враховувати при їх застосуванні|вживанні|.

2.3 ЗАСОБИ|кошти| ДЛЯ УКЛАДАННЯ, ЗАВИВКИ І ЗБЕРЕЖЕННЯ|зберігання| ЗАЧІСКИ

Для того, щоб зробити красиву зачіску, випускаються спеціальні засоби|кошти|, до яких відносяться:

♦засоби|кошти| для укладання;

♦лаки для волосся;

♦засоби|кошти| для хімічної завивки.

До засобів|коштів| для укладання волосся відносяться: гелі, піни, муси|, лосьйони. Вони призначені для того, щоб зробити волосся слухняним і захистити їх від пошкоджень|ушкоджень| при укладанні.

У виробництві засобів|коштів| для укладання волосся використовуються полімерні речовини, які і виконують роль фіксатора. Вони обволікають волосся, створюють на них своєрідну плівку. Ця плівка добре фіксує зачіску і в той же час не створює зорового ефекту злиплого і жорсткого волосся, не утворює жирної плівки. Волосся стає більш пружним. Полімерна плівка також захищає волосся від несприятливих дій навколишнього середовища — вітру, ультрафіолетового випромінювання, пилу. У їх склад вводяться|запроваджуються| вітаміни і рослинні добавки, сприяючі зміцненню волосся. Гелі випускаються в тубах, піни — в аерозольній упаковці. Всі засоби|кошти| для зміцнення волосся легко віддаляються при митті волосся. До складу деяких пен| вводяться|запроваджуються| фарбники|барвники|, що дозволяють додати|наділити,надати| волоссю певний відтінок. Засоби|кошти| для укладання волосся бувають різній фіксації.

За допомогою засобів|коштів| для укладання волосся можна додати|наділити,надати| волоссю об'ємність (гідрогель Ласта), ефект «мокрого волосся», дощових крапель|краплин|, ефект леліток|блискіток|. Випускається також віск для укладання волосся, рідина для укладанні ін.

Лаки для волосся

Подобные работы:

Актуально: