Ситуаційний аналіз умов збутової діяльності Київського торгівельного представництва ЗАТ "Галичина" на ринку молочних продуктів Київської області

Міністерство освіти і науки України

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Факультет менеджменту та маркетингу

Кафедра промислового маркетингу

Спеціальність “Маркетинг”

До захисту допущено

Завідувач кафедри

« » ___________ 2010 р.

ЗВІТ про переддипломну практику до дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» з напряму підготовки 0501 "Економіка і підприємництво” на тему:

СИТУАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ УМОВ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КИЇВСЬКОГО ТОРГІВЕЛЬНОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА ЗАТ „ГАЛИЧИНА” (М.РАДЕХІВ, ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ) НА РИНКУ МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Студентка групи _____________________________ (ПІБ)_____________

Керівник роботи _____________

Київ 2010


Зміст

1 Аналіз виробничої діяльності підприємства ЗАТ „Галичина” та збутової діяльності його Киівського торгівельного представництва (КТП) на ринку молочних продуктів

1.1 Виробнича діяльність підприємства ЗАТ „Галичина

1.2 Збутова діяльність КТП ЗАТ „Галичина

2 Аналіз маркетингового середовища збутової діяльності КТП ЗАТ „Галичина

2.1 Аналіз макросередовища збутової діяльності КТП ЗАТ „Галичина

2.2 Аналіз мікросередовища діяльності КТП ЗАТ „Галичина

3 Формулювання управлінської проблеми в збутовій діяльності КТП ЗАТ „Галичина” за результатами аналізу маркетингового середовища діяльності

Список використаної літератури

Додатки


1 Аналіз виробничої діяльності підприємства ЗАТ „Галичина” та збутової діяльності його Киівського торгівельного представництва (КТП) на ринку молочних продуктів

1.1 Виробнича діяльність підприємства ЗАТ „Галичина”

Виробнича діяльність підприємства ЗАТ „Галичина” в дипломному дослідженні характеризується наступним комплексом основних показників:

1. Станом ринку молочної продукції України, його основними тенденціями та місцем ЗАТ „Галичина” на ринку;

2. Станом внутрішнього середовища підприємства ЗАТ „Галичина”;

3. Товарним асортиментом молочної продукції ЗАТ „Галичина”;

4. Порівняльний рівнем споживчої якості (конкурентоспроможності) молочної продукції ЗАТ „Галичина”;

5. Організаційною моделлю підтримки трьох рівнів товару (молочної продукції) ЗАТ „Галичина”;

6. Організацією збутової мережі молочної продукції ЗАТ „Галичина”.

В результаті дипломного дослідження отримані наступні основні показники виробничої діяльності ЗАТ „Галичина”:

1. Ринок молочних продуктів України і його основні тенденції

Ринок молока і молочних продуктів - це система економічних, фінансових і обмінно-торгових відносин між виробниками та споживачами молока, яка покликана збалансувати попит і пропозицію та забезпечити споживання молока і молокопродуктів на рівні, що відповідає життєвим потребам, смакам і платоспроможному попиту населення.

Загальнi тенденцiї та особливостi розвитку галузi, у якiй здiйснює дiяльнiсть ЗАТ”Галичина”, сезонний характер виробництва. Молочна промисловiсть України - одна з провiдних галузей агропромислового комплексу України. Питома вага галузi в загальних обсягах харчової та переробної промисловостi складає понад 18 %, у той час як м'ясна - 13 %, тютюнова - 10% i кондитерська - 6 %.

Молочний ринок України перебуває у станi активного розвитку та є експортоорiєнтованим.

На сьогоднiшнiй день ще не вiдбувся розподiл молочного ринку мiж лiдерами i ще не надто високi бар'єри для входження нових гравцiв. Жоден з гравцiв не має власної нацiональної дистрибуцiї. Оператори ринку розподiленi на два окреслених сегменти - власники нацiональних брендiв (або таких, що претендують на статус нацiональних) та регiональнi заводи, орiєнтованi на регiональнi ринки збуту. Крiм того, активно зростає споживання молочних продуктiв всiх цiнових категорiй. Завдяки росту доходiв населення, споживач для покупки молочних продуктiв переходить з ринку до магазину i готовий купувати продукцiю премiум-класу та новi категорiї продукцiї, серед яких напої на базi молока i соку, рiзновиди збагачених кефiрiв, творожкiв, сирiв та iн.

В цiлому українськi виробники не задовольняють попит українського населення на продукцiю молочної галузi. На сьогоднiшнiй день молокозаводи для того, щоб забезпечити себе сировиною, почали iнвестувати у будiвництво ферм. За оцiнками експертiв ринку потреби в молоцi у 1,5-2 рази перевищують обсяги його виробництва в Українi. Крiм того, за попереднiми оцiнками мiнiстерства агропромислової полiтики України виробництво молока в Українi у 2007 роцi склало 12,3 мiльйона тонн, що на один мiльйон тонн менше нiж у попередньому роцi. Загальне ручне споживання молока в Українi становить 230 л на душу населення.

Світовий ринок молока та молочної продукції не одне десятиліття характеризується стійкою тенденцією до зростання обсягів виробництва. Не винятком був і 2008 рік. За попередніми підсумками, світове виробництво молока становить 692,7 млн т, що на 15 млн т, або на 2,2%, більше, ніж 2007 року.

Збільшилося виробництво всіх видів молокопродукції, які продають на світовому ринку. Так, обсяг сухого знежиреного молока збільшився до 24,6 млн т (на 2,1% до рівня 2007 року), сухого незбираного молока — до 23,5 млн т (+6,8%), масла — 63,3 млн т (+3,1%), сиру — 85,4 млн т (+1,4%). Найбільше додали до зростання світового виробництва країни Азії, які у 2008 році збільшили власне виробництво молочної продукції на 8,3 млн. т, або на 3,5%, до попереднього року. Вклад інших країн був меншим. Країни Латинської Америки збільшили власне виробництво на 3,2 млн т, Північної Америки — на 1,9, Європи — на 2,1 млн т. Але ці позитивні тенденції в загальному підсумку були менш відчутними у зв’язку зі зменшенням виробництва в Австралії (- 4,2%) та Новій Зеландії (- 4,5%).

Частка України в структурі світового виробництва становить менше двох відсотків. За підсумками 2008 року, в Україні було вироблено 11,8 млн т молока, що на 4,1% менше, порівняно з 2007 роком: суттєвий вплив мало скорочення поголів’я основного стада. Так, на початок 2009 року в усіх категоріях господарств було 2,9 млн корів, що на 5,7% менше за показники попереднього року.

У 2008 році вітчизняна молочна промисловість зменшила й обсяги виробництва. Масла вершкового було вироблено 84,7 тис. т — на 15,3% менше, ніж 2007 року, кисломолочної продукції — 528,6 тис. т (-1%), молока обробленого рідкого — 796,6 тис. т (-8%). А от виробництво жирних сирів зросло до 248 тис. т, або на 0,8% більше проти 2007 року.

Незважаючи на від’ємну динаміку розвитку галузі, Україна перебуває на десятій сходинці в світовому рейтингу молочних виробників. Особливістю світового ринку молока та молоко продукції є те, що для зовнішнього продажу надходить лише невелика частка виробленої продукції (близько 7%), що різнить його з іншими аграрними ринками.


Таблиця 1.1

Динаміка кількості дійних корів (тис.голів) по країнах 2000 - 2008 р.

200020012002200320042005200620072008
Південна Африка545545540536518540540540535
Австралія2 1652 1232 0482 0382 0101 8701 7861 7001 700
Китай5 2385 6626 8738 93211 08012 16113 63212 180..
Індія86 86288 40181 07265 13568 25669 759......
Аргентина2 5002 4002 2002 1002 2002 3002 1502 150..
Бразилія16 04015 90015 60015 30015 20015 10015 29015 925..
Австрія621612600573541538533526522
Бельгія594596577559543523507500495
Чехія547496477460434439426410405
Данія644628613589569558555551550
Франція4 1534 1954 1284 0263 9473 9583 8783 8463 800
Німеччина4 5644 4484 3734 3384 2874 1644 0544 0874 050
Ірландія1 1531 1481 1641 1561 1561 1221 1011 0871 088
Італія2 1722 1691 9111 9131 8381 8421 8141 839..
Голландія1 5321 5461 4861 4781 4711 4331 4201 4131 406
Польща3 0472 9912 9042 8972 7962 7952 8242 7872 830
Великобританія2 3392 2082 2292 2072 1522 0072 0051 9771 960
Руминія1 6921 6921 6841 5091 5661 5871 6391 573..
Росія13 10012 70012 20011 10011 0009 6479 6479 4059 210
Швейцарія714720658638627618618614615
Україна5 4314 9184 7164 2844 0613 9503 4103 3473 080
Канада6 8006 8001 0841 0651 0411 0191 005989..
Мексика6 8006 8006 800..2 1972 222....
США9 2069 1149 1399 0839 0129 0439 1129 1589 270

Рис.1.1. Динаміка поголів’я корів в Україні та загального обсягу виробництва молока в 1990 – 2009 роках за даними Держкомстата України

Рис.1.2. Частка областей України у національному виробництві сирого молока (2008)


Проте незважаючи на дефiцит виробництва молока як сировини, виробництво багатьох молокопродуктів збільшується. Оператори ринка пояснюють таку ситуацію тим, що офiцiйнi статистичнi показники по виробництву молока (сирого) не враховують закупівлю молока у населення, яке завдяки постійному росту закупівельних цин забезпечують зростання закупок молока для виробництва молокопродуктiв переробними пiдприємствами. Найбiльш динамiчний темп розвитку має ринок йогуртiв. Другу позицiю за темпами розвитку має ринок кефiрiв.

Молочна сировина в Україні має низькі показники якості і не відповідає вимогам міжнародних стандартів, що, насамперед, пов’язано з невикористанням генетичного потенціалу молочної худоби, її захворюваннями, низьким забезпеченням повноцінними кормами, застарілою технікою і технологіями, що використовують сільськогосподарські та молокопереробні підприємства. У 2008 році сільськогосподарські підприємства продали на переробку лише 17% молока, яке відповідало стандарту ДСТУ 3662-97, при цьому лише 14 % було вищого ґатунку, а 78 % зараховано першим ґатунком. У 2008 році вміст білка в молоці рідко відповідав базисному нормативу і в переважній більшості був на рівні 2,6-2,8%. Лише 10-15% молока, виробленого в Україні, в зв’язку з невисокою якістю можна використовувати для виробництва сирів. Тому для збільшення обсягів виробництва та покращання якості сировини потрібно інвестувати кошти у селекційно-племінну справу, запроваджувати науково обґрунтовану систему годівлі та енергоощадливі технології, сприяти підвищенню загальної культури виробництва. Сучасний ціновий механізм стимулює підвищення якості молока, оскільки передбачає співвідношення вартості жиру та білка у структурі ціни у пропорції 40:60 відсотків.

Ринок Київської області належить до найбільш ємних в Україні. Для Київської області характерним є відносно високий рівень життя населення. Максимальна вартість споживчого кошика склалась у м. Києві, де спостерігається найвище співвідношення між його вартістю та рівнем заробітної плати і де досягнуто найвищого рівня споживання харчових продуктів, у тому числі молока і молочних продуктів.

Сучасні умови та тенденції функціонування регіонального ринку молока і молочних продуктів Київської області створюють передумови для підвищення рівня концентрації і спеціалізації виробництва в галузі. Потужні молокопереробні підприємства мають сталі, міцні господарські зв’язки з постачальниками матеріально-технічних ресурсів і споживачами продукції; пропонують продукцію високої якості та намагаються задовольняти потреби різних прошарків населення. Окремі малі та середні молочні заводи, які переробляють до 50 тонн молока на добу, починають працювати як збірні пункти для великих молокозаводів, здійснюючи первинну обробку сирого молока (збирання та охолодження).

Основні тенденції на ринку молока і молокопродуктів у січні-квітні 2009 року настпуні:

- зменшення поголів’я корів станом на 1 травня 2009 року порівняно з 01.05.2008 на 6,8% (у т.ч.: у сільськогосподарських підприємствах – на 6,4%, господарствах населення – на 6,9%);

- зменшення у січні-квітні 2009 року порівняно з аналогічним періодом 2008 року на 0,2% виробництва молока в усіх категоріях господарств (в сільгосппідприємствах виробництво молока зросло на 7%, в господарствах населення – зменшилось на 2,1%);

- у січні-квітні 2009 року спостерігалося зменшення виробництва продукції молочної промисловості порівняно з січнем-квітнем 2008 року на 15,5%;

- індекс споживчих цін на молоко у січні-квітні 2009 року склав – 100%, індекс цін виробників молочних продуктів та морозива – 105,9%, індекс закупівельних цін – 92,7%.


Таблиця 1.2

Баланс молочної галузі України у 2007 - 2009 роках

(у перерахунку на молоко, тис. тонн)

п/п

Показник

2007 рік,

звіт

2008 рік,2009 рік, прогноз
IПопит на продукцію1253312000,712200
1.1Внутрішнього ринку – всього1159410834,811500
з нього:
1.1.1.Фонд споживання104489634,810300
1.1.2.Інше споживання11461200,01200
1.2.Зовнішнього ринку (експорт)9391165,9700
IIПропозиція продукції1255312000,712200
2.1.Внутрішнього ринку – всього1233411761,811500
2.1.1.Власне виробництво1226211761,311500
2.1.2.Зміна запасів на кінець року-7200
2.2.Зовнішнього ринку (імпорт)199238,9700
Споживання на душу населення, кг на рік224,6208,5224,4

За даними Держкомстату у 2008 році виробництво молока склало 11761,3 тис. тонн, що на 4,1% менше ніж за 2007 рік. Імпорт молока і молокопродуктів за 2008 рік за оперативними даними склав 238,9 тис. тонн в перерахунку на молоко, експорт – 1165,9 тис. тонн. Це дало змогу забезпечити споживання молока і молокопродуктів на одну особу на рівні208,5 кг на рік, що на 7,2% менше, ніж у 2007 році.

У 2009 році очікується зменшення виробництва молока до 11500 тис. тонн, щоз урахуванням можливих обсягів імпорту у межах 700 тис. тонн дасть змогу збільшити споживання цієї продукції на одну особу до 224,4 кілограмів (раціональна норма – 380 кг). Експорт у 2009 році оцінюється в межах700 тис. тонн, тобто менше ніж у минулому році на 40%.

Сировинна база та виробництво.

За даними Держкомстату України станом на 1 травня 2009 року у порівнянні з аналогічною датою 2008 року в усіх категоріях господарств поголів’я корів зменшилося на 6,8% і склало 2883,4 тис. голів, в тому числі у сільськогосподарських підприємствах – на 6,4% (625,9 тис. гол.), у господарствах населення – на 6,9 % (2257,5 тис. гол.).

За січень-квітень 2009 року середній надій молока на одну корову в сільськогосподарських підприємствах склав 1179 кг, що на 15,2% більше ніж за аналогічний період 2008 року.

Довідково: за 2008 рік середній надій на одну корову в сільгосппідприємствах України склав 3366 кг, що на 7,5% більше ніж за 2007 рік. В Німеччині – 6439 кг, в Польщі – 4541 кг, в США – 8896 кг.

За рахунок зменшення чисельності поголів’я корів обсяги виробництва молока в усіх категоріях господарств у січні-квітні 2009 року в порівнянні з січнем-квітнем 2008 року зменшилися на 0,2% і склали 3074,5 тис. тонн, в тому числі у сільськогосподарських підприємствах – 674,3 тис. тонн (зростання на 7%), у господарствах населення – 2400,2 тис. тонн (зменшення на 2,1%). У господарствах населення зосереджено близько 80% загального обсягу виробництва молока.

У січні-березні 2009 року на переробні підприємства надійшло 884,7 тис. тонн молока, що на 20,9% менше ніж за аналогічний період 2008 року. Середня ціна закупівлі знизилась порівняно із січнем-березнем 2008 року на 14,2% і склала 1675,7 грн./тонну, проте це пов'язано не із ситуацією на ринку, а зі зміною порядку виплати ПДВ сільгосптоваровиробникам.

Довідково: за 2008 рік на переробні підприємства надійшло 5396,7 тис. тонн молока, що на 10,5% менше показника 2007 року. При цьому середня ціна закупівлі молока переробними підприємствами підвищилась порівняно 2007 роком на 9,3% і склала без врахування ПДВ 1631,9 грн./т (2107,4 грн./т - від сільгосппідприємств, 1386,4 грн./т – від господарств населення).

У січні-квітні 2009 року промислове виробництво молочних продуктів скоротилось на 15,5%. Зокрема зменшилось виробництво вершкового масла – на 22,2%, сирів кисломолочних та неферментованих – на 10,8%, сирів жирних – на 7,1%.

Зовнішня торгівля.

За даними Держкомстату у 2008 році найбільшу частку в експорті молока і молочних продуктів займали сири всіх видів, яких було вивезено близько 77,4 тис. тонн (на 25% більше ніж за 2007 рік) та молоко і вершки згущені – вивезено близько 80,3 тис. тонн (на 9,6% більше), також майже в 1,6 рази збільшились обсяги експорту масла вершкового. Основними імпортерами української молочної продукції є країни СНД.

За оперативними даними Держмитслужби у січні-квітні 2009 року було експортовано молока і молочних продуктів близько 255 тис. тонн в перерахунку на молоко, що приблизно на 34% менше ніж у січні-квітні 2008 року. За цей же період в Україну було ввезено близько 215 тис. тонн молокопродуктів в перерахунку на молоко. Зокрема було ввезено близько 8,1 тис. тонн вершкового масла та близько 2,7 тис. тонн сирів.

Цінова ситуація.

Впродовж останніх років на ринку спостерігається зростання закупівельних цін, що пов'язано із зменшенням пропозиції сировини на ринку. Крім того слід зазначити, що для ринку молока притаманний сезонний характер виробництва, що значною мірою впливає на рівень закупівельних цін впродовж року.

Основні цінові тенденції на внутрішньому ринку молока у січні-квітні 2009 року виглядали наступним чином:

- індекс закупівельних цін на склав 92,7%; індекс цін виробників молокопродуктів і морозива - 105,9% (у квітні – 100,2%); індекс споживчих цін на молоко - 100% (у квітні – 98,2%), на сири тверді – 105,7% (101,3%), на масло вершкове – 117,6% (100,7%).

Довідково: за 2008 рік індекс закупівельних цін на молоко склав 95,4%, індекс цін виробників молока і молокопродуктів – 104,1%. Індекс споживчих цін на молоко за 2008 рік склав 114,6%, сир твердий – 107,9%, масло – 110,2%. У структурі витрат домогосподарств на продовольство витрати на молоко і молочні продукти складають близько 10%.


Таблиця 1.3

Закупівельні ціни на молоко станом на 10.02.2009

Назва молокозаводуРегіонЦіна за 1 літр молока, грн.Минулий тиждень
ВАТ "Вімм-Білль-Данн"Київська обл.2,1–2,6
ВАТ"Шосткинський міськмолкомбінат"Сумська обл.1,4–2,4
ТОВ "Вімм-Білль-Данн-Україна" — "Харківський молочний комбінат"Харківська обл.2,1–2,6
ТОВ "Люстдорф"Вінницька обл.2–2,5

Таблиця 1.4

Закупівельні ціни на молоко станом на 01.09.2009

Назва молокозаводуРегіонЦіна за 1 літр молока, грн.Минулий тиждень
ВАТ "Вімм-Білль-Данн"Київська обл.1,6–1,85*1,6–1,85*
ВАТ "Канівський маслосирзавод"Черкаська обл.1,7–21,7–2
ВАТ"Шосткинський міськмолкомбінат"Сумська обл.1,3–2,31,3–2,3
Сакський молокозаводАР Крим22
ТОВ "Вімм-Білль-Данн-Україна" — "Харківський молочний комбінат"Харківська обл.1,6–1,85*1,6–1,85*
ТОВ "Люстдорф"Вінницька обл.1,8–2,31,8–2,3
Закупівельна ціна на молоко від населенняРегіонЦіна за 1 літр молока, грн.Минулий тиждень
ВАТ "Буринський завод сухого молока"Сумська обл.1,11,1
ВАТ "Канівський маслосирзавод"Черкаська обл.11
ВАТ"Шосткинський міськмолкомбінат"Сумська обл.11
ДК "Мегатрейд-Юг"АР Крим1,41,4
ПП " Молокозавод - Олком"Запорізькаобл.1,05–1,21,05–1,2
ТОВ "Люстдорф"Вінницька обл.1,11,1

Таблиця 1.5

Закупівельні ціни на молоко станом на 12.01.2010

Назва молокозаводуРегіонЦіна за 1 літр молока, грн.Минулий тиждень
ВАТ "Канівський маслосирзавод"Черкаська обл.2,9–42,7–4,1
ВАТ"Шосткинський міськмолкомбінат"Сумська обл.2,8–3,9
ЗАТ "Тернопільський молокозавод"Тернопільська обл.3,53,5
Сакський молокозаводАР Крим2,52,6
ТОВ "Люстдорф"Вінницька обл.3,53,5
Закупівельна ціна на молоко від населенняРегіонЦіна за 1 літр молока, грн.Минулий тиждень
ВАТ "Канівський маслосирзавод"Черкаська обл.2–2,52,2–2,8
ВАТ"Шосткинський міськмолкомбінат"Сумська обл.2–2,5
ДК "Мегатрейд-Юг"АР Крим2,32,1
ЗАТ "Тернопільський молокозавод"Тернопільська обл.32,4
ПП " Молокозавод - Олком"Запорізька обл.3,15–3,253,15–3,2
ТОВ "Люстдорф"Вінницька обл.2,853

2. Аналіз внутрішнього середовища підприємства ЗАТ „Галичина”

Форма власності та організації підприємства - Закрите акціонерне товариство "Галичина" ( Україна, Львівська область, місто Радехів, вулиця Б. Хмельницького, 120, код ЕДРПОУ 25553579, вид економічної діяльності – КВЕД 15.51.0 - Виробництво молочних продуктів).


Таблиця 1.6

Основні акціонери ЗАТ „Галичина” станом на 01.01.2009

Найменування юридичної особи засновника та/або учасникаКод за ЄДРПОУ засновника та/або учасникаМісцезнаходженняВідсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ТзОВ "Галмолторг"31215183Україна Львівська Сихiвський 79035 м.Львiв Зелена,1478.06452
ВАТ "Буський молокозавод"22341836Україна Львівська Буський 80530 с.Ожидiв8.3871
ТзОВ "Люс-три"33981224Україна Львівська Сихiвський 79035 м.Львiв Зелена,14775.48387
ВАТ "Шумський маслозавод"00447155Україна Тернопільська Шумський 47100 м.Шумськ I.Франка,108.06452

ЗАТ „Галичина” створено на базi Радехiвського маслозаводу 1 червня 1998 року. На сьогоднiшнiй день ЗАТ "Галичина" входить до п'ятiрки лiдерiв серед виробникiв цiльномолочної продукцiї в Українi та є одним з основних постачальникiв молоко продукцiї Захiдного регiону України та має за мету розширити сферу свого впливу на iншi регiони.

Основним видом дiяльностi ЗАТ "Галичина" є виробництво цiльномолочної продукцiї. Але крiм цього, в асортиментному портфелi є масло, сухе молоко.

Асортимент: молоко, сметана, кефiр, йогурт, маслянка, масло, сухе молоко. Упаковки: плiвка, стакан, пюр-пак, ПЕТ. Новим продуктом, який ТМ "Галичина" представила на молочному ринку України у 2008 роцi, є ряжанка, десерти, чотири види енергетичних напоїв "12 вiтамiнiв".

Виробничi потужностi ЗАТ "Галичина" зосередженi на Радехiвському молокозаводi, де встановленi лiнiї з виробництва рiзних видiв цiльномолочної продукцiї. На сьогоднi вони дозволяють переробляти 300 тонн молока на добу, а пiсля реконструкцiї та будiвництва нових цехiв переробка збiльшить-ся до 600 т.

Продукцiя, яка виробляється ЗАТ "Галичина" реалiзується комiсiонером ТзОВ "Галмолторг" (один із акціонерів) - компанiєю, яка є ексклюзивним дистриб'ютором ТМ "Галичина" та управляє збутовою мережею групи. Дистрибуцiйна мережа складається з 26 торгових представництв в захiднiй, центральнiй, пiвденнiй та схiднiй Українi. Основними споживачами молочної продукцiї, яку реалiзує ТзОВ "Галмолторг", є суб'єкти пiдприємницької дiяльностi - невеликi компанiї (за результати 2008 року питома вага склала близько 60%), тодi як частка мережевих супермаркетiв серед споживачiв продукцiї Підприємства склала 27%.

Фiнансовий стан ЗАТ "Галичина" у 2006 -2009 роках характеризується нижченаведеними показниками (табл.1.1 на основі фінансової звітності підприємства за 2006 -2009 рр., наведеній в Додатку А), які свідчать про високу прибутковість бізнесу для акціонерів підприємства на рівні дивідендної доходності 200 - 300% річних на номінал акції, що на порядок вище альтернативної доходності інвестицій на фінансовому ринку України:

Таблиця 1.7

Основні фінансові показники діяльності ЗАТ „Галичина” у 2006 -2009 рр.

Показникик діяльності2006200720082009 (3 квартали)
1. Обсяг валюти балансу, тис.гн.83 452188 521330 365319 723
2. Обсяг статутного капіталу, тис.грн.3101 8601 8601 860
3. Обсяг власного капіталу, тис.грн.17 38926 49938 80244 359
4. Обсяг чистого валового доходу, тис.грн.160 269270 032411 161346 261
5. Обсяг чистого прибутку після оподаткування, тис.грн.3 8269 11012 3025 557
6. Кількість акцій310310310310
7. Номінал акції в грн.1 0006 0006 0006 000
8. Акціонерний прибуток на 1 акцію, грн.12 34329 38639 68723 900
9. Дивідендна доходність акції при 50% розподілі дивідендів акціонерам, в %617,15244,88330,73199,17

Організаційна структура - сьогоднi органiзацiйна структура ЗАТ "Га-личина" включає наступнi рiвнi управлiння:

1. Загальне управлiння фiрмою здiйснює Генеральний директор. Безпосереднє управлiння пiдприємством здiйснюють заступники генерального директора: директор з виробництва, фiнансовий директор, директор з логiстики, комерцiйний директор, директор з питань заготiвлi сировини, директор з питань якостi, директор по роботi з персоналом, директор з розвитку кожен з яких є директором вiдповiдного департаменту.

2. Основними структурними одиницями ЗАТ "Галичина" є вiддiли, вiддiлення, служби. Пiдроздiли здiйснюють управлiння одним з напрямiв дiяльностi заводу. Загальне управлiння роботою структурних одиниць здiйснюють заступники генерального директора. Безпосереднє управлiння роботою пiдроздiлу здiйснює його керiвник. Керiвник пiдроздiлу призначається та звiльняється з посади наказом генерального директора.

3. У вiдповiдностi з поточними напрямками дiяльностi та функцiями, що забезпечують цю дiяльнiсть, в структуру органiзацiї входять:

3.1. Департамент логiстики:

1) вiддiл транспортної логiстики

2) вiддiл постачання

3) диспетчерська служба

3.2. Департамент фiнансiв

4) фiнансова служба

5) бухгалтерська служба

6) контрольно-ревiзiйний вiддiл;

3.3. Департамент маркетингу та продажу:

7) дистрибуцiя;

8) гуртовий продаж

9) вiддiл маркетингу;

3.4. Департамент питань виробництва:

10) молокозавод

3.5. Департамент питань сировини:

11) вiддiл заготiвлi сировини;

3.6. Департамент роботи з персоналом HR:

12) вiддiл роботи з персоналом;

13) вiддiл кадрiв;

3.7. Департамент розвитку:

14) технiчний вiддiл;

3.8. Департамент забезпечення дiяльностi:

15) адмiнiстративно-господарська служба

16) служба безпеки

17) юридичний вiддiл;

18) вiддiл IТ.

3.9. Департамент з якостi

Кадрова політика .

На 01.01.2007р. на пiдприємствi працює 1035 чоловiк, з них безпосередньо зайнято у виробництвi 276 чол., в сировиннiй дiльницi 468 чол., транспортнiй дiльницi 184, чол., механiчнiй дiльницi 42 чол., тарному вiддiленнi 14 чол., лабораторiї 34 чол., i вiддiлi логiстики 17 чол., решта працює в адмi-нiстрацiї, бухгалтерiї, охоронi та господарському вiддiленнi.

Ринкова вартість та маркетингова стратегія.

Визначальними чинниками ринкової вартостi Підприємства є прибут-ковiсть та частка ринку. Прибутковiсть Підприємства формується трьома центрами прибутковостi - кисломолочна продукцiя, жирна продукцiя (сири та масло), сухi продукти (казеїн, СЗМ). Бiльш стабiльними i прогнозованими є першi два напрямки, оскiльки вони орiєнтованi на внутрiшнiй ринок.

Виробництво та реалiзацiя кисломолочної групи товарiв забезпечує стабiльнiсть фiнансових потокiв Підприємства протягом найближчих двох-трьох рокiв. Підприємство має обсяги виробництва та реалiзацiї продукцiї до 75,0 тис. тонн на рiк, включаючи молоко, протягом 2008 року, 97,5 тис. тонн на рiк, включаючи молоко, протягом 2009 року, планує 115,3 тис. тонн на рiк, включаючи молоко, протягом 2010 року. Підприємство має на метi досягти понад 12 % українського ринку молокопродуктiв.

Маркетингова стратегiя будується на створеннi нацiонального бренду "Галичина". Має вiдбутися кардинальна диференцiацiя брендiв "Галичина" та "Двi корiвки", "12 вiтамiнiв". Маркетинговий бюджет витрачається на просування ключового асортименту у торгових мережах категорiї А та на пiдготовку першого запуску телереклами. Так, маркетинговий бюджет 2008 року склав розмiр 28,4 млн. гривень.

Дистрибуцiйна стратегiя у поточному та наступному роках нацiлена на забезпечення присутностi продукцiї у значних торгових центрах у великих мiстах України, створення вiддiлу по роботi iз VIP -клiєнтами, набiр терито-рiальних менеджерiв та мерчандайзерiв. Стратегiчним проектом Підприєм-ства на 2008-2010 роки передбачається будiвництво тваринницької ферми у Карпатському регiонi, яке дозволить уникнути дефiциту сировини та, вiдповiдно, мiнiмiзує витрати.

Ринкова позиція.

Рейтинг найбiльших виробникiв кисломолочних продуктiв за 2007 -2009 рік очолює "Галактон", який входить до групи компанiй "Юнiмiлк". Серед iнших лiдерiв, якi входять в ТОР-5, експерти видiляють ВАТ "Харкiвський мiськмолкомбiнат" (Wimm-Bill-Dann), ЗАТ "Донецький мiськмолзавод №2", молочну фабрику "Рейнфорд" та ВАТ "Кременчуцький мiськмолзавод" ("Юнiмiлк"). Питома вага даних пiдприємств у сумарному виробництвi кисломолочних продуктiв оцiнюється на рiвнi майже 40%.

ЗАТ "Галичина" є один з лiдерiв ринка молока Захiдної України.

Сезонний характер проявляється не стiльки в виробництвi, скiльки в коливаннi цiн на молочну продукцiю протягом року. Так у листопадi-груднi та у квiтнi-липнi зазвичай спостерiгається зниження цiн на продукцiю молочної галузi на 10-15 %, що вiдповiдає аналогiчної тенденцiї свiтового ринку. Водночас в iншi мiсяцi цiни на молочну продукцiю пiдвищуються внаслiдок зростання закупiвельних цiн на молоко, яке помiж iншим стимулюється збiльшенням експорту сировини в Росiю та до iнших країн-сусiдiв.

Основними споживачами послуг ЗАТ "Галичина" є ТК "Iнтермаркет", "Метро", ТОВ "Еталонмолпродукт", ВАТ "Шумський маслозавод", Холодокомбiнат Львiв, Агро ЛТД, ТзОВ "Ременiвський молокозавод", "Сiльпо", "Фуршет", "Волиньпак", "Агроконтракт", "Велика кишеня", ПП "Релiквiя", "Еко", ПП "Тиверiя", "Хлiбна хата", Рiвненськi торгiвельнi мережi, ТзОВ "Станiславська торгова компанiя", ПП "Дем'ян-сервiс", ВКФ "Нектар", ТОВ "ДАСТОР", ЗАТ "Трускавецькурорт", ТзОВ "Львiвхолод", Агрокорн-Кiровоград, ПП "Продекспорт", "Добротвiрська" ТЕС та iншi.

Подобные работы:

Актуально: