Основи проектування автомобільних доріг

Міністерство освіти України

Харківський національний автомобільно-дорожний університет

Кафедра вишукувань та проектування автомобільніх доріг

Курсовий проект

по основам проектування автомобільних доріг

Виконав:

студент групи Д-34

Кіяшко Д.І.

Перевірив: проф.

Ряпухін В.М.

Харків 2007


Зміст

1. Вступ

2. Принципи системного підходу при проектуванні автомобільних доріг

2.1. Автомобільні дороги – елемент транспортної системи. Класифікація автомобільних доріг

2.2. Принцип розрахунку нормативів на проектування автомобільних доріг

3. Характеристика району проектування автомобільної дороги

4. Розрохунок основних технічних нормативів

4.1. Розрахунок інтенсивності руху на початковий рік

4.2. Визначення найбільшого повздовжнього ухилу

4.3. Визначення найменшого радіусу кривої у плані

4.4. Визначення відстані видимості автомобільної дороги

4.5.Відстань бічної видимості

4.6. Мінімально допустимі радіуси вертикальних кривих в поздовжньому профілі

4.7.Розрахунок пропускної здатності смуги руху та потрібного їх числа

4.8. Визначення ширини проїзної частини та земляного полотна.

4.9. Розрахунок розширення проїзної частини на кривій

4.10. Сводна таблиця обґрунтування нормативів

5. Проектування траси автомобільної дороги

5.1. Загальні вимоги до прокладення траси на місцевості

5.2. Опис траси автомобільної дороги

6. Проектування поздовжнього профілю

6.1. Розрахунок керівних і контрольних точок

7. Проектування типових поперечних профілей земляного полотна

8. Підрахунок об'ємів земляних робіт

9. Висновок

Список літератури


1. Вступ

Автомобільні дороги – важлива ланка загальної транспортної системи країни, без якої неможливе функціонування жодної галузі народного господарства. Рівень розвитку та технічний стан мережі автомобільних доріг впливає на розвиток країни в цілому та її окремих регіонів, характеризує економічний стан країни та соціальне становище населення, визначає майбутнє країни та її життєздатність в умовах ринкових відносин, оскільки надійні транспортні мережі сприяють підвищенню ефективності використання усіх видів ресурсів, зменшенню затрат часу на здійснення перевезень пасажирів та вантажів, а отже, підвищенню продуктивності праці.

Дорожня мережа – національний скарб країни, який потрібно берегти, збільшувати та ефективно використовувати.

В теперішньому часі дорожнє господарство України знаходиться в критичному стані, оскільки дорожня мережа у переважній більшості розвинена на всій території країни, але в умовах недостатнього фінансування дорожнім організаціям потрібно підвищувати технічний стан та експлуатаційні якості існуючих доріг до рівня європейських країн, що потребує їх реконструкції та більш якісного утримання.

В теперішній час неухильно зростає кількість швидкісних автомобілів, що призводить до росту швидкостей руху на дорогах.

Підвищення швидкостей руху потребує впровадженню на дорозі надійних засобів організації дорожнього руху, розробки нових схем дорожнього руху, нових методів розрахунку, аналізу й прогнозування дорожнього руху, за допомогою яких можливо звести до мінімуму аварійність на дорозі та підвищити безпеку руху.

Забезпечення безпеки дорожнього руху слід розглядати як важливе соціально – економічне завдання. Дорожньо – транспортні пригоди завдають значних збитків країні, викликають серйозні ускладнення у роботі автомобільного транспорту, представляють загрозу для життя й здоров’я людей.

У теперішній час автомобільним транспортном щорічно перевозится вантажів і пасажирів у де кілько раз більше, ніж іншими видами транспорта разом узятими.

У народном господарстві усі види транспорту образують єдину транспортну систему та процюють у взаємній ув’язці. Транспорт являєтся невід’ємним елементом будь-якого виробництва, забезпечуя зв’язок між помисловими, сільськогосподарьськими та іншими отрослями народного господарства; впливає на усі процеси розвитку економіки нашей держави, на розмішенення продуктових сил, освоєння нових районів та природніх богатств; сприяє підвишенню життєвого рівня народу і його культури, має величезне значення в укріплюванні обороносдатності. Особливо значну роль автомобільного транспорту в освоїнні малонаселених районів та нових сільскогосподарських теріторій, у разробці великих родовищ корисних іскопаємих.

Однак ефективна робота автомобільного транспорту визначаєтся якісним майном транспортной сіті, то є майном автомобільних дорог і їх протяжностью. Це положення придбає особливу важливість на рівні регіональних перевезень. Тому у числі первісних задач стоящих у теперішний час перед Україною в області транспорта, виявляється завершенням формування сіті місцевих автомобільних доріг то поліпшення технічного стану існуючих автомобільних доріг.

Рішення вищє названих задач вимогає капітальних вкладень. У зв’язку з чим перед проектувальниками автомобільних доріг ставятся питання особливой значимості по визначенню найбільш ефектифних технічних рішень, направлених на зниження капіталойомкості і трудомісткий будівельних та ремонтних робіт. Зменшення потрібності дефіцітних будівельних матеріалов, можливість механізації та індустріалізації дорожно-будівельних робот і продовження строков будівельного виробництва. Пошук цих рішень засновуєтся на широком використанні місцевих дорожно-будівельних матеріалов та промислових відходів, а також інших передових досягнень вітчизняних і закордонній дорожной наукі.


2. Принципи системного підходу при проектуванні автомобільних доріг

2.1 Автомобільна дорога – елемент транспортної системи. Класифікація автомобільних доріг

Автомобільні дороги загального користування забезпечують внутрішньодержавні та міжнародні перевезення вантажів і пасажирів, враховують адміністративно теріторіальний поділ країни, з’єднують населені пункти і є складовою частиною єдиної транспортної системи держави.

Автомобільні дороги поділяються на магістральні та регіональні. До магістральних доріг належать автомобільні дороги, суміщені з міжнародними транспортними коридорами та міжнародними автомагістралямі категорії “Е”. До регіональних автомобільних доріг належать автомобільні дороги, що з’єднують столицю України – Київ з адміністративними центрами областей, міста державного підпорядкування адміністративним центром Автомобільної Республіки Крим.

Регіональні автомобільні дороги здійснюють перевезення вантажів і пасажирів від основних міжнародних прикордонних пунктів: морських, авіаційних партів міжнародного значення і т.д. Також здійснюються перевезення між великими промисловими та культурними центрами країни з пунктами місцевого значення. Обсяг перевезень формується крупними вантажоутворюючими пунктами держави. Регіональні дороги формуються в мережу регіональних доріг, що зв’язують крупні адміністративні центри між собою та магістральними автомобільними дорогами.

Адмінстративні дороги місцевого значення поділяют на теріторіальні та районі.

До теріторіальних доріг відносяться автомобільні дороги, що з’єднують адміністративні центри районів, містами обласного підпорядкування і їх з адміністративні центри районів між собою.

Територіальні дороги забезпечують перевезення від магістральних та регіональних доріг до областних центрів, основних аеропортів, залізничних вузлів, прикордонних пунктів.

Обсяг перевезень формується в межах теріторіальних адміністративних одиниць (областей, районів). Теріторіальні дороги формують теріторіальну мережу доріг, яка підпоряджена магістральним та регіональним дорогам.

Районні автомобільні дороги з’єднують адміністративні центрирайонів з населеними пунктами в мережах району та населені пункти між собою. Районні дороги забезпечують зв’язок між собою.

Обсяг перевезень формується в межах адміністративних районів. Ці дороги формують мережу автомобільних доріг, яка зв’язана з теріторіальним та регіональними дорогами.

Класифікація автомобільних доріг загального користування.

Магістральні

Актуально: