Обсяг земляних робіт при влаштуванні перетину

Визначення обсягів земляних робіт

При влаштуванні перетину значними є земляні роботи, до яких слід віднести: влаштування виїмок та насипів ґрунту для будівництва проїжджої частини та пішохідної частини тротуарів магістралей, а також проведення опоряджувальних планувальних робіт усієї території перетину магістралей.

Для цього на поперечному профілі відповідного пікету (точки) у відповідних масштабах (як правило, горизонтальному 1:100 або 1:200 та вертикальному 1:100) викреслюють лінію поверхні землі (рис. 25), наносять відповідну точку з проектною відміткою осі магістралі (береться з проектного повздовжнього профілю) і до неї прив’язують типовий поперечний профіль. При цьому, як правило, поперечний уклон проїжджої частини магістралі приймають 20%, уклон поверхні ґрунту на її тротуарній частині – 15%, а найменший поперечний уклон окремих ділянок тротуарної частини з твердим покриттям при незначній їх ширині – 5%, при умові забезпечення водостоку в бік лотків магістралі.

Потім на лініях меж пішохідної частини тротуару в кожному робочому поперечному профілі визначають «чорні» (відмітки поверхні землі) та проектні відмітки в місцях лінії осі та лотка проїжджої частини, За межами магістралі поверхню території сполучають із прима-гістральною територією таким чином, щоб був забезпечений поверхневий стік до зливоприймальних споруд.

Величини «чорних» і проектних відміток робочих поперечних профілів визначають як викладено в роботах (2; 3; 19).

За межами території перетину магістралей необхідно визначитись, яким чином буде сполучатись її проектна поверхня з поверхнею примагістральної території.

Якщо з влаштуванням укосів насипу чи виїмки, то необхідно знайти точку нульових робіт із врахуванням прийнятої величини їх укосів. А якщо передбачається сполучення поверхні примагістральної території з проектною поверхнею перетину таким чином, щоб забезпечувався поверхневий стік на проїжджу частину, то точку нульових робіт достатньо знайти графічним способом, що суттєво не вплине на точність підрахунків обсягів земляних робіт. У цьому випадку бажано прийняти найменшу величину поперечного уклону 15%.

У кожному робочому поперечному профілі підраховують окремо площі зрізка та насипу ґрунту. Площу окремих фігур (трикутників та трапецій) знаходимо за допомогою відповідних геометричних формул. Із креслень робочих поперечних профілів визначають по горизонталі висоти цих фігур, а їх основами будуть величини робочих відміток, значення яких визначають як різницю між величинами проектних та чорних відміток у відповідній точці цього профілю.

Потім розглядають два сусідні робочі поперечні профілі й визначають середні площі зрізків і насипів ґрунту, після чого перемножують отримані величини на відстань між цими перерізами. Таким чином отримують відповідні обсяги земляних робіт на даній ділянці. Для зручності підрахунків отримані результати заносять у відповідну таблицю 1, а розглянувши всі подібні ділянки магістралі отримують підсумковий обсяг земляних робіт.

Обсяги земляних робіт із вилучення ґрунту для влаштування дорожніх одягів, рекомендують підраховувати з врахуванням його розпушування за формулою:

Vд.о = (1 + p / 100) hд.о Bмаг Lмаг,

де – процент залишкового розпушування грунту (табл. 2);

Вмаг – ширина проїжджої частини, м;

hд.о – товщина дорожнього одягу, м;

Lмаг– довжина ділянки проектування магістралі, м.


Таблиця 1.Відомість обсягів земляних робіт

№ пор.

Обсяг земляних

робіт, куб. м

зрізаннянасипання
1
11476
21031
31476
43722
51934
6451
71031
83722
Всього133761479

Для розрахунків обсягів земельних робіт із влученням ґрунту для влаштування дорожніх одягів використовують табл. 2, в якій визначений ступінь розпушування ґрунту, залежно від його типу.

Ступінь розпушування ґрунту

ГрунтПриріст об’єму при розпушуванні ґрунту, %
початковезалишкове
Піщаний8… 171… 2.5
Суглинки14… 281.5… 5
Глина24… 304… 7
Тяжкі глини26… 326… 9
Мергелі, опоки33… 3711… 15
Кам’янистий30… 4510… 20
Скельний45… 5020… 30

Врахування розпушування

Врахування розпушування ґрунту при його вилученні під час влаштування корита для дорожнього одягу необхідне для організації транспортування надлишків ґрунту за межі майданчика будівництва магістралі.

За матеріалами проекту будівництва чи реконструкції перетину вулиць (доріг) визначають обсяги таких робіт: попередніх – розбирання існуючого покриття проїжджої частини і тротуарів, знесення будівель і споруд; проектних – земляних, влаштування дорожнього одягу проїжджої частини, влаштування покриття тротуарів, влаштування водостічних споруд, озеленення та освітлення вулиці (дороги).

Обсяги з влаштування дорожніх одягів, покрить тротуарів, водостічних споруд, встановлення бортового каменю, озеленення та освітлення вулиці встановлюються відповідно до прийнятих проектних вирішень або шляхом відповідних вимірів на плані розміщення елементів вулиці (дороги).

Подобные работы:

Актуально: