Харакатхо

В А З О Р А Т И М А О Р И Ф И Ч У М Х У Р И И Т О Ч И К И Т О Н

У Н И В Е Р С И Т Е Т И Т Е Х Н И К И И Т О Ч И К И С Т О Н

Б А Н О М И А К А Д Е М И К М. О С И М И


КАФЕДРАИ ФИЗИКА

Лабораторияи механика, физикаи

малекулави ва термодинамики

ХИСОБОТИ

Кори лаборатории № 6

______________________________

______________________________

______________________________

Факултаи энергетики, курси II , гурухи "6547А"

Ном, номи падар

Имзо

Таърих

Тахияи

Умаров Нозим Чамшедович

Санчид

Химояро кабул кард

ОМУХТАНИ ДИНАМИКАИ ХАРАКАТХОИ ПЕШАВИЮ ЧАРХЗАНИ

БО ЁРИИ РАКОСАКИ МАКСВЕЛЛ

Максади кор: санчиши амалии конунхои харакати ростхаттаи собитшитоб.

Лавозимот: мошин Атвуд, мачгох ва назарияи метод

Тафсири дастгох ва назаряи метод

Дастгохе, ки асосашро мошини Атвуд ташкил медихад, аз такягохи 1-и бо чор пояи баландиро танзимдихандаи 2 ва дар он

миллисониясанчи 13 чой-гирбуда, сутунчаи шокули таксимотдори 3 ва се платформа дар ин сутунча васлардашуда: платформаи поёнии бехаракати 1-платформаи мобайнии 5 ва платформаи болоии харакатманди 6 иборат аст (расми 1, а). Дар нуги болоии сутунча гаргара ресмони сабуке гузаронида шудааст, ки дар нугхояш борхои 8 ва 8|-и массаашон якхелаи М овезонанд. Электромагнити 9, ки дар китъаи болоии сутунча махкам аст, бо ёрии муфта (бастак)-и фрикциони (тавассути соиш интиколдихандаи харакат) системаи харакатманди дастгохро дар холати ороми нигох дошта метавонад. Плтаформахои болоию мобайниро кад-кади сутунча кучонида дар вазъияти ихтиёри махкам кардан мумкин аст, ки он дарозии рохи харакати мунтазам (S) ва харакати собитшитоб (n) – ро мукаррар менамояд. Дар платформахо нишондихандаи мавкеъ хаст, платформаи болои бошад, нишонаи иловаги дорад, ки муайян кардани ибтидои харакатро аз руяи поёнии бори болоии 8 осон мегардонад. Дар платформаи

мобайни кронштейн (дастак)-и халкашакли 10 ва датчик (василаи ченкуни)-и фотоэлектрии 11 махкам аст. Агар дар болои бори 8 борчаи массааш m-и 14 – ро гузорем, система ба харакат медарояд. Замоне ки бори болои бо борчаи аз платформаи мобйни мегузарад. Кронштейн борчаро нигох медорад ва дар хамин лахза датчики фотоэлектри импулси электриро ба нучум меорад, ки сониясанчро ба кор медарорад ва ибтидои харакати мунтазами системаи борхои калону ба ресмон бастаи 8 ба кайд гирифта мешавад. Баробари ба платформаи поёни, ки дар он датчики дигари фотоэлектрии 12 чойгир карда шудааст, расидани руяи поёни бори 8 ва буридани мехвари оптикии ин датчик импулси электрие ангезонида мешавад, ки он сониясанчи 13-ро аз кор боздошта, харакати мунтазамро катъ мегардонад.

Хангоми ба руяи бори болои (тарафи рост)-и массааш М ва бори тарафи рости массааш М+m – и бо ресмон баста таркибёфта ба харакати собитшитоб медарояд. Ин аз он сабаб бармеояд, ки дар мавриди ба назар нагирифтани соиш дар мехвари гаргара ва дарознашаванда хисобидани ресмон муодилаи асосии динамика (бе тарзи проексия) барои бори тарафи чап чун:

T – Mg = Ma

ва барои бори тарафи рост:

(M + m) g - T = (M + m) a

сабт карда мешавад. Халли муштараки ин система барои а ифодаи зайлро медихад:

m

2M+m

Актуально: