Методичні вказівки

Міністерство освіти и науки України

Національний транспортний університет

Методичні вказівки

До виконання курсової роботи

З дисципліни “Економічне обґрунтування господарських рішень”

Для студентів денного відділення факультету”...

Із спеціальності:...

Київ НТУ 2003

Міністерство освіти и науки України

Національний транспортний університет

Методичні вказівки

До виконання курсової роботи

З дисципліни “Економічне обґрунтування господарських рішень”

Для студентів денного відділення факультету”...

Із спеціальності:...

Затверджено

на засіданні

методичної ради університету

протокол №_____від_____

Київ НТУ 2003

Методичні вказівки до виконання курсовоі роботи з дисципліни “Економічне обгрунтування господарських рішень” для студентів спеціальності:

/ укл. Н.М. Левчук –К.: НТУ, 2003, -.... с /

Укладач Н.М. Левчук, канд. екон. наук.

Загальні положення

Дані методичні вказівки являють собою методичну розробку присвячену визначенню експлуатаційних витрат та собівартості перевезень на залізничному транспорті. Оскільки ці питання на автомобільному транспорті вивчалися в дисципліні “Економіка підприємства”.

Курсова робота студентів є однією із форм навчально – виховного процесу, яка охоплює позааудиторну їх роботу. Правильна організація її проведення сприяє активізації мислення, розвитку ініціативи, виробленню навичок самостійної творчої діяльності.

Методичні вказівки містять перелік основних питань для поглибленого вивчення студентами тематики курсу, індивідуальні завдання, а також список рекомендованої літератури.

Дані методичні вказівки допоможуть у роботі над навчальним матеріалом з проблеми економічної і соціальної ефективності виробництва. Під час виконання курсової роботи слід дотримуватися послідовності питань, зазначених у методичних вказівках. Після перевірки курсової роботи викладач повертає його студенту для захисту.

Вирішення задач даної курсової роботи потребує розуміння теоретичного курсу та творчого підходу. Курсовій роботі студентів передують лекції, на яких розглядаються базові та проблемні положення курсу.

Приступаючи до вирішення індивідуальних завдань, необхідно вивчити теорію, прослухавши лекції та опрацювавши відповідний матеріал за підручниками, нормативною та додатковою літературою, науковими розробками та новими матеріалами періодичних видань.

Курсова робота вважається виконаною, якщо студент правильно зробив розрахунки, визначив актуальність проблеми, її практичну значимість, методи розробки, проведено співбесіду з викладачем, яку оцінено останнім позитивно.

Якщо студент під час виконання курсової роботи не зміг виконати завдання або у нього виникли додаткові питання і труднощі, він повинен звернутися до викладача за консультацією у день передбачений графіком консультацій.

Студенти, які не виконали контрольну роботу згідно з навчальним планом, до іспиту не допускаються.

Загальна структура та зміст роботи

У вступі розкривається:

1. Актуальність проблеми, визначається важливість і необхідність розробки.

2. Визначається мета дослідження.

3. Предмет дослідження – це питання, у межах яких вирішується задача.

4. Обєкт дослідження – АТП, станції, ділянки мережі для яких вирішується дана задача.

5. Задачі дослідження. Визначаються задачі, які необхідно розробити для досягнення даної мети. Ключовими словам є:

· проаналізувати...

· визначити...

· розрахувати...

· розробити...

· співставити...

· дати оцінку...

6. Наукова новизна роботи - пишеться у разі, якщо розроблені нові підходи чи удосконалюються методи до визначення проблеми.

7. Методи дослідження – аналітичний, нормативний, економіко – математичний, статистичне моделювання та інші, що застосовуються у розрахунках.

8. Межа дослідження – визначається у межах досліджуємих питань.

9. Наукова гіпотеза – це наукове передбачення висновків, що отримаємо у роботі.

10. Практична значимість роботи – тут визначається використання зроблених висновків роботи на практиці: саме ким і де (на якому рівні).

11. Апробація роботи. Цей пункт пишеться у тому випадку, якщо основні положення роботи доповідались і отримали схвалення на конференціях. Тоді пишеться назва конференції, рік і місто, де вона проводилась, а також назва доповіді.

12. Публікації. Як і п.11, пишеться у тому випадку, якщо за результатами виконаних досліджень були опубліковані статті. Пишеться назва статті, та її загальний обсяг (за кількістю друкованих листів).

13. Структура і обсяг роботи. Робота складається із вступу, ....розділів, висновків, списку використаної літератури і додатків. Текстова частина (без бібліографії і додатків) викладена на .... сторінках друкованого тексту і складає .... рисунків, .... таблиць, .... графіків, .... діаграм. У додатку розміщені результати експериментальних розрахунків. Список використаної літератури включає .... найменувань.

У першому розділі курсової роботи студент повинен визначити теоретичні і методичні основи праць вчених з питань економічної і соціальної ефективності транспорту. Розкрити методи і методики визначення експлуатаційних витрат та собівартості перевезень, що існують у прикладній науці у розглядаємому виді транспорту.

Другий розділ присвячений розрахунку пропускної спроможності та виробничої потужності заданої пропускної спроможності та присвячений розрахунку виробничої заданої ділянки мережі залізниць України за визначені роки.

У третьому розділі за “Методикою визначення експлуатаційних витрат та собівартості перевезень” (що надається у додатку) розраховуються витрати по пересуванню поїздів та собівартість перевезень.

Висновки повинні даватися чітко з обґрунтуванням причинно – наслідкових зв’язків отриманих результатів.

Список використаної літератури повинен бути написаний у відповідальності із вимогами Держстандартів.


Список рекомендованої літератури

1. З-н України “Про підприємства” // Галицькі контракти. № 42 – 1996.

2. З-н України “Про оподаткування прибутку підприємств” // Урядовий кур’єр – 1997. 6 червня.

3. Бойчик І.М. та ін. Економіка підприємства.- Львів, 1998.

4. Горфенкиль Экономика предприятия., М. Финансы. 1998

5. Зайцев Н. Экономика промышленного предприятия.- М.: Инфра, 1998,- 336с.

6. Экономика предприятия // Под ред. О.Волкова. М.: Инфра, 1997,- 416с.

7. Економіка підприємств: Підр. У 2-х т. // За ред. С.Р.Покропивного – К.: Хвиля-Прес, 1995.- т1 – 400с.; т2 – 280с.

8. Макконелл Р. Брю Л. Экономика. Принципы, проблемы, политика.- М.: Республика, 1993,- т1,2.


Додаток 1.

Міністерство освіти в науки України

Національний транспортний університет


КУРСОВА РОБОТА

на тему:

Визначення виробничої потужності та витрат

по переміщенню вантажних поїздів двопутної

дільниці із електровозною тягою К.-Д. Куйбишевської

залізниці за 1986р.”
Виконав: ст.гр.

Перевірив викладач:

Левчук Н.М.


Київ НТУ 2003

Додаток 2

Методика визначення експлуатаційних витрат та

собівартості перевезень

Зп.п. = nS+nH+МS+МH+Мh+Rс+Gдв.п. (Едв.п.)+РІ (тис. грн.)

1.Вагоно-км:

nS = nnср.р. * mв * Lділ. * 365 , (тис. вагон * км * рік);

де nnср.р. - середньорічна кількість поїздів;

mв - середній склад поїзда, вагонів;

Lділ. - довжина дільниці, км;

365 - кількість днів у році.

2. Локомотиво - км:

МS = ПКМ * Кз, ( тис. лок. - км/рік);

де ПКМ - поїздо-км, тис.

Кз - коефіцієнт, який враховує додатковий пробіг поїздних електровозів і тепловозів у вантажному русі (підштовхування, маневри і інші пробіги). Подвійну тягу і одиночне слідування цей коефіцієнт не відображає. Коефіцієнт Кз може бути прийнятий однаковим по видах тяги і рівним 1,04.

З. Вагоно-години:

nН = ( nS / Vділ.) * К1 * К2 , (тис. ваг. * год.);

де Vділ. - дільнична швидкість, км/год;

К1 - коефіцієнт, який враховує час простою вагону на дільничних

станціях по обробці транзитних поїздів додатково до часу пробігу

поїзда (вагона) по дільниці, приймається К1 = 1,2 ;

К2 - коефіцієнт використовується для перерахунку робочого парку

вагонів в інвентарний. У середньому, за даними ДІПРОТРАНС

ТЕІ К2=1.15.

Подобные работы:

Актуально: