Синтез логической функции и анализ комбинационных схем

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАїНИ

СУМСЬКИЙ ТЕХНІКУМ ХАРЧОВОї ПРОМИСЛОВОСТІ


П О Я С Н Ю В А Л Ь Н А З А П И С К А


ДО КУРСОВОї РОБОТИ

НА ТЕМУ:


«Синтез логічної функції та аналіз комбінаційних схем»


по курсу

“Прикладна теорія цифрових автоматів”


Керівник роботи: Оксана ВалеріївнаКущенко


Роботу виконав студент групи е-03: Андрій Сергійович .Зігуля


2000

РОЗГЛЯНУТО НА ЗАСІДАННІ ЦИКЛОВОї КОМІСІї

ЕЛЕКТРОННО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНОї ТЕХНІКИ

2000р. ПРОТОКОЛ №.

голова комісіїО.І.Перелука


Сумський технікум харчової промисловості

Спеціальності 5.091504 “Обслуговування комп`ютерних та інтелектуальних систем і мереж”

КурсГрупаСеместр.


З А В Д А Н Н Я

НА КУРСОВУ РОБОТУ1.Тема роботи:


2.Термін здачі студентом закінченої роботи:

3.Вихідні дані до роботи:

Зміст пояснювальної записки (перелік питаннь, що підлягають розробці):


4.Перелік графічного матеріалу (з точним вказанням обов`язкових креслень):Дата видачі:2000р.

Дата закінчення:2000р.

Студент:.

Консультант:.

Викладач-керівник:.

Зміст


 1. Вступ.

 2. Переведення чисел в різні системи числення.

 3. Побудова таблиці становищ та аналітичного виразу логічної функції.

 4. Мінімізація логічних функцій в різних базисах.

 5. Аналіз заданої схеми.

 6. Висновок.

 7. Література.


Сторінка


Вступ


Значення імпульсної техніки в радіоелектроніці


Імпульсні режими роботи відіграють велику роль в радіоелектроніці. Імпульсний метод роботи дає можливість знайти принципіальне і поруч з цим просте рішення такої важливої задачі, як вимірювання відстанейй за допомогою радіоволн, що викликало розвиток імпульсної радіолокації. Цей же принцип використовується в радіонавігації (в імпульсних системах управління літаками, а також визначення виссоти їхнього польоту). Імульсні методи роботи дають змогу зробити кодирований зв`язок, який відрізняється високою скритністю і захищеністю від завад, а також багатоканальний зв`язок на одній волні. Широко використовуються імпульсні режими у телебаченні, де сигнали зображення і синхронізації являються імпульсними, радіотелеуправлінні повітряними апаратами, в космічній радіоелектронній і електронній апаратурі, в інформаційно-вимірювальній техніці і при різних областях науки і техніки.

Важливу виконуючу роль відіграють імпульсні методи роботи у сучасних ЕОМ і різних цифрових автоматах, при автоматичній обробці інформації.

В широко розвинених каскадах таких автоматів виконуються різні функціональні перетворення імпульсних сигналів, передаючих інформацію і виконуються потрібні логічні операції над імпульсами за допомогою спеціальних логічних схем і пристроїв селекції імпульсів. Таким шляхом виконується виділення імпульсних сигналів , несучих інформацію, аналіз і впізнавання потрібного змісту інформації і форматування сигналів для регістрації обработаної інформації або для управління роботою пристроїв, реалізуючих прийняту інформацію.

Розвиток автоматичних методів обробки інформації тісно пов`язаний з розвитком швидкодіючих ЕОМ і цифрових автоматів на основі широкого використання напівпровідникових пристроїв і високо надійних мікро-електронних схем, також працюючих в імпульсному режимі.

1. Переведення чисел в різні системи счислення


Існують два способи перекладу чисел з однієї позиційної системи числення з основою h в іншу з основою h*. Вони відрізняються один від одного системою числення, в якій виробляються дії над числами в процесі перекладу.

Розглянемо перший спосіб перекладу з використанням арифметики початкової системи числення. Для цього способу порядок перекладу цілих чисел відрізняється від перекладу дробів. Для того щоб перевести ціле число Х з системи з основою h в нову систему з основою h*, необхідно послідовно ділити задане число і що виходять в процесі розподілу приватні на основу нової системи h*, виражену в колишній (початкової) системі, доти, поки останнє приватне не виявиться менше нової основи h*. Результат перекладу запишеться у вигляді послідовності цифр, записаних зліва направо починаючи з останнього приватного і кінчаючи першим залишком (тобто число молодшого розряду є перший залишок і т. д.). Всі арифметичні дії в процесі розподілу числа виготовляються в початковій h-системі.


Задані 5ть десяткових цифр перевести в коди:

  1. двійковий:

1.1.1 4 2

- 4 2 2

0 2 1

0

4(10)=100(2)


1.1.2 6 2

- 6 3 2

0 2 1

1

6(10)=110(2)

1.1.3 8 2

- 8 4 2 2

0 4 2 1

0 2

0

8(10)=1000(2)

1.1.4 12 2

- 12 6 2 2

0 6 3 1

0 2

1

12(10)=1100(2)

1.1.5 15 2

- 14 7 2 2

1 6 3 1

1 2

1

15(10)=1111(2)


  1. вісімковий:

   1. 4(10)=4(8)

   2. 6(10)=6(8)

   3. 8(10)=10(8)

   4. 12(10)=14(8)

   5. 15(10)=17(8)


  1. шістнадцятковий:

   1. 4(10)=4(16)

   2. 6(10)=6(16)

   3. 8(10)=8(16)

   4. 12(10)(16)

   5. 15(10)=F(16)

2.Виконання арифметичних дій в різних позиційних системах


2.1 До першого числа додати четверте:

Додавання у різних системах счисленя відбувається по аналогії з додаванням у десятковому коді, але за один десяток в різних системах числення вважається різне число, наприклад у восмирічній 10(10)=8(8) і т.д.

2.1.1 0100(2)+1100(2)=100000(2)

1

0100

+ 1100

10000


2.1.2 4(8)+8(8)=16(8)


4

+ 8

16


2.1.2 4(16)(16)=10(16)


4

+ С

10


2.2 помножити друге число на третє:

Множення, у різних системах счисленя, також відбувається по аналогії з множенням у десятковому коді, але за один десяток в різних системах числення вважається різне число.

2.2.1 0100(2)1100(2)=0110000(2)

0100

 1100

0000

+ 1000

+ 1000

+ 0000

0110000


2.2.2 14(8)6(8)=92(8)

3

14

 6

110

2.2.3 С(16)6(16)=48(16)

3

12

 6

72 16

+ 64 4

8


2.3 відняти двійковий код 2го числа від 5 у прямому зворотньому та додатковому коді:


2.3.1 віднімання в прямому коді:

1111

0110

1001 3 2 1 0

Перевірка -> 15(10)-6(10)=9(10) 1001(2)=23+30=8+1=9(10)


2.3.2 віднімання у зворотньому коді:

0 1111

1 0110

101000

1

1001

2.3.3 віднімання у додатковому коді:

1111

0110

1001


0110 – прямий код

1001 – зворотній код

1010 – додатковому коді

3.Побудова таблиці становищ та аналітичного виразу логічної функції


2.4 Скласти таблицю станів з двох кодів:


х1х2х3х4

У

1

2

3

4

5

0 1 0 0

0 1 1 0

1 0 0 0

1 1 0 0

1 1 1 1

0

0

1

1

1


3. За складеною таблицею і заданою функцією у:

3.1 Знаййти аналітичний вираз логічної функції за допомогою СДНФ:

_ _ _ _ _

f=x1 x2 x3 x4 x1 x2 x3 x4 x1 x2 x3 x4


3.2 Знаййти аналітичний вираз логічної функції за допомогою СКНФ:

_ _ _

f=(x1x2x3x4)(x1x2x3x4)


3.3 Мінімізувати отримані логічні функції використовуючи карти Карно та закони булевої алгебри:

_ _ _ _ _

СДНФ: f=x1x3x4(x2x2)x1x2x3x4=x1x3x4x1x2x3x4


СКНФ:

f=x1x1x2x1x3x1x4x2x1x2x2x3x2x4x3x1x3x2x3x4x4x1x4x2x4x3x4


Карта Карно:


11


1Мал.1


Мал.2


3.5 Записати отримане рівняння:

_ _

y=x1x3x4x1x2x3x4

4.Мінімізація логічних функцій в різних базисах


Мінімізація – називається пошук коротких форм представлення, перемикаючих функцій для скорочення числа фізичних елементів призначених для реалізації цих функцій.

Мінімізація досягається за допомогою законів булевої алгебри.

Існує декілька законів:

 1. Аналітичний.

 2. Графічний.


3.6 Синтезувати мінімізовану функцію в базисах И-НЕ, И-ИЛИ-НЕ, ИЛИ-НЕ.


И-ИЛИ-НЕ

Мал.3 Базис И-ИЛИ-НЕ

И-НЕ

Мал.4 Базис И-НЕ


_ _

y=x1x3x4x1x2x3x4


ИЛИ-НЕ

_ _

y=x1x3x4x1x2x3x4

Мал.5 Базис ИЛИ-НЕ

5.Аналіз заданої схеми


 1. Проаналізувати задану схему:

  1. намалювати задану схему:

Мал 6. Задана схема.


  1. скласти аналітичний вираз функції заданої схеми:

_ _ _

y=(x1x2)((x1x2x3)(x1x2x3))

Висновок


При виконанні цієї курсової роботи я закріпив той матеріал, який ми проходили по курсу “Прикладна теорія цифрової автоматизації”. Також зрозумів практичне примінення синтезу логічних функцій та аналізу комбінаційних схем.

Література:


1. Я.С.Ицхоки, Н.И.Овчинников “Импульсные и цифровые устройства” Москва “Советское радио” 1973.

2. Б.А.Трахтенброт “Алгоритмы и вычислительные автоматы” Москва “Советское радио” 1974

3. О.В.Кущенко “Конспект лекцій з предмету: “Прикладна теорія цифрових автоматів”” Суми СТХП 2000

Подобные работы:

Актуально: