Розробка мікропроцесорного пристрою системи автоматичного регулювання

Міністерство освіти України

Державний університет
“Львівська політехніка”


Комп’ютерний факультет


Кафедра систем автоматизованого проектування


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до курсової роботи

з дисципліни “Електронні обчислювальні машини
і мікропроцесорні системи”

на тему: Розробка мікропроцесорного пристрою
систем
и автоматичного регулювання


Допущено до захисту:

Дата:

Виконав:

студентка групи ІСМ-41

Шаховська Н. Б.

Прийняв:

Теслюк В. М.

Оцінка:

Залікова книжка № 9517007

Дата:


Львів

1998

Державний університет
“Львівська політехніка”

Кафедра САП

Дисципліна “Електронні обчислювальні машини і мікропроцесорні системи”

Спеціальність “Інформаційні системи та мережі”

Курс IV Група ІСМ-41 Семестр 7


Завдання

на курсову роботу студента

Шаховської Н. Б.


1. Тема проекту: “Розробка мікропроцесорного пристрою системи автоматичного регулювання ”

2. Термін здачі проекту: 16.12.1998

3. Вихідні дані для проекту.

Останні цифри залікової книги: mn=07. За формулою

визначаємо

k=18 l=8; рівняння –

k=3 l=1; розрядність АЦП – 8;

k=2 l=1; вхідний сигнал – однополярний невід’ємний;

k=9 l=8; організація обміну з АЦП – через переривання RST 7;

k=7 l=2; вид функціонального вузла – системний контролер з використанням КР580ВК28.

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки:

1) Для заданого рівняння систем в регулювання здійснити йoгo часткову дискретизацію і отримати відповідне рівняння цифрового фільтра (ЦФ). Побудувати аналогову схему, яка описується заданим рівнянням.

2) Скласти і детально описати структурну схему МПП з врахуванням особливостей індивідуального завдання.

3) Скласти схему алгоритму функціонування МПП. Вибрати структуру представлення даних при заданій розрядності АЦП, який здійснює дискретизацію і квантування вхідного сигналу.

4) У відповідності з індивідуальним завданням вибрати типи АЦП і ЦАП. Скласти і описати принципові схеми підключення АЦП і ЦАП до МПП. Нарисувати часову діаграму роботи АЦП.

5) Скласти на мові асемблеру мікропроцесора КР580ВМ80 програму вводу інформації через АЦП і виводу через ЦАП.

6) Скласти програму відповідної цифрової обробки інформації. Оцінити верхню граничну частоту ЦФ.

7) Скласти і детально описати фрагмент принципової схеми реалізації функціонального вузла, вказаного в індивідуальному завданні.

5. Перелік графічного матеріалу

Принципова схема електрична МПП

6. Дата видачі: 15.9.1998


Календарний план

№ п/п

Назва етапів курсового проекту

Термін виконання етапів проекту

Примітки

1

Побудова рівняння цифрового фільтру

16.09 – 18.09


2

Побудова схеми реалізації ЦФ

19.09 – 20.09


3

Побудова аналогової схеми ЦФ

22.09 – 28.09


4

Визначення структури МПС

30.10 – 02.10


5

Розробка алгоритму функціонування ЦФ

05.09 – 10.10


6

Визначення структури представлення даних

11.10 – 12.10


7

Вибів АЦП

13.10 – 16.10


8

Побудова схеми підключення АЦП

17.10 – 19.10


9

Вибір ЦАП

20.10 – 21.10


10

Побудова схеми підключення ЦАП

22.10 – 25.10


11

Розробка програми переривань

01.11 – 02.11


12

Розробка основної програми

05.11 – 10.11


13

Визначення верхньої граничної частоти ЦФ

13.11 – 15.11


14

Побудова принципової схеми електричної ЦФ

20.11 –27.11


15

Опис принципової схеми СК

27.11 – 30.11


16

Написання та оформлення пояснювальної записки

02.12 – 06.12Анотація

Виконання даної курсової роботи присвячене розробці мікропроцесорних пристроїв систем автоматизованого проектуваня. Загальний обсяг роботи становить 40 сторінки. В даній курсовій роботі є 14 рисунків та 5 таблиць. Для виконання роботи викоритано 9 літературних джерел плюс методичка по оформленню курсової роботи. За своєю структурою вона ділиться на 7 частин, кожна з яких відповідає певному завданню, що перераховані вище.


Виконання курсової роботи присвячене для реалізації наступної мети:

  1. поглиблення теоретичних знань, технічних і програмних засобів мікропроцесорних пристроїв;

  2. розвиток навиків самостійної розробки загальної структури МПП з аналогово-цифровим і цифро-анлоговим перетворенням інформації, побудови принципових схем окремих вузлів принципів, розробки та відлагодження програмного забезпечення на мові асамблеру мікропроцесора КР580ВМ;

  3. набуття навиків роботи з технічною та довідниковою літературою з питань реалізації ряду вузлів МПП, вибору аналого-цифрового і цифро-аналогово перетворювачів (АЦП і ЦАП), використання стандартних підпрограм з прикладного програмного забезпечення МП КР580ВМ80.

ЗМІСТ

Державний університет
“Львівська політехніка” 2

Анотація 4

ЗМІСТ 5

специфікації 6

ВСТУП 7

1. ПОБУДОВА ЦИФРОВОГО ФІЛЬТРА 9

1.1 Побудова аналогової схеми 10

2. Структурна схема МП-пристрою 13

3. Алгоритм функціонування МП-пристрою 15

3.1 Схема алгоритму функціонування МПП
як цифрового фільтру, що визначається
заданим рівнянням 15

3.2 Вибір структури представлення даних 18

4. Вибір АЦП і ЦАП 20

4.1 Вибір АЦП 20

4.2 Вибір ЦАП 25

5. Програма вводу інформації
через АЦП і виводу через ЦАП 28

6. Програма цифрової обробки інформації. 30

Основна програма: 31

6.1 Оцінка верхньої граничної частоти фільтру 32

7. Опис фрагменту принципової схеми
реалізації системного контролера. 33

висновок 38

Список літератури 39

додатки 40

Актуально: