Управление сбытом машиностроительного предприятия на основе создания региональных представительств

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ


Одеський державний політехнічний університет


Кафедра менеджментуПроект допущений до захисту

Завідуючий кафедрою менеджменту

________________ проф. Продіус І.П.

«____» ________________200__ року


«УПРАВЛІННЯ ЗБУТОМ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ПІДСТАВІ СТВОРЕННЯ

РЕГІОНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ»


Пояснювальна записка


ДП.____07.05.02.01___ОМ______________ПЗ


Дипломний проект


Консультанти:

Виконала студентка:

по БЖД

____________ / _______________ /

____________ / _______________ /

____”_________________200__р.


по застосуванню ЕОМ

Керівник проекту

____________ / _______________ /

____”_________________200__р.

____________ / _______________ /

по технології


____________ / _______________ /

____”_________________200__р.


Нормоконтроль

____________ / _______________ /Одеса - 2001

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


НАПРАВЛЕННЯ НА РЕЦЕНЗІЮ


від «___» ____________ 200__р. № ____________


Шановний (а) ___________________________________________________ _____ прошу Вас дати рецензію на дипломну проект (роботу) студента(ки)

­_________________________Бутіної Лейли Георгіївни__________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

на тему «Керування збутом машинобудівельного підприємства на базі створення регіональних представництв»

захист якого (якої) має відбутися на кафедрі Менеджменту

факультету Економіки підприємств та підприємництва


У рецензії мають бути відображені такі питання:

  1. Відповідність проекта (роботи) завданню.

  2. Актуальність теми проекту (роботи).

  3. Правильність застосування методів аналізу й розрахунків, глибина їх і відповідність сучасному рівню науки й техніки.

  4. Відображення у проекті (роботі) передових методів праці.

  5. Оцінка оригінальних рішень, прийнятих у проекті (роботі).

  6. Практична цінність проекту (роботи) й техніко-економічна доцільність прийнятих рішень.

  7. Якість оформлення креслень і пояснювальної записки.

  8. Загальний висновок про міру економічної та інженерної особистої бесіди з проектантом.

Водночасно із рецензією прошу повідомити Вашу думку про зміст завдання, розробленого кафедрою.

Рецензію, думку про завдання на дипломне проектування, а також це напралення із внесеними про себе відомостями прошу вислати за адресою _____________ ____________________________________________________________________________

до «___» _____________200__р.


Завідуючий кафедрою ______________Продіус І.П._

(підпис) (прізвище, ініціали)

АННОТАЦИЯ


БУТИНА ЛЕЙЛА ГЕОРГИЕВНА

УПРАВЛЕНИЕ СБЫТОМ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ СОЗДАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ

Объектом дипломной работы является предприятие машиностроения (станкостроения), его региональные представительства. Предметом дипломной работы есть исследование процесса сбыта машиностроительного предприятия на основе создания региональных представительств. Дипломная работа осуществлена на базе ОАО «Одесский завод радиально-сверлильных станков» (ОАО «ОЗРСС»).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: РЕГИОН, ЭФФЕКТИВНОСТЬ СТАНКОСТРОЕНИЯ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО, ЭКОНОМИКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МАШИНОСТРОЕНИЕ, АНАЛИЗ, РЫНОК, ЛИКВИДНОСТЬ, ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ.

Дипломная работа содержит 116 страниц машинописного текста, состоит из введения, 4-х разделов, заключения, списка литературы из 43 источников, 9 приложений, включает 16 таблиц, 9 рисунков.

АНОТАЦІЯ


БУТІНА ЛЕЙЛА ГЕОРГІЇВНА

УПРАВЛІННЯ ЗБУТОМ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ПІДСТАВІ СТВОРЕННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Об’єктом дипломної роботи є підприємство машинобудування (приладобудування), його регіональні представництва. Предметом дипломної роботи є дослідження процесу збуту машинобудівельного підприємства на базі створення регіональних представництв. Дипломна робота здійснена на базі ВАТ «Одеський завод радіально-сверлільних приладів» (ВАТ «ОЗРСП»).

КЛЮЧОВІ СЛОВА: РЕГІОН, ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРИЛАДОБУДУВАННЯ, ПРЕДСТАВНИЦТВО, ЕКОНОМІКА ПРОМИСЛОВОСТІ, МАШИНОБУДУВАННЯ, АНАЛІЗ, РИНОК, ЛІКВІДНІСТЬ, ПЛАТЕЗДАТНІСТЬ.

Дипломна робота містить 116 сторінок машинописного тексту. Містить зміст, введення, 4 розділа, заключення, 43 назв літературних джерел, 16 таблиць, 9 малюнків, 9 додатків.

THE SUMMARY


BUTINA LEILA GEORGIEVNA

SALES MANAGEMENT OF THE MACHINE-BUILDING ENTERPRISE ON THE BASIS OF CREATION OF REGIONAL REPRESENTATIONS

Object of degree work is the enterprise of mechanical engineering (machine-tool construction), his regional representations. The subject of degree work is research of process of selling of the machine-building enterprise on the basis of creation of regional representations. The degree work is carried out on base Open Joint-stock Company "The Odessa factory of radial-drilling machine tools".

KEY WORDS: REGION, EFFICIENCY OF MACHINE-TOOL CONSTRUCTION, REPRESENTATION, INDUSTRIAL ECONOMY, MECHANICAL ENGINEERING, ANALYSIS, MARKET.

The degree work is stated on 116 pages, contains 16 tables, 9 figures, 9 appendices, 43 names of the references.


10


Актуально: