Дипозитные счета

ДОДАТОК

До вих. № 09-23/615

АКБ “Укрсоцбанк”

Від 22.11.99 року

ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення Правління АКБ “Укрсоцбанк”

від 18.11.99р. протокол № 54

При відкритті і веденні поточних та строкових депозитних (вкладних) рахунків фізичних осіб в національній та іноземній валютах банки України керуються Законом України “Про банки і банківську діяльність”, іншим чинним законодавством України, “Інструкцією про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті”, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 18.12.98 р. № 527, “Інструкцією з бухгалтерського обліку депозитних операцій установ комерційних банків України”, затвердженою постановою Правління НБУ від 20.08.99 № 418, “Інструкцією з організації емісійно-касової роботи в установах банків України”, затвердженою постановою Правління НБУ від 07.07.94 №129. Положенням про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банківських установах України, затвердженим постановою Правління НБУ від 30.12.98 № 566, рішеннями Ради і Правління банку та цим Положенням. Операції здійснюються на підставі розрахункових документів установлених форм.

1. Загальні положення щодо депозитних договорів, депозитних рахунків та систем аналітичного обліку депозитних операцій

Банківські рахунки в національній та іноземній валюті, фізичним особам, поділяються на:

поточні рахунки (рахунки до запитання);

строкові депозитні (вкладні рахунки);

кодовані рахунки, які поділяються на кодовані поточні та кодовані депозитні (вкладні) рахунки.

Відносини між Банком та фізичною особою – власником депозитного рахунку регулюються укладеним між ним обов’язково в письмовій формі договором, основними реквізитами якого є:

- номер, дата, коли та ким видано документ, що засвідчує особу адреса постійного місця проживання, а також ідентифікаційний номер фізичної особи платника податку (резидента, що вноситься в договір на підставі документу, виданого податковим органом); (у разі відсутності ідентифікаційного номеру фізичної особи на момент відкриття рахунку у зв’язку з тимчасовою затримкою його отримання в податкових органах, Банк може відкрити поточний рахунок фізичній особі на підставі довідки податкового органу про отримання документів від фізичної особи із зазначенням орієнтовного терміну присвоєння такого номеру);

- назва та адреса Банку;

- дата внесення депозиту;

- розмір депозиту;

- дата вимоги вкладником своїх коштів;

- процентна ставка за користування депозитом (Банк залишає за собою право ініціювати зміну процентної ставки відповідно до зміни облікової ставки НБУ та стану фінансового ринку з відповідним повідомленням про це вкладника. У разі незгоди вкладника договір може бути розірваний згідно з чинним законодавством України);

- метод нарахування відсотків (факт/факт);

- форма зарахування коштів на депозитний рахунок (готівкова та / або безготівкова);

- форма повернення депозиту і процентів (номер рахунку чи шляхом виплати готівкою);

- підписи керівника Банку і вкладника.

Депозитний договір засвідчує право Банку управляти залученими від фізичних осіб коштами та право вкладників отримати в чітко визначений строк суму депозитного вкладу і процентів за користування ним.

Кожна фізична особа може відкрити в установі Банку декілька поточних та декілька строкових депозитних рахунків на різний строк та у різних валютах – національний та вільно конвертований: доларах США, німецьких марках, євро, та російських рублях.

Вкладник може розпоряджатися депозитом як особисто, так і через свого представника, який діє на підставі довіреності, оформленій та завіреній нотаріально.

Система аналітичного обліку та документального оформлення депозитних операцій за рахунками фізичних осіб має відмінності в залежності від технічного оснащення, яке використовується в установі Банку, в цілому, та зокрема, на даній ділянці роботи Банку.

Найбільш універсальною та прогресивною технічно являється запроваджуваний на даному етапі в АКБ “Укрсоцбанк” програмно – технологічний комплекс “СБОН”, експлуатація якого регулюється окремими положеннями.

Система обов’язкових та додаткових параметрів контрагентів Банку та їх особових рахунків за МСБО виключає необхідність ручного ведення картки особового рахунку, який вміщує дані про вкладника (П., І., Б., рік народження, адреса, зразок підпису, розпорядження та умови по вкладу).

Якщо ж така картка ведеться (додаток № 9), то в ній реєструється кожна операція за рахунком фізичної особи та завіряється підписами відповідального та контролюючого працівника.

У випадку відкриття рахунку особою, яка не є його власником, на картці особового рахунку робиться відмітка “Вклад вніс” і вказуються прізвище та ініціали особи, що його зробила. У цьому випадку власник рахунку надає зразок свого підпису на картці особового рахунку при першій явці до Банку.

За вимогою депоненту може бути видана (ощадна) книжка АКБ “Укрсоцбанк”, бланками якої установи Банку забезпечується централізовано через Центральний апарат АКБ “Укрсоцбанк”.

На титульній сторінці вкладної (ощадної) книжки заповнюються всі передбачені ним реквізити, на кожному її листку проставляється номер рахунку вкладника, після чого вона засвідчується підписами керівника і головного бухгалтера Банку чи їх заступників та відтиском печатки Банку.

Помилково зроблені в цій книжці записи перекреслюються, вірний здійснюється в наступному вільному рядку, завіряється підписами відповідального та контролюючого працівника та відтиском печатки Банку.

Якщо депозитний рахунок відкрито без оформлення вкладної книжки, документом, що засвідчує здійснення Банком операцій за депозитним рахунком, є виписка з особового рахунку вкладника, яка засвідчується уповноваженого працівника Банку та відбитком його штампу.

Фізичній особі – нерезиденту надається імена ощадна книжка.

2. Відкриття поточних та депозитних рахунків у національній валюті фізичним особам та використання коштів за рахунками

Вклади “до запитання” (поточні рахунки) фізичних осіб.

Фізичним особам для зберігання коштів та проведення розрахунків у національній валюті з іншими фізичними та юридичними особами згідно з чинним законодавством України в філіях банку чи їх відокремлених підрозділах відкриваються поточні рахунки:

· резидентам – громадянам України

· резидентам – іноземцям та особам без громадянства, що отримали посвідку на проживання в Україні;

· не резидентам – громадянам України, що постійно проживають за межами України;

· нерезидентам – іноземцям та особам без громадянства:

· що проживають в Україні відповідно до відкритої візи строком до 1 року, оплата праці яких відповідно до трудової угоди (контракту) здійснюється в національній валюти України (за допомогою організації, установи, посольства, представництва про оплату праці президента);

· що отримали спадщину та успадковані кошти в Україні (за наявності підтвердних документів);

· що отримали кошти внаслідок здійснення іноземної інвестиції в Україну.

Банк попереджає фізичну особу – нерезидента, яка тимчасово прибула в Україну з країни, законодавство якої передбачає наявність дозволу центрального банку на відкриття рахунку за кордоном, про можливість відкриття рахунку тільки на період перебування в Україні та про необхідність його закриття при виїзді з України.

Поточні рахунки відкриваються на підставі заяви фізичної особи; документа, що засвідчує особу (паспорт або документ, що замінює його); договору на відкриття та обслуговування рахунку між банком (філією) та громадянином; картки із зразком підпису, який надається в присутності працівника Банку, що відкриває рахунок та засвідчується цим працівником і головним бухгалтером Банку (його заступником) або керівником відповідного підрозділу.

Фізичні особи, які відкривають рахунки на своє ім’я, на ім’я неповнолітніх осіб чи на ім’я іншої фізичної особи за довіреністю, повинні пред’явити уповноваженому працівнику Банку паспорт чи документ, що його замінює.

У разі відкриття рахунків особисто неповнолітнім 16 років, вони подають свідоцтво про народження та довідку із зразком підпису неповнолітнього, видану учбовим закладом, де він навчається, або картку із зразком підпису, засвідчену у встановленому законодавством порядку. Крім того, рахунки можуть бути відкриті у присутності одного із батьків із наданням паспорта, де є запис про дитину, та свідоцтва про народження неповнолітнього.

Уповноважений працівник Банку в присутності осіб, які відкривають рахунки, знімає копії з чотирьох сторінок паспорта або документа, що його замінює, свідоцтва про народження, які зберігаються в справі з юридичного оформлення.

При відкритті рахунку неповнолітній особі зразок підпису окрім самого неповнолітнього надається також і його батьками в графі “для відміток” картки особового рахунку. Зразки підпису звіряються із зразками пред’явлених батьками паспортів або інших документів, що їх посвідчують.

В такому же порядку дає свій підпис в картці особового рахунку опікун власника рахунку.

По рахунку відкритому на ім’я неповнолітньої особи іншою особою, власник рахунку надає зразок свого підпису в картці особового рахунку тільки після досягнення 15 років і має право розпоряджатися рахунком тільки з дозволу обох батьків або опікуна.

На поточні рахунки в національній валюті фізичних осіб-резидентів зараховуються:

- оплата праці, пенсії, допомоги, авторські гонорари за літературні роботи, музичні твори, витвори образотворчого мистецтва, за артистичну діяльність, наукові роботи та винаходи;

- виплати відшкодування за майновим страхуванням;

- орендна плата за найм житлових помешкань, рухомого і нерухомого майна;

- відшкодування шкоди, заподіяної робітникам та службовцям каліцтвом або у разі втрати годувальника;

- кошти в національній валюті за продану іноземну валюту;

- кошти за реалізоване власне майно та за здану сільгосппродукцію;

- інші надходження у випадках, що не суперечать чинному законодавству України.

З поточних рахунків у національній валюті фізичних осіб – резидентів за розпорядженням власника чи за його дорученням проводяться такі операції:

- розрахунки за надані послуги юридичним та фізичним особами;

- розрахунки за придбані в підприємствах торгівлі товари;

- відрахування до державного та місцевих бюджетів обов’язкових та інших платежів;

- розрахунки за участь у створенні підприємств різної форми власності;

- розрахунки за купівлю та продаж цінних паперів на біржовому або позабіржовому ринках;

- перерахування на рахунок іншої фізичної особи;

- розрахунки за купівлю готівкової іноземної валюти;

- розрахунки за купівлю іноземної валюти за дорученням фізичної особи, зарахування на її поточний рахунок в іноземній валюті (копії документів про виїзд з України залишаються в уповноваженому Банку);

- інші операції у випадках, що не суперечать чинному законодавству України.

- Забороняється перерахування коштів на будь-який рахунок фізичних осіб – нерезидентів.

На поточні рахунки фізичних осіб – нерезидентів, що визначені в п. 3.1.1 (за наявності підтвердження джерел походження готівкових коштів у грошовій одиниці України чи при перерахуванні коштів з власного поточного рахунку в інших банках), зараховуються відповідно:

- кошти, одержані як оплата праці, допомога, авторські гонорари;

- кошти, одержані як відшкодування шкоди, заподіяної робітникам та службовцям каліцтвом;

- кошти, від продажу власного майна;

- успадковані кошти;

- кошти, отримані внаслідок здійснення іноземної інвестиції в Україну;

- виплата страхових сум;

- кошти, що були раніше зняті власником рахунку, але не використані або не повністю використані;

- інші находження, що не суперечать чинному законодавству України.

З поточних рахунків в національний валюті фізичних осіб – нерезидентів за розпорядженням власника чи за його довіреністю проводяться операції в грошовій одиниці України:

- видача коштів готівкою;

- видача платіжних документів для здійснення безготівкових розрахунків;

- розрахунки у безготівковій формі за послуги, надані юридичними та фізичними особами на території України;

- сплата мита, податків та інших обов’язкових платежів;

- сплата страхових та членських внесків;

- здійснення платежів з відшкодування витрат судовим, слідчим, арбітражним, нотаріальним та іншим органам;

- перерахування на рахунок іншої фізичної особи;

- перерахування на інший власний поточний чи вкладний рахунок в іншому банку України;

- перерахування за купівлю іноземної валюти (купівля іноземної валюти за кошти в грошовій одиниці України з урахуванням нарахованих відсотків за залишками коштів на рахунку);

- інші операції, що не суперечить чинному законодавству України.

Уповноважений працівник операційного підрозділу Банку перевіряє отримані від депонента документи на відкриття рахунку, оформляє договір на розрахунково-касове обслуговування поточного рахунку фізичної особи та передає перелічені документи на підпис керівництву Банку.

На підставі отриманих з дозволяючими підписами керівника та головного бухгалтера Банку документів, уповноважений працівник Банку вносить в систему “ОДБ” необхідні параметри контрагенту (чи оформляє особовий рахунок), відкриває рахунок та реєструє його в журналі реєстрації відкритих особових рахунків, а також виписує вкладну (ощадну)книжку, якщо депонент цього вимагає.

Після оформлення прибуткового касового ордеру, відображення операції по прийому готівки в бухгалтерському обліку бухгалтер-контролер касових операцій передає внутрішнім порядком до каси прибутковий ордер.

Касир, отримавши прибутковий касовий документ, викликає особу, яка відкрила рахунок. Перевіряє відповідність і правильність записів у прибутковому ордері. Приймає готівку та засвідчує здійснення операції своїм підписом на касовому ордері.

Для видачі з поточного рахунку готівки за вимогою власника цього рахунку при наявності достатнього залишку за ним операційний працівник оформляє видатковий касовий ордер у відповідності з вимогами Інструкції з організації емісійно-касової роботи в установах банків України, звіряє підпис вкладника на ордері із зразком підпису.

Якщо достовірність підпису на ордері викликає сумнів, підпис звіряється із зразком у паспорті або іншому документі, що засвідчує особу вкладника, а вкладнику пропонується повторити підпис на зворотному боці ордеру.

Після цього сума випадку відображається в бухгалтерському обліку (реєструється у касовому журналі по видатку чи вводиться в систему “ОДБ”), а ордер внутрішнім порядком передається до каси.

Касир перевіряє правильність оформлення видаткового ордеру, підписує його, викликає вкладника і видає йому грошову готівку.

Перерахування заробітної плати та інших доходів громадян на поточні рахунки здійснюється на підставі списків бухгалтерії підприємства і платіжного доручення. У списках вказуються номери рахунків, прізвище, ім’я та по батькові, ідентифікаційні номери та суми зарахування. Списки підписуються керівником і головним бухгалтером підприємства та скріпляються печаткою.

Суми грошових коштів, вказані в списку, зараховуються на особові рахунки вкладників. Якщо рахунок не відкритий, в списку вказується “Новий”, а сума зараховується на рахунок. Що відкривається. Дані про вкладника і зразок його підпису в картці особового рахунку заповнюються при явці його до Банку.

Безготівкові перерахування коштів з поточних рахунків на користь підприємств, організацій і громадян, які мають рахунки в банках, виконуються за дорученнями вкладників загальновстановленої форми.

При проведенні операцій у безготівковій формі фізичні особи дотримуються вимог, передбачених Інструкцією № 7 Національного банку України Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України”.

Строкові депозитні (вкладні) рахунки фізичних осіб.

Строкові депозитні рахунки в національній валюті України відкриваються:

a) резидентам – громадянам України;

b) резидентам – іноземцям та особам без громадянства, що отримали посвідку на проживання в Україні;

c) нерезидентам – громадянам України, що постійно проживають за межами України;

d) нерезидентам – іноземцям та особам без громадянства, які проживають в Україні відповідно до візи, відкритої строком до 1 року, або документів, що підтверджують законність їх перебування на території України відповідно до вимог чинного законодавства (за наявності підтвердження джерел походження готівкових коштів у грошовій одиниці України чи при перерахуванні коштів з власного поточного рахунку).

На вкладні рахунки в національній валюті фізичних осіб – нерезидентів зараховуються:

- готівкові кошти (кошти фізичних осіб – іноземців, що проживають в Україні відповідно до відкритої візи строком до 1 року, за наявності підтвердження джерел походження готівкових коштів у грошовій одиниці України);

- кошти з власного поточного рахунку;

З власних рахунків фізичних осіб – нерезидентів у разі закінчення строку договору проводяться операції в грошовій одиниці України (при закритті рахунку):

- виплата готівкових коштів;

- виплата платіжними документами;

- перерахування на власний поточний рахунок.

Підготовлений працівниками підрозділу по роботі з фізичними особами депозитний договір з ідентифікаційним номером вкладника передається на підпис керівництву Банку, після чого уповноважений працівник операційного відділу відкриває депозитний рахунок, реєструє його в журналі реєстрації відкритих особових рахунків, виписує вкладну (ощадну) книжку та оформляє прибутковий касовий ордер.

При оформленні касових документів по прийому внесків на вклади і виплаті вкладів та процентів за ними готівкою установи банку керуються пунктами 8, 79 і доповненнями до них 1,2,3,4,29,30 Інструкції з організації емісійно-касової роботи в установах банків України від 07.07.94 № 1, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 7 липня 1994 року № 129

При відкритті строкового депозитного (вкладного) рахунку одночасно, якщо це передбачено умовами договору, відкривається поточний рахунок клієнта для зарахування відсотків за вкладним рахунком.

Якщо депозитний рахунок за бажанням депоненту відкрито з оформленням іменної вкладної книжки, у разі її втрати депонент повинен негайно заявити про це письмово в Банк, де відкрито рахунок.

Бухгалтер (відповідальний працівник) відмічає на заяві номер нового рахунку, додає до неї меморіальний ордер на списання залишку коштів за рахунком, що закривається, і з дозволу керівника установи банку або уповноваженої на це особи перераховує залишок коштів разом з нарахованими відсотками на новий депозитний рахунок. До перерахування депозиту на новий рахунок ніякі операції за рахунком його власника. Який втратив ощадну книжку, не здійснюється.

Заяви вкладників про втрачені (ощадні) книжки реєструються в спеціальній книзі реєстрації, записи в якій підтверджуються підписами власника рахунку і відповідального працівника Банку.

Якщо втрачену вкладну (ощадну) книжку в майбутньому буде знайдено і пред’явлено Банку. Її необхідно відібрати, надрізати і погасити надписом: “погашено, видано нову вкладну книжку №.... ” і додати до документів щодо закриття депозитного рахунку, чи в документи операційного дня Банку.

На картках старого і нового особового рахунку, а також в ордерах вказується “Вклад перераховано на рахунок №… з рахунку №… в зв’язку втратою ощадної книжки”.

Видача вкладної (ощадної) книжки замість втраченої довіреній особі вкладника здійснюється тільки на підставі спеціальної довіреності на отримання книжки, або довіреності на право розпорядження вкладом, в якій обумовлено право отримання книжки. Така довіреність повинна бути посвідчена нотаріально.

Якщо вкладник бажає отримати всю суму вкладу, нова ощадна книжка замість втраченої не виписується і вклад на новий рахунок не перераховується, а видається вкладнику. Дані паспорту або документу, який його заміняє, вказуються на зворотному боці видаткового ордеру. Операція замість ощадної книжки записується на заяві про її втрату, а в ордері робиться посилання на прикладену до нього заяву.

Відкриття рахунку однією фізичною особою – резидентом іншій фізичній особі – резиденту здійснюється за умови надання паспорта чи іншого документа, що засвідчує особу, та укладення угоди з особою, що відкриває рахунок.

Відкриття рахунку фізичною особою – резидентом та нерезидентом фізичній особі – нерезиденту, здійснюється за умови надання паспорта чи іншого документа, що засвідчує особу, та укладення угоди між Банком та особою, що відкриває рахунок.

Операції за такими рахунками здійснюються тільки за наявності довіреності нерезидента, засвідченої в установленому чинним законодавством порядку.

3. Відкриття поточних та депозитних (вкладних) рахунків у іноземній валюті фізичним особам та використання коштів за цими рахунками

Банк відкриває фізичним особам поточні та депозитні (вкладні) рахунки в іноземній валюті: доларах США чи німецькі марки, чи євро за діючим курсом Національного банку України на день здійснення операцій в іноземній валюті з утриманням комісії відповідно до тарифів АКБ “Укрсоцбанк”.

Конвертація здійснюється у випадках, що не протирічать діючому законодавству.

Відкриття поточних рахунків в іноземній валюті фізичним особам здійснюється на будь-яку суму без обмежень розміру депозиту.

Поточні та строкові депозитні (вкладні) рахунки в іноземній валюті відкриваються:

- фізичним особам – резидентам;

- громадянам України (без підтвердження джерел походження коштів у іноземній валюті);

- іноземцям та особам без громадянства, які отримали посвідку на проживання в Україні (без підтвердження джерел походження коштів у іноземній валюті);

- іноземцям та особам без громадянства, які отримали посвідку на проживання в Україні (без підтвердження джерел походження коштів у іноземній валюті);

- фізичним особам – нерезидентам;

- іноземцям та особам без громадянства, які проживають в Україні відповідно до візи, відкритої строком до 1 року. Або документів, що підтверджують законність їх перебування на території України відповідно до вимог чинного законодавства (за наявності підтвердження джерел походження іноземної валюти);

- громадянам України, які постійно проживають за кордоном (за наявності відкритої візи строком до1 року та підтвердження джерел походження іноземної валюти).

Поточний рахунок в іноземній валюті фізичній особі відкривається на підставі договору за умови пред’явлення паспорта (у крайньому разі іншого документа, що посвідчує особу – військового білета, пенсійного посвідчення, посвідчення водія, тощо), та подання до Банку:

- заяви;

- картки із зразком підпису власника поточного рахунку що надається у присутності працівника установи Банку, який відкриває рахунок, та засвідчується цим працівником та головним бухгалтером установи Банку.

Фізична особа – нерезидент, крім вищевказаних документів, подає копію легалізованого дозволу центрального банку іноземної країни на відкриття рахунку у разі, якщо це передбачено міжнародними угодами України.

Уповноважений банк попереджує фізичну особу – нерезидента, яка тимчасово прибула в Україну з країни, законодавство якої передбачає наявність дозволу центрального банку на відкриття рахунку за кордоном, про можливість відкриття рахунку тільки на період перебування в Україні та про необхідність його закриття при виїзді з України.

Уповноважений працівник операційного підрозділу установи Банку чи її відокремленого підрозділу перевіряє правильність оформленого працівником підрозділу по роботі з фізичними особами договору (додатки №№ 5,6), оформлює вкладну книжку (за вимогою) та передає ці документи на підпис керівництву установи, після чого відкриває особовий рахунок та реєструє його в книзі реєстрації відкритих особових рахунків.

Відкриття поточного чи депозитного (вкладного) рахунку в іноземній валюті фізичній особі шляхом внесення готівки здійснюється безпосередньо фізичною особою – власником рахунку.

Якщо власником рахунку є нерезидент, готівкова іноземна валюта, ввезена на територію України, повинна бути зареєстрована митною службою при в’їзді в Україну. У такому разі Банком робиться відмітка в митній декларації про зарахування іноземної валюти на рахунок, а копія митної декларації залишається в Банку.

Відкриття поточного рахунку фізичній особі шляхом безготівкового перерахування іноземної валюти, здійснюється відповідно до режиму роботи поточних рахунків у іноземній валюті фізичних осіб, визначеного Інструкцією про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 16 грудня 1998 року № 527.

Відкриття депозитного (вкладного) рахунку фізичній особі шляхом безготівкового перерахування іноземної валюти, здійснюється при перерахуванні з власного поточного чи депозитного (вкладного) рахунку в іноземній валюті в іншому уповноваженому банку (для резидентів – у банку України, для нерезидентів – у іншому банку).

При відкритті поточного чи депозитного (вкладного) рахунку фізичній особі шляхом безготівкового перерахування іноземної валюти через коррахунки Укрсоцбанку за межами України, в призначенні платежу обов’язково повинно бути зазначено прізвище, ім’я та по батькові (повністю) фізичної особи, на ім’я якої надійшли кошти, її адреса, бажано паспортні дані.

Банк за зазначеними реквізитами у письмовій або іншій формі (усно по телефону, або особисто) сповіщає фізичну особу, на ім’я якої надійшли кошти, з проханням з’явитися в установу Банку для оформлення документів на відкриття рахунку та укладення відповідного договору.

До моменту прибуття фізичної особи для відкриття поточного чи депозитного рахунку, перерахована іноземна валюта зараховується на балансовий рахунок 2909 “Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку”.

При відкритті поточного чи депозитного (вкладного) рахунку в іноземній валюті, працівник Банку знайомить фізичну особу з умовами (договірними правами та обов’язками, режимом роботи банку його філій (територіально відокремленого підрозділу) виду рахунку, який відкривається.

Умови відкриття поточних і депозитних рахунків у іноземній валюті фізичним особам та зразки оформлення документів, необхідних для відкриття рахунків, повинні бути вивішені в Центральному апараті, філіях Банку і їх відокремлених підрозділах на видному та доступному для фізичних осіб місці.

На поточні рахунки в іноземній валюті фізичних осіб-резидентів зараховується:

- готівкова валюта;

- валюта за платіжними документами, що надіслані з-за кордону на ім’я власника рахунку згідно з чинним законодавством України;

- валюта за іменними платіжними документами (чеками), виписаними уповноваженими банками України;

- валюта, переказана з-за кордону на ім’я власника рахунку через уповноважені банки України;

- валюта, одержана з-за кордону від юридичної особи-нерезидента як оплата праці, премії, призи, авторські гонорари;

- валюта за іменними платіжними документами, які надіслані з-за кордону на ім’я власника рахунку;

- валюта за платіжними документами, ввезеними з-за кордону власником рахунку і зареєстрованими митною службою при в’їзді в Україну;

- валюта, перерахована власнику рахунку за дорученням юридичної особи-нерезидента через юридичну особу – резидента (посередника) на підставі укладених міжнародних угод (контрактів, договорів), якими передбачено отримання резидентами України гонорарів, премій, призів та інших виплат від нерезидентів з-за кордону за використання їх творів, винаходів, відкриттів, тощо згідно з чинним законодавством України;

- валюта, перерахована в межах України іншою фізичною особою (резидентом чи нерезидентом) з власного поточного рахунку в іноземній валюті;

- іноземна валюта, куплена уповноваженим банком на міжбанківському валютному ринку України за дорученням фізичної особи, яка виїжджає на постійне місце проживання за кордон, за кошти з рахунку в національній валюті (копії документів про виїзд залишаються в уповноваженому банку).

З поточного рахунку в іноземній валюті за розпорядженням фізичної особи-резидента чи за його дорученням проводяться такі операції:

a) в іноземній валюті:

- перерахування за межі України через кореспондентські рахунки уповноважених банків України відповідно до Правил переказу іноземної валюти за межі України за рахунок особистих коштів фізичних осіб – резидентів і нерезидентів;

- виплата готівкою (вивезення за межі України здійснюється згідно з Порядком переміщення валюти через митний кордон України, що встановлюється Національним банком України);

- виплата платіжними документами (вивезення за межі України здійснюється згідно з Порядком переміщення валюти через митний кордон України);

- перерахування на власний поточний рахунок в іншому уповноваженому банку України чи вкладний рахунок;

- перерахування у межах України на рахунок іншої фізичної особи-громадянина України – резидента;

- продаж на міжбанківському валютному ринку України для подальшого зарахування на рахунок у національній валюті;

б) у грошовій одиниці України:

- виплата готівкою в грошовій одиниці України (при здійсненні операції продажу іноземної валюти, Банком використовується курс Національного банку України);

- перерахування коштів до сплати юридичній особі за продаж товару чи надання послуг на території України (при здійсненні операції продажу іноземної валюти використовується курс Національного банку України).

На поточний рахунок в іноземній валюті фізичної особи-нерезидента зараховуються:

- валюта, перерахована з-за кордону на ім’я власника рахунку через уповноважені банки України;

- готівкова валюта, яка ввезена на територію України і зареєстрована митною службою при в’їзді в Україну (в митний декларації робиться відмітка Банку про зарахування іноземної валюти на рахунок);

- валюта за платіжними документами, ввезеними на територію України власником рахунку і зареєстрованими митною службою при в’їзді в Україну (в митній декларації робиться відмітка Банком про зарахування іноземної валюти на рахунок, а копія митної декларації залишається в Банку);

- валюта за платіжними документами, що надіслані з-за кордону на ім’я власника рахунку в порядку, встановленому чинним законодавством України;

- валюта за іменним платіжними документами (чеками), виписаними уповноваженими банками України;

- валюта, одержана в Україні як оплата праці, премії, призи, авторські гонорари згідно з чинним законодавством України;

- валюта, що перерахована у межах України іншою фізичною особою-нерезидентом з власного поточного рахунку в іноземній валюті;

- кошти, не використанні або не повністю використанні, у сумі, що не перевищує раніше зняту власником рахунку.

З поточного рахунку в іноземній валюті фізичної особи-нерезидента за розпорядженням власника чи за його дорученням проводяться такі операції:

a) в іноземній валюті:

- перерахування за межі України через кореспондентські рахунки уповноважених банків України відповідно до Правил переказу іноземної валюти за межі України за рахунок особистих коштів фізичних осіб-резидентів і нерезидентів;

- виплата готівкою (вивезення за межі України здійснюється згідно з Порядком переміщення валюти через митний кордон України);

- виплата платіжними документами (вивезення за межі України здійснюється згідно з Порядком переміщення валюти через митний кордон України);

- перерахування на власний поточний чи депозитний рахунок в іншому уповноваженому банку України;

- перерахування в межах України на поточний рахунок іншої фізичної особи-резидента чи нерезидента;

- перерахування фізичної особи-нерезидентом на рахунок юридичної особи-резидента як інвестиція згідно з законодавством України.

б) у грошовій одиниці України;

- виплата готівкою в грошовій одиниці Україні (при здійсненні операції продажу іноземної валюти уповноваженому банку України використовується курс Національного банку України);

- перерахування коштів для сплати юридичній особі за продаж товару чи надання послуг на території України (при здійсненні операції продажу іноземної валюти використовується курс Національного банку України);

- інвестування

На вкладний рахунок в іноземній валюті фізичної особи-резидента зараховуються:

- готівкова валюта;

- валюта, перерахована з власного поточного чи вкладного рахунку в іноземній валюті а іншому уповноваженому банку України.

З вкладного рахунку в іноземній валюті за розпорядженням фізичної особи-резидента чи за його дорученням проводяться операції (при закритті рахунку):

- виплата готівкою (вивезення за межі України здійснюється згідно з Порядком переміщення валюти через митний кордон України);

- виплата платіжними документами (вивезення за межі України здійснюється згідно з Порядком переміщення валюти через митний кордон України);

- перерахування на власний поточний чи вкладний рахунок в іноземній валюті в іншому уповноваженому банку України;

На вкладний рахунок в іноземній валюті фізичної особи-нерезидента зараховується:

- готівкова валюта, яка ввезена на територію України і зареєстрована митною службою при в’їзді в Україну (в митній декларації робиться відмітка Банку про зарахування готівкової іноземної валюти на рахунок);

- валюта, перерахована з власного поточного чи вкладного рахунку в іноземній валюті в іншому уповноваженому банку.

З вкладного рахунку в іноземній валюті фізичної особи нерезидента за розпорядженням власника чи за його дорученням проводяться такі операції (при закритті рахунку):

- перерахування за межі України через кореспондентські рахунки Укрсоцбанку відповідно до Правил переказу іноземної валюти за межі України за рахунок особистих коштів фізичних осіб-резидентів і нерезидентів;

- виплата готівкою (вивезення за межі України здійснюється згідно з Порядком переміщення валюти через митний кордон України);

- виплата платіжними документами (вивезення за межі України здійснюється згідно з Порядком переміщення валюти через митний кордон України);

- перерахування на власний поточний чи вкладний рахунок в іноземній валюті в іншому уповноваженому банку України.

Безготівкове перерахування коштів у іноземній валюті з рахунку фізичної особи Банк здійснює за оформленим належним чином власником рахунку платіжним дорученням встановленої форми, за умови чіткого та безпомилкового оформлення усіх необхідних реквізитів.

Виплата Банком готівки або безготівкове перерахування іноземної валюти фізичною особою з поточного чи вкладного рахунку здійснюється при пред’явленні власником рахунку паспорта (у крайньому разі іншого документа, що його змінює) та вкладної книжки, якщо вона була оформлена.

4. Порядок закриття поточних та депозитних (вкладних) рахунків фізичних осіб в національній та іноземній валютах

Поточний рахунок власника рахунку закривається на підставі заяви та в інших випадках, передбачених чинним законодавством України, або договором між Банком та власником рахунку.

Депозитний (вкладний) рахунок закривається після закінчення строку дії депозитного договору та в інших випадках, передбачених чинним законодавством України, або договором між Банком та депонентом .

У разі переоформлення депозиту

Подобные работы:

Актуально: