Новый украинский план счетов(рус/укр)

Синтетичні рахунки (рахунки першого порядку)Субрахунки (рахунки другого порядку)Сфера застосування
кодназвакодназва
12345

Клас 1. Необоротні рахунки

10Основні засоби101Земельні ділянкиВсі види діяльності


102Капітальні витрати на поліпшення земель


103Будинки та споруди


104Машини та обладнання


105Транспортні засоби


106Інструменти, прилади та інвентар


107Робоча і продуктивна худоба


108Багаторічні насадження


109Інші основні засоби
11Інші необоротні матеріальні активи111Бібліотечні фондиВсі види діяльності


112Малоцінні необоротні матеріальні активи


113Тимчасові (нетитульні) споруди


114Природні ресурси


115Інвентарна тара


116Предмети прокату


117Інші необоротні матеріальні активи
12Нематеріальні активи121Права користування природними ресурсамиВсі види діяльності


122Права користування майном


123Права на знаки для товарів і послуг


124Права на об’єкти промислової власності


125Авторські та суміжні з ними права


126Гудвіл


127Інші нематеріальні активи
13Знос необоротних активів131Знос основних засобівВсі види діяльності


132Знос інших необоротних матеріальних активів


133Знос нематеріальних активів
14Довгострокові фінансові інвестиції141Інвестиції в зв’язані сторони за методом обліку участі в капіталіВсі види діяльності


142Інші інвестиції в зв’язані сторони


143Інвестиції в незв’язані сторони
15Капітальні інвестиції151Капітальне будівництвоВсі види діяльності


152Придбання (виготовлення) основних засобів


153Придбання інших необоротних матеріальних активів


154Придбання (створення) нематеріальних активів


155Формування основного стада
16Довгострокова дебіторська заборгованість161Заборгованість за майно, що передано у фінансову орендуВсі види діяльності


162Довгострокові векселі одержані


163Інша дебіторська заборгованість
17Відстрочені податкові активи
За видами відстрочених податкових активівВсі види діяльності
18Інші необоротні активи
За видами активівВсі види діяльності
19Негативний гудвіл
За видами об’єктів інвестуванняВсі види діяльності

Клас 2. Запаси

20Виробничі запаси201Сировина й матеріалиВсі види діяльності


202Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби


203Паливо


204Тара і тарні матеріали


205Будівельні матеріали


206

Матеріали передані у переробку

Запасні частини
207Матеріали


208Сільгосподарського призначення


209Інші матеріали
21Тварини на вирощуванні і відгодівлі211Молодняк тварин на вирощуванніСільське господарство, підприємства з підсобним виробництвом та інші


212Птиця


213Звірі


214Кролі


215Сім’ї бджіл


216Доросла худоба вибракувана з


217основного стада


218Худоба, прийнята від населення для реалізації
22Малоцінні та швидкозношувані предмети
За видами предметівВсі види діяльності
23виробництво
За видами виробництваВсі види діяльності
24Брак у виробництві
За видами продукціїГалузі матеріального виробництва
25Напівфабрикати
За видами напівфабрикатівПромисловість
26Готова продукція
За видами готової продукціїПромисловість, сільське господарство та інші
27Продукція сільськогосподарського виробництва
За видами продукціїСільське господарство
28Товари281Товари на складіВсі види діяльності


282Товари в торгівлі


283Товари на комісії


284Тара під товарами


285Торгова націнка
29……………………..


Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи

30Каса301Каса в національній валютіВсі види діяльності


302Каса в іноземній валюті
31Рахунки в банках311Поточні рахунки в національній валютіВсі види діяльності


312Поточні рахунки в іноземній валюті


313Інші рахунки в банку в національній валюті


314Інші рахунки в банку в іноземній валюті
32…………………….


33Інші кошти331Грошові документи в національній валютіВсі види діяльності


332Грошові документи в іноземній валюті


333Грошові кошти в дорозі в національній валюті


334Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті
34Короткострокові векселі одержані341Короткострокові векселі одержані в національній валютіВсі види діяльності


342Короткострокові векселі одержані в іноземній валюті
35Поточні фінансові інвестиції351Еквіваленти грошових коштівВсі види діяльності


352Інші поточні фінансові інвестиції
36Розрахунки з покупцями та замовниками361Розрахунки з вітчизняними партнерамиВсі види діяльності


362Розрахунки з іноземними партнерами
37Розрахунки з різними дебіторами371Розрахунки за виданими авансамиВсі види діяльності


372Розрахунки з підзвітними особами


373Розрахунки за нарахованими доходами


374Розрахунки за претензіями


375Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків


376Розрахунки за позиками членам кредитних спілок


377Розрахунки з іншими дебіторами
38Резерв сумнівних боргів
За дебіторамиВсі види діяльності
39Витрати майбутніх періодів
За видами витратВсі види діяльності

Клас 4. Власний капітал та забезпечення зобов’язань

40Статутний капітал
За видами капіталуВсі види діяльності
41Пайовий капітал
За видами капіталуКооперативні організації, кредитні спілки
42Додатковий капітал421Емісійний дохідВсі види діяльності


422Інший вкладений капітал


423Дооцінка активів


424Безоплатно одержані необоротні активи


425Інший додатковий капітал
43Резервний капітал
За видами капіталуВсі види діяльності
44Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)441Прибуток нерозподіленийВсі види діяльності


442Непокриті збитки


443Прибуток використаний у звітному періоді
45Вилучений капітал451Вилучені акціїВсі види діяльності


452Вилучені вклади і паї


453Інший вилучений капітал
46Неоплачений капітал
За видами капіталуВсі види діяльності
47Забезпечення майбутніх витрат і платежів471Забезпечення виплат відпустокВсі види діяльності


472Додаткове пенсійне забезпечення


473Забезпечення гарантійних зобов’язань


474Забезпечення інших витрат і платежів
48Цільове фінансування і цільові надходження
За об’єктами фінансуванняВсі види діяльності
49Страхові резерви491Резерви незароблених премійСтрахова діяльність


492Резерви збитків


493Інші страхові резерви


494Частка перестраховиків у резервах незароблених премій


495Частка перестраховиків у резервах збитків


496Частка перестраховиків у інших страхових резервах


497Результат зміни резервів незароблених премій


498Результат зміни резервів збитків

Клас 5. Довгострокові зобов’язання

50Довгострокові позики501Довгострокові кредити банків в національній валютіВсі види діяльності


502Довгострокові кредити банків в іноземній валюті


503Відстрочені довгострокові кредити банків в національній валюті


504Відстрочені довгострокові кредити банків в іноземній валюті


505Інші довгострокові позики в національній валюті


506Інші довгострокові позики в іноземній валюті
51Довгострокові векселі видані511Довгострокові векселі видані в національній валютіВсі види діяльності


512Довгострокові векселі видані в іноземній валюті
52Довгострокові зобов’язання за облігаціями521Зобов’язання за облігаціямиВсі види діяльності


522Премія за випущеними облігаціями


523Дисконт за випущеними облігаціями
53Довгострокові зобов’язання з оренди531Зобов’язання з фінансової орендиВсі види діяльності


532Зобов’язання з оренди цілісних майнових комплексів
54Відстрочені податкові зобов’язання
За видами зобов’язаньВсі види діяльності
55Інші довгострокові зобов’язання
За видами зобов’язаньВсі види діяльності
56……………………….


57……………………….


58……………………….


59……………………….


Клас 6. Поточні зобов'язання
60Короткострокові позики601Короткострокові кредити банків в національній валютіВсі види діяльності


602Короткострокові кредити банків в іноземній валюті


603Відстрочені короткострокові кредити банків в національній валюті


604Відстрочені короткострокові кредити банків в іноземній валюті


605Прострочені позики в національній валюті


606Прострочені позики в іноземній валюті
61Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями611Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в національній валютіВсі види діяльності


612Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в іноземній валюті
62Короткострокові векселі видані621Короткострокові векселі видані в національній валютіВсі види діяльності


622Короткострокові векселі видані в іноземній валюті
63Розрахунки з постачальниками та підрядниками631Розрахунки з вітчизняними партнерамиВсі види діяльності


632Розрахунки з іноземними партнерами
64Розрахунки за податками й платежами641Розрахунки з податківВсі види діяльності


642Розрахунки з обов'язкових платежів


643Податкові зобов'язання


644Податковий кредит
65Розрахунки за страхуванням651За пенсійним забезпеченнямВсі види діяльності


652За соціальним страхуванням


653За страхуванням на випадок безробіття


654За індивідуальним страхуванням


655За страхуванням майна
66Розрахунки з оплати праці661Розрахунки за заробітною платоюВсі види діяльності


662Розрахунки з депонентами
67Розрахунки з учасниками671Розрахунки за нарахованими дивідендамиВсі види діяльності


672Розрахунки за іншими виплатами
68Розрахунки за іншими операціями681Розрахунки за авансами державнимиВсі види діяльності


682Внутрішні розрахунки


683Внутрішньогосподарські розрахунки


684Розрахунки за нарахованими відсотками


685Інші розрахунки
69Доходи майбутніх періодів
За видами доходівВсі види діяльності

Клас 7. Доходи і результати діяльності

70Доходи від реалізації701Дохід від реалізації готової продукціїВсі види діяльності


702Дохід від реалізації товарів


703Дохід від реалізації робіт і послуг


704Вирахування з доходу
71Інший операційний дохід711Дохід від реалізації іноземної валютиВсі види діяльності


712Дохід від реалізації інших оборотних активів


713Дохід від операційної оренди активів


714Дохід від операційної курсової різниці


715Одержані пені, штрафи, неустойки


716Відшкодування раніше списаних активів


717Дохід від списання кредиторської заборгованості


718Одержані гранти та субсидії


719Інші доходи від операційної діяльності
72Дохід від участі в капіталі721Дохід від інвестицій в асоційовані підприємстваВсі види діяльності


722Дохід від спільної діяльності


723Дохід від інвестицій в дочірні підприємства
73Інші фінансові доходи731Дивіденди одержаніВсі види діяльності


732Відсотки одержані


733Інші доходи від фінансових операцій
74Інші доходи741Дохід від реалізації фінансових інвестиційВсі види діяльності


742Дохід від реалізації необоротних активів


743Дохід від реалізації майнових комплексів


744Дохід від неопераційної курсової різниці


745Дохід від безоплатно одержаних активів


746Інші доходи від звичайної діяльності
75Надзвичайні доходи751Відшкодування збитків від надзвичайних подійВсі види діяльності


752Інші надзвичайні доходи
76Страхові платежі
За видами страхуванняВсі види діяльності
77………………….


78………………….


79Фінансові результати791Результат основної діяльностіВсі види діяльності


792Результат фінансових операцій


793Результат іншої звичайної діяльності


794Результат надзвичайних подій

Клас 8. Витрати за елементами

80Матеріальні витрати801Витрати сировини і матеріалівВсі види діяльності


802Витрати покупних напівфабрикатів та комплектуючих


803Витрати палива й енергії


804Витрати тари й тарних матеріалів


805Витрати будівельних матеріалів


806Витрати запасних частин


807Витрати матеріалів сільськогосподарського призначення


808Витрати товарів


809Інші матеріальні витрати
81Витрати на оплату праці811Виплати за окладами і тарифамиВсі види діяльності


812Премії та заохочення


813Компенсаційні виплати


814Оплата відпусток


815Оплата іншого невідпрацьованого часу


816Інші витрати на оплату праці
82Відрахування на соціальні заходи821Відрахування на пенсійне забезпеченняВсі види діяльності


822Відрахування на соціальне страхування


823Страхування на випадок безробіття


824Відрахування на індивідуальне страхування
83амортизація831Амортизація основних засобівВсі види діяльності


832Амортизація інших необоротних матеріальних активів


833Амортизація нематеріальних активів
84Інші операційні витрати
За видами витратВсі види діяльності
85Інші затрати
За видами затратВсі види діяльності
86……………………


87……………………


88……………………


89……………………


Клас 9. Витрати діяльності

90Собівартість реалізації901Собівартість реалізованої готової продукціїВсі види діяльності


902Собівартість реалізованих товарів


903Собівартість реалізованих робіт і послуг
91Загальновиробничі витрати
За видами витратВсі види діяльності
92Адміністративні витрати
За видами витратВсі види діяльності
93Витрати на збут
За видами витратВсі види діяльності
94Інші витрати операційної діяльності941Витрати на дослідження і розробкиВсі види діяльності


942Собівартість реалізованої іноземної валюти


943Собівартість реалізованих виробничих запасів


944Сумнівні та безнадійні борги


945Витрати від операційної курсової різниці


946Витрати від знецінення запасів


947Нестачі і витрати від псування цінностей


948Визнані пені, штрафи, неустойки


949Інші витрати операційної діяльності
95Фінансові витрати951Відсотки за кредитВсі види діяльності


952Інші фінансові витрати
96Витрати від участі в капіталі961Витрати від інвестицій в асоційовані підприємстваВсі види діяльності


962Витрати від спільної діяльності


963Витрати від інвестицій в дочірні підприємства
97Інші витрати971Собівартість реалізованих фінансових інвестиційВсі види діяльності


972Собівартість реалізованих необоротних активів


973Собівартість реалізованих майнових комплексів


974Витрати від неопераційних курсових різниць


975Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій


976Списання необоротних активів


977Інші витрати звичайної діяльності


978Виплати страхових сум та страхових відшкодувань


979Перестрахування
98Податки на прибуток981Податки на прибуток від звичайної діяльностіВсі види діяльності


982Податки на прибуток від надзвичайних подій
99Надзвичайні витрати991Витрати від стихійного лихаВсі види діяльності


992Витрати від техногенних катастроф і аварій


993Інші надзвичайні витрати

Клас 0. Позабалансові рахунки

01Орендовані необоротні активи
За видами активівВсі види діяльності
02Активи на відповідальному зберіганні021Устаткування прийняте для монтажуВсі види діяльності


022Матеріали прийняті для переробки


023Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні


024Товари прийняті на комісію


025Майно в довірчому управлінні
03Контрактні зобов'язання
За видами зобов'язаньВсі види діяльності
04Непередбачені активи і зобов'язання041Непередбачені активиВсі види діяльності


042Непередбачені зобов'язання
05Гарантії та забезпечення надані
За видами гарантій та забезпечень наданихВсі види діяльності
06Гарантії та забезпечення отримані
За видами гарантій та забезпечень отриманихВсі види діяльності
07Списані активи071Списана дебіторська заборгованістьВсі види діяльності


072Невідшкодовані нестачі і витрати від псування цінностей
08Бланки суворого обліку
За видами бланківВсі види діяльності

Синтетические счета (счета первого порядка)Субсчеты (счета второго порядка)Сфера применения
кодназваниекодназвание
12345

Класс 1. Необратимые счета

10Основные средства101Земельные участкиВсе виды деятельности


102Капитальные затраты на улучшение земель


103Дома и сооружения


104Машины и оснащение


105Транспортные средства


106Инструменты, приборы и инвентарь


107Рабочий и продуктивный скот


108Многолетние насаждения


109Другие основные средства
11Другие необратимые материальные активы111Библиотечные фондыВсе виды деятельности


112Малоценные необратимые материальные активы


113Временные (нетитульные) споруди


114Естественные ресурсы


115Инвентарная тара


116Предметы проката


117Другие необратимые материальные активы
12Нематериальные активы121Права пользования естественными ресурсамиВсе виды деятельности


122Права пользования имуществом


123Права на знаки для товаров и услуг


124Права на объекты промышленной собственности


125Авторские и сопредельные с ними права

Актуально: