Бухгалтерский учет

Затверджено Мінфіном України

за погодженням з Держкомстатом України

для квартальної звітності 1998 р.


Баланс підприємства

на 1____________19__ р.


"Підприємство" - відображає повну назву підприємства (відповідно до засновницьких документів), зареєстрованого у встановленому порядку, та його ідентифікаційний код за Єдиним Державним Реєстром Підприємств і Організацій України (ЄРДПОУ).

"Територія" - відображає назву території відповідно до Класифікатора Об'єктів Адміністративно-Територіального Устрою України (КОАТУУ).

"Форма власності" - відображає, з якою формою власності зареєстроване підприємство, виходячи із Закону України "Про власність" і Класифікатора Форм Власності (КФВ).

"Орган державного управління" - відображає назву органу, у віданні якого перебуває підприємство (якщо він є) і якому подається бухгалтерський звіт;

"Галузь (вид діяльності)" - відображає вид діяльності відповідно до Загального Класифікатора Галузей Народного Господарства (ЗКГНГ);

"Кількість підприємств" - відображає кількість юридичних осіб, що включені до зведеного балансу підприємства;

"Контрольна сума" - підприємствами не заповнюється;

"Адреса підприємства" - відображає повну поштову адресу;


Актив.

І. Основні засоби та інші позаоборотні активи.

Основні засоби:

залишкова вартість

знос * (02)

первісна вартість * (01)

Показується вартість власних основних фондів як діючих, так і тих, що знаходяться на консервації, у запасі або передані в оперативну оренду; капітальні вкладення на поліпшення земель, а також капітальні затрати в орендовані будинки, споруди, устаткування та інші об'єкти, що відносяться до основних засобів. Орендарі відображають у цій статті вартість взятих у фінансову оренду основних фондів.

У цій статті наводиться окремо первісна вартість, облік якої ведеться на рахунку 01 "Основні засоби", та сума зносу основних засобів, облік якої ведеться на відповідних субрахунках рахунка 02 "Знос (амортизація) майна", а також балансова (залишкова) вартість. Балансова (залишкова) вартість основних засобів визначається як різниця між сальдо на дату складання балансу на рахунку 01 "Основні засоби" і сальдо на відповідних субрахунках обліку зносу основних засобів рахунка 02 "Знос (амортизація) майна".

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

знос * (02)

первісна вартість * (01)

Показується вартість прав користування водою, іншими природними ресурсами, промисловими зразками, знаками для товарів і послуг, місцем на товарній, фондовій біржі, вартість програмного забезпечення обчислювальної техніки, об'єктів промислової та інтелектуальної власності, "ноу-хау", гудвілу, прав користування будинками, спорудами, що внесені у рахунок вкладів до статутного фонду підприємства, а також придбаних у процесі діяльності підприємства. Тут також показується вартість належних підприємству прав на здійснення окремих видів діяльності та оренду будівель (споруд, приміщень).

У цій статті наводиться окремо первісна та залишкова вартість нематеріальних активів, а також сума нарахованого у встановленому порядку зносу. Залишкова вартість визначається як різниця між первісною вартістю і сумою зносу.

Незавершені капітальні вкладення (інвестиції) (33,35,61)Показується вартість незакінченого будівництва (у тому числі і закінченого, але не перекритого джерелами фінансування), що здійснюється як господарським, так і підрядним способом. У цій же статті відображаються витрати на геологорозвідувальні роботи, а також суми авансів і коштів, що видані підприємством на вказані цілі в тимчасове користування у вигляді авансів.
УстаткуванняВідображаються за фактичною вартістю запаси устаткування, що підлягає установці і знаходиться на складах підприємств та в дорозі. У цю статтю забудовники включають вартість будівельних матеріалів, конструкцій, деталей та інших матеріальних цінностей, що призначені для капітального будівництва.
Довгострокові фінансові вкладення (інвестиції) (58)Показуються довгострокові (на строк більше року) інвестиції підприємства у прибуткові активи (цінні папери - акції, облігації, сертифікати, казначейські зобов'язання) інших підприємств, господарських товариств, процентні облігації внутрішніх державних і місцевих позик, а також вклади у статутні фонди спільних підприємств та інші фінансові вкладення, що обліковуються на рахунку 58 "Фінансові вкладення".
Майно в оренді (11)У цьому рядку орендодавці відображають вартість переданих в оренду цілісних майнових комплексів. У цьому ж рядку орендодавці показують залишок зобов'язань орендаря щодо погашення вартості взятих у фінансову оренду інвентарних об'єктів основних фондів.
Інші позаоборотні активиПоказується вартість довгострокових активів, що не знайшли відображення в інших статтях розділу 1 активу балансу, напр. сума дебіторської заборгованості строком погашення більше одного року; заборгованості за продані основні засоби.

ІІ. ЗАПАСИ І ЗАТРАТИ.

Виробничі запаси (05, 06, 08, 10)Показується фактична собівартість запасів сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива, купованих напівфабрикатів і комплектуючих виробів, запасних частин, тари, будівельних матеріалів та інших матеріальних цінностей, що відносяться до засобів в обороті, крім малоцінних і швидкозношуваних предметів та будматеріалів, що включені до рядка 035 – Устаткування.
Тварини на вирощуванні і відгодівлі (09)Відображається вартість на кінець звітного періоду: дорослих тварин на відгодівлі і в нагулі, птиці, звірів, кроликів, дорослих тварин, вибракуваних із основного стада для реалізації (без постановки на відгодівлю); тварин, прийнятих від населення для реалізації, та молодняку тварин.

Малоцінні і швидко-зношувані предмети

залишкова вартість

знос *(13)

первісна вартість *(12)

Показується їхня первісна та залишкова вартість, а також сума нарахованого у встановленому порядку зносу.

Залишкова вартість визначається як різниця між первісною вартістю і сумою зносу.

У цій статті показується також первісна і залишкова вартість предметів, призначених для видачі напрокат та сума нарахованого по них зносу.

(!) Малі підприємства у статтю "Виробничі запаси" включають також: вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів у запасі (на складі); залишкову вартість предметів, що призначені для видачі напрокат; вартість тварин на вирощуванні та відгодівлі. (Виходить що це відображається і в статті "виробничі запаси" і в статті "Малоцінні та швидкозношувані предмети" (!).

Незавершене виробництво (03,20,21,23,29,30…)

Показуються витрати по незавершеному виробництву і незавершених роботах (послугах), облік яких відповідно до встановленого порядку здійснюється на рахунках бухгалтерського обліку, передбачених для узагальнення інформації про витрати основного і допоміжного виробництва та обслуговуючих господарств.

У цій статті також показується сума витрат обігу, що відносяться до залишку нереалізованих товарів на підприємствах, що здійснюють свою діяльність у сфері постачання, збуту, торгівлі та громадського харчування.

Витрати майбутніх періодів (31)

У статті "Витрати майбутніх періодів" показується сума витрат, які проведені у звітному періоді, але підлягають віднесенню у наступних звітних періодах на витрати виробництва та обігу.

Малі підприємства такі витрати включають до статті "Незавершене виробництво".

Готова продукція (40)Показується фактична виробнича собівартість залишків закінчених виробництвом виробів, які пройшли випробування, приймання, укомплектовані згідно з умовами договорів замовниками і відповідають технічним умовам і стандартам. Продукція, яка не відповідає вказаним вимогам (крім браку), та роботи, які не прийняті замовником, показуються у складі незавершеного виробництва. Малі підприємства у статті "Готова продукція" також показують за купівельними цінами вартість матеріальних цінностей, що придбані з метою подальшого продажу (товарів).

Товари:

купівельна вартість (41)

товарні надбавки *(42)

продажна вартість *(41)

У статті "Товари" показується вартість товарів, які придбані підприємствами, що здійснюють свою діяльність у постачанні, збуті, в торгівлі і громадському харчуванні. Підприємства громадського харчування також відображають у цій статті залишки сировини на кухнях і в коморах, залишки товарів у буфетах.

Малі підприємства показують за купівельними цінами вартість матеріальних цінностей, що придбані з метою подальшого продажу (товарів) у статті "Готова продукція".

Суми товарних надбавок, що припадають на залишок не реалізованих на кінець звітного місяця товарів, визначаються як добуток вартості нереалізованих товарів на середній відсоток товарних надбавок. Середній відсоток товарних надбавок визначається діленням суми товарних надбавок на залишок товарів на початок звітного місяця і товарних надбавок з придбаних товарів за звітний місяць за вирахуванням суми обороту по дебету рахунка 42 "Торговельна націнка" субрахунок 1 "Товарні надбавки" (на інші списання) на суму реалізованих у звітному місяці товарів і залишку товарів на кінець звітного місяця.

ІІІ. Грошові кошти, розрахунки та інші активи

Товари відвантажені, не сплачені в строк (45)У цій статті підприємства, які виручку від реалізації продукції (робіт, послуг) до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1997 р. N 869 визначали за сумою, що у вигляді платежу за відвантажену продукцію (товари), виконані роботи (послуги) зарахована на рахунки підприємства в установах банків, показують собівартість відвантаженої до набрання чинності зазначеною постановою продукції (товарів), виконаних робіт (послуг), що не оплачені покупцями (замовниками) у строк, передбачений договором.

Розрахунки з дебіторами

- за товари, роботи і послуги, строк сплати яких не настав (62, 76)

- за товари і послуги, не оплачені в строк

- по векселях одержаних

- з податкових розрахун.

- з бюджетом

- з персоналом за іншими операціями

- по авансах виданих

- з учасниками

- з дочірніми підприємств.

- з іншими дебіторами

У статті "Розрахунки з дебіторами за товари, роботи, послуги" підприємства показують до моменту надходження платежів продажну вартість відвантаженої продукції, товарів (виконаних робіт, послуг), включаючи продажну вартість відвантаженої на виконання бартерного контракту продукції (товарів, робіт, послуг).

З настанням терміну погашення реструктурованої заборгованості, що зазначена у пункті 2.10 цієї Інструкції, відповідна сума заборгованості відображається у рядку 170 з виключенням її із рядка 060.

У рядку "по векселях одержаних" показується заборгованість по розрахунках з покупцями, замовниками та іншими дебіторами по відвантаженій продукції (товарах), виконаних роботах і наданих послугах, які забезпечені одержаними векселями. У цьому рядку показуються також суми векселів Державного казначейства.

У рядку "з податкових розрахунків" показується сальдо сум на субрахунку 2 "З податкового кредиту" рахунка 67 "Податкові розрахунки".

У статті "Розрахунки з бюджетом" показується заборгованість перед фінансовими і податковими органами, а також переплата по податках, зборах та інших платежах до бюджету.

У статті "Розрахунки з персоналом за іншими операціями" показується заборгованість працівників підприємства з позик на індивідуальне і кооперативне житлове будівництво або придбання садових будиночків та благоустрій садових ділянок, молодим сім'ям на поліпшення житлових умов або обзаведення домашнім господарством.

У статті "Аванси видані" показується сума авансів (крім тих, що включені до рядка 030 – незавершені капітальні вкладення), які видані іншим підприємствам у рахунок наступних платежів.

У статтях "Розрахунки з дочірніми підприємствами" активу відображаються дані по поточних операціях з дочірніми підприємствами (міжбалансові розрахунки) та по внутрівідомчих розрахунках, облік яких ведеться на рахунку 78, "Внутрішньовідомчі розрахунки по поточних операціях" (аналогічна стаття є і у пасиві).

У статті "Розрахунки з учасниками" показується заборгованість засновників підприємства по вкладах до статутного фонду підприємства.

У рядку "з іншими дебіторами" показується заборгованість по розрахунках, які не знайшли відображення в інших статтях групи "Розрахунки з дебіторами" розділу III активу балансу, зокрема заборгованість постачальників, підзвітних осіб, постачальників по нестачах товарно-матеріальних цінностей, які виявлено під час їх приймання. У цій статті відображаються також штрафи, пені і неустойки, що визнані боржником або по яких отримані рішення суду, арбітражного суду чи іншого уповноваженого органу про їх стягнення, суми нестач і втрат від розкрадання і псування цінностей, по яких на час складання звіту питання про встановлення винних осіб та віднесення на них нестач і втрат або списання з балансу не вирішено, та заборгованість винних осіб щодо відшкодування збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) цінностей.

Короткострокові фінансові вкладення (інвестиції)Показуються придбані підприємством короткострокові цінні папери та інші прибуткові активи, що придбані (вкладені) підприємством для одержання прибутків на строк не більше одного року.

Грошові кошти:

каса (50)

розрахункові рахунки

валютні рахунки (52)

інші грошові кошти

У статтях "Каса", "Розрахункові рахунки", "Валютні рахунки", "Інші грошові кошти" показується залишок коштів підприємства у касі, на розрахункових, валютних та інших рахунках у банках, операції по яких відображаються на рахунках бухгалтерського обліку 50 "Каса", 51 "Розрахунковий рахунок", 52 "Валютний рахунок", 54 "Рахунки у банку по коштах на капітальні вкладення", 55 " Інші рахунки у банках", 56 "Інші грошові кошти".
Використання позикових коштівПоказуються суми використаних кредитів, одержаних на спеціальні заходи, а також кошти, які тимчасово залучені підприємством як додаткові фінансові ресурси та облік використання яких ведеться на рахунку 82 "Використання позикових коштів"
Інші оборотні активиПоказується вартість короткострокових активів, що не знайшли відображення в попередніх статтях розділу III активу балансу.

* Дані по цих рядках в валюту балансу не входять.

Пасив.

Статутний

фонд (капітал) (85)

статутний фонд підприємства з урахуванням здійснюваних у встановленому порядку його змін При заповненні необхідно врахувати, що операції по передачі та прийманню частин підприємства повинні бути відображені у статутному фонді обох сторін в однаковому погодженому порядку. У цьому ж рядку філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, що виділені на окремий (а не самостійний) баланс, показують одержану від підприємства частину його статутного фонду для здійснення діяльності, передбаченої при створенні і виділенні на окремий баланс відокремленого підрозділу. Орендні підприємства у даній статті не відображають фонд у орендованих основних засобах, акціонерні товариства - фонд у основних засобах, на які не випущені акції. Облік зазначених фондів ведеться на окремих субрахунках рахунка 88 "Фонди спеціального призначення". Залишки цих коштів відображаються у рядку 430 балансу.
Додатковий капітал (88)сальдо субрахунків "Фонд індексації балансової вартості майна", "Фонд індексації вартості незавершеного будівництва", "Фонд використаних на капітальні вкладення цільових та інших спеціальних коштів", "Фонд поповнення власних коштів та дооцінки товарно-матеріальних цінностей", "Фонд безплатно одержаного майна", "Емісійний доход" та "Фонд використаного на капітальні вкладення та придбання нематеріальних активів прибутку" рахунка 88 "Фонди спеціального призначення".

Резервний

фонд (88)

залишок резервного фонду підприємства, створеного за рахунок прибутку відповідно до засновницьких документів. Небанківські фінансові установи у цьому рядку також відображають страховий резерв. Створення цього резерву відображається по дебету рахунка 80 "Прибутки і збитки" і кредиту рахунка 88 "Фонди спеціального призначення", субрахунок "Резервний (страховий) фонд". Зменшення цього резерву відображається зворотним записом. Використання цього резерву відображається по дебету рахунка 88 "Фонди спеціального призначення".

Фінансування капітальних вкладень

(93, 94)

залишки вибраних сум фінансування капітального будівництва і геологорозвідувальних робіт, а також витрати на формування основного стада, облік яких ведеться на рахунках 93 "Фінансування капітальних вкладень" і 94 "Фінансування формування основного стада. Залишки сум бюджетного фінансування на геологорозвідувальні і топографо-геодезичні роботи, що вибрані з рахунка, показуються як у тому числі по вписуваному рядку 421.

Розрахунки

За майно (76)

заборгованість за одержані за плату основні фонди, організація орендарів - заборгованість орендодавцю за матеріальні оборотні засоби, що підлягає оплаті.

Спеціальні фонди і

цільове фінансування

(87, 88, 96)

залишки коштів фондів економічного стимулювання та інших фондів спеціального призначення, які створені на підприємстві відповідно до засновницьких документів, а також залишки коштів цільового фінансування, які отримані з бюджету, позабюджетних фондів та інших джерел.

Амортизаційний

фонд (86)

залишок коштів нарахованої амортизації основних засобів, для аналітичного обліку якого застосовуються субрахунки 1 "З власних основних засобів" і 2 "З орендованих основних засобів".
Відстрочена податкова заборгованість (95)сума податкової заборгованості, щодо якої термін сплати відстрочено.
Доходи майбутніх періодів (83)кошти, що одержані у звітному році, але відносяться до наступних звітних періодів (орендна плата, квартирна плата тощо), а також інші суми, облік яких ведеться на рахунку 83 "Доходи майбутніх періодів" відповідно до встановленого порядку. У цій статті показуються наступні надходження заборгованості по недостачах, що виявлені у звітному періоді за минулі роки, і різниця між вартістю товарно-матеріальних цінностей, яких не вистачає, по облікових цінах і цінах, по яких визначена матеріальна шкода. При заповненні цієї статті у тих випадках, коли судом виноситься рішення про часткове відшкодування шкоди, що пред'явлене підприємством до стягнення, на рахунку 83 "Доходи майбутніх періодів" повинна залишитися сума різниці в цінах по цінностях, яких недоситає в частині, яка присуджена судом до стягнення, обчисленої виходячи з пропорції вартості шкоди, що пред'явлена до стягнення, і суми, яка стягується. На решту суми різниці сторнується кредит рахунка 83 у кореспонденції з рахунком 72. При списанні вартості товарно-матеріальних цінностей, яких не вистачає або які викрадені, суми товарних надбавок, що відносяться до вказаних цінностей в торговельних, постачальницьких і збутових організаціях та на підприємствах громадського харчування, відображаються по дебету рахунка 42 "Торговельна націнка" і кредиту рахунка 83
Резерви наступних витрат і платежів (89)залишки сум на покриття наступних витрат і платежів, які зарезервовані у витратах виробництва (обігу) у встановленому порядку на наступну оплату відпусток працівникам та винагороди за чинним законодавством за вислугу років, включаючи відрахування на державне соціальне страхування із цих сум, виробничих затрат по підготовчих роботах у сезонних галузях промисловості, наступні затрати для ремонту предметів прокату та інших резервів, створення яких в установленому порядку погоджено з Міністерством фінансів України.
Реструктуризованний борг (60)
Нерозподілений приббуток минулих років (98)залишок нерозподіленого прибутку минулих років. Після складання і затвердження річного бухгалтерського звіту кредитове сальдо з рахунка 80 "Прибутки і збитки" на кінець звітного року оборотами у першому після звітного року місяці списується в кредит рахунка 98. За прийнятими в установленому порядку рішеннями про його спрямування підприємства списують нерозподілений прибуток минулих років у кореспонденції з кредитом рахунків: 75 "Розрахунки з учасниками" - якщо його спрямовано на виплату дивідендів; 88 "Фонди спеціального призначення" - якщо його спрямовано на створення (поповнення) резервного (страхового) фонду; 85 "Статутний фонд" - якщо його спрямовано на збільшення статутного фонду; 87 "Фонди економічного стимулювання" - якщо його спрямовано у фонди, створення яких на підприємстві передбачено установчими документами.
Заборгованість за майно в аренді (99)заборгованість орендарів з переданих їм в оренду цілісних майнових комплексів, облік якої здійснюється відповідно до Порядку, що наведений у пункті 2.9 цієї Інструкції. Тут також відображається заборгованість по зобов'язаннях з фінансової оренди основних фондів.

Прибуток:

Нерозподілений звітного року (80)

відображається окремо балансовий прибуток звітного року та його використання протягом року без включення даних у валюту балансу. Нерозподілений прибуток звітного року визначається як різниця між сумою одержаного у звітному році прибутку та сумою його використання протягом року.
використаний у звітному році* (81)
звітного року * (80)

Збитки:

минулих років (98)

звітного року (80)Перевищення дебетового сальдо рахунка 81 проти кредитового сальдо рахунка 80 за звітний період. Показується без додаткових записів на рахунках бухгалтерського обліку.

Всього по розділу 1

визначається як сума показників усіх статей цього розділу, зменшена на показники статей "Збитки звітного і минулих років". При цьому якщо загальний фінансовий результат від діяльності підприємства за звітний період виражено збитками, то показник статті "Збитки звітного року" складається із суми збитку від діяльності підприємства за звітний період і суми використаного за звітний період прибутку, що відображено по дебету рахунка 81 "Використання прибутку".

ІІ. Довгострокові пасиви

Кредити банків (92)

суми заборгованості, які підлягають погашенню згідно з договорами пізніше ніж через 12 місяців після звітної дати. Малі підприємства у рядку 500 "Кредити банків, позикові кошти та інші довгострокові пасиви" також показують суми позик та іншої заборгованості, що підлягають погашенню пізніше ніж через 12 місяців після звітної дати, включаючи заборгованість
Позикові кошти (95)суми заборгованості заготівельних організацій і переробних підприємств з бюджетної позички для фінансування державного контракту, сума фінансової допомоги на зворотній основі, також суми від реалізації облігацій, які емітовані підприємством, з відображенням в обліку по дебету рахунків грошових коштів у кореспонденції з рахунком 95 "Інші позикові кошти".
Інші довгострокові пасиви

Всього по розділу ІІ

ІІІ. Розрахунки та інші короткострокові пасиви

Кредити банків (92)

суми заборгованості, які підлягають погашенню згідно з договорами протягом 12 місяців після звітної дати Малі підприємства показують заборгованість за зобов'язаннями
Позикові кошти (95)суми заборгованості заготівельних організацій і переробних підприємств з бюджетної позички для фінансування державного контракту, сума фінансової допомоги на зворотній основі, також суми від реалізації облігацій, які емітовані підприємством, з відображенням в обліку по дебету рахунків грошових коштів у кореспонденції з рахунком 95 "Інші позикові кошти".
Кредити та позики що не погашені в строкпрострочена заборгованість по одержаних кредитах банків та інших позиках.
Розрахунки з кредитора-ми: за товари, роботи і послуги, строк сплати яких не настав (60, 76)сума заборгованості постачальникам і підрядникам за матеріальні цінності, що надійшли, виконані роботи та надані послуги, заборгованість постачальникам по невідфактурованих поставках і розрахунки по надлишку товарно-матеріальних цінностей, який установлено при прийманні.
за товари, роботи і послу-ги, сплачені в строк (60, 76)сума заборгованості постачальникам і підрядникам за матеріальні цінності, що надійшли, виконані роботи та надані послуги, заборгованість постачальникам по невідфактурованих поставках і розрахунки по надлишку товарно-матеріальних цінностей.
по векселях виданих (66)сума заборгованості, на яку підприємство видало векселі на забезпечення поставок (робіт, послуг) постачальників, підрядників та інших кредиторів, суми, на які видало органу митного контролю податкові векселі з податку на додану вартість.
по авансах одержаних (61)сума одержаних від інших підприємств авансів по наступних розрахунках.
з податкових розрахунків (67)переплата по податках, зборах та інших платежах до бюджету, сальдо сум на субрахунку рахунка 67 "Податкові розрахунки",
з бюджетом (68)заборгованість підприємства по усіх видах платежів до бюджету, включаючи податки з працівників підприємства, заборгованість підприємства з податку на додану вартість, розрахунковий період якого не настав та облік якої провадиться на субрахунку з аналогічною назвою рахунка 68 "Розрахунки з бюджетом”
по позабюджетних платежах (65)

заборгованість підприємства по внесках у позабюджетні фонди, зокрема на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування, у Державний фонд сприяння конверсії, Державний інноваційний фонд.

по страхуванню (69)сума заборгованості за відрахуваннями пенсійному фонду, на соціальне страхування, страхування майна підприємства та індивідуальне страхування його працівників. Дебетове сальдо на окремих субрахунках рахунка 69 "Розрахунки по страхуванню" показується у статті "Розрахунки з іншими дебіторами".
по оплаті праці (70)заборгованість по нарахованій, але ще не сплаченій сумі оплати праці, а також по депонованій заробітній платі. Дебетове сальдо по даних аналітичного обліку на рахунку 70 "Розрахунки по оплаті праці" показується у статті "Розрахунки з іншими дебіторами".
з дочірніми підприєм­ствами (78)дані по поточних операціях з дочірніми підприємствами (міжбалансові розрахунки) та по внутрівідомчих розрахунках, облік яких ведеться на рахунку 78, "Внутрішньовідомчі розрахунки по поточних операціях" (аналогічна стаття є і у активі).
з учасниками (75)
з іншими кредиторами (71, 76)

заборгованість підприємства по розрахунках, що не знайшли відображення в інших статтях розділу III пасиву балансу, зокрема, заборгованість постачальникам по інших розрахунках, покупцям, підзвітним особам, та штрафи, пені, неустойки, що визнані підприємством або по яких одержані рішення суду чи іншого уповноваженого органу про їх стягнення.

Позики для працівників (97)кредити і кошти підприємства, що використані на видачу позик працівникам
Інші короткострокові пасивисуми кредиторської заборгованості, що підлягає погашенню протягом 12 місяців після звітної дати. У випадках якщо суми кредиторської заборгованості підлягають погашенню пізніше ніж через 12 місяців після звітної дати, то вони відображаються у статті "Інші довгострокові пасиви", крім сум заборгованості, що відображена у розділі I пасиву балансу.

Всьго по розділу ІІІ

БАЛАНС (сума рядків 495, 530,750)

* Дані по цих рядках в валюту балансу не входять.


Довідки.

1. У рядках 900-930 показується наявність власних і залучених коштів та їх використання на фінансування капітальних і фінансових вкладень, а також на придбання нематеріальних активів.

2. У рядках 945-951 показується відповідно залишки, надходження та витрачання гривень та іноземної валюти, перерахованої у національну грошову одиницю.

Найменування показникаКод рядкаЗалишок на початок звітного рокуЗа звітний періодЗалишок на кінець звітного періоду
нараховано (створено, одержано)витрачено (перераховано)

Використано на фінансування капітальних і фінансових вкладень (інвестицій):

амортизація основних засобів

900Сальдо рахунка 86 "Амортизаційний фонд", субрахунок "Знос матеріальних активів"Показуються наростаючим підсумком з початку року нараховані амортизаційні відрахування основних фондів.Аналогічно попередній графі, але показується не нарахування (чи отримання), а використання власних чи залучених коштів на зазначені вкладення.Дорівнює залишку на початок року + нараховано за звітний період – витрачено за звітнмий період
амортизація нематеріальних активів905Невикористана на придбання нематеріальних активів частина сальдо рахунка 86 "Амортизаційний фонд", субрахунок "Знос нематеріальних активів"Показується наростаючим підсумком з початку року нарахована амортизація (знос) нематеріальних активів.
прибуток, що спрямовується на розвиток і вдосконалення виробництва та соціальної сфери910Сальдо фондів підприємства та нерозподіленого прибутку в частині, що призначена на вказані цілі.Показуються наростаючим підсумком з початку року відрахування до фондів або прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства, які спрямовуються джерелом фінансування цих вкладень.
бюджетні та позабюджетні кошти920Показуються наростаючим підсумком з початку року одержані з бюджету та позабюджетних фондів асигнування на капітальні вкладення.
інші залучені кошти930Залишки невикористаних кредитів та внесків пайової участі на капітальні вкладенняПоказуються наростаючим підсумком з початку року надходження кредитних ресурсів та внесків пайової участі у будівництві.

Всього рядки 900-930

940

Рух грошових коштів:

гривень – всього

945Залишок грошових коштів у гривнах на початок звітного періодуНадходження грошових коштів в гривнах від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг, іншої реалізації та від позареалізацій­них операцій, авансів, кредитів, інших позикових і безплатно одержаних коштів.Грошові кошти, фактично видані з каси, перераховані з розрахункового та інших рахунків у банку на придбання сировини, товарів, енергоресур­сів, оплату послуг виробничого і невиробничого характеру, капітальні та фінансові вкладен­ня, оплату праці і винагороди, платежі у бюджет, державні цільові та позабюджетні фонди, витрати на відрядження та на господарські потреби, погашен­ня кредитів банку та інших позик, перерахування авансів, сплату відсотків, дивідендів, штрафів.Залишок грошових коштів у гривнах на кінець звітного періоду = залишок на початок звітного періоду + нараховано (отримано) за звітній період – використано за звітній період
з них у зв'язку з виробництвом і продажем продукції946Залишок грошових коштів у гривнах на початок звітного періодуНадходження грошових коштів від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг, а також виручка від реалізації основних засобів та іншого майна, продукції і послуг допоміжних виробництв та від продажу іноземної валюти.Витрати грошових коштів на придбання сировини, товарів, енергоресурсів, оплату послуг виробничого характеру і заробітної плати, капітальні вкладення, службові відрядження та продаж іноземної валюти.Залишок грошових коштів у гривнах на кінець звітного періоду = залишок на початок звітного періоду + нараховано (отримано) за звітній період – використано за звітній період

іноземної валюти – всього(1)

950Залишок грошових коштів в іноземній валюті на початок звітного періодуНадходження грошових коштів в іноземній валюті від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг, іншої реалізації та від позареалізаційних операцій, авансів, кредитів, інших позикових і безплатно одержаних коштів.Грошові кошти, фактично видані з каси, перераховані з валютного рахунку у банку на придбання сировини, товарів, енергоресур­сів, оплату послуг виробничого і невиробничого характеру, капітальні та фінансові вкладен­ня, оплату праці і винагороди, платежі у бюджет, державні цільові та позабюджетні фонди, витрати на відрядження та на господарські потреби, погашен­ня кредитів банку та інших позик, перерахування авансів, сплату відсотків, дивідендів, штрафів.Залишок грошових коштів в іноземній валюті на кінець звітног
Актуально: